Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

111 32 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:44

Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN VIÊN THU HÚT CÁC DỰ ÁN ĐẦU NÔNG LÂM NGHIỆP TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN VIÊN THU HÚT CÁC DỰ ÁN ĐẦU NÔNG LÂM NGHIỆP TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: KINH TÊ NÔNG NGHIỆP Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố hình thức bậc đào tạo Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Hoàng Văn Viên ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập cao học, với nỗ lực thân, nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình nhiều cá nhân tập thể, đến luận văn hồn thành Nhân dịp này, cho phép tơi tỏ lòng biết ơn cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu, phận Quản lý Đào tạo Sau Đại học thuộc phòng Đào tạo trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên; Khoa Kinh tế & PTNT toàn thể cán bộ, giảng viên trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun nhiệt tình giúp đỡ, bảo tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên; lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu chủ đầu tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài luận văn Với lòng biết ơn chân thành, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Dương Văn Sơn tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè đặc biệt gia đình tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thiện đề tài luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, tháng 10 năm 2017 Tác giả Hoàng Văn Viên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Cơ cấu kinh tế tái cấu kinh tế 1.1.2 Tái cấu ngành nông nghiệp Việt Nam 14 1.1.3 Khái niệm đầu tư, vốn đầu tư, môi trường đầu thu hút dự án 17 1.1.4 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp vấn đề thu hút vốn đầu để tái cấu nông nghiệp 22 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 24 1.2.1 Kinh nghiệm thu hút đầu dự án lĩnh vực nông lâm nghiệp số địa phương 24 1.2.2 Bài học kinh nghiệm tỉnh Điện Biên 31 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 32 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 32 iv 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 32 2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Tiếp cận nghiên cứu 33 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Thực trạng phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên 38 3.1.1 Kết sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên 38 3.1.2 Mục tiêu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên 44 3.2 Thực trạng đầu dự án lĩnh vực nông lâm nghiệp địa bàn tỉnh Điện Biên 46 3.2.1 Kết thu hút đầu địa bàn tỉnh Điện Biên 46 3.2.2 Kết thu hút đầu vào lĩnh vực nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên 53 3.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu vào nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên 61 3.3.1 Môi trường đầu số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên 61 3.3.2 Thực trạng ngành Nông nghiệp: 66 3.3.3 Tính chất ngành Nơng nghiệp 68 3.4 Định hướng giải pháp đẩy mạnh thu hút dự án đầu lĩnh vực nông lâm nghiệp địa bàn tỉnh Điện Biên 71 3.4.1 Định hướng 71 3.4.2 Đề xuất số giải pháp chủ yếu khắc phục tồn 73 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 v DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ CP Chính phủ CS Cộng CV% Hệ số biến động FDI Đầu trực tiếp nước ngồi GAP Thực hành nơng nghiệp tốt GDP Tổng sản phẩm quốc nội GRDP Tổng sản phẩm địa bàn HĐND Hội đồng nhân dân ISO Tở chức tiêu chuẩn hố Quốc tế KHCN Khoa học công nghệ Max Số cực đại Min Số cực tiểu n Độ lớn mẫu NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NQ Nghị PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh PPP Hợp tác công - PTNT Phát triển nông thôn QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng SD Độ lệch chuẩn SE Sai số chuẩn Sum Tổng UBND Ủy ban nhân dân USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ USD Đô la Mỹ VCCI Phòng Thương mại Công nghiệp vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Các dự án đầu năm 2011 tỉnh Điện Biên 47 Bảng 3.2 Các dự án đầu năm 2012 tỉnh Điện Biên 48 Bảng 3.3 Các dự án đầu năm 2013 tỉnh Điện Biên 48 Bảng 3.4 Các dự án đầu năm 2014 tỉnh Điện Biên 49 Bảng 3.5 Các dự án đầu năm 2015 tỉnh Điện Biên 49 Bảng 3.6 Các dự án đầu năm 2016 tỉnh Điện Biên 50 Bảng 3.7 Số lượng dự án đầu tỉnh Điện Biên giai đoạn 20112016 50 Bảng 3.8 Tổng vốn đầu dự án tỉnh Điện Biên giai đoạn 20112016 51 Bảng 3.9 Số dự án đầu nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên năm 20112016 phân theo lĩnh vực hoạt động 54 Bảng 3.10 Thời hạn hoạt động số vốn đầu phân theo lĩnh vực hoạt động dự án đầu nông lâm nghiệp 55 Bảng 3.11 Địa điểm đầu dự án nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên 57 Bảng 3.12 Dự án nông lâm nghiệp kêu gọi đầu năm 2017 59 Bảng 3.13 Chỉ số thành phần PCI tỉnh Điện Biên giai đoạn 20112016 63 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Tởng vốn đầu vào lĩnh vực 52 Hình 3.2: Tỷ lệ vốn đầu vào lĩnh vực 52 Hình 3.3: Số dự án đầu nông lâm nghiệp huyện 58 Hình 3.4: Chỉ số PCI tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2016 66 Hình 3.5: Yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu dự án nông lâm nghiệp 69 Hình 3.6: Lý nhà đầu lựa chọn đầu tỉnh Điện Biên 70 Hình 3.7: Thực trạng tiếp cận thông tin dự án đầu 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ đởi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn nước thừa nhận Tuy vậy, kinh tế nước ta còn nhiều yếu yếu thể rõ năm gần Để giải khó khăn hạn chế kinh tế, thực mục tiêu phát triển nhanh bền vững việc thực chuyển đởi mơ hình tăng trưởng, tái cấu kinh tế yêu cầu tất yếu cần thiết giai đoạn 2012 - 2020 Rất nhiều giải pháp công cụ chính sách cần phải sử dụng, vai trò hệ thống chính sách quản lý quan trọng Trong tái cấu kinh tế, cần tái cấu ngành nông nghiệp bởi tái cấu ngành nông nghiệp hợp phần tái cấu tổng thể kinh tế quốc dân, phù hợp với chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước; gắn với phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường Trong tái cấu nông nghiệp cần trọng tái cấu đầu Trong vốn đầu từ dự án khoa học công nghệ yếu tố đầu vào thiếu phát triển nông lâm nghiệp Trong năm qua nhiều dự án nông nghiệp góp phần thay đởi, cải thiện đáng kể đời sống nhân dân địa phương Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, công tác còn bộc lộ nhiều hạn chế khó khăn cần tháo gỡ Để đưa kinh tế nông thôn phát triển, đòi hỏi phải đởi tồn diện, cần giải pháp đồng nhằm nâng cao hiệu thu hút vốn dự án đầu nông lâm nghiệp Điện Biên tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng quốc phòng an ninh, có truyền thống lịch sử cách mạng Nằm ở miền núi phía Tây Bắc Tở quốc, Điện Biêndiện tích tự nhiên 9.500 km2, dân số 55 vạn người, có 455,39 km đường biên giới với Lào Trung Quốc, 19 dân tộc anh em chung sống, chủ yếu dân tộc Thái, dân tộc Mơng Tuy nhiên, Điện Biên nhiều khó khăn Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo cao (28% theo ... 3.4 Các dự án đầu tư năm 2014 tỉnh Điện Biên 49 Bảng 3.5 Các dự án đầu tư năm 2015 tỉnh Điện Biên 49 Bảng 3.6 Các dự án đầu tư năm 2016 tỉnh Điện Biên 50 Bảng 3.7 Số lượng dự án đầu... tế, tái cấu ngành nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư dự án nông lâm nghiệp - Đánh giá thực trạng thu hút dự án đầu tư nông lâm nghiệp địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2016... đầu tư phân theo lĩnh vực hoạt động dự án đầu tư nông lâm nghiệp 55 Bảng 3.11 Địa điểm đầu tư dự án nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên 57 Bảng 3.12 Dự án nông lâm nghiệp kêu gọi đầu tư năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ), Thu hút các dự án đầu tư nông lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay