De khao sat chat luong

5 39 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:37

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN ĐỀ THI KSCL GIỮA KỲ MƠN HĨA HỌC – KHỐI 12 NĂM HỌC 2017- 2018 Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ : 248 Họ tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu 1: Nguyên tử 39X có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s1 Hạt nhân nguyên tử X có số nơtron proton : A 19 ; B 19 ; 20 C 20 ; 19 D 19 ; 19 Câu 2: Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể A lục phương C lập phương tâm diện B lập phương tâm khối D lăng trụ lục giác Câu 3: Ứng dụng mô tả ứng dụng kim loại kiềm? A Mạ bảo vệ kim loại B Tạo hợp kim dùng thiết bị báo cháy C Chế tạo tế bào quang điện D Điều chế số hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp Câu : Nhiệt phân muối KNO3 sản phẩm thu A K2O, O2, NO2 B K2O, NO2 C KNO2, O2 D K, NO2, O2 Câu 5: Hiện tượng xảy cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4? A Có kết tủa màu đỏ Cu xuất B Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu C Sủi bọt khí khơng màu có kết tủa màu đỏ D Sủi bọt khí khơng màu có kết tủa màu xanh Câu 6: Q trình sau đây, ion Na+ bị khử thành Na? A Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl B Điện phân NaCl nóng chảy C Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl D Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3  → Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X Na2CO3 + H2O X hợp chất A NaOH B KOH C K2CO3 D HCl Câu : Cho mẩu Na vào dung dịch chất (riêng biệt) sau: Ca(HCO3)2(1), CuSO4(2), KNO3 (3), HCl(4) Sau phản ứng xảy xong, ta thấy dung dịch có xuất kết tủa A (3) (2) B (1) (3) C (1) (4) D (1) (2) Câu 9: Cho 19,5 gam kim loại kiềm X tan hết vào nước Để trung hoà dung dịch thu cần 50 gam dung dịch HCl 36,5% X kim loại sau đây? A K B Na C Cs D Li Câu 10: Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau X : 1s22s2 Y : 1s22s22p2 Z: 1s22s22p63s2 T: 1s22s22p63s23p64s2 G : 1s22s22p63s23p63d24s2 2 6 H: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Các nguyên tố xếp vào nhóm IIA bao gồm : A X,Y,Z B X,Z,T C Z,T,G D Z,T,H Câu 11: Phản ứng sau giải thích tạo thành thạch nhũ hang động  →  → A CaCO3 CaO + CO2 B Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2 C Ca(HCO3)2↔CaCO3 + CO2 + H2O D CaCO3 + CO2 + H2O-> Ca(HCO3)2 Câu 12: Có mẫu nước có chứa ion sau: HCO3− SO24− SO24− HCO3− HCO3− (1) Na+, Cl–, , ; (2) K+, , Mg2+, ; (3) Ca2+, , Cl– Mẫu nước cứng là: A (2), (3) B (1), (2) C (1), (3) D (1), (2), (3) Câu 13: Dãy gồm chất làm mềm nước cứng vĩnh cửu A Na2CO3, HCl B Ca(OH)2 , Na2CO3, NaNO3 C Na2CO3, Na3PO4 D Na2SO4 , Na2CO3 Câu 14: Công thức chung oxit kim loại thuộc phân nhóm nhóm II A R2O B R2O3 C RO D RO2 Câu 15: Dẫn khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, tượng hoá học xảy A Ban đầu có kết tủa trắng, sau kết tủa tan CO2 dư C khơng có kết tủa B có kết tủa trắng, kết tủa không tan CO2 dư D khơng có tượng xảy Câu 16: Cách sau thường dùng để điều chế kim loại Ca ? A Điện phân CaCl2 dung dịch B Điện phân CaCl2 nóng chảy C Dùng Ba để đẩy Ca khỏi dung dịch CaCl2 D Dùng Al để khử CaO nhiệt độ cao Câu 17: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 A có kết tủa trắng xuất B có bọt khí C có kết tủa trắng bọt khí D khơng có tượng Câu 18: Cho a gam hỗn hợp MgCO3 CaCO3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giải phóng 4,48 lít CO2 (đktc), dẫn khí thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư Khối lượng kết tủa thu là: A 20 g B 15 g C.10 g D 25 g Câu 19: Cho biết số thứ tự Al bảng tuần hoàn 13 Phát biểu sau đúng? A Al thuộc chu kỳ 3, phân nhóm phụ nhóm III B Al thuộc chu kỳ 3, phân nhóm nhóm III C Ion nhơm có cấu hình electron lớp ngồi 2s2 D Ion nhơm có cấu hình electron lớp ngồi 3s2 Câu 20: Phèn chua có công thức nào? A (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O C CuSO4.5H2O D K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Câu 21: Dãy gồm chất vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch kiềm? A Al(OH)3 Al(NO3)3 B AlCl3 Al2(SO4)3 C Al2O3 Al(OH)3 D Al2(SO4)3 Al2O3 Câu 22: Có mẫu kim loại Na, Al, Ca, Fe Chỉ dùng nước làm thuốc thử số kim loại phân biệt tối đa ? A B C D Câu 23: Có ba chất Mg, Al, Al2O3 Có thể phân biệt ba chất thuốc thử chất sau đây? A Dung dịch HCl B Dung dịch HNO3 C Dung dịch NaOH D Dung dịch CuSO4 Câu 24: Cho phản ứng sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O Hệ số chất phản ứng A 8, 30, 8, 3, B 8, 30, 8, 3, 15 C 30, 8, 8, , 15 D 8, 27, 8, 3, 12 Câu 25: Dẫn CO dư qua hổn hợp gồm Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO đun nóng Sau phản ứng hồn toàn, thu hổn hợp rắn gồm: A Al2O3, Fe, Cu, Mg B Al, Fe, Cu, Mg C Al, Fe, Cu, MgO D Al2O3, Fe, Cu, MgO Câu 26: Cho từ từ lượng Na kim loại vào dung dịch Al2(SO4)3 dư, tượng xảy nào? A Na tan, có bọt khí có kết tủa dạng keo màu trắng, B Na tan, có bọt khí xuất dung dịch, sau kết tủa khơng tan C Na tan, có kim loại Al bám vào bề mặt Na kim loại D Na tan, có bọt khí có kết tủa dạng keo màu trắng, sau kết tủa tan dần Câu 27:Có 31,2 gam hỗn hợp bột Al Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát 13,44 lit khí (đktc) Khối lượng chất hỗn hợp đầu gam? A 10,8 gam Al 21,6 gam Al2O3 B 10,8 gam Al 20,4 gam Al2O3 C 5,4 gam Al 25,8 gam Al2O3 D 16,2 gam Al 15,0 gam Al2O3 Câu 28:Cho gam kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo 5,55g muối clorua Kim loại kim loại sau ? A Be B Mg C Ca D Ba II, PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: Hỗn hợp X gồm Mg Cu, Cu chiếm 50% khối lượng Cho 12 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay Giá trị V ? Câu : Thêm m gam K vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH) 0,1M NaOH 0,15M , thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,15M thu kết tủa Y a, Tính giá trị m để lượng kết tủa Y lớn b, Tính khối lượng kết tủa Y? ( Cho Al = 27, O= 16, H= 1, Ba= 137, S= 32, Na = 23, Cl= 35,5, N= 14, Mg = 24, C= 12, Ca= 40, Fe= 56, Cu = 64) HẾT SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN ĐỀ THI KSCL GIỮA KỲ MƠN HĨA HỌC – KHỐI 12 NĂM HỌC 2017- 2018 Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ : 418 Họ tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu 1: Dẫn khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, tượng hoá học xảy A Ban đầu có kết tủa trắng, sau kết tủa tan CO2 dư C khơng có kết tủa B có kết tủa trắng, kết tủa khơng tan CO2 dư D khơng có tượng xảy Câu 2: Phèn chua có cơng thức nào? A (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O C CuSO4.5H2O D K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Câu 3: Có mẫu nước có chứa ion sau: HCO3− SO24− SO24− HCO3− HCO3− (1) Na+, Cl–, , ; (2) K+, , Mg2+, ; (3) Ca2+, , Cl– Mẫu nước cứng là: A (1), (3) B (1), (2) C (2), (3) D (1), (2), (3) Câu : Nhiệt phân muối KNO3 sản phẩm thu A K2O, O2, NO2 B K2O, NO2 C K, NO, O2 D KNO2, O2 Câu 5: Công thức chung oxit kim loại thuộc phân nhóm nhóm II A R2O B RO C R2O3 D RO2 + Câu 6: Quá trình sau đây, ion Na bị khử thành Na? A Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl B Điện phân NaCl nóng chảy C Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl D Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3 Câu 7: Có mẫu kim loại Na, Al, Ca, Fe Chỉ dùng nước làm thuốc thử số kim loại phân biệt tối đa ? A B C D Câu : Cho mẩu Na vào dung dịch chất (riêng biệt) sau: Ca(HCO3)2(1), CuSO4(2), KNO3 (3), HCl(4) Sau phản ứng xảy xong, ta thấy dung dịch có xuất kết tủa A (1) (2) B (1) (3) C (1) (4) D (3) (2) Câu 9: Dẫn CO dư qua hổn hợp gồm Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO đun nóng Sau phản ứng hoàn toàn, thu hổn hợp rắn gồm: A Al2O3, Fe, Cu, Mg B Al, Fe, Cu, Mg C Al2O3, Fe, Cu, MgO D Al, Fe, Cu, MgO Câu 10: Cho a gam hỗn hợp MgCO3 CaCO3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giải phóng 3,36 lít CO2 (đktc), dẫn khí thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư Khối lượng kết tủa thu là: A 20 g B 15 g C.10 g D 25 g Câu 11: Phản ứng sau giải thích tạo thành thạch nhũ hang động  → A CaCO3 + CO2 + H2O↔ Ca(HCO3)2 B Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2  →  → C Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O D CaCO3 CaO + CO2 Câu 12: Ứng dụng mô tả ứng dụng kim loại kiềm? A Mạ bảo vệ kim loại B Tạo hợp kim dùng thiết bị báo cháy C Chế tạo tế bào quang điện D Điều chế số hợp kim kim có nhiệt độ nóng chảy thấp Câu 13: Cho từ từ lượng Na kim loại vào dung dịch Al2(SO4)3 dư, tượng xảy nào? A Na tan, có bọt khí có kết tủa dạng keo màu trắng, B Na tan, có bọt khí xuất dung dịch, sau kết tủa khơng tan C Na tan, có kim loại Al bám vào bề mặt Na kim loại D Na tan, có bọt khí có kết tủa dạng keo màu trắng, sau kết tủa tan dần Câu 14: Hiện tượng xảy cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4? A Có kết tủa màu đỏ Cu xuất B Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu C Sủi bọt khí khơng màu có kết tủa màu đỏ D Sủi bọt khí khơng màu có kết tủa màu xanh 39 2 Câu 15: Nguyên tử X có cấu hình electron 1s 2s 2p6 3s2 3p64s1 Hạt nhân nguyên tử X có số nơtron proton : A 19 ; B 19 ; 20 C 20 ; 19 D 19 ; 19 Câu 16: Cách sau thường dùng để điều chế kim loại Ca ? A Điện phân CaCl2 dung dịch C Điện phân CaCl2 nóng chảy B Dùng Ba để đẩy Ca khỏi dung dịch CaCl2 D Dùng Al để khử CaO nhiệt độ cao Câu 17: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 A tượng B Có kết tủa trắng xuất C có kết tủa trắng bọt khí D có bọt khí Câu 18: Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau X : 1s22s2 Y : 1s22s22p2 Z: 1s22s22p63s2 T: 1s22s22p63s23p64s2 G : 1s22s22p63s23p63d24s2 H: 1s22s22p63s23p63d64s2 Các nguyên tố xếp vào nhóm IIA bao gồm : A X,Y,Z B X,Z,G C Z,T,G D Z,T,X Câu 19: Cho biết số thứ tự Al bảng tuần hoàn 13 Phát biểu sau đúng? A Al thuộc chu kỳ 3, phân nhóm phụ nhóm III B Al thuộc chu kỳ 3, phân nhóm nhóm III C Ion nhơm có cấu hình electron lớp ngồi 2s2 D Ion nhơm có cấu hình electron lớp ngồi 3s2 Câu 20: Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể A lục phương C lập phương tâm diện B lập phương tâm khối D lăng trụ lục giác Câu 21: Dãy gồm chất vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch kiềm? A Al(OH)3 Al(NO3)3 B AlCl3 Al2(SO4)3 C Al2O3 Al(OH)3 D Al2(SO4)3 Al2O3 Câu 22: Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X  → Na2CO3 + H2O X hợp chất A NaOH B KOH C K2CO3 D HCl Câu 23: Có ba chất Mg, Al, Al2O3 Có thể phân biệt ba chất thuốc thử chất sau đây? A Dung dịch KOH B Dung dịch HNO3 C Dung dịch HBr D Dung dịch CuSO4 Câu 24: Cho phản ứng sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O Hệ số chất phản ứng A 8, 30, 8, 3, 15 B 8, 30, 8, 3, C 30, 8, 8, , 15 D 8, 27, 8, 3, 12 Câu 25: Cho 19,5 gam kim loại kiềm X tan hết vào nước Để trung hoà dung dịch thu cần 50 gam dung dịch HCl 36,5% X kim loại sau đây? A Cs B Na C K D Li Câu 26: Dãy gồm chất làm mềm nước cứng vĩnh cửu A Na2CO3, HCl B Ca(OH)2 , Na2CO3, NaNO3 C Na2CO3, Na2SO4D Na3PO4 , Na2CO3 Câu 27:Có 31,2 gam hỗn hợp bột Al Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát 11,2 lit khí (đktc) Khối lượng chất hỗn hợp đầu gam? A 10,8 gam Al 21,6 gam Al2O3 B gam Al 22,2 gam Al2O3 C 5,4 gam Al 25,8 gam Al2O3 D 16,2 gam Al 15,0 gam Al2O3 Câu 28:Cho 6,85 gam kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo 10,4g muối clorua Kim loại kim loại sau ? A Be B Mg C Ca D Ba II, PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: Hỗn hợp X gồm Mg Cu, Cu chiếm 40% khối lượng Cho 12 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay Giá trị V ? Câu : Thêm m gam K vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH) 0,1M NaOH 0,15M , thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,15M thu kết tủa Y a, Tính giá trị m để lượng kết tủa Y lớn b, Tính khối lượng kết tủa Y ? ( Cho Al = 27, O= 16, H= 1, Ba= 137, S= 32, Na = 23, Cl= 35,5, N= 14, Mg = 24, C= 12, Ca= 40, Fe= 56, Cu = 64) HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong , De khao sat chat luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay