De cuong on thi

42 33 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:37

CHUYÊN ĐỀ 1: SỰ ĐIỆN LY  Câu 1: Chọn phát biểu sai A Chỉ có hợp chất ion điện li nước B Chất điện li phân li thành ion tan vào nước nóng chảy C Sự điện li chất điện li yếu thuận nghịch D Nước dung môi phân cực, có vai trò quan trọng q trình điện li Câu 2: Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua phân li H2O) chứa loại ion ? A B C D Câu 3:Trong chất sau chất chất điện li yếu: A NaOH B HCl C HClO4 D HNO2 Câu 4:Chất sau không dẫn điện được; A KCl rắn, khan B CaCl2 nóng chảy C dd NaOH D dd HClO Câu 5:Trong chất sau chất chất điện li mạnh; A HF B HNO2 C HNO3 D H2SO3 Câu 6: Chọn câu trả lợi câu sau đây: dd chất điện li dẫn điện do: A Sự chuyển dịch electron B.Sự chuyển dịch cation C.Sự chuyển dịch phân tử hòa tan D Sự chuyển dịch cation anion Câu 7: Cho chất : H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH Các chất điện li yếu : A H2O, HCOOH, CuSO4 B HCOOH, CuSO4 C H2O, HCOOH D H2O, NaCl, HCOOH, CuSO4 Câu 8: Dãy chất gồm chất điện li mạnh ? A HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2 B CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3 C H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2 D KCl, H2SO4, H2O, MgCl2 Câu 9: Phương trình điện li viết khơng ? A HCl  H+ + ClB CH3COOH � CH3COO- + H+ C H3PO4  3H+ + 3PO43D Na3PO4  3Na+ + PO43Câu 10: Phương trình điện li viết ? A H2SO4 � H+ + HSO4B H2CO3 � H+ + HCO3C H2SO3  2H+ + SO32D Na2S � 2Na+ + S2Câu 11 Dãy gồm ion (không kể đến phân li nước) tốn dung dịch là: A Al3+; NH4+, Br-, OH- B Mg2+, K+, SO42-; PO43- C H+, Fe3+, NO3-, SO42- D Ag+, Na+, NO3-, Cl- Câu 12 Dãy gồm ion tồn dung dịch là: A Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+ B Ca2+, Cl-, Na+, CO32- C K+, Ba2+, OH-, Cl- D Na+, K+, OH-, HCO3- Câu 13 Dãy gồm ion (không kể đến phân li nước) tồn dung dịch :  3  2     2  2 3 3    A H , Fe , NO3 ,SO B Ag , Na , NO3 ,Cl C Mg , K ,SO , PO D Al , NH , Br , OH Câu 14: Các ion sau tồn dung dịch ? A Na+, Mg2+, NO3-, SO42- B Ba2+, Al3+, Cl–, NO3C Cu2+, Fe3+, SO42-, Cl– D K+, NH4+, OH–, PO43- � NaCl  H 2O Câu 15 Cho phản ứng hóa học : NaOH HCl �� Phản ứng hóa học sau có phương trình ion thu gọn với phản ứng trên? � Fe  OH   2KCl � Na 2CO3  H O A 2KOH FeCl �� B NaOHNaHCO3 �� � NaCl  NH  H O C NaOH NH 4Cl �� Câu 16 Cho phản ứng: � KNO3  H O D KOH HNO �� -1- (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ A (2), (4) B (3), (4) C (2), (3) D (1), (2) Câu 17: Cho phản ứng sau: Fe(NO3)3 + A  B + KNO3 Vậy A, B : A KCl, FeCl3 B K2SO4, Fe2(SO4)3 C KOH, Fe(OH)3 D KBr, FeBr3 2+ 2Câu 18: Phương trình ion : Ca + CO3  CaCO3 phản ứng xảy cặp chất sau ? 1) CaCl2 + Na2CO3 2) Ca(OH)2 + CO2 3) Ca(HCO3)2 + NaOH 4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 A B C D Câu 19: Cho phản ứng hóa học sau : (1) (NH4)2SO4 + BaCl2  (2) CuSO4 + Ba(NO3)2  (3) Na2SO4 + BaCl2  (4) H2SO4 + BaSO3  (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2  (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2  Dãy gồm phản ứng có phương trình ion thu gọn : A (1), (3), (5), (6) B (3), (4), (5), (6) C (2), (3), (4), (6) D (1), (2), (3), (6) Câu 20 Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt ba lọ bị nhãn, ta dùng thuốc thử là: A Fe B CuO C Al D Cu Câu 21 Có thể phân biệt dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) thuốc thử A giấy quỳ tím B Zn C Al D BaCO3 Câu 22.Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl A NH4Cl B (NH4)2CO3 C BaCO3 D BaCl2 Câu 23.Các hợp chất dãy chất có tính lưỡng tính? A Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2 B Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2 C Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2 D Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2 Câu 24 Dãy gồm chất vừa tan dung dịch HCl, vừa tan dung dịch NaOH là: A NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2 B NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2 C NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 D Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2 Câu 25:Có dd: Ba(OH)2, Na2CO3, NaHCO3, NaHSO4 Số cặp chất tác dụng với là: A B C D Câu 26.Cho dãy chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 27: Trong dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A HNO3, NaCl, Na2SO4 B HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 C NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 Câu 28: Khi hòa tan nước, chất sau làm cho quỳ tím chuyển màu xanh ? A NaCl B NH4Cl C Na2CO3 D FeCl3 Câu 29: Trong muối sau, dung dịch muối có mơi trường trung tính ? A FeCl3 B Na2CO3 C CuCl2 D KCl Câu 30 Có năm dung dịch đựng riêng biệt năm ống nghiệm: (NH 4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3 Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch Sau phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa A B C D Câu 31.Cho chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng nhiệt độ thường A B C D -2- Câu 32 Cho dãy chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 33 Cho dãy chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4 Có chất dãy vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH? A B C D Câu 34 Dãy gồm chất vừa tan dung dịch HCl, vừa tan dung dịch NaOH A NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2 B Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2 C NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2 D NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 Câu 35 Cho dãy chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4 Số chất dãy vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 36.Dung dịch phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu kết tủa trắng? A Ca(HCO3)2 B FeCl3 C AlCl3 D H2SO4 Câu 37.Cho dung dịch Ba(HCO 3)2 vào dung dịch sau: HNO 3, Na2SO4, Ba(OH)2, NaHSO4 Số trường hợp có phản ứng xảy A B C D Câu 38 Chất sau không tạo kết tủa cho vào dung dịch AgNO3? A HCl B K3PO4 C KBr D HNO3 Câu 39 Dãy chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A HNO3, Ca(OH)2 Na2SO4 B HNO3, Ca(OH)2 KNO3 C HNO3, NaCl Na2SO4 D NaCl, Na2SO4 Ca(OH)2 Câu 40.Tiến hành thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2 (b)Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (c)Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (d)Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (e)Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa A B.3 C D Câu 41.Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào dung dịch sau : FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số trường hợp thu kết tủa : A B C D Câu 42:Chọn câu A Giá trị pH tăng độ bazơ giảm B Giá trị pH tăng độ axit tăng C Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hố xanh D Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hố đỏ Câu 43.Trong số dung dịch có nồng độ 0,1M đây, dung dịch chất có giá trị pH nhỏ nhất? A Ba(OH)2 B H2SO C HCl D NaOH Câu 44: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 BaCl2 có số mol chất Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu chứa A NaCl, NaOH, BaCl2 B NaCl, NaOH C NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 D NaCl Câu 45 Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: Na 2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp tan hồn tồn nước (dư) tạo dung dịch A B C D Câu 46 Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l Giá trị x A 0,3 B 0,4 C 0,2 D 0,1 Câu 47 Cho 50 ml dung dịch HNO3 1M vào 100 ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thuđược dung dịch chứa chất tan Giá trị x A 0,5 B 0,3 C 0,8 D l,0 Câu 48: Dẫn 4,48 lít khí HCl (đktc) vào lít nước thu lit dd có pH A B 1,5 C D Câu 49: Dung dịch NaOH 0,001M có pH A 11 B 12 C 13 D 14 Câu 50 Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H 2SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (ở đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch khơng đổi) Dung dịch Y có pH là: A B C D -3- Câu 51: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu 2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– y mol SO42– Tổng khối lượng muối tan có dung dịch 5,435 gam Giá trị x y : A 0,01 0,03 B 0,02 0,05 C 0,05 0,01 D 0,03 0,02 Câu 52 Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M HCl 0,0125M), thu dung dịch X Giá trị pH dung dịch X A B C D Câu 53: Cho mẫu hợp kim Na –Ba tác dụng với nước dư, thu dung dịch X 3,36 lít H (đktc) Thể tích dd H2SO4 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là: A 30 ml B 60ml C 75ml D 150ml Câu 54 Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a (biết dung dịch [H+][OH-] = 10-14) A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 Câu 55 Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M 2V ml dung dịch Y Dung dịch Y có pH A B C D Câu 56 Dung dịch X chứa ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl- Chia dung dịch X thành hai phần nhau: - Phần 1: tác dụng với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu 0,672 lít khí (đktc) 1,07g kết tủa - Phần 2: tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl , thu 4,66g kết tủa Tổng khối lượng muối khan thu cạn dd X (q trình cạn có nước bay hơi) A 3,73g B 7,04g C 7,46g D 3,52g Câu 57 Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na +; 0,02mol SO42- x mol OH- Dung dịch Y có chứa ClO 4- , NO3- y mol H+, tổng số mol ClO 4- NO3- 0,04 Trộn X Y 100ml dd Z Dung dịch Z vó pH (bỏ qua điện li H2O) là: A B C 12 D 13 Câu 58.Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- 0,02 mol SO42- Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M Ba(OH)2 0,1M vào X, sau phản ứng kết thúc, thu 3,732 gam kết Giá trị z, t là: A 0,020 0,012 B 0,020 0,120 C 0,012 0,096 D 0,120 0,020 Câu 59.Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3- ; 0,15 mol CO32 - 0,05 mol SO42- Tổng khối lượng muối dung dịch X A 33,8 gam B 28,5 gam C 29,5 gam D 31,3 gam 2+ + Câu 60 Dung dịch X chứa 0,12 mol Na ; x mol SO ; 0,12 mol Cl 0,05 mol NH Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến phản ứng xảy hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 7,190 B 7,020 C 7,875 D 7,705 + 2+ + Câu 61.Dung dịch X gồm 0,1 mol K ; 0,2 mol Mg ; 0,1 mol Na ; 0,2 mol Cl- a mol Y2- Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối khan Ion Y2- giá trị m 2 2 2 2 A SO 56,5 B CO3 30,1 C SO 37,3 D CO3 42,1 Câu 62: Dung dịch A chứa ion: CO32-, SO32-, SO42-, 0,1 mol HCO3- 0,3 mol Na+ Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào A thu lượng kết tủa lớn Giá trị nhỏ V : A 0,15 B 0,25 C 0,20 D 0,30 + 2+ Câu 63.Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na ; 0,003 mol Ca ; 0,006 mol Cl-; 0,006 mol HCO3- 0,001 mol NO3- Để loại bỏ hết Ca2+ X cần lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2 Giá trị a A 0,180 B 0,120 C 0,444 D 0,222 2+ 2+ Câu 64 Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca ; 0,3 mol Mg ; 0,4 mol Cl a mol HCO3- Đun dung dịch X đến cạn thu muối khan có khối lượng : A 23,2 gam B 49,4 gam C 37,4 gam D 28,6 gam Câu 65.Cho m gam NaOH vào lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu lít dung dịch X Lấy lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 11,82 gam kết tủa Mặt khác, cho lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu 7,0 gam kết tủa Giá trị a, m tương ứng A 0,08 4,8 B 0,04 4,8 C 0,14 2,4 D 0,07 3,2 -4- CHUYÊN ĐỀ 2: NHÓM IVA-VA  Câu 66: Nguyen tố C có chứa trong: A vôi sống, xô đa, nước vôi, thạch nhũ, dầu mỏ B thạch nhũ, dầu mỏ, đất đèn, kim cương, thạch cao C đá vôi, nước vôi, dầu mỏ, kim cương, thủy tinh D xô đa, thạch nhũ, đất đèn, kim cương, gang trắng Câu 67: Có chất sau: magie oxit cacbon.3 kali hidroxit axit flohidric 5.axit clohidric Silic đioxit pứ với chất nhóm: A 1,2,3 B 2,3 C 1,3,4,5 D 1,2,3,4 Câu 68: Nhóm gồm khí cháy (pứ với oxi) là: A CO, CO2 B CO, H2 C O2, CO2 D Cl2, CO Câu 69: Nhóm gồm khí pứ với dd NaOH điều kiện thường A H2, Cl2 B CO, CO2 C CO2, Cl2 D Cl2, CO Câu 70: Nhóm khí khử oxit CuO nhiệt độ cao là: A CO, H2 B Cl2, CO2 C CO, CO2 D Cl2, CO Câu 71: Khí B có tính chất: độc, khơng màu, tan nước, cháy khơng khí sinh chất khí làm đục nước vơi Khí B là: A H2 B CO C Cl2 D CO2 Câu 72: Khi xét khí cacbon đioxit, điều khẳng định sau sai? A Chất khí khơng màu, khơng mùi, nặng khơng khí B Chất khí chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính C Chất khí khơng độc, khơng trì sống D Chất khí dùng để chữa cháy, đám cháy kim loại Câu 73: Để phòng nhiễm độc CO,là khí khơng màu,khơng mùi,rất độc người ta dùng chất hấp thụ A đồng(II) oxit mangan oxit B đồng(II) oxit magie oxit C đồng(II) oxit than hoạt tính D than hoạt tính Câu 74: Hỗn hợp sau khơng phaỉ hỗn hợp nổ A KClO3 + S + C B KNO3 + S + C C KClO3 + P D KClO3 + KNO2 Câu 75: Axit HCN (axit cianic) có nhiều vỏ củ sắn chất cực độc.Để tránh tượng bị say ăn sắn,người ta làm sau A Cho thêm nước vôi vào luộc để trung hoà HCN B Rửa vỏ luộc,khi sôi mở nắp xoong khoảng phút C.Tách bỏ vỏ luộc D Tách bỏ vỏ luộc,khi sôi mở nắp vung khoảng phút Câu 76: Công nghiệp silicat ngành công nghiệp chế biến hợp chất silic Ngành sản xuất sau không thuộc công nghiệp silicat? A Sản xuất đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ) B Sản xuất xi măng C Sản xuất thuỷ tinh D Sản xuất thuỷ tinh hữu Câu 77: Người ta thường dùng cát (SiO2) làm khn đúc kim loại Để làm hồn tồn hạt cát bám bề mặt vật dụng làm kim loại dùng dung dịch sau đây? A Dung dịch HCl B Dung dịch HF C Dung dịch NaOH loãng D Dung dịch H2SO4 Câu 78: ’’Nước đá khơ’’ khơng nóng chảy mà thăng hoa nên dùng để tạo môi trường lạnh khô tiện cho việc bảo quản thực phẩm Nước đá khô A CO rắn B SO2 rắn C H2O rắn D CO2 rắn Câu 79: CO2 không cháy không trì cháy nhiều chất nên dùng để dập tắt đám cháy Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy đây? A đám cháy xăng, dầu B đám cháy nhà cửa, quần áo C đám cháy magie nhôm D đám cháy khí ga Câu 80: Để khắc chữ hình thuỷ tinh người ta dùng dung dịch A dung dịch HCl B dung dịch HBr C dung dịch HI D dung dịch HF Câu 81: Thuốc muối nabica để chữa bệnh đau dày chứa muối -5- A Na2CO3 B (NH4)2CO3 C NaHCO3 D NH4HCO3 Câu 82 ’’Thuỷ tinh lỏng’’ A silic đioxit nóng chảy B dung dịch đặc Na2SiO3 K2SiO3 C dung dịch bão hoà axit silixic D thạch anh nóng chảy Câu 83: Các số oxi hố có photpho : A –3 ; +3 ; +5 B –3 ; +3 ; +5 ; C +3 ; +5 ; D –3 ; ; +1 ; +3 ; +5 Câu 84: So với photpho đỏ photpho trắng có hoạt tính hố học A B yếu C mạnh D không so sánh Câu 85: a Thuốc thử để nhận biết dung dịch : NaNO3, NaCl, Na3PO4, Na2S : A BaCl2 B AgNO3 C H2SO4 D Quỳ tím b Thuốc thử để nhận biết dung dịch : HCl, NaCl, Na3PO4, H3PO4 : A BaCl2 quỳ tím B AgNO3 quỳ tím C H2SO4 quỳ tím D Quỳ tím Câu 86: Muốn tăng cường sức chống bệnh, chống rét chịu hạn cho người ta dùng A phân đạm B phân kali C phân lân D phân vi lượng Câu 87: Loại phân bón hố học có tác dụng làm cho cành khoẻ, hạt chắc, củ to : A phân đạm B phân lân C phân kali D phân vi lượng Câu 88: Khơng nên bón phân đạm với vơi nước A phân đạm làm kết tủa vôi B phân đạm phản ứng với vơi tạo khí NH3 làm tác dụng đạm C phân đạm phản ứng với vôi toả nhiệt làm trồng bị chết nóng D trồng khơng thể hấp thụ đạm có mặt vôi Câu 89 Axit photphoric axit nitric có pứ với nhóm chất: A MgO, KOH, CuSO4, NH3 B Cu, KOH, Na2CO3 C Ag, KOH, Na2CO3, NH3 D.KOH, K2O, NH3, Na2CO3 Câu 90.Dãy chất sau gồm chất tấc dụng với dd HNO3 đặc nguội: A Cu, CuO, CaCO3, Al B Ca, MgO, KOH, Fe C Al(OH)3, Fe, ZnO D KOH, BaO, Fe(OH)3 Câu 91: Có thể dùng chất chất hồ tan sau để làm khơ khí NH3: A CaO B P2O5 C H2SO4 đậm đặc D CaCO3 Câu 92: Cho dd amoniac dư vào dd hỗn hợp hai chất CuSO AlCl3, lọc thu kết tủa, rửa kết tủa thu có màu: A Trắng B Xanh C Xanh lẫn trắng D Vàng Câu 93 Trong chất sau: Cu, CuO, Cu(OH)2, CuCl2 Số chất pứ với NH3 (khí hay dung dịch) là: A B C D Câu 94 Khi nhiệt phân muối NaNO3 hồn tồn thu được: A Na2O, NO2 O2 B Na2O O2 C NaNO2 O2 D NaNO2 NO2 Câu 95: Phản ứng nhiệt phân muối nitrat sau cho sản phẩm không đúng: o o A 2Cu(NO3)2 t  2CuO + 4NO2 + O2 B 4AgNO3 t  2Ag2O + 4NO2 + O2 o o C 4Fe(NO3)3 t  2Fe2O3 + 8NO2 + O2 D 2KNO3 t  2KNO2 + O2 Câu 96: Nhiệt phân hỗn hợp muối: KNO 3, Cu(NO3)2, AgNO3 Sau pứ xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn gồm: A KNO2, Cu(NO3)2, Ag2O B KNO2, CuO, Ag C K2O, CuO, Ag2O D K2O, CuO, Ag Câu 97: Phân bón sau làm tăng độ chua đất? A NaNO3 B NH4NO3 C KCl D K2CO3 Câu 98: Thành phần quặng photphorit A Ca(H2PO4)2 B CaHPO4 C NH4H2PO4 D Ca3(PO4)2 Câu 99: Hồ tan hỗn hợp hai khí CO2 NO2 vào dd KOH dư, thu hỗn hợp muối: A K2CO3, KNO3 B KHCO3, KNO3, KNO2 C KHCO3, KNO3 D K2CO3, KNO3, KNO2 -6- Câu 100: Thuốc nổ đen hỗn hợp chất sau đây: A KClO3, S C B KClO3, P, C C KNO3, S , C D KNO2, S , P Câu 101: Dùng P2O5 để làm nước axit A thu chất rắn B Biết B dễ bị phân hủy thành chất khí mà hấp thụ vào nước tạo lại A Vậy A B là: A H2SO4 SO2 B HNO3 N2O5 C H2CO3 CO2 D Khơng có chất phù hợp Câu 102: Hiện tượng “ ma trơi” pứ hóa học xảy ra: A Khí P2H4 bốc cháy B khí PH3 cháy C Khí P2H4 lẫn PH3 bốc cháy D.P bốc cháy Câu 103: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hồ Khí X là: A N2O B N2 C NO2 D NO Câu 104: Cho phản ứng sau: t0 � (1) Cu(NO3 )2 ���� t (4) NH3  Cl2 ��� � � t0 � (2) NH NO2 ���� t (5) NH Cl ��� � � Các phản ứng tạo khí N2 là: A (1), (2), (5) B (2), (4), (6) C (1), (3), (4) 8500 C,Pt (3) NH3  O ������ t (6) NH3  CuO ��� � � D (3), (5), (6) Câu 105.Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ A NaNO2 H2SO4 đặc B NaNO3 H2SO4 đặc C NH3 O2 D NaNO3 HCl đặc Câu 106.Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 lỗng Sau phản ứng hồn tồn, thu dung dịch chứa chất tan kim loại dư Chất tan A Cu(NO3)2 B HNO3 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)3 Câu 107 Cho Cu dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy khí khơng màu hóa nâu khơng khí Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH có khí mùi khai thoát Chất X A amophot B ure C natri nitrat D amoni nitrat Câu 108 Tác nhân chủ yếu gây mưa axit A CO CH4 B CH4 NH3 C SO2 NO2 D CO CO2 Câu 103 Phát biểu sau đúng? A Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho dạng ion nitrat (NO3- ) ion amoni (NH4+) B Amophot hỗn hợp muối (NH4)2HPO4 KNO3 C Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali gọi chung phân NPK D Phân urê có cơng thức (NH4)2CO3 Câu 109 Phân bón nitrophotka (NPK) hỗn hợp A (NH4)2HPO4 KNO3 B NH4H2PO4 KNO3 C (NH4)3PO4 KNO3 D (NH4)2HPO4 NaNO3 Câu 110 Phát biểu không là: A Tất ngun tố halogen có số oxi hố: -1, +1, +3, +5 +7 hợp chất B Trong công nghiệp, photpho sản xuất cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát than cốc o 1200 C lò điện C Kim cương, than chì, fuleren dạng thù hình cacbon D Hiđro sunfua bị oxi hoá nước clo nhiệt độ thường Câu 111.Nhóm chất khí (hoặc hơi) gây hiệu ứng nhà kính nồng độ chúng khí quyền vượt tiêu chuẩn cho phép? A N2 CO B CO2 O2 C CH4 H2O D.CO2 CH4 Câu 112.Khơng khí phòng thí nghiệm bị nhiễm khí clo Để khử độc, xịt vào khơng khí dung dịch sau đây? A Dung dịch NH3 B Dung dịch NaCl C.Dung dịch NaOH D Dung dịch H2SO4 loãng Câu 113.Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh Trộn lẫn hai dung dịch thu kết tủa Hai chất X Y tương ứng A KNO3 Na2CO3 B Ba(NO3)2 Na2CO3 C Na2SO4 BaCl2 D Ba(NO3)2 K2SO4 -7- Câu 114.Phát biểu không đúng? A SiO2 oxit axit B Đốt cháy hoàn toàn CH4 oxi, thu CO2 H2O C Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư, dung dịch bị vẩn đục D SiO2 tan tốt dung dịch HCl Câu 115: Nhận xét sau sai A Nguyên tử C Si có electron lớp ngồi , thể có tính oxi hóa tính khử B Khí CO2 SiO2 thể tính oxi hóa tác dụng với kim loại mạnh nhiệt độ cao C Axit silixic dạng rắn không tan nước axit mạnh axit cabonic D Muối cacbonat, muối silicat kim loại kiềm tan nước Câu 116.Dãy chất bị nhiệt phân nung nóng A.MgCO3, Ca(HCO3)2, K2CO3, CaCO3 B Mg(HCO3)2, CaCO3, KHCO3, MgCO3 C.Na2CO3, KHCO3, NaNO3, Mg(HCO3)2 D K2CO3, CaCO3, Mg(HCO3)2, NaHCO3 Câu 117.Phát biểu sau không đúng? A Cu(OH)2 tan dung dịch NH3 B Cr(OH)2 hiđroxit lưỡng tính C Kim loại Cu phản ứng với dung dịch hỗn hợp KNO3 HCl D Khí NH3 khử CuO nung nóng Câu 118 Ở điều kiện thích hợp xảy phản ứng sau: (a) 2C + Ca  CaC2 (b) C + 2H2  CH4 (c) C + CO2  2CO (d) 3C + 4Al  Al4C3 Trong phản ứng trên, tính khử cacbon thể phản ứng A (c) B (b) C (a) D (d) Câu 119 Chất sau không tạo kết tủa cho vào dung dịch AgNO3? A HCl B K3PO4 C KBr D HNO3 Câu 120.Các chất khí điều chế phòng thí nghiệm thường thu theo phương pháp đẩy khơng khí (cách 1, cách 2) đầy nước (cách 3) hình vẽ đây: Có thể dùng cách cách để thu khí NH3 ? A Cách B Cách C Cách D Cách Cách Câu 121.Để loại bỏ khí HCl, CO2 SO2 có lẫn khí N2, người ta sử dụng lượng dư dung dịch A NaCl B CuCl2 C Ca(OH)2 D H2SO4 Câu 122.Chất khí sau tạo từ bình chữa cháy dùng để sản xuất thuốc giảm đau dày ? A N2 B CH4 C CO D CO2 Câu 123.Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 H2 qua dung dịch NaOH Khí bị hấp thụ : A N2 B O2 C CO2 D H2 Câu 124.Kim loại sau không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ? A Al B Mg C Na D Cu Câu 125.Khí X làm đục nước vôi dùng để làm chất tẩy trắng bột gỗ công nghiệp giấy Chất X : A CO2 B SO2 C NH3 D O3 Câu 126.TTrong cơng nghiệp, để sản xuất axit H 3PO4 có độ tinh khiết nồng độ cao, người ta làm cách sau đây? A Cho dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit B Đốt cháy photpho oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước C Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng D Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit Câu 127.Cho phản ứng sau: -8- t � (a) C  H 2O(hoi) �� (b) Si + dung dịch NaOH  0 t (c) FeO  CO �� � t t (d) O3 + Ag  (e) Cu(NO3 ) �� (f) KMnO �� � � Số phản ứng sinh đơn chất A B C D Câu 128.Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 (5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) (6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 Sau phản ứng kết thúc, có thí nghiệm thu kết tủa? A B C D Câu 129.Trong có thí nghiệm sau : (1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF (2) Cho khí NH3 tác dụng với khí Cl2 (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng (4) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH (5) Cho khí O3 tác dụng với Ag (6) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng.Số thí nghiệm tạo đơn chất là: A B C D Câu 130 Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 khơng khí (c) Nhiệt phân KNO3 (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư) (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (h) Nung Ag2S khơng khí (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc A B C D Câu 131 Cho thí nghiệm sau: (a) Đốt khí NH3 Clo (b) Nhiệt phân AgNO3 (c) Đốt P O2 dư (d) Khí NH3 cháy O2 (e) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3 Số thí nghiệm tạo chất khí A B C D Câu 132 Phát biểu sau đúng? A Hỗn hợp FeS CuS tan hết dung dịch HCl dư B Thổi khơng khí qua than nung đỏ, thu khí than ướt C Phốtpho đỏ dễ bốc cháy khơng khí điều kiện thường D Dung dịch hỗn hợp HCl KNO3 hòa tan bột đồng Câu 133.Trường hợp sau tạo kim loại? A Đốt FeS2 oxi dư B Nung hỗn hợp quặng apatit, đá xà vân than cốc lò đứng C Đốt Ag2S oxi dư D Nung hỗn hợp quặng photphorit, cát than cốc lò điện Câu 134 Thực thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (b) Cho FeS vào dung dịch HCl (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF (e) Cho Si vào bình chứa khí F2 (f) Sục khí SO2vào dung dịch H2S Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 135 Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu chất rắn X (giả sử phản ứng xảy hoàn toàn) Phần trăm khối lượng Cu X -9- A 85,88% B 14,12% C 87,63% D 12,37% Câu 136 Từ 6,2 kg photpho điều chế lít dung dịch H 3PO4 2M (hiệu suất toàn trình điều chế 80%)? A 64 lít B 100 lít C 40 lít D 80 lít Câu 137.Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X, thu 3m gam chất rắn khan Giá trị m A 21,30 B 8,52 C 12,78 D 7,81 Câu 138.Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH Dung dịch thu có chất: A K3PO4, K2HPO4 B K2HPO4, KH2PO4.C K3PO4, KOH D H3PO4, KH2PO4 Câu 139 Hỗn hợp khí X gồm N2 H2 có tỉ khối so với He 1,8 Đun nóng X thời gian bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 A 25% B 50% C 36% D 40% Câu 140: Hấp thụ hoàn tồn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu 15,76 gam kết tủa Gía trị a là? A 0,032 B 0,048 C 0,06 D 0,04 Câu 141 Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch gồm NaOH 0,025M Ca(OH) 0,0125M, thu x gam kết tủa Giá trị x A 2,00 B 0,75 C 1,00 D 1,25 Câu 142 Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH) 0,12M NaOH 0,06M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 19,70 B 23,64 C 7,88 D 13,79 Câu 143 Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH) 0,2M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 29,55 B 9,85 C 19,70 D 39,40 Câu 144: Dung dịch X chứa ion: Ca 2+, Na+, HCO3- Cl- số mol ion Cl - 0,1 Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu gam kết tủa Cho dung dịch X lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu gam kết tủa Mặt khác, đun sơi đến cạn dung dịch X thu m gam chất rắn khan Giá trị m : A 9,21 B 9,26 C 8,79 D 7,47 Câu 145.Cho nước qua than nóng đỏ, thu 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO H2 Cho toàn X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan tồn Y dung dịch HNO3 (lỗng, dư) 8,96 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Phần trăm thể tích khí CO X : A 18,42% B 28,57% C 14,28% D 57,15% Câu 146: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K 2CO3 0,2M KOH x mol/lít , sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y Cho toàn Y tác dụng với dung dịch BaCl (dư), thu 11,82 gam kết tủa Giá trị x là: A 1,0 B 1,4 C 1,2 D 1,6 Câu 147.Cho m gam NaOH vào lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu lít dung dịch X Lấy lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 11,82 gam kết tủa Mặt khác, cho lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu 7,0 gam kết tủa Giá trị a, m tương ứng A.0,08 4,8 B 0,04 4,8 C 0,14 2,4 D 0,07 3,2 Câu 148: Một loại phân kali có thành phần KCl (còn lại tạp chất không chứa kali) sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55% Phần trăm khối lượng KCl loại phân kali A 95,51% B 87,18% C 65,75% D 88,52% Câu 149: Một loại phân lân có thành phần Ca(H2PO4)2.2CaSO4 10,00% tạp chất không chứa photpho Hàm lượng dinh dưỡng loại phân lân A 36,42% B 28,40% C 25,26% D 31,00% Câu 150: Một loại phân urê có 10% tạp chất trơ khơng chứa N Độ dinh dưỡng phân A 46,67% B 42% C 21% D 23,335% Câu 151: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, lại gồm chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân lân - 10 - Câu 253: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn, Cr, Sn có số mol tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl lỗng, nóng thu dung dịch Y khí H2 Cơ cạn dung dịch Y thu 8,98 gam muối khan Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O (dư) để tạo hỗn hợp oxit thể tích khí O2 (đktc) phản ứng : A 2,016 lít B 0,672 lít C 1,344 lít D 1,008 lít Câu 254: Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 0,3 mol Na2CO3 Thêm từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X dung dịch Y V lít khí CO (đktc) Thêm vào dung dịch Y nước vôi dư thấy tạo thành m gam kết tủa Giá trị V m : A 11,2 lít CO2 ; 90 gam CaCO3 B 16,8 lít CO2 ; 60 gam CaCO3 C 11,2 lít CO2 ; 60 gam CaCO3 D 11,2 lít CO2 ; 40 gam CaCO3 Câu 255: Hấp thụ hoàn tồn 13,44 lít CO (đktc) 500 ml dung dịch NaOH aM thu dung dịch X Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào X có 1,12 lít khí (đktc) Giá trị a : A 1,5M B 1,2M C 2,0M D 1,0M Câu 256: Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dich A gồm Na 2CO3 KHCO3 thu 1,008 lít khí (đktc) dung dịch B Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH) dư thu 29,55 gam kết tủa Nồng độ Na2CO3 KHCO3 dung dịch A : A 0,21 0,32M B 0,2 0,4 M C 0,18 0,26M D 0,21 0,18M Câu 257: Cho từ từ 300 ml dung dịch Na 2CO3 1M vào 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H 2SO4 0,5M thu V lít khí (đktc) Giá trị V : A 1,68 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Câu 258: Hồ tan 10,6 gam Na2CO3 6,9 gam K2CO3 vào nước thu dung dịch X Thêm từ từ m gam dung dịch HCl 5% vào X thấy 0,12 mol khí Giá trị m : A 87,6 B 175,2 C 39,4 D 197,1 Câu 259: Nhỏ từ từ giọt đến hết 100 ml dung dịch H2SO4 xM vào 100 ml dung dịch Na2CO3 y M, sau phản ứng 2,24 lit khí CO2 (đktc) dung dịch Y, nhỏ tiếp dung dịch Ba(OH)2đến dư vào dung dịch Y thu 86 gam kết tủa Giá trị x y A 2,5; B 1,5; C 2,0; D 2,5;3 Câu 260: Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Na2CO3 1,5M vào 100ml dung dịch HCl x M sau phản ứng thu 1,25V lit khí CO2 (đktc) Nếu làm ngược lại thu V lit khí CO2 (đktc) Giá trị x A 1,5 B 2,0 C 2,5 D 3,0 Câu 261: Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl vào 100ml dd X chứa Na 2CO3, K2CO3, NaHCO31M, thu 1,12lit khí CO2 (đkc) dung dịch Y Cho nước vôi dư vào dung dịch Y thu 20g kết tủa Nồng độ mol/lit dung dịch HCl : A 1,25 B 0,5 C 1,0 D 0,75 Câu 262 Thực thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt khí clo (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (trong điều kiện oxi) (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (lỗng, dư) (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (lỗng, dư) Có thí nghiệm tạo muối sắt (II) ? A B C D Câu 263 Thực thí nghiệm với hỗn hợp gồm Ag Cu (hỗn hợp X): (a) Cho X vào bình chứa lượng dư khí O3 (ở điều kiện thường) (b) Cho X vào lượng dư dung dịch HNO3 (đặc) (c) Cho X vào lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2) (d) Cho X vào lượng dư dung dịch FeCl3 Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa Ag khơng bị oxi hóa là: A (a) B (b) C (d) D (c) Câu 264.Thực thí nghiệm sau (ở điều kiện thường): (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) clorua (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng (II) sunfat (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) clorua (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân - 28 - Số thí nghiệm xảy phản ứng Câu 265 Cho sơ đồ chuyển hóa A B C D +FeCl3 +CO dư, t t0 +T Fe(NO3)3 X Y Z Fe(NO3)3 Các chất X T A FeO NaNO3 B FeO AgNO3 C Fe2O3 Cu(NO3)2 D Fe2O3 AgNO3 Câu 266 Thực thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư) (c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) (d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu Fe2O3 (có số mol nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) Trong thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo hai muối A B C D Câu 267 Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+/Cu Tiến hành thí nghiệm sau: (e) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat (f) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat (g) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat (h) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat Trong thí nghiệm trên, thí nghiệm có xảy phản ứng là: A (b) (c) B (a) (c) C (a) (b) D (b) (d) Câu 268 Cho phát biểu sau: (f) Trong bảng tuần hồn ngun tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB (g) Các oxit crom oxit bazơ (h) Trong hợp chất, số oxi hóa cao crom +6 (i) Trong phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) đóng vai trò chất oxi hóa (j) Khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo hợp chất crom(III) Trong phát biểu trên, phát biểu là: A (a), (b) (e) B (a), (c) (e) C (b), (d) (e) D (b), (c) (e) Câu 269 Cho sơ đồ phản ứng: Al2 (SO )3 � X � Y � Al Trong sơ đồ trên, mũi tên phản ứng, chất X, Y chất sau đây? A Al2O3 Al(OH)3 B Al(OH)3 Al2O3 C Al(OH)3 NaAlO2 D NaAlO2 Al(OH)3 Câu 270 Thực thí nghiệm sau: (e) Cho Al vào dung dịch HCl (f) Cho Al vào dung dịch AgNO3 (g) Cho Na vào H2O (h) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 lỗng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D.2 Câu 271: Có q trình điện phân sau : (1) Điện phân dung dịch CuSO4 với anot làm kim loại Cu (2) Điện phân dung dịch FeSO4 với điện cực graphit (3) Điện phân Al2O3 nóng chảy với điện cực than chì (4) Điện phân dung dịch NaCl với anot than chì catot thép Các trình điện phân mà cực dương bị mòn : A (1), (2) B (1), (3) C (2), (3) D (3), (4) Câu 272: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm a mol CuSO b mol NaCl Dung dịch sau điện phân hồ tan kim loại nhôm, NaHCO3, Al2O3 mối quan hệ a b - 29 - A 2a = b B 2a > b C 2a < b D B C Câu 273: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp) Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng điều kiện a b (biết ion SO 42không bị điện phân dung dịch) A b > 2a B b = 2a C b < 2a D 2b = a Câu 274: Khi điện phân điện cực trơ có màng ngăn dung dịch hỗn hợp gồm NaCl CuSO đến NaCl CuSO4 hết dung dịch sau điện phân hoà tan Fe A NaCl hết trước CuSO4 B CuSO4 hết trước NaCl C NaCl CuSO4 hết D xảy trường hợp A B Câu 275: Cho phát biểu sau : (1) Nguyên tắc điều chế kim loại khử ion kim loại (2) Phương pháp thủy luyện dùng để điều chế kim loại có tính khử yếu Cu, Hg, Ag, Au… (3) Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế kim loại có tính khử trung bình Zn, Fe, Sn, Pb… (4) Điều chế kim loại nhôm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ phương pháp điện phân nóng chảy muối halogenua chúng (5) Điện phân dung dịch dùng để điều chế kim loại có tính khử trung bình kim loại có tính khử yếu Các phát biểu : A (1), (2), (3), (4), (5) B (1), (2), (3), (5) C (1), (2), (4), (5) D (1), (2), (3), (4) Câu 276: Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng : (1) Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp ; (2) Kim loại Na K dùng làm chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân ; (3) Kim loại xesi dùng làm tế bào quang điện ; (4) Các kim loại Na, K dùng để điều chế ddung dịch bazơ ; (5) kim loại kiềm dùng để điều chế kim loại phương pháp nhiệt luyện Phát biểu : A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, C 1, 3, 4, D 1, 2, 4, Câu 277: Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: Na 2O Al2O3 ; Cu Fe2O3 ; BaCl2 CuSO4 ; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp tan hồn tồn nước (dư) tạo dung dịch : A B C D Câu 278: Cho phản ứng mô tả phương pháp khác để làm mềm nước cứng (dùng M 2+ thay cho Ca2+ Mg2+) (1) M2+ + CO32- � MCO3 (2) M2+ + 2HCO3- � MCO3 + CO2 + H2O (3) 3M2+ + 2PO43- � M3(PO4)2 (4) M2+ + HCO3- + OH- � MCO3 + H2O Phương pháp áp dụng với nước có độ cứng tạm thời ? A (1) B (2) C (1) (2) D (1), (2), (3) (4) Câu 279: Cho chất sau : NaCl, Ca(OH) 2, Na2CO3, HCl, NaHSO4 Số chất làm mềm nước cứng tạm thời : A B C D Câu 280: Nhôm thể tính chất sau ? 1) Nhơm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện 2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi dát mỏng 3) Nhôm dẫn điện dẫn nhiệt tốt, tốt kim loại Fe Cu 4) Nhơm kim loại nhẹ, nóng chảy nhiệt độ 660oC 5) Nhôm nguyên tố s A 1, 2, 4, B 1, 2, C 1, 3, 4, D 1, 2, 3, Câu 281: Cho Al vào dung dịch : H 2SO4 loãng, HNO3 (đậm đặc, to), Ba(OH)2, HNO3 loãng, H2SO4 đặc, thấy sinh khí B có tỉ khối so với O2 nhỏ 0,9 Số dung dịch phù hợp : A B C D - 30 - Câu 282: Cho thí nghiệm sau : (a) Sục khí CO2 dư vào dd Natri Aluminat (g) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4 (b) Cho dung dịch NaHCO3 vào dd BaCl2 (h) Cho NH3 dư vào dd AlCl3 (c) Cho dd HCl dư vào dd natri Aluminat (i) Sục CO2 dư vào dd Ca(OH)2 (d) dd NaOH dư vào dd AlCl3 (k) Cho AgNO3 vào dd Fe(NO3)2 dư (e) dd NaOH dư vào dd Ba(HCO3)2 (l) Sục khí H2S vào dd AgNO3 Số thí nghiệm thu kết tủa sau phản ứng : A B C D Câu 283: Có thí nghiệm sau : Dẫn từ từ khí CO đến dư vào dung dịch nước vôi (1); Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al 2(SO4)3 (2) Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO (3) Cho từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(AlO2)2 (4); Cho từ từ HCl đến dư vào dung dịch Ca(HCO 3)2 (5) Thí nghiệm cho kết tủa sau kết tủa tan hoàn toàn ? A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, C 1, 2, D 1, Câu 284: Có hỗn hợp chất rắn (1) FeO, BaO, Al2O3 ( tỉ lệ mol 1: : 1) (2) Al, K, Al2O3 ( tỉ lệ mol 1: 2: 1) (3) Na2O, Al ( tỉ lệ mol 1: 1) (4) K2O, Zn ( tỉ lệ mol 1: 1) Số hỗn hợp tan hết nước (dư) : A B C D Câu 285: Cho x mol Fe vào cốc chứa y mol HNO3, khuấy để phản ứng xảy hoàn toàn dung dịch A chứa muối khí B khơng màu hố nâu ngồi khơng khí Biết B sản phẩm khử Phát biểu mối quan hệ x, y thí nghiệm ? 8 A y > 4x B y < x C x < y < 4x D x ≤ y ≤ 4x 3 Câu 286: Cho a mol bột kẽm vào dung dịch có hòa tan b mol Fe(NO 3)3 Tìm điều kiện liện hệ a b để sau kết thúc phản ứng khơng có kim loại A a ≥ 2b B b > 3a C b ≥ 2a D b = 2a/3 Câu 287: Cho dãy chất : FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe3O4 , Fe2O3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng : A B C D Câu 288: Cho chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng hóa học thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử : A B C D Câu 289: Trong sơ đồ phản ứng hoá học sau đây, có sơ đồ sai ? (1) Fe3O4 + HCl  FeCl2 + FeCl3 + H2O (2) Fe(OH)3 + H2SO4 đặc, nóng  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O (3) FeO + HNO3 loãng  Fe(NO3)3 + NO + H2O (4) FeCl2 + HNO3 loãng  Fe(NO3)3 + HCl + NO + H2O (5) Al + HNO3 loãng  Al(NO3)3 + H2 (6) FeO + H2SO4 đặc, nguội  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O A B C D Câu 290: Cho phương trình phản ứng hoá học : (1) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 (2) Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O (3) 2FeCl3 + Fe  3FeCl2 o (5) Fe(OH)2 �t� � FeO + H2O (4) 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 o (6) Fe2O3 + CO �t� � 2FeO + CO2 (7) 2FeCl3 + Cu �t� � 2FeCl2 + CuCl2 (8) 3FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO Có phản ứng sắt(II) bị oxi hóa thành sắt(III) phản ứng sắt(III) bị khử thành sắt(II)? A B C D Câu 291: Cho kim loại: Fe, Cu, Al, Ni dung dịch: HCl, FeCl 2, FeCl3, AgNO3 Cho kim loại o - 31 - vào dung dịch, có trường hợp xảy phản ứng ? A.16 B 10 C 12 D Câu 292: Cho chất Cu, Fe, Ag dung dịch HCl, CuSO 4, Fe(NO3)2, FeCl3 Số cặp chất có phản ứng với : A B C D Câu 293: Cho phản ứng : K2Cr2O7 + HCl � KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O Số phân tử HCl bị oxi hóa : A B C D 14 Câu 294: Thực thí ngiệm sau: (1) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4 (2) Cho kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội (3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất khí Cl2 (4) Cho hợp kim Fe-Cu vào dung dịch H2SO4 lỗng Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học A B C D Câu 295: Thực thí nghiệm sau (1) Cho kim loại K vào dung dịch HCl (2) Đốt bột Al khí Cl2 (3) Cho Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 (4) Cho NaOH vào dung dịch Mg(NO3)2 (5) Điện phân Al2O3 nóng chảy, có mặt Na3AlF6 Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy A B C D Câu 296: Một học sinh tiến hành nghiên cứu dung dịch X đựng lọ khơng dán nhãn thu kết sau: – X có phản ứng với dung dịch NaOH dung dịch Na2CO3 – X không phản ứng với dung dịch HCl dung dịch HNO3 Vậy dung dịch X dung dịch sau đây? A Dung dịch AgNO3 B Dung dịch MgCl2 C Dung dịch KOH D Dung dịch Ba(HCO3)2 Câu 297: Cho lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z, T chứa chất khác số chất (NH 4)2CO3, NaHCO3, NaNO3, NH4NO3 Thực nhận biết bốn dung dịch dung dịch Ba(OH)2 thu kết sau: Chất X Y Z T Không Kết tủa trắng, Hiện tượng Kết tủa trắng Khí mùi khai tượng khí mùi khai Nhận xét sau đúng? A Z dung dịch NH4NO3 B Y dung dịch NaHCO3 C X dung dịch NaNO3 D T dung dịch (NH4)2CO3 Câu 298: Các dung dịch riêng biệt: Na 2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5) Tiến hành số thí nghiệm, kết ghi lại bảng sau: Dung dịch (1) (2) (4) (5) (1) khí có kết tủa (2) khí có kết tủa có kết tủa (4) có kết tủa có kết tủa (5) có kết tủa Các dung dịch (1), (3), (5) là: A H2SO4, NaOH, MgCl2 B Na2CO3, NaOH, BaCl2 C H2SO4, MgCl2, BaCl2 D Na2CO3, BaCl2, BaCl2 Câu 299: Tiến hành thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu chất rắn : A B C D Câu 300: Tiến hành thí nghiệm sau đây: - 32 - (a) Ngâm kẽm vào dung dịch CuSO4 (b) Ngâm đồng vào dung dịch FeCl3 (c) Cho thép cacbon tiếp xúc với nước mưa (d) Cho thép vào dung dịch axit clohidric (e) Để sắt tây bị xây xát sâu bên tiếp xúc với nước tự nhiên Trong thí nghiệm trên, có trường hợp xảy ăn mòn điện hóa? A B C D Câu 301: Trong phát biểu sau đây, số phát biểu (1) Ở điều kiện thường, tất kim loại thể rắn, có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt có ánh kim (2) Kim loại kiềm thổ có nhiệt độ sơi giảm dần theo chiều tăng phân tử khối (3) Nhôm tự bốc cháy khơng khí với lửa sáng chói tỏa nhiều nhiệt (4) Phân tử saccarozơ gốc –glucozơ –fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc – glucozơ C1, gốc –fructozơ C4 (C1–O–C4) (5) Corindon dạng tinh thể suốt, không màu, rắn dùng để chế dạo đá mài, giấy nhám A B C D Câu 302: Thực thí nghiệm sau nhiệt độ thường: (a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 (c) Cho CaO vào nước (d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2 Số thí nghiệm có xảy phản ứng A B C D Câu 303: Cho nhóm tác nhân hóa học sau: (1) Ion kim loại Hg  , Pb  (2) Các anion NO3 , PO34 , SO 42 nồng độ cao (3) Thuốc bảo vệ thực vật (4) CFC (khí từ số thiết bị làm làm) Nhóm tác nhân gây nhiễm nguồn nước A (1), (2), (3) B (1), (3), (4) C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 304: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Súc khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol NaOH (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc dư (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương ứng : 1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu hai muối A B C D Câu 305 Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 khơng khí (c) Nhiệt phân KNO3 (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư) (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (h) Nung Ag2S khơng khí (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc A B C D Câu 306 Trong điều kiện thích hợp, xảy phản ứng sau (a) 2H2SO4 + C  2SO2 + CO2 + 2H2O (b) H2SO4 + Fe(OH)2  FeSO4 + 2H2O (c) 4H2SO4 + 2FeO  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (d) 6H2SO4 + 2Fe  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Trong phản ứng trên, phản ứng xảy với dung dịch H2SO4 loãng A (a) B (c) C (b) D (d) Câu 307 Cho phát biểu sau: (a)Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người ta dùng bột lưu huỳnh (b)Khi vào khí , freon phá hủy tần ozon (c)Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt tiêu chuẩn cho phép gây hiệu ứng nhà kính (d)Trong khí , nồng độ NO2 SO2 vượt tiêu chuẩn cho phép gây tượng mưa axit Trong phát biểu , số phát biểu là: - 33 - A.2 B C D Câu 308 Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 lỗng (dư), thu dung dịch X Trong chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 Al, số chất có khả phản ứng với dung dịch X A B.4 C D Câu 309.Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 SO2 sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ A B C D Câu 310: Hoà tan 6,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dung dịch HNO vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,02 mol NO 0,02 mol N2O Làm bay dung dịch Y thu 25,4 gam muối khan Số mol HNO3 bị khử phản ứng là: A 0,08 mol B 0,06 mol C 0.09 mol D 0,07 mol Câu 311: Hòa tan hết 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe Cu dung dịch HNO thu dung dịch X 4,48 lit khí NO ( đktc) Thêm từ từ 3,96 gam kim loại Mg vào hỗn hợp X đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 224 ml khí NO (đktc), dung dịch Y m gam chất rắn không tan Biết NO sản phẩm khử N +5 phản ứng Giá trị m là: A 9,6 B 12,4 C 15,2 D 6,4 Câu 312: Cho 25,24 gam hỗn hợp X chứa Al, Zn, Mg, Fe phản ứng vừa đủ với 787,5 gam dung dịch HNO 20% thu dung dịch chứa m gam muối 0,2 mol hỗn hợp khí Y (gồm N2O N2) có tỉ khối so với H2 18 Giá trị m A 163,60 B 153,13 C 184,12 D 154,12 Câu 313: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO41M, Fe(NO3)3 0,5M CuSO4 0,25M Khuấy phản ứng kết thúc thu 0,85m gam chất rắn khí NO (duy nhất) Giá trị m là: A 72 g B 53,33 g C 74,67 g D 32,56 g Câu 314: Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe 3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,68 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y dư 0,7 gam kim loại Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu là: A 54,45 gam B 75,75 gam C 68,55 gam D 89,7 gam Câu 315: Cho khí CO qua ống sứ đựng 0,45 mol hỗn hợp A gồm Fe 2O3 FeO nung nóng sau thời gian thu 51,6 gam chất rắn B Dẫn khí khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH) dư thu 88,65 gam kết tủa Cho B tác dụng hết với dung dịch HNO dư thu V lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị V là: A 7,84 lít B 8,40 lít C 3,36 lít D 6,72 lít Câu 316 Trộn 21,6 gam bột Al với m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 thu hỗn hợp Y Nung Y nhiệt độ cao điều kiện khơng khí đến phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn Z Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít H đktc Mặt khác, cho Z tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 19,04 lít NO sản phẩm khử đktc Giá trị m A 62 B 46 C 58,6 D 50,8 Câu 317 Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe2O3 vào bình chứa 200ml dung dịch chứa NaNO3 1M, H2SO4 2M Sau phản ứng thu kim loại Cu thấy 1,12 lít khí NO Cho dung dịch HCl dư vào bình lại  thấy 2,24 lít khí NO (NO sản khử NO3 ) Giá trị m : A 25,6 B 30,4 C 26,5 D 18,4 Câu 318 Hỗn hợp X gồm Al Cr 2O3 Nung 21,14 gam X điều kiện khơng có khơng khí thu hỗn hợp Y Cho toàn Y vào dung dịch NaOH lỗng, dư thấy có 11,024 gam chất rắn khơng tan thu 1,5456 lít khí (đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là: A 90% B 87% C 83% D 79,1% Câu 319: Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H 2SO4 HNO3 thu dung dịch X 2,24 lít khí NO Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu 0,896 lít khí NO dung dịch Y Biết trường hợp NO sản phẩm khử nhất, đo điều kiện tiêu chuẩn Dung dịch Y hòa tan vừa hết 4,16 gam Cu (khơng tạo thành sản phẩm khử N+5) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 8,12 B 4,8 C 8,4 D 7,84 - 34 - Câu 320: Hòa tan hết 2,24 gam bột Fe vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3, sau kết thúc phản ứng thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) m gam chất rắn Giá trị m V A 17,22 0,224 B 1,08 0,224 C 18,3 0,448 D 18,3 0,224 Câu 321: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg Cu(NO 3)2 điều kiện khơng khí, sau thời gian thu chất rắn X 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 O2 Hòa tan hồn tồn X 650 ml dung dịch H2SO4 1M, thu dung dịch Y chứa 88,12 gam muối sunfat 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 H2 Tỉ khối Z so với He 5,7 Giá trị m gần giá trị sau đây? A 60 B 50 C 55 D 45 Câu 322: Hòa tan hồn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dung dịch HNO3 Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Y 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí khơng màu) có khối lượng 7,4 gam Cô cạn dung dịch Y thu 122,3 gam hỗn hợp muối Tính số mol HNO3 tham gia phản ứng A 0,4 mol B 1,9 mol C 1,4 mol D 1,5 mol Câu 323: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 Sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 466,6 gam muối sunphat trung hòa 10,08 lit đktc khí Z gồm khí có khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỷ khối Z so với He 23/18 Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X gần với giá trị sau A 15% B 20% C 25% D 30% Câu 324: Hòa tan hết m (g) gỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba BaO, oxi chiếm 8,75% khối lượng vào nước thu 400ml dung dịch Y 1,568 lít H2 (đktc) Trộn 200ml dung dịch Y với 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M H2SO4 0,15M thu 400ml dung dịch có pH = 13 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần giá trị sau đây? A 12 B 14 C 15 D 13 Câu 325: Hòa tan m gam Mg 500ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 0,4M Cu(NO3)2 đến phản ứng hồn tồn thu 1,12 lít hỗn hợp khí X (đktc) có tỉ khối X so với H2 6,2 gồm N2 H2, dung dịch Y gam hỗn hợp kim loại Giá trị m A 6,68 B 4,68 C 5,08 D 5,48 Câu 326: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,2 mol Al 0,15 mol Al2O3 dung dịch gồm KNO3 H2SO4 vừa đủ thu dung dịch T 2,688 lít (đktc) hỗn hợp M có khối lượng 0,76g gồm khí (đều đơn chất).Tính khối lượng muối dung dịch T: A 90,025g B 92,805g C 89,275g D 92,355g Câu 327: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO 3)2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí có khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỉ khối Z so với H2 Phần trăm số mol Mg hỗn hợp X A 15 B 40 C 25 D 32 Câu 328: trộn 100 ml dung dịch X(KHCO3 1M ; K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch Y ( NaHCO3 1M Na2CO3 1M) thu dung dịch Z Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch T ( H2SO4 1M HCl 1M) vào dung dịch Z thu V lit CO2 (dktc) dung dịch E Cho Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch F thu m gam kết tủa Giá trị m V : A 82,4g 5,6 lit B 82,4g 2,24 lit C 59,1g 2,24 lit D 23,3g 2,24 lit Câu 329 Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO; 0,13 mol H2; đồng thời thu dung dịch Z chứa muối sulfat trung hòa Cô cạn dung dịch Z thu 56,9 gam muối khan Phần trăm theo khối lượng Al hỗn hợp X có giá trị gần giá trị sau đây? A 25,5% B 18,5% C 20,5% D 22,5% Câu 330: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Al 2O3 (trong Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn tồn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935 mol Giá trị m gần giá trị sau đây? A 2,5 B 3,0 C 1,5 D 1,0 - 35 - Câu 331: Cho KOH vào dung dịch chứa ZnCl2 ta thấy tượng thi nghiệm theo hình vẽ bên (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A.0,3 B.0,4 C.0,2 D.0,25 n x 2,6 Câu 332 : Cho KOH vào dung dịch chứa ZnCl2 ta thấy tượng thi nghiệm theo hình vẽ bên (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A.3,4 B.3,2 C.2,8 D.3,6 0,4 n OH n x 1,3 0,3 Câu 334: Cho NaOH vào dung dịch chứa ZnSO4 ta thấy tượng thi nghiệm theo hình vẽ bên.(số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x : A.0,5 B.0,4 C.0,6 D.0,7 n OH n x Câu 333: Cho NaOH vào dung dịch chứa ZnCl2 ta thấy tượng thi nghiệm theo hình vẽ bên (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A.0,32 B.0,42 C.0,35 D.0,40 n OH n x 0,5x 1,8 n OH Câu 335 Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol ZnCl2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol) : n 0,4 0,6 1,4 2,2 n OH Tổng giá trị a + b A 1,4 B 1,6 C 1,2 D 1,3 Câu 336 Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol ZnCl2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol) : - 36 - n b 0,5b n OH 1,6 0,4 Tỷ lệ a : b : A : B : C : D : Câu 337 Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl x mol ZnSO4, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol): n x 0,25 2,45 0,45 Giá trị x (mol) : A 0,4 B 0,6 C 0,65 Câu 338 : Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH n vào dung dịch AlCl3,kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị x mol).Giá trị x : A.0,12 B.0,14 0,1 C.0,15 D.0,20 Câu 339 : Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3,kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A.0,412 B.0,456 C.0,515 D.0,546 n OH D 0,7 nOH x nOH n a 0,2a 0,36 Câu 340 : Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3,kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A.0,412 B.0,426 C.0,415 D.0,405 0,5 n a 0,06 x - 37 - 0,48 nOH Câu 341: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3,kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A.0,18 B.0,17 C.0,15 D.0,14 Câu 342 : Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3,kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A.0,80 B.0,84 C.0,86 D.0,82 n x 0,24 0,64 0,42 x nOH n 0,24 Câu 343: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3,kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).Biểu thức liên hệ x y : A.3y – x = 1,44 B.3y – x = 1,24 C.3y + x = 1,44 D.3y + x = 1,24 nOH n x 0,36 y nOH Câu 344 : Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3,kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).Tỷ lệ x : y : n a 0,5a A.7 : B.6 : C.5 : x D.4 : y nOH Câu 345: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau : Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 346: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa AlCl3 HCl,kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol) - 38 - n a 0,4 0,6 2,2 nOH x Tỷ lệ x : a : A.4,8 B.5,0 C.5,2 D.5,4 Câu 347: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol H2SO4 b mol AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau : n b 1,0 nOH 0,2 Giá trị a + b : A.0,3 B.0,25 C.0,4 D.0,35 Câu 348 : Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa AlCl3 HCl,kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol) n 0,4 x 0,2 1,6 nOH Giá trị x : A.0,35 B.0,30 C.0,25 D.0,20 Câu 349: Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z đồ thị biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH- sau: Giá trị x A 27,0 B 26,1 C 32,4 D 20,25 Câu 350: Cho dung dịch X chứa AlCl3 HCl Chia dung dịch X thành phần nhau: - Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 71,75 gam kết tủa - Phần 2: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào phần 2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: - 39 - Giá trị x A 0,33 B 0,62 C 0,51 D 0,57 Câu 351: Hỗn hợp X gồm Cu Al2O3 có tỷ lệ mol tương ứng : Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu chất rắn Y dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau: Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO dư thu a mol khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị a là: A 0,48 B 0,36 C 0,42 D 0,40 Câu 352 Cho dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol CrCl3 Tỉ lệ a : b : A : B : C : D : Câu 353: Điện phân 400 ml dung dịch gồm NaCl, HCl CuSO 0,02M với điện cực trơ ngăn xốp Cường độ đòng điện 1,93 A Coi thể tích dung dịch khơng thay đổi q trình điện phân Chỉ số pH theo thời gian biểu diễn đồ thị sau Giá trị x hình vẽ pH 13 A 1200 B 3000 x t (s) C 3600 D 1800 Câu 354 Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 AlCl3 khối lượng kết tủa sinh biểu diễn đồ thị sau Giá trị x gần với giá trị sau đây? mkt (gam) 8,55 m số mol Ba(OH)2 x 0,08 y - 40 - A 0,029 B 0,025 C 0,019 D 0,015 Câu 355 Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp X gồm x mol H2SO4 y mol Al2(SO4)3 , kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau số mol Al(OH)3 0,2 0,4 1,0 1,4 số mol NaOH Nếu cho dung dịch chứa 0,7 mol Ba(OH) vào dung dịch X, phản ứng hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m gần giá trị nhất? A 14,5 B 16,7 C 170 D 151,5 Câu 356: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X chứa x mol Al2(SO4)3 y mol AlCl3 Tổng số mol kết tủa thu phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 nhỏ vào theo đồ thị hình bên Giá trị x y 0,175 A 0,05 0,05 B 0,075 0,025 C 0,025 0,05 D 0,05 0,025 Câu 357: Cho m gam Al tác dụng với V ml dung dịch H 2SO4 1M HCl 1M thu dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với Ba(OH)2 đồ thị biểu diễn phụ thuộc kết tủa vào số mol Ba(OH)2 sau: Giá trị y gần với A 93 B 70 C 58 D 46,5 Câu 358: Một dung dịch X có chứa ion: x mol H+, y mol Al3+, z mol SO2- 0,1 mol Cl- Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu kết tủa Y dung dịch Z Khối lượng kết tủa Y (các phản ứng xảy hoàn toàn): A 62,91gam B 49,72gam C 46,60 gam D 51,28 gam - 41 - Câu 359: Cho từ từ dung dịch HCl loãng vào dung dịch chứa x mol NaOH y mol NaAlO (hay Na[Al(OH)4]) Sự phụ thuộc số mol kết tủa thu vào số mol HCl biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị y A 1,4 B 1,8 C 1,5 D 1,7 Câu 360: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol Ba(OH) y mol Ba[Al(OH)4]2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Soá mol Al(OH)3 0,2 0,1 0,3 0,7 Giá trị x y A 0,05 0,30 B 0,05 0,15 Soá mol HCl C 0,10 0,15 - 42 - D 0,10 0,30 ... D amoni nitrat Câu 108 Tác nhân chủ yếu gây mưa axit A CO CH4 B CH4 NH3 C SO2 NO2 D CO CO2 Câu 103 Phát biểu sau đúng? A Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho dạng ion nitrat (NO3- ) ion amoni (NH4+)... electron lớp , thể có tính oxi hóa tính khử B Khí CO2 SiO2 thể tính oxi hóa tác dụng với kim loại mạnh nhiệt độ cao C Axit silixic dạng rắn không tan nước axit mạnh axit cabonic D Muối cacbonat,... (b) Trong tự nhiên, crom tồn dạng đơn chất (c) Fe(OH)3 chất rắn màu nâu đỏ (d) CrO3 oxit axit Số phát biểu A B C D Câu 45 Trong phòng thí nghiệm, để xử lí sơ chất thải dạng dung dịch chứa ion Fe
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on thi , De cuong on thi , b. Nếu thu được 14,775g kết tủa thì thể tích (lít) CO2 cần dùng là: (đktc)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay