De thi thu yen thanh 2 lan 1 nam 2018

4 60 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:37

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2018 Bài thi KHTN -Mơn hóa học (Thời gian làm 50 phút) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: đề 345 (Cho khối lượng nguyên tử chất sau: O = 16; H=1; C=12, He=4, Br=80,Ag=108; P=31;Na=23; Fe=56; Cu=64; N=14; Ba= 137; S=32 ;Cr = 52) Câu 1: Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ A NaCl B H2SO4 C NaOH D K2CO3 Câu 2: Hidroxit lưỡng tính A Ba(OH)2 B Mg(OH)2 C Cr(OH)3 D Cr(OH)2 Câu 3: Hai chất dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu A Na2CO3 Ca(OH)2 B Na2CO3 HCl C NaCl Ca(OH)2 D Na2CO3 Na3PO4 Câu 4: Chất phản ứng với H3PO4 là: A Ba(OH)2 B NaCl C Cu D Ag Câu 5: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân không ? A NH4NO3  B Fe(NO3)2  t  N2O + H2O t  Fe2O3 + NO2 + O2 t C Cu(NO3)2  D NaNO3    CuO + NO2 + O2 t  Na2O + NO2 + O2 Câu 6: Axit axetic có cơng thức A CH3COOH B CH3CH2OH C CH3CHO D CH3COOC2H5 Câu 7: Kim loại phản ứng với dung dịch NaOH A Cu B Fe C Al D Ag Câu 8: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit A CH4 NH3 B CO CH4 C SO2 NO2 D CO CO2 Câu 9: Hợp chất Fe3O4 chiếm thành phần chủ yếu loại quặng sau đây: A xiđerit B manhetit C hematit đỏ D hematit nâu Câu 10: Este vinyl axetat có cơng thức A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 11: Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe 3O4, Al2O3, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại là: A Cu, Fe3O4, Al2O3, MgO B Cu, Fe, Al, Mg C Cu, Fe, Al, MgO D Cu, Fe, Al2O3, MgO Câu 12: Tơ nilon - 6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng A HOOC-(CH2)4-COOH H2N-(CH2)6-NH2 B HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH C H2N-(CH2)5-COOH D HOOC-(CH2)4-COOH HO-(CH2)2-OH Câu 13: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại? A Nhôm B Đồng C Vàng D Bạc Câu 14: Trong phòng thí nghiệm ba khí X , Y, Z điều chế thu vào bình tương ứng với hình vẽ bên Ba khí X, Y , Z A H2 , Cl2 , HCl B H2 , Cl2 , NH3 C NH3 , Cl2 , N2 D Cl2 , N2, NH3 Câu 15: Phát biểu sau sai: A Thủy phân etyl axetat thu ancol etylic C Ở điều kiện thường ,tristearin chất lỏng B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc D Tri olein phản ứng với nước brom Trang 1/4 - Mã đề thi 345 Câu 16: Cho phản ứng sau: t0 (1) NH4NO3 �� � 580 C , Pt (3) NH3 +O2 ���� � t (5) NH3 + CuO �� � t (2) Cu(NO3)2 �� � t (4) NH3 + Cl2 �� � t (6) NH4Cl �� � Các phản ứng khơng tạo khí N2 là: A (1), (2), (3), (6) B (1), (2), (5), (6) C (1), (3), (5) D (2), (3), (6) Câu 17: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu 9,9 gam kết tủa Giá trị m dùng A 0,93 gam B 2,79 gam C 1,86 gam D 3,72 gam Câu 18: Xà phòng hố hồn tồn 37,0 gam hỗn hợp este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, đun nóng Khối lượng NaOH cần dùng A 8,0g B 16,0g C 20,0g D 12,0g Câu 19: Cho 400 ml dung dịch NaOH 0,25M tác dụng với dung dịch chứa 5,13 gam Al 2(SO4)3 Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu A 2,34 gam B 1,56 gam C 3,12 gam D 0,78 gam Câu 20: Phát biểu sau không đúng? A Trong dung dịch: HCl, H2SO4, CH3COOH có nồng độ 0,01M, dung dịch CH3COOH có pH lớn B Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu kết tủa trắng keo C Dung dịch NH3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng D Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu kết tủa xanh lam Câu 21: Cho phát biểu sau: (a) Cho CO dư qua hỗn hợp MgO CuO đun nóng, thu Mg Cu (b) Nhúng Fe vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, có xuất ăn mòn điện hóa (c) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao Vonfram, kim loại nhẹ Liti (d) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), catot xảy trình khử ion Na + (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu là: A B C D Câu 22: Cho este: Metyl axetat (1), vinyl fomat (2), tristearin (3), metyl acrylat (4), benzyl axetat (5) , phenyl axetat (6) Dãy gồm este phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ancol là: A (1), (3), (4), (5) B (3), (4), (6) C (1), (2), (3), (5) D (2), (3), (5) Câu 23: Cho chất sau: etilen,anlen, isopren, toluen, stiren, p-crezol, axit ađipic, etyl fomat,tripanmitin, fructozơ Số chất tác dụng với nước brom điều kiện thường A B C Câu 24: Khối lượng phân tử (đvc) penta peptit: Gly-Gly- Ala-Val- Gly A 373 B 359 C 431 Câu 25: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] NaAlO2 (c) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3 D D 377 (d) Sục khí NH3 dư vào dung dịch CuCl2 (e) Cho hỗn hợp Al4C3 CaC2 (tỉ lệ mol : 1) vào nước dư (f) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 26: Cho chất sau: metyl propionat, triolein, saccarozơ, etylamin,valin, Gly-Ala Số chất phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) A B C D Câu 27: Cho 21,3 gam P2O5 vào 400 ml dung dịch NaOH 1M , thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X, thu hỗn hợp gồm chất A Na2HPO4 Na3PO4 B Na3PO4 NaOH C NaH2PO4 Na2HPO4 D NaH2PO4 H3PO4 Trang 2/4 - Mã đề thi 345 Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol amin no, mạch hở X oxi vừa đủ, thu 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí Cho 9,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng A 0,4 B 0,8 C 0,3 D 0,2 Câu 29: Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro 17 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cho toàn sản phẩm hấp thụ vào 500 ml dung dịch Ca(OH) 0,2M sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 12,5 gam B 10 gam C 2,5 gam D 7,5 gam Câu 30: Cho 18,5 gam chất hữu X (có cơng thức phân tử C 3H11N3O6) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, chất hữu đa chức bậc m gam hỗn hợp hai muối vô Giá trị m là: A 21,15 B 19,10 C 24,45 D 23,10 Câu 31: Hợp chất X có cơng thức C8H14O4 Từ X thực phản ứng theo tỉ lệ mol sau (1) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (3) nX3 + nX4 → nilon – 6,6 + 2nH2O (4) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O Phân tử khối X5 A 202 B 216 C 174 D 198 Câu 32: Hợp chất hữu X đơn chức mạch hở chứa nguyên tố C,H,O có khối lượng phân tử 60 đvc.Có chất thõa mãn với X A B C D Câu 33: Hỗn hợp X gồm Ba, BaO Ba(OH) có tỉ lệ số mol tương ứng 1: : Cho m gam X vào nước thu a lít dung dịch Y V lít khí H (đktc) Hấp thụ 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y đến phản ứng xảy hồn tồn thu 98,5 gam kết tủa Giá trị m A 105,16 B 119,50 C 95,60 D 114,72 Câu 34: Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe Cu tác dụng với 130 ml dung dịch Cu(NO 3)2 1M thu 12,48 gam hỗn hợp chất rắn Y dung dịch Z Cho dung dịch Z tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 8,00 B 7,12 C 10,80 D 7,60 Câu 35: Hỗn hợp M gồm ancol X no đơn chức , axit cacboxylic no đơn chức Y este Z (được tạo từ X Y) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M cần 57,6 gam O 2, sinh 31,36 lít CO2 (đktc) Cho m gam hỗn hợp M vào 400 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu dung dịch N Cô cạn dung dịch N thu 28,6 gam chất rắn khan Tên gọi Y là: A Axit fomic B Axit axetic C Axit propionic D Axit butanoic Câu 36: Tiến hành điện phân dung dịch CuSO NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện khơng đổi, (bỏ qua hòa tan khí nước) ta có kết ghi theo bảng sau: Thời gian Khối lượng catot tăng Anot Khối lượng dung dịch giảm 3088 (giây) m (gam) Thu khí Cl2 10,80 (gam) 6176 (giây) 2m (gam) Khí 18,30 (gam) t (giây) 2,5m (gam) Khí 22,04 (gam) Giá trị t A 8299 B 7720 C 8685 D 8878 Câu 37: X, Y, Z, T peptit tạo α-amino axit no chứa nhóm – NH nhóm – COOH Tổng số nguyên tử oxi phân tử X, Y, Z, T 12 Đốt cháy hoàn toàn 13,98 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 14,112 lít O2 (đktc) thu CO2 , H2O N2 Mặt khác đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E dung dịch NaOH ( lấy dư 20% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu lượng chất rắn khan A 36,05 gam B 31,5 gam C 25,84 gam D 24,51 gam Trang 3/4 - Mã đề thi 345 Câu 38: Hòa tan hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm Mg , Fe, FeCO 3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 0,045 mol H2SO4, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 62,605 gam (khơng chứa ion Fe 3+ 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong có 0,02 mol H 2) Tỉ khối Z so với O2 19/17 Thêm tiếp dung dịch NaOH M vào Y đến thu lượng kết tủa lớn 31,72 gam vừa hết 865 ml Giá trị m gần với giá trị sau A 27 B 20 C 23 D 26 Câu 39: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3 , K K2O ( ngun tố O chiếm 20,036% khối lượng).Hòa tan hoàn toàn 55,9 gam hỗn hợp X vào nước thu dung dịch Y 10,08 lit H (đktc) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Y Thấy đồ thị biểu diễn số mol kết tủa thu với số mol HCl sau: Số mol kết tủa 1,5a a 2x 5,6x Số mol HCl Giá trị x là: A 0,3 B 0,2 C 0,25 D 2,5 Câu 40: X, Y, Z ba axit cacboxylic đơn chức dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ ), T este tạo X, Y, Z với ancol no, ba chức, mạch hở E Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong Y Z có số mol) lượng vừa đủ khí O 2, thu 22,4 lít CO2 (đktc) 16,2 gam H2O Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 21,6 gam Ag Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu dịch N Cô cạn dung dịch N thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với giá trị sau A 38,04 B 26,10 C 16,74 D 24,74 - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 345 ... C8H14O4 Từ X thực phản ứng theo tỉ lệ mol sau (1) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (3) nX3 + nX4 → nilon – 6,6 + 2nH2O (4) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O Phân tử khối X5 A 20 2 B 21 6... tử X, Y, Z, T 12 Đốt cháy hoàn toàn 13 ,98 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 14 ,1 12 lít O2 (đktc) thu CO2 , H2O N2 Mặt khác đun nóng 0 ,13 5 mol hỗn hợp E dung dịch NaOH ( lấy dư 20 % so với lượng... lượng vừa đủ khí O 2, thu 22 ,4 lít CO2 (đktc) 16 ,2 gam H2O Mặt khác, đun nóng 26 ,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 21 ,6 gam Ag Mặt khác, cho 13 ,3 gam M phản
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu yen thanh 2 lan 1 nam 2018 , De thi thu yen thanh 2 lan 1 nam 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay