De thi thu mon hoa hoc THPT quat lam nam 2018

5 88 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:37

Nhóm Hóa học THPT Quất Lâm Đề thi thử số SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT QUẤT LÂM Câ u Đ/á Câ u Đ/á ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn thi: HỐ HỌC, lớp 12 Đề thi thử số Thời gian làm bài: 50 phút 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Mã đề 132 Câu 41: Kim loại phản ứng với dd H2SO4 loãng là: A Mg B Ag C Cu D Au Câu 42 Phèn chua có công thức nào? A (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O C CuSO4.5H2O D K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Câu 43 Phản ứng sau viết không đúng? t t  →  → A 3Fe + 2O2 Fe3O4 B 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 t t  →  → C 2Fe + 3I2 2FeI3 D Fe + S FeS Câu 44 Trong câu sau đây, câu đúng? A Crom kim loại có tính khử mạnh sắt B Crom kim loại nên tạo oxit bazơ C Trong tự nhiên, crom có dạng đơn chất D Phương pháp điều chế crom điện phân Cr2O3 nóng chảy Câu 45: Dãy chất sau chất điện li yếu: A NaOH, CH3COOONa, HCl, Na2SO4 B Mg(NO3)2, NaOH, NH3, NH4Cl C NaOH, Na2CO3 , NaHCO3, HF D H2O, HClO, CH3COOH , Mg(OH)2 Câu 46 Điều sau nói cacbon đioxit? A Làm vẩn đục dung dịch NaOH B Là khí khơng màu, nhẹ khơng khí C Là chất khí dùng chữa cháy có đám cháy magie D Có thể tạo ''nước đá khô'' dùng để tạo môi trường lạnh khơng có ẩm Câu 47: Hãy cho biết phân tử isopren có liên kết σ ( xich ma ) liên kết π A liên kết σ liên kết π B 12 liên kết σ liên kết π C liên kết σ liên kết π D 10 liên kết σ liên kết π Câu 48: Công thức tổng quát andehit no đơn chức cơng thức số công thức sau A CxHyCHO ( ,y B CxH2xO ( , nguyên) C CxH2x - 1CHO ( , nguyên) D CxH2xO2 ( , nguyên) Câu 49: Hợp chất X có công thức cấu tạo sau: CH3-COO-CH3 Tên gọi X A etylaxetat B metylaxetat C đimetylaxetat D axeton Câu 50: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 A C2H5OH B HCOOCH3 C HCOOH D CH3OH Câu 51: Từ glyxin (Gly) alanin (Ala) tạo đipeptit? A B C D Câu 52: Khí gây tượng mưa axit Năm học 2017 - 2018 Nhóm Hóa học THPT Quất Lâm Đề thi thử số A CH4 B NH3 C SO2 D H2 Câu 53: Cho sắt vào 500ml dung dịch CuSO a(M) Sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng sắt tăng 2,4g Giá trị a A 0,2 B 0,3 C 0,6 D 1,2 Câu 54: Cho 1,365g kim loại kiềm X tan hoàn toàn vào nước thu dung dịch có khối lượng lớn so với khối lượng nước dùng 1,33g X kim loại sau đây: A Na B K C Rb D Cs Câu 55: Khi dùng phễu chiết tách riêng hai chất lỏng X Y Các chất X, Y tương ứng A nước muối nước đường B dd NaOH phenol C benzen H2O D nước dầu hỏa Câu 56: Phát biểu sau đúng? A Este tạo axit fomic cho phản ứng tráng bạc B Đun nóng chất béo tristearin (C 17H35COO)3C3H5 với dung dịch H2SO4 loãng thu xà phòng glixerol C Ta phân biệt dung dịch glucozơ với dung dịch fructozơ phản ứng tráng bạc D Đốt cháy este cho số mol CO2 lớn số mol H2O Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol este X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu 1,344 lít khí CO2 (ở đktc) 1,08 gam H2O Giá trị V A 1,12 lít B 2,24 lít C 1,568 lít D 3,136 lít Câu 58: Trung hòa 11,8 gam amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X A C2H5N B CH5N C C3H9N D C3H7N Câu 59: Chọn phát biểu đúng? A Trong phòng thí nghiệm điều chế HNO người ta cho NaNO3 tinh thể tác dụng với dd H 2SO4 đậm đặc đun nóng B CO có khả khử oxit kim loại MgO, ZnO, Fe2O3 thành kim loại C Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá theo %P phân lân D Trong phản ứng hóa học Si thể tính khử Câu 60: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, etyl fomat, metylamin Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 61: Phát biểu sau ? A Trong công nghiệp nhôm sản xuất từ quặng đolomit B Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, sau phản ứng sắt dư muối thu Fe(NO3)3 C Ca(OH)2 dùng làm tính cứng vĩnh cửu nước D CrO3 tác dụng với nước tạo hỗn hợp axit Câu 62: Phát biểu sai A Stiren làm màu dung dịch brom B Phenol tác dụng với Na dung dịch NaOH C Đốt cháy hoàn toàn ancol etylic thu số mol CO2 số mol H2O D Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường Câu 63: Hoà tan hoàn toàn 1,92 gam Mg dd HNO lỗng dư thu 0,224 (l) khí X (đktc) dd Y Cơ cạn dd Y thu 12,64 gam muối khí X A NO2 B NH3 C N2O D N2 Câu 64: Phát biểu sau sai? A Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc α-amino axit, số liên kết peptit (n-1) B Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH đipeptit D Amino axit thuộc loại hợp chất hữu tạp chức Năm học 2017 - 2018 Nhóm Hóa học THPT Quất Lâm Đề thi thử số Câu 65: Trong dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 : A HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 B HNO3, NaCl, Na2SO4 C HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 D NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 Câu 66: Trong sơ đồ: (1) Cu + X → Y + Z (2) Fe + Y → Z + Cu (3) Fe + X → Z (4) Z + Cl2 → X X, Y, Z là: A FeCl3, FeCl2, CuCl2 B FeCl3, CuCl2, FeCl2 C AgNO3, Fe(NO3)2, HNO3 D HNO3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 Câu 67: Các chất khí X, Y, Z, R, T tạo từ trình phản ứng sau: (1) Na2SO3 tác dụng với dung dịch axit sunfuric thu khí X (2) Sắt (II) sunfua tác dụng với dung dịch axit clohiđric thu khí Y (3) Nhiệt phân kali clorat, xúc tác mangan đioxit thu khí Z (4) Nhiệt phân quặng đolomit thu khí R (5) Đốt quặng pirit sắt thu khí T Số chất khí tác dụng với dung dịch KOH : A B C D Câu 68: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp Na Ba vào nước thu dung dịch X Sục khí CO vào dung dịch X Kết thí nghiệm thu biểu diễn đồ thị sau Giá trị m x A 228,75 3,0 B 228,75 3,25 C 200,0 2,75 D 200,0 3,25 Câu 69: Bảng ghi lại tượng làm thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch nước: X, Y, Z, E, F Chất X Y Z E F Thuốc thử Dung dịch Không sủi bọt Không sủi bọt Sủi bọt khí Khơng sủi bọt Khơng sủi bọt NaHCO3 khí khí khí khí Dung dịch Khơng có kết Ag ↓ Khơng có kết Khơng có kết Ag ↓ AgNO3/NH3 đun tủa tủa tủa nhẹ Cu(OH)2 lắc nhẹ Cu(OH)2 không Dung dịch Dung dịch Dung dịch Cu(OH)2 tan xanh lam xanh xanh lam khơng tan lam Nước brom Khơng có kết Khơng có kết Khơng có Khơng có kết có kết tủa tủa tủa kết tủa tủa Các chất X, Y, Z, E, F A etyl axetat, glucozơ, axit fomic, glixerol, phenol B etyl axetat, glucozơ, axit axetic, etylen glicol, anilin C etyl format, glucozơ, axit formic, glixerol, anilin D etyl axetic, fructozơ, axit formic, ancol etylic, phenol Câu 70: Cho dãy chất sau: toluen, phenyl fomat, saccarozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein Số chất bị thuỷ phân môi trường kiềm A B C D Năm học 2017 - 2018 Nhóm Hóa học THPT Quất Lâm Đề thi thử số Câu 71: Đem oxi hóa 2,76 gam ancol etylic, thu dung dịch A có chứa anđehit, axit, ancol nước Một nửa lượng dung dịch A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO amoniac, thu 3,024 gam bạc kim loại Một nửa dung dịch A lại trung hòa vừa đủ 10 ml dung dịch NaOH 1M Phần trăm khối lượng ancol etylic bị oxi hóa là: A 45% B 40% C 80% D 90% Câu 72: Ancol etylic điều chế từ tinh bột phương pháp lên men với hiệu suất tồn q trình 75% Hấp thụ toàn lượng CO sinh lên men m gam tinh bột vào dung dịch Ba(OH) 2, thu 59,1 gam kết tủa dung dịch X Biết khối lượng X giảm so với khối lượng dung dịch Ba(OH) ban đầu 32,7 gam Giá trị m A 64,80 B 36,45 C 32,40 D 48,60 Câu 73: Chia 1,6 lít dung dịch chứa Cu(NO3)2 HCl thành hai phần Điện phân phần (điện cực trơ) với cường độ dòng điện 2,5A, sau t giây thu 0,14 mol khí anot Dung dịch sau điện phân phản ứng vừa đủ với 550 ml dung dịch NaOH 0,8M thu 1,96 gam kết tủa Cho m gam bột Fe vào phần đến phản ứng hoàn toàn thu 0,7m gam hỗn hợp kim loại V lít khí (sản phẩm khử đktc) Giá trị m V A 28,00 6,72 B 28,00 2,24 C 27,73 6,72 D 23,73 2,24 Câu 74: Cho từ từ dd Ba(OH)2 0,5M vào 200ml ddX gồm K2SO4 0,2M AlCl3 0,1M Khi thể tích dd Ba(OH)2 cho vào V1 (ml) khối lượng kết tủa thu 7,695 gam Khi thể tích dd Ba(OH) cho vào V2 (ml) khối lượng kết từ thu 9,012 gam Tổng V1 + V2 có giá trị là: A 122 B 124 C 126 D 128 Câu 75: Đốt a mol X trieste glixerol axit đơn chức, mạch hở, thu b mol CO c mol H2O, biết b – c = 4a Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H (đktc), thu 39 gam X’ Nếu cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, sau cạn dung dịch sau phản ứng thu gam chất rắn? A 61,48 gam B 53,2 gam C 57,2 gam D 52,6 gam Câu 76: Đốt cháy hết 25,56 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng glyxin (MZ > 75) cần 1,09 mol O2, thu CO2 H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 0,02 mol khí N2 Cũng lượng X cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng m gam rắn khan ancol Biết dung dịch KOH dùng dư 20% so với lượng phản ứng Giá trị m A 31,880 B 38,792 C 34,312 D 34,760 Câu 77: Hòa tan hồn tồn 216,55 gam hỗn hợp KHSO Fe(NO3)3 vào nước dung dịch X Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO Al 2O3 (trong oxi chiếm 64/205 khối lượng) tan hết vào X, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Z chứa muối trung hòa 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm khí (đktc), thể tích H 2, N2O, NO2 chiếm 4/9, 1/9 1/9 Cho BaCl dư vào Z thu 356,49 gam kết tủa Giá trị m gần giá trị sau đây? A 21 B 22 C 19 D 20 Câu 78 Cho hỗn hợp E gồm tripeptit X có dạng Gly-M-M (được tạo nên từ α-amino axit thuộc dãy đồng đẳng), amin Y este no, hai chức Z (X, Y, Z mạch hở, X Z số nguyên tử cacbon) Đun m gam E với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch, thu phần rắn chứa ba muối 0,04 mol hỗn hợp T gồm ba chất hữu có tỉ khối so với H 24,75 Đốt cháy toàn muối cần 10,96 gam O 2, thu N2; 5,83 gam Na2CO3 15,2 gam hỗn hợp CO2 H2O Phần trăm khối lượng Y E là: A 11,345% B 12,698% C 12,720% D 9,735% Câu 79: Hòa tan hết 24,018 gam hỗn hợp rắn X gồm FeCl 3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 Fe3O4 dung dịch chứa 0,736 mol HCl, sau phản ứng thu dung dịch Y chứa muối 0,024 mol khí NO Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu 115,738 gam kết tủa Biết NO sản phẩm khử N +5 Phần trăm số mol FeCl3 X có giá trị gần với: A 15% B 18% C 22% D 25% Câu 80: Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm số este tạo axit đơn chức ancol đơn chức lượng dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn thu a gam muối b gam hỗn hợp ancol Đốt cháy a gam hỗn hợp muối thu hỗn hợp khí Y 7,42 gam Na 2CO3 Cho tồn hỗn hợp khí Y sinh qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu Đun b gam hỗn hợp ancol sinh với H2SO4 đặc 1400C thu 4,34 gam hỗn hợp ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? Năm học 2017 - 2018 Nhóm Hóa học THPT Quất Lâm A 10 Đề thi thử số B 11 C 13 Hết Năm học 2017 - 2018 D 12 ... glicol, triolein Số chất bị thu phân môi trường kiềm A B C D Năm học 2017 - 2018 Nhóm Hóa học THPT Quất Lâm Đề thi thử số Câu 71: Đem oxi hóa 2,76 gam ancol etylic, thu dung dịch A có chứa anđehit,... 1400C thu 4,34 gam hỗn hợp ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? Năm học 2017 - 2018 Nhóm Hóa học THPT Quất Lâm A 10 Đề thi thử số B 11 C 13 Hết Năm học 2017 - 2018. .. trắng C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH đipeptit D Amino axit thu c loại hợp chất hữu tạp chức Năm học 2017 - 2018 Nhóm Hóa học THPT Quất Lâm Đề thi thử số Câu 65: Trong dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4,
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu mon hoa hoc THPT quat lam nam 2018 , De thi thu mon hoa hoc THPT quat lam nam 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay