dap an yen thanh 2

6 38 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:37

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2018 Bài thi KHTN -Mơn hóa học (Thời gian làm 50 phút) Mã đề 123 ĐÁP ÁN CHI TIẾT D C C A D B A C A 10 A 11 C 12 D 13 A 14 C 15 A 16 D 17 A 18 C 19 D 20 D 21 C 25 A 26 B 27 B 28 A 29 D 30 B 31 B 32 D 33 B 34 D 35 B 36 D 37 C 38 B 39 C 40 B 22 A 23 C 24 B Câu 5: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân không ? D NH4NO3  tạo N2O + H2O t  NH3 + HNO3 Câu 11: khí CO khử oxit kim loại mạnh Trang 1/6 - Mã đề thi 123 Câu 14: khí X phải khơng tan nước, có N2 thõa mãn Câu 15: Phát biểu sau sai: Xà phòng hóa vinyl axetat thu muối ancol sai thu muối andehit Câu 18: Cả este có M = 74 nên neste = 22,2/74 = 0,3 mol => nNaOH = 0,3 mol => VNaOH = 300 ml Câu 19: Cho dung dịch chứa 2,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 3,42 gam Al 2(SO4)3 Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu A 2,34 gam B 1,56 gam C 3,12 gam D 0,78 gam Số mol Al2(SO4)3= 0,01 mol => nAl3+ = 0,02 mol => nOH- tham gia hòa tan kết tủa 0,01 mol => số mol kết tủa =0,01 mol mkết tủa = 0.01.78 = 0,78gam Câu 20: Phát biểu sau không đúng? A Trong dung dịch: HCl, H2SO4, CH3COOH có nồng độ 0,01M, dung dịch CH3COOH có pH lớn B Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu kết tủa trắng keo C Dung dịch NH3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng D Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu kết tủa xanh lam Vì tạo phức tan Câu 21: Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), catot xảy trình khử ion Na + (b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 CuO đun nóng, thu Al Cu (c) Nhúng Zn vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, có xuất ăn mòn điện hóa (d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Hg, kim loại dẫn điện tốt Ag (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu là: A B C D Câu 23: Cho chất sau: etilen,anlen, isopren, toluen, stiren, p-crezol, axit ađipic, etyl fomat,tripanmitin, fructozơ Số chất tác dụng với nước brom điều kiện thường C Câu 24: M = 89+75+89+117+75 – 4.18 =373 Câu 25: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] NaAlO2 (c) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3 (d) Sục khí NH3 dư vào dung dịch CuCl2 (e) Cho hỗn hợp Al4C3 CaC2 (tỉ lệ mol : 1) vào nước dư (f) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 26: Cho chất sau:etyl axeat, tripanmitin, glucozơ, anilin ,Lysin, Ala-Gly Số chất phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) A B C D Câu 27: Cho 28,4 gam P2O5 vào 300 ml dung dịch KOH 1,5M , thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X, thu hỗn hợp gồm chất A K2HPO4 K3PO4 B KH2PO4 K2HPO4 C K3PO4 KOH D KH2PO4 H3PO4 nP2O5 = 0,2 mol => nH3PO4 = 0,4 mol Tỉ lệ số mol NaOH : nH3PO4 =0,45 : 0,4 = 1,125 => tạo muối: KH2PO4 K2HPO4 Câu 28: Gọi công thức amin C nH2n+2+kNk Đốt cháy: CnH2n+2+kNk + O2 �� � n CO2 + (n+1+0,5k) H 2O + 0,5k N2 Số mol khí = 0,1(n+ n+1+0,5k+0,5k) = 0,5 =>2n+1+k=5 Biện luận => n=1; k=2 Vậy công thức amin NH – CH2- NH2 (M=46) 0,2 mol amin phản ứng với 0,4 mol HCl => Đáp án A Trang 2/6 - Mã đề thi 123 Câu 29: Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro 17 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cho toàn sản phẩm hấp thụ vào 500 ml dung dịch Ca(OH) 0,2M sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 12,5 gam B 10 gam C 2,5 gam D 7,5 gam Câu 30: Cho 18,5 gam chất hữu X (có cơng thức phân tử C 3H11N3O6) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, chất hữu đa chức bậc m gam hỗn hợp hai muối vô Giá trị m là: A 21,15 B 19,10 C 24,45 D 23,10 Câu 31: Hợp chất X có cơng thức C8H14O4 Từ X thực phản ứng theo tỉ lệ mol sau (1) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (3) nX3 + nX4 → nilon – 6,6 + 2nH2O (4) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O Phân tử khối X5 A 216 B 202 C 174 Câu 32: Mx = 60 => CxHyOz = 60 => 12x + y + 16z = 60 Dễ thấy z < 3, z=3 số C =1 , số H =0 vô lý D 198 Vậy z=1, z=2 TH1: z=2 dễ dàng suy công thức phân tử C 2H4O2 có hợp chất đơn chức là: HCOOCH CH3COOH TH2: z=1 ta có : 12x+y = 44, mà y ≤ 2x+2 => 14x +2 ≥44 => x ≥ 3, mặt khác x < => công thức phân tử C3H8O hợp chất no nên có dạng ancol no đơn chức ete no đơn chức.có ancol ete Vậy X có chất thõa mãn Câu 33: n CO2 nBa = nH2 = V/22,4 => n Ba(OH)2 = 6V/22,4 = 8V/22,4 CO2 + Ba(OH)2 6V /22,4 6V /22,4 CO2 + BaCO3 2V /22,4 2V /22,4 �� � BaCO3 H2O 6V /22,4 + H2O => kết tủa thu 4V/22,4 = 0,5 => n Câu 34: + Ba = �� � Ba(HCO3)2 0,125 mol => m = 0,125.137 + 0,25.153 + 0,375.171 = 119,5 gam Dễ chứng minh hỗn hợp rắn Y có Fe Cu: Nếu có Mg khối lượng( Mg dư + Fe + Cu hỗn hợp) = 12,48 – 0,13.64 = 4,16 gam => m Mg phản ứng = 9,2 – 4,16 = 5,04 gam => n Mg phản ứng 2+ = 0,21 mol Vơ lý nCu = 0,13 mol Gọi x y số mol Mg Fe phản ứng => n Cu2+ = x + y = 0,13 mol (1) Khối lượng Fe Cu hỗn hợp ban đầu dư : 12,48 – 0,13.64 = 4,16 => m Mg +m Fe (phản ứng) = 9,2 – 4,16 = 5,04 => 24x + 56y = 5,04 (2) => Từ (1) (2) => chất rắn thu sau phản ứng nung có MgO (0,07 mol) Fe 2O3 ( 0,03 mol) => m = 7,6 gam Câu 35: Gọi số mol H 2O x số mol ancol x- 1,4 Bảo tồn O triệt tiêu x => tổng số mol axit este 0,3 mol Số mol NaOH dư 0,1 mol Dựa vào tổng khối lượng chất rắn suy RCOONa = 82 => axit axit axetic Câu 36 Thời gian Catot Anot Trang 3/6 - Mã đề thi 123 t = 3088 giây Ở anot Cl - chưa điện Cu2+ + 2e phân hết 2a mdd giảm = mCu + mCl2 =>64 a + 71 a = 10,08 => a= 0,08 mol t = 6176 ( thời gian tăng gấp đôi) Cu2+ + 2e mcatot tăng gấp đôi nên Cu2+ chưa 0,16 điện phân hết mdd giảm = mCu + mCl2 + mO2 => 0,08.64 + 71b + 32(0,04 – 0,5b) = 18,3 – 10,8 => b= 0,02 mol => 2Cl- Cu a 2Cl- Cu 0,08 Cl2 + 2e a 2a Cl2 + 2e b 2b 2H2O 4H+ + O2 + 4e (0,04 -0,5b) = 0,02 + 0,08 = 0,1 mol Tại thời điểm t mcatottăng= 2,5m = 2,5.5,12=12,8 nCu = 0,2 mol mCl2 tạo = 0,1 mol mdd giảm = mCu + mCl2 + mO2 +mH2 => 2y + 32y = 2,14 (1) Bảo toàn e => 2x-4y = -0,2 (2) Từ (1) (2) => x= 0,03 ; y= 0,065 Cu2+ + 2e 0,4 2H2O +2e 2x 2Cl- Cu 0,2 2OH- + H2 x Cl2 + 2e 0,1 0,2 2H2O 4H+ + O2 + 4e y 4y => = 0,5 mol gấp 2,875 lần so với thời điểm 3088 giây => t= 3088.2,875 = 8878 giây Câu 37: Tổng số nguyen tử O 12, peptit đipeptit.( peptit có số nguyên tử O nhỏ 3) Đặt công thức peptit C2nH4nN2O3 có số mol a mol Khi đốt X, Y, Z, T thu nCO2 = nH2O = x C2nH4nN2O3 +O2 �� � 2n CO2 + 2nH2O + N2 a mol x mol x mol a mol Bảo toàn khối lượng : 13,98 + 0,63 32 = 62x + 28a (1) Khối lượng peptit = mC + mH + mO = 12x + 2x + 28a + 48a = 14x + 76a = 13,98 (2) Từ (1) (2) => Thủy phân peptit : nNaOH = 2npeptit ; nH2O = npeptit Khối lượng 0,135 mol peptit (0,135 13,98)/ 0,09 = 20,97 g Bảo tàn khối lượng: 20,97 + (0,135.2+0,135.2.0,2).40 = mRắn + 0,135.18 => mRắn = 31,5 gam => đáp án Câu 38: Ta có sơ đồ Na+ (0,045) Mg Fe FeCO Cu(NO3)2 + Mg2+ NaNO3 (0,045) H2SO4 mol ) Điện tích dương = 0,865 Fe2+ (a Cu 2+ NH4 + + Khí Z + H2O m= 6,08g Trong H2(0,02) SO4 2(amol) Bảo tồn điện tích dung dịch Y: => số mol SO42- = 0,455 mol Đặt số mol NH4+ = x , Đặt ion ( Mg2+ , Fe2+ , Cu2+ ) chung M2+ Số mol OH- M(OH)2 = 0,865 - x ta có: mM2+ = 31,72 – mOH- M(OH)2 = 31,72 – (0,865 – x).17 = (17,015 +17x ) (gam) Khối lượng muối dung dịchY: mNa+ + mM2+ + mNH4+ +m SO42 =62,605 0,045.23 + 17,015 +17x + 18x + 0,455.96 = 62,605 => x= 0,025 mol Trang 4/6 - Mã đề thi 123 Bảo toàn nguyên tố H => nH2O = 0,385 mol Bảo toàn khối lượng: m + 0,045.85 + 0,455.98 = 62,605 + 6,08 + 0,385.18 => m = 27,2 gam Câu 39: Quy đổi hỗn hợp X thành Al ( xmol) , K(y mol) O (0,7 mol) Ta có : khối lượng hỗn hợp X : 27x+23y + 0,7.16 = 55,9 => 27x+39y = 44,7 (1) Quá trình cho nhận e: 3+ + Al -> Al + 3e x K -> K + 1e 3x y 2- O + 2e 0,7 y +1 > O 2H 1,4 + 2e -> H 0,9 0,45 Bảo toàn electron => 3x + y = 2,3 (2) Từ (1) (2) ta có hệ: => + - - Vậy dung dịch Y gồm: K ( 0,8 mol) , AlO ( 0,5 mol) , bảo tồn điện tích => OH (0,3 mol) Kết tủa max 0,5 mol, ta có đồ thị: Số mol kết tủa 0,5 a Từ đồ thị => Hệ: 0,3 2x 0,8 5,6x Số mol HCl => Câu 40: : Khi M tráng bạc ⇒ M có HCOOH (X) ⇒ nAg = 2(nX + nT) = 0,2 mol Khi đốt cháy có nCO2−nH2O=2nT=0,1 molnCO2−nH2O=2nT=0,1 mol (do chất lại có liên kết đơi T có liên kết đơi) ⇒ nT = 0,05 mol ⇒ nX = 0,05 mol Bảo toàn khối lượng: mO2=mCO2+mH2O−mM=33,6 gmO2=mCO2+mH2O−mM=33,6 g nO2=1,05 molnO2=1,05 mol ⇒ Bảo tồn O có: 2.(nX + nY + nZ+ 3nT) = 2nCO2+nH2O−2nO2=0,82nCO2+nH2O−2nO2=0,8 ⇒ nX + nY + nZ+ 3nT = 0,4 mol ⇒ nY= nZ = 0,1 mol ⇒ Bảo tồn C có: nX + ynY + znZ + (1 + y + z + e)nT = với y;z;e số C Y; Z; E) ⇒ z > y >1; e >2 ⇒ 3y +3z + e = 18 ⇒ y =2; z = 3; e = thỏa mãn Ta thấy axit đồng đẳng HCOOH; CH3COOH; C2H5COOH Và ancol E Glyxerol Trang 5/6 - Mã đề thi 123 ⇒ Xét 13,3 g M có số mol chất giảm ⇒ khí phản ứng với NaOH ⇒ nNaOH = 2(nX + nY + nZ+ 3nT) ⇒ NaOH dư 0,2 mol ⇒ m=mHCOONa+mCH3COONa+mC2H5COONa+mNaOHdư = 0,05.68 + 0,075.82 + 0,075.96 + 0,2.40 =24,75g - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 123 ... chức.có ancol ete Vậy X có chất thõa mãn Câu 33: n CO2 nBa = nH2 = V /22 ,4 => n Ba(OH )2 = 6V /22 ,4 = 8V /22 ,4 CO2 + Ba(OH )2 6V /22 ,4 6V /22 ,4 CO2 + BaCO3 2V /22 ,4 2V /22 ,4 �� � BaCO3 H2O 6V /22 ,4 + H2O... (1) (2) => x= 0,03 ; y= 0,065 Cu2+ + 2e 0,4 2H2O +2e 2x 2Cl- Cu 0 ,2 2OH- + H2 x Cl2 + 2e 0,1 0 ,2 2H2O 4H+ + O2 + 4e y 4y => = 0,5 mol gấp 2, 875 lần so với thời điểm 3088 giây => t= 3088 .2, 875... mol Bảo toàn khối lượng: mO2=mCO2+mH2O−mM=33,6 gmO2=mCO2+mH2O−mM=33,6 g nO2=1,05 molnO2=1,05 mol ⇒ Bảo tồn O có: 2. (nX + nY + nZ+ 3nT) = 2nCO2+nH2O−2nO2=0,82nCO2+nH2O−2nO2=0,8 ⇒ nX + nY + nZ+ 3nT
- Xem thêm -

Xem thêm: dap an yen thanh 2 , dap an yen thanh 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay