Cac de luyen thi

28 51 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:37

ĐỀ Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Trong kim loại sau đây, kim loại kim loại kiềm thổ? A Li B Al C Be D Cs Câu 2: Kim loại sắt bị ăn mòn điện hóa ngâm dung dịch sau đây? A FeCl3 B Al(NO3)3 C NaCl D CuSO4 Câu 3: Trong nhiệt kế có chứa thủy ngân độc Khi vỡ nhiệt kế, nên dùng chất sau để thu hồi thủy ngân cách tốt nhất? A Cát B Lưu huỳnh C Than D Muối ăn Câu 4: Chất sau muối trung hòa? A NaHCO3 B NaH2PO4 C NH4Cl D KHSO4 Câu 5: Kim loại crom tan dung dịch A BaCl2 B Mg(NO3)2 C HCl (nóng) D NaOH Câu 6: Dãy gồm kim loại bị thụ động hóa dung dịch HNO3 đặc, nguội A Al, Fe, Cr B Cr, Fe, Zn C Mg, Fe, Al D Al, Zn, Cr Câu 7: CO2 không phản ứng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Kim loại Mg, to B NH3 (to, áp suất) C Dung dịch Na2CO3 D CO, to Câu 8: Tên gọi polime có cơng thức ( CH  CH )n A poli(vinyl clorua) B polietilen C polistiren D poli(metyl metacrylat) Câu 9: Thủy phân este X (C4H6O2) môi trường axit, thu hỗn hợp chất hữu có phản ứng tráng bạc Cơng thức cấu tạo este X A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CHCH3 D HCOOCH2CH=CH2 Câu 10: Chất sau có đồng phân hình học? A CH3−CH2−CH=C(CH3)2 B CH3−CH=CH−COOH C CH2=CH−CH=CH2 D CH3−CH=CH2 Câu 11: Chất X có cơng thức cấu tạo (CH3)3C–OH Tên gọi X A 2–metylpropan–2–ol B butan–2–ol C 2–metylpropan–1–ol D butan–1–ol Câu 12: Phương trình hóa học sau đúng? A Al2O3 + 3H2O   2Al(OH)3 B BaCl2 + H2O + CO2   BaCO3 + 2HCl C 2Fe + 6HCl (loãng)   2FeCl3 + 3H2 D Mg + 2FeCl3 (dung dịch)   MgCl2 + 2FeCl2 Câu 13: Thể tích dung dịch KOH 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn 4,05 gam Al A 150 ml B 300 ml C 450 ml D 600 ml Câu 14: Phát biểu sau sai? A Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để điều chế glixerol B Chất béo không tan nước nhẹ nước C Ở nhiệt độ thường, chất béo trạng thái lỏng rắn D Các axit béo đồng phân hình học Câu 15: Cho từ từ 150 ml dung dịch K2CO3 1M vào 100 ml dung dịch HCl 2M Số mol CO2 thoát sau phản ứng xảy hoàn toàn A 0,05 mol B 0,10 mol C 0,15 mol D 0,20 mol Câu 16: Cho 17,1 gam hỗn hợp glyxin alanin tác dụng với 100 gam dung dịch NaOH 7,2% Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam rắn Giá trị m A 21,06 B 20,62 C 21,50 D 21,24 Câu 17: Khi cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH (đun nhẹ), thấy có khí thoát Mặt khác, cho X vào dung dịch H2SO4 lỗng, sau cho bột Cu vào, thấy có khí Y Biết Y khơng màu hóa nâu ngồi khơng khí Cơng thức X A (NH4)2CO3 B NH4NO3 C (NH4)2SO4 D (NH2)2CO Câu 18: Thí nghiệm sau thu kết tủa sau phản ứng xảy hồn tồn? A Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp KOH K2CO3 B Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Na3PO4 dư C Nhỏ từ từ dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch HCl D Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch CrCl3 Câu 19: Cho m gam phenyl fomat phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH, thu dung dịch Y Làm bay Y, thu (2m – 2,24) gam muối nước Giá trị m A 9,92 B 12,20 C 10,88 D 9,76 Câu 20: Cho a mol hỗn hợp gồm hai chất X Y tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thu 2a mol NO2 (sản phẩm khử N+5) Hai chất X Y A FeO Fe3O4 B Fe Fe3O4 C Fe2O3 Fe3O4 D FeO Fe2O3 Câu 21: Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm điều chế thử tính chất khí X Bông tẩm NaOH đặc Hỗn hợp 2ml C2H5OH +4 ml dd H2SO4 đặc X Đá bọt dd Br2 Sau p/ứ Nhận xét sau sai? A Đá bọt giúp chất lỏng sôi ổn định không gây vỡ ống nghiệm B Bông tẩm NaOH đặc có tác dụng hấp thụ khí CO2 SO2 sinh q trình thí nghiệm C Khí X etilen D Để thu khí X ta phải đun hỗn hợp chất lỏng tới nhiệt độ 140oC Câu 22: Ứng với công thức phân tử C2HxOy (M < 62) có chất hữu bền, mạch hở có phản ứng tráng bạc? A B C D Câu 23: Cho dãy chuyển hóa sau: o o  Cl2 , t  Al ( dö), t Cr2O3   X1   X2 ;  KOH (đặ c, dư)  Br2  dung dòch H 2SO4 (loã ng, dư) X   X3   X4 Các chất X3, X4 là: A K2CrO4, K2Cr2O7 B KCrO2, Cr2(SO4)3 C Cr(OH)3, Cr2(SO4)3 D K2Cr2O7, K2CrO4 Câu 24: Cho dãy chất sau: Axit α,ε–điaminocaproic; tristearin; natri phenolat; mononatri glutamat; amoni axetat; phenylamoni clorua Trong điều kiện thích hợp, số chất dãy vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 25: Cho m gam photpho tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa mol HNO3 (đặc, nóng, dư), thu khí NO2 (sản phẩm khử N+5) dung dịch X Cho X phản ứng tối đa với dung dịch KOH, thu 65,84 gam muối Giá trị m A 3,72 B 3,10 C 4,65 D 3,41 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột xenlulozơ, thu V lít CO2 (đktc) m gam H2O Hấp thụ hồn tồn V lít CO2 vào dung dịch nước vôi trong, thu gam kết tủa Lọc tách kết tủa, thu dung dịch X Đun X đến cạn, thu 12 gam muối khan Giá trị m A 5,4 B 4,5 C 6,0 D 3,6 Câu 27: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho lượng vừa đủ dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4 (b) Cho 3a mol KOH vào dung dịch chứa 2a mol H3PO4 (c) Cho từ từ đến dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH (d) Cho a mol K2O vào dung dịch chứa 2a mol CuSO4 (e) Nhỏ giọt dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 2a mol NaHCO3 Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối A B C D Câu 28: Cho phát biểu sau: (a) Các chất CH3NH2 NaHCO3 có khả phản ứng với HCOOH (b) Etanal N,N−đimetylmetanamin chất khí điều kiện thường (c) Trong dung dịch, lysin tồn chủ yếu dạng ion lưỡng cực (d) Fructozơ gọi đường nho có nhiều nho chín Số phát biểu A B C D Câu 29: Tiến hành thí nghiệm với ba dung dịch muối X, Y Z đựng lọ riêng biệt, kết ghi bảng sau: Thí nghiệm Hiện tượng X+Y Có bọt khí Y+Z Xuất kết tủa Z+X Có bọt khí ra, đồng thời xuất kết tủa Các dung dịch X, Y, Z là: A NaHCO3, NaHSO4, Ba(HCO3)2 B NaHSO4, NaHCO3, Ba(HCO3)2 C NaHSO4, Na2CO3, Ba(HCO3)2 D Na2CO3, NaHCO3, Ba(HCO3)2 Câu 30: Hỗn hợp X gồm đipeptit Y hai chất có cơng thức phân tử C2H8N2O2 C2H8N2O3 Cho 44,8 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu dung dịch chứa 45,5 gam hai muối 0,3 mol hỗn hợp hai khí làm xanh quỳ ẩm Phần trăm khối lượng Y X A 33,48% B 29,46% C 44,20% D 14,73% Câu 31: Điện phân dung dịch chứa 11,7 gam NaCl dòng điện chiều có cường độ 5A (điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất 100%) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện cực với tổng thể tích 7,84 lít (đktc) Bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A 7720 B 6755 C 5790 D 8685 Câu 32: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C6H10O4 (mạch hở, có loại nhóm chức) Từ X thực phản ứng hóa học sau: o t (1) X + NaOH   Y + Z + H2O; xt (2) Z + O2  T; (3) Y + H2SO4 (loãng)   T + Na2SO4 Phát biểu sau sai? A Chất X este hai chức B Từ chất Y điều chế trực tiếp khí metan C Chất T hợp chất hữu đa chức D Chất T có nhiệt độ sơi cao chất Z Câu 33: Hỗn hợp E gồm ba peptit X, Y, Z mạch hở Tổng số liên kết peptit phân tử X, Y, Z nhỏ Thủy phân hoàn toàn 58,38 gam E, thu m gam hỗn hợp F gồm glyxin, alanin valin Đốt cháy hoàn toàn F, thu 84,48 gam CO2 42,66 gam H2O Số mol glyxin m gam F A 0,80 mol B 0,82 mol C 0,84 mol D 0,86 mol Câu 34: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 HCl Khối lượng kết tủa (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch Ba(OH)2 (V ml) theo đồ thị sau: m 48,96 a 750 V Giá trị a A 41,94 B 37,28 C 46,60 D 32,62 Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, thu 57,2 gam CO2 30,6 gam H2O Mặt khác, đun nóng tồn lượng ancol với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp, thu 12,96 gam hỗn hợp Y gồm ba ete có số mol Tỉ khối Y so với He 18 Hiệu suất tách nước tạo ete hai ancol A 45% 60% B 50% 50% C 20% 30% D 40% 60% Câu 36: Cho 4,23 gam hỗn hợp Mg Al vào dung dịch chứa AgNO3 0,84M Cu(NO3)2 0,96M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 23,12 gam hỗn hợp kim loại dung dịch X chứa m gam muối Cho X phản ứng hồn tồn với dung dịch NaOH lỗng (dư), thu 10,39 gam kết tủa Bỏ qua thủy phân muối dung dịch Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 32 B 33 C 34 D 35 Câu 37: Đun nóng 7,2 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X, Y (MX < MY) dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 6,97 gam natri axetat hỗn hợp Z gồm hai ancol Oxi hóa Z CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp T gồm hai anđehit Cho T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 21,6 gam Ag Số công thức cấu tạo Y thỏa mãn A B C D Câu 38: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, FeCO3 Fe(OH)2 bình chân khơng, thu chất rắn Fe2O3 a mol hỗn hợp khí Y gồm NO2, CO2 H2O Mặt khác, hòa tan hồn tồn m gam X 120 gam dung dịch H2SO4 14,7%, thu dung dịch chứa 38,4 gam muối trung hòa kim loại hỗn hợp khí gồm NO CO2 Giá trị a A 0,18 B 0,24 C 0,30 D 0,36 Câu 39: Cho ankan X, anken Y, ankađien Z ankin T (X, Y, Z, T chất khí điều kiện thường) Tổng số nguyên tử H phân tử X, Y, Z, T 20 Đốt cháy hoàn toàn 23,7 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 56,56 lít O2 (đktc) Mặt khác, dẫn 4,032 lít E (đktc) qua 190 ml dung dịch Br2 1M (vừa đủ), sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 3,46 gam Phần trăm khối lượng Z E A 33,76% B 16,88% C 34,18% D 22,78% Câu 40: Hòa tan hồn toàn hỗn hợp X gồm a mol Mg 2a mol Fe 200 gam dung dịch chứa NaNO3 5,1% HCl 14,6%, thu dung dịch Y 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O, NO H2 (trong H2 chiếm 20% thể tích Z) Y hòa tan tối đa 1,92 gam Cu Mặt khác, cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 115,88 gam kết tủa Nồng độ phần trăm MgCl2 Y A 4,11% B 4,56% C 3,19% D 3,65% -HẾT - 1C 11A 21D 31A 2D 12D 22D 32C 3B 13A 23A 33C 4C 14D 24C 34A ĐỀ 5C 6A 15B 16A 25A 26B 35A 36D 7D 17B 27C 37B 8B 18B 28C 38C 9C 19D 29C 39D 10B 20B 30B 40D Câu 1: Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA bảng tuần hồn, bao gồm nguyên tố sau: 4Be, 12Mg, 20Ca, 38Sr, 56Ba, 88Ra Chọn đáp án C Kinh nghiệm: Ta nhớ nhanh dãy nguyên tố thuộc nhóm IIA, theo hướng sau: Be Mg Ca Sr Ba Ra BÐ Mang Cá Sang Bà Rán Chn ỏp ỏn C Cõu 2:  Ba điều kiện ăn mòn điện hóa:  Các điện cực phải khác chất (Có thể cặp kim loại khác cặp kim loại với phi kim) Trong kim loại có tính khử mạnh cực âm (anot)  Các điện cực tiếp xúc với (Trực tiếp gián tiếp qua dây dẫn)  Các điện cực tiếp xúc với dung dịch chất điện li  Xét trường hợp xảy đáp án: - Dễ nhận thấy đáp án A, B, C khơng có hình thành cặp điện cực khác chất - Đối với đáp án D, xảy q trình ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa học: 10 Cusinh bám vào bềmặt Fe  Fe  Cu 2   Fe2  Cu       Tạo thành cặp điện cực Fe  Cu Ăn mòn hoá học  tiếp xúc trực tiếp với     tiếp xúc với dung dòch CuSO4  Ăn mòn điện hoá Chọn đáp án D Câu 3: → + Thủy ngân  Lưu huỳnh HgS  Chất rắn Chất lỏng,độc Ưu điểm: + Phản ứng xảy nhiệt độ thường + Tạo thành hợp chất rắn HgS, dễ xử lí độc so với lưu huỳnh Hg   S t lỏng,độc Chấ Khó thu dọn   HgS  t rắn, độc S Chấ Dễ thu dọn Chọn đáp án B Hóa học đời sống: Với vết thương diện rộng, vết thương sâu, không nên tự ý sát trùng thuốc đỏ (Mercurochrome) thành phần hoạt chất có chứa thủy ngân, tiếp xúc với máu gây nguy hiểm cho người dùng Hiện nay, số nước tiên tiến giới cấm lưu hành thuốc đỏ (trong thành phần hoạt chất có chứa thủy ngân), thay vào sử dụng thuốc sát trùng khác như: Povidon iod, nước oxi già,… Câu 4: 11 Trung hßa Muèi Anion gèc axit không hiđro có khả phân li ion H+ Cl-, CO32-, SO42-, HPO3- , Axit Anion gèc axit hiđro có khả phân li ion H+ HCO3-, HSO4- , HSO3-, HS-, Lần lượt xét đáp án, nhận thấy có NH4Cl muối trung hòa  NaHCO3   Na   HCO3 A     H   CO32  HCO3    Na   H PO 4  NaH PO     H   HPO 24 B H PO 4      H   PO34 HPO24    KHSO   K   HSO 4 D     H   SO 42  HSO  Chọn đáp án C Câu 5: – Tính khử: Ba > Mg > Cr  Cr không tác dụng với dung dịch muối Ba2+, Mg2+ – Hầu hết kim loại không tác dụng với dung dịch NaOH (Ngoại trừ Al, Zn kim loại tan nước) – Cr kim loại đứng trước H dãy điện hóa; màng oxit crom bị phá hủy dung dịch HCl, H2SO4 (lỗng, nóng)  Cr tan dung dịch HCl (lỗng, nóng) tạo muối Cr(II) Chọn đáp án C Những vấn đề liên quan đến phản ứng kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 (lỗng) Phương trình tổng quát M  nH   M n   12 n H  2 Câu 11: Chọn đáp án A Câu 12: Lần lượt xét đáp án, ta được: A Sai Do nhôm oxit (Al2O3) không tan nước không tác dụng với nước B Sai Lực axit: HCl > H2CO3 nên xảy phản ứng  BaCO3 + 2HCl BaCl2 + H2O + CO2  C Sai Dù HCl loãng hay đặc, tác dụng với kim loại muối thu ứng với hóa trị thấp kim loại (Fe, Cr, Sn, Ni tạo M2+) D Nhận thấy: ChiÒu t¹o muèi   Mg2 Fe2 Fe3 Fe2    ChiỊu t¹o kim lo¹i Mg Fe Từ dãy điện hóa trên, suy ra:  MgCl2 + 2FeCl2 Mg + 2FeCl3 (dung dịch)  Chọn đáp án D Câu 13: Phản ứng: Al  KOH  H O  KAlO2  1,5H  n KOH (min)  n Al  4, 05  0,15  V  150 27 Chọn đáp án A Câu 14: Lần lượt xét đáp án, nhận thấy: A Đúng Từ phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm (NaOH/KOH), người ta để điều chế xà phòng glixerol B Đúng Mặc dù phân tử khối chất béo cồng kềnh (lớn nước) khơng có liên kết hiđro liên phân tử, mật độ xếp đặt khít so với H2O 16  Khối lượng riêng chất béo nhỏ nước  Chất béo nhẹ nước; cho vào nước, chất béo lên – Chất béo khơng phân cực, khơng có liên kết hiđro với nước  Không tan nước tan dung môi hữu không phân cực benzen, clorofom, hexan, C Đúng Ở nhiệt độ thường, chất béo trạng thái lỏng rắn Chất béo trạng thái lỏng (dầu thực vật) chứa chủ yếu gốc hiđrocacbon không no Chất béo trạng thái rắn (mỡ động vật, bơ nhân tạo) chứa chủ yếu gốc hiđrocacbon no D Sai Các axit béo khơng no có đồng phân hình học Chọn đáp án D Câu 15: Vì ta cho từ từ dung dịch K2CO3 vào dung dịch HCl nên xảy phản ứng sau: CO32  2H   CO2  H 2O n Ta có: H n  n CO2   0,  0,1  0,15  n 2  H+ hết, CO32 dư CO3 H  0,1 Chọn đáp án B 17,1  0,192  0,18  n NaOH  NaOH hết 89  Rắn gồm muối amino axit dư Sử dụng bảo tồn khối lượng, ta có: m raén  mamino axit  m NaOH  mH2O  17,1  40.0,18  18.0,18  21, 06 Câu 16: Ta có: n hỗn hợp  Chọn đáp án A Bình luận: Tình amino axit dư tình đặc biệt, gây khó khăn cho số học sinh Câu 17: 17 Chất (NH4)2CO3 NH4NO3 (NH4)2SO4 (NH2)2CO TT NaOH H2SO4 + Cu NH3 NH3 NH3 – CO2 NO (không màu) Nhận thấy đáp án có NH4NO3 thỏa mãn Phương trình minh họa: NH3 Khơng có khí  H2O + NaNO3 + NH3 NaOH + NH4NO3  Cu  H   NO3   Cu 2  NO   H 2O   NO  O   NO 2  Khô ng màu Nâu đỏ  Chọn đáp án B Câu 18: A Các muối Na+, K+ tan nước  Ag3PO4  (vàng) + NaNO3 B Na3PO4 + 3AgNO3  NaOH NaOH C Cr 3  Cr(OH)3   NaCrO     Lục xám Natri cromit  BaCl2 + 2H2O + 2CO2 D Ba(HCO3)2 + 2HCl  Chọn đáp án B Câu 19: Phản ứng: HCOOC6 H5  2KOH  HCOOK  C6 H5OK  H 2O Sử dụng bảo tồn khối lượng, ta có: m este  m KOH  m muoái  m H2O m m  2m  2, 24  18  m  9, 76 122 122 Chọn đáp án D Câu 20: Vì X làm màu nước brom nên X etilen  D sai  m  56.2 Kiến thức bổ sung: - Khi đun sôi hỗn hợp C2H5OH khan H2SO4 đặc nhiệt độ 170oC có khí etilen tạo phản ứng tách nước nội phân tử C2H5OH 18 - Trong q trình thí nghiệm H2SO4 đặc, nóng oxi hóa chất hữu tạo CO2 SO2 Khi đó, hỗn hợp khí tạo gồm etilen, CO2, SO2 Do đó, dùng bơng tẩm xút đặc (hoặc dung dịch xút bình rửa khí) để loại bỏ khí SO2 CO2 Ngồi ra, ancol etylic dư tan phần dung dịch NaOH Điều giúp ta thu khí C2H4 tinh khiết hơn, khơng lẫn tạp chất Chọn đáp án D Câu 21: Nhận thấy: n e trao đổi  n NO2  2a A n e cho  a B a  n Fe  n Fe3O4  2n Fe  n Fe3O4  2a  a  3a (thỏa mãn)    n e cho C n e cho  n Fe3O4  a D n e cho  n FeO  a Chọn đáp án B Câu 22: AgNO / NH , t o 3  Ag X  CH 3CHO; OHC  CHO  X coù nhoùm -CHO  X  HOCH CHO; HCOOCH Chọn đáp án D Câu 23: o  Cl2 , t  KOH (đặ c, dư)  Br2  H 2SO4 (loã ng, dö) Cr  CrCl3   K 2CrO   K 2Cr2O7         X1 X2 X3 X4 Ta có phản ứng o  Cl2 , t + Al (dư) + Cr2O3   Al2O3 + Cr  X1 o t + Cr   3Cl2  CrCl 3 X1 X2 19  K 2CrO  6KCl  6KBr  8H 2O + CrCl3  3Br2  16KOH      X2 X3  K Cr2O7  K 2SO4  H O + K 2CrO  H 2SO       X3 X4 Chọn đáp án A Câu 24: + Axit α,ε–điaminocaproic (Lysin) α-amino axit (chất lưỡng tính) nên vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl 2HCl H N  [CH ]4  CH(NH )COOH   ClH3 N  [CH ]4  CH(NH Cl)COOH    NaOH  H N  [CH ]4  CH(NH )COONa H N  [CH ]4  CH(NH )COOH   H 2O + Tristearin: (C17H35COO)3C3H5 triglyxerit nên tham gia phản ứng xà phòng hóa phản ứng thủy phân mơi trường axit o t (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH   3C17H35COONa + C3H5(OH)3  o H , t   3C17H35COOH + C3H5(OH)3 (C17H35COO)3C3H5 + 3H2O   + Natri phenolat: C6H5ONa muối natri phenol nên tác dụng với dung dịch HCl tạo thành phenol NaCl (hiện tượng quan sát dung dịch tách lớp, dung dịch NaCl phía trên, phnol phía phenol tan nước nặng nước) C6H5ONa + HCl   C6H5OH + NaCl + Mononatri glutamat: HOOC-[CH2]-CH(NH2)COONa muối natri axit glutamic dư nhóm cacboxyl –COOH nên tác dụng với dung dịch NaOH, đồng thời phân tử chứa nhóm amino –NH2 –COONa nên tác dụng với dung dịch HCl 2HCl  HOOC  [CH ]  CH(NH )COONa   HOOC  [CH ]2  CH(NH3 Cl)COOH 2  NaCl    NaOH  NaOOC  [CH ]2  CH(NH )COONa  HOOC  [CH ]2  CH(NH )COONa   H 2O  + Amoni axetat: CH3COONH4 (muối amoni axit axetic) chất có tính chất lưỡng tính nên vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl CH3COONH  HCl   CH3COOH  NH Cl   CH3COONa  NH3  H O CH3COONH  NaOH  20 + Phenyl amoni clorua: C6H5NH3Cl muối clorua anilin; muối có tính axit nên tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành anilin NaCl (hiện tượng quan sát dung dịch tách lớp, NaCl nước trên, anilin nặng nước tan nước nên dưới) C6H5NH3Cl + NaOH   C6H5NH2 + NaCl + H2O Chọn đáp án C Câu 25: Gọi số mol P x Sử dụng bảo toàn e, ta có: BTNT( N) n NO2  5x   n KNO3   5x m K3PO4  m KNO3  212x  101.(1  5x)  65,84  x  0,12  m  31.0,12  3, 72 Chọn đáp án A Câu 26: Sơ đồ phản ứng: CaCO3 : 0, 06  CaCO3 : 0,12 5H 2O Ca(OH)2  O2 C6 H10O5      to 6CO Ca(HCO3 )2  CO2 0,12 H O    BTNT(C)   n CO2  0, 06  2.0,12  0,3  m H2O  18 .0,  4,5 Chọn đáp án B Sai lầm thường gặp: Bảo toàn nguyên tố sai: n CO2  0, 06  0,12  0,18 Câu 27: (a) Cho lượng vừa đủ dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4 BaCl2 + NaHSO4   HCl + NaCl + BaSO4  Dung dịch chứa muối NaCl (b) Cho 3a mol KOH vào dung dịch chứa 2a mol H3PO4 Đối với toán dung dịch MOH (KOH, NaOH) tác dụng với dung dịch H3PO4, để xác định sản phẩm muối thu ta lập tỉ lệ số mol MOH với số mol H3PO4 Đặt T  NaH2PO4 NaH2PO4 Na2HPO4 n MOH n H3PO4 Na2HPO4 Na3PO4 Na3PO4 T 21 Theo đề T  n KOH  1,5  Dung dịch thu chứa muối NaH2PO4 n H3PO4 Na2HPO4 (c) Cho từ từ đến dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH AlCl3 + 3NaOH   Al(OH)3 + 3NaCl Al(OH)3 + NaOH   NaAlO2 + H2O AlCl3 + 3NaAlO2 + 6H2O   4Al(OH)3 + 3NaCl  Dung dịch thu chứa muối NaCl AlCl3 dư Sai lầm thường gặp: Nhiều bạn ngộ nhận dung dịch thu chứa muối NaCl, NaAlO2 AlCl3 dư dẫn tới chọn sai đáp án (d) Cho a mol K2O vào dung dịch chứa 2a mol CuSO4 K2O (a mol) + H2O   2KOH (2a mol) 2KOH + CuSO4   K2SO4 (a mol) + Cu(OH)2 (so sánh số mol KOH CuSO4 ta thấy CuSO4 dư a mol, KOH hết)  Dung dịch thu chứa muối K2SO4 (a mol) CuSO4 dư (a mol) (e) Nhỏ giọt dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 2a mol NaHCO3 HCl + NaHCO3   H2O + NaCl + CO2 (so sánh số mol HCl NaHCO3 ta thấy NaHCO3 dư (a mol), HCl phản ứng hết)  Dung dịch thu chứa muối NaCl (a mol) NaHCO3 dư (a mol) Vậy thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối là: (b), (c), (d), (e) Chọn đáp án C Câu 28: (a) Đúng CH3NH2 amin, có tính bazơ; NaHCO3 chất lưỡng tính nên hai tác dụng với HCOOH (b) Đúng Kiến thức bổ sung: + Trong anđehit có HCHO (anđehit fomic/ metanal/ fomanđehit) CH3CHO (anđehit axetic/ etanal/ axetanđehit) chất khí, anđehit lại chất lỏng chất rắn + Bốn amin trạng thái khí: Metylamin CH3NH2; Đimetylamin (CH3)2NH; Trimetylamin (CH3)3N (N,N−đimetylmetanamin) Etylamin C2H5NH2 chất khí, mùi khai, độc, dễ tan nước 22 Sai lầm thường gặp: Một số bạn nhầm lẫn etanal C2H5CHO không nhớ N,N−đimetylmetanamin chất dẫn tới chọn sai đáp án (c) Đúng Các amino axit điều kiện thường tồn dạng ion lưỡng cực, dung dịch chuyển phần thành dạng phân tử (d) Sai Glucozơ gọi đường nho có nhiều nho chín Chọn đáp án C Câu 29: NaHCO3 Ba(HCO3)2 không xảy phản ứng  Loại đáp án A, B, D Chọn đáp án C Phương trình minh họa  2Na2SO4 + H2O +CO2 2NaHSO4 + Na2CO3   BaCO3 + 2NaHCO3 Ba(HCO3)2 + Na2CO3   Na2SO4 + BaSO4 + 2CO2 + 2H2O Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4  Câu 30: Chất C2H8N2O3 C2H5NH3NO3, tác dụng với NaOH thu muối NaNO3  Muối lại muối amino axit tạo Y  Chất C2H8N2O2 NH2CH2COONH4, Y Gly–Gly m X  132a  92b  108c  44,8 Y : Gly  Gly : a   X  NH CH COONH : b  m muoái  97.(2a  b)  85c  45,5 C H NH NO : c  3  n khí  b  c  0,3 a  0,1 132.0,1   b  0, 05  %m Y  100%  29, 46% 44,8 c  0, 25  Chọn đáp án B Câu 31: Ta có: nNaCl = 0,2 ; nkhí = 0,35 - Phản ứng: 2NaCl  H 2O  H  Cl2  2NaOH Xét thời điểm Cl– vừa bị điện phân hết Từ tỉ lệ phương trình, ta có: n khí  n H2  n Cl2  n NaCl  0,  0,35  Tại thời điểm t giây, nước bị điện phân hai điện cực - Phản ứng: H O  H  0,5O2 Từ tỉ lệ phương trình, ta có: n H2O  0,35  0,  0,1  0, 23  n e  n NaCl  2n H2O  0,  2.0,1  0, n e F 0, 4.96500   7720 I Chọn đáp án A Câu 32: 2.6  10    C  O k X   X este no, hai chức, mạch hở + Ta có   X có loại nhóm chức + Từ (3) (4), dễ thấy Y Z số nguyên tử cacbon số nhóm chức; Y muối cacboxylat, Z anđehit + Suy công thức X CH3COO–CH(CH3)–OOCCH3; Y CH3COONa; Z CH3CHO; T CH3COOH A Đúng B Đúng Có thể điều chế trực tiếp metan phản ứng sau t CaO, t CH3COONa + NaOH   CH4 + Na2CO3 Kiến thức bổ sung: Có thể điều chế hiđrocacbon từ phản ứng muối cacboxylat với vôi xút, theo phản ứng sau: CaO, t R1COOM + MOH   R1H + M2CO3 CaO, t R2(COOM)2 + 2MOH   R2H2 + 2M2CO3 Nếu R1 = 1, R2 = thu khí H2 (Với M kim loại kiềm) C Sai T (CH3COOH) axit cacboxylic đơn chức D Đúng Do T axit cacboxylic nên tạo liên kết hiđro với nước, Z anđehit khơng thể tạo liên kết hiđro với nước T có nhiệt độ sôi cao Z Kiến thức bổ sung: + Các hợp chất hữu số nguyên tử cacbon số nguyên tử cacbon xấp xỉ nhiệt độ sôi tăng dần theo thứ tự: o t soâ i : Hidrocacbon  Ete  Anđehit  Este  Amin  Ancol  Axit  Ancol     Không 6C o + t sô i : Phenol   cacboxylic   Axit    Không 4C  Chọn đáp án C 24 Câu 33: Quy đổi hỗn hợp E, ta có: C2 H3ON : a C H O N : a  E CH : b  F CH : b H O : c    58,38 gam n CO2  2a  b  1, 92 a  0, BTKL(E)    c  0,3  n  2,5a  b  2,37 b  0,12  H O  0,9  Số mắt xích trung bình = 3 0, Mặt khác, tổng số liên kết peptit phân tử X, Y, Z nhỏ  Tổng số mắt xích phân tử X, Y, Z nhỏ  E gồm hai đipeptit tetrapeptit n Ta có: mx   nđipeptit = ntetrapeptit = E  0,15 Vì n CH  n tetrapeptit  Tetrapeptit Gly4 Vì n CH  n ñipeptit  Một hai đipeptit Gly–Gly  Đipeptit lại Ala–Val  n Ala  n Val  n CH2  0, 03  n Gly  0,9  2.0, 03  0,84 Chọn đáp án C Câu 34: Khi đồ thị nằm ngang, kết tủa có a gam BaSO4 Mặt khác, đồ thị gấp khúc lần thứ nhất, khối lượng kết tủa a gam  Khi SO24 vừa phản ứng hết với Ba2+ H+ vừa phản ứng hết với OH–, OH– bắt đầu phản ứng với Al3+ Ta quy đổi chất dung dịch thành 3x mol H2SO4 2x mol AlCl3 Các giai đoạn phản ứng: Ba(OH)2  H 2SO  BaSO  2H 2O 3Ba(OH)  2AlCl3  2Al(OH)3  3BaCl Ba(OH)2  2Al(OH)3  Ba(AlO2 )2  4H 2O Tại thời điểm V = 750, ta có: n Ba(OH)2  0, 75.0,5  0,375 25   n Al(OH)3  2x   0,375  3x  2x   14x  0, 75   m BaSO4  m Al(OH)3  233.3x  78.(14x  0, 75)  48,96  x  0, 06  a  233.3.0, 06  41, 94 Chọn đáp án A Bình luận: Mấu chốt tốn điểm đặc biệt đồ thị Câu 35: Gọi công thức hai ancol ROH R’OH Vì ba ete có số mol nên ta quy đổi Y thành R–O–R’ Ta có: MY = 72  Cơng thức trung bình Y C4H8O  R CH2=CH–CH2–, R’ CH3–  Hai ancol C3H5OH CH3OH Từ độ bất bão hòa, ta có: n CH3OH  n H2O  n CO2  1,  1,3  0, Bảo tồn ngun tố C, ta có: n C3H5OH  1,  0,  0,3 0,18  H %CH3OH  100%  45%  0, 12,96  nY   0,18   0,18 72 H% 100%  60% C3H5OH   0,3 Chọn đáp án A 4, 23 58  10, 2225  10, 39 Câu 36: Ta có: m Mg(OH)2  24  Kết tủa gồm Mg(OH)2 Cu(OH)2 Kim loại gồm Ag Cu Ta có: 0,84 : 0,96 = : Sơ đồ phản ứng: 26 Ag : 7c Y Cu    23,12 gam Mg : a AgNO3 : 7c    Al : b Cu(NO3 )2 : 8c    4,23 gam BTÑT(X)  n Cu 2 (X) Mg 2 : a  3 Mg(OH) : a Al : b NaOH X  2  Z Cu(OH)  Cu     10,39 gam  NO3 : 23c BT(Cu)  11,5c  a  1, 5b   n Cu(Y)  a  1, 5b  3,5c 24a  27b  4, 23 a  0,12   108.7c  64.(a  1,5b  3, 5c)  23,12  b  0, 05  n Cu 2 (X)  0, 035 58a  98.(11,5c  a  1, 5b)  10, 39 c  0, 02    m  24.0,12  27.0, 05  64.0, 035  62.23.0, 02  34,99 Chọn đáp án D Câu 37: Ta có: n CH3COONa  0, 085 ; n Ag  0,  2n CHO(T)  n Ag  T chứa HCHO  Z chứa CH3OH Gọi ancol lại Z A Từ tỉ lệ phản ứng tráng bạc, ta có: n CH3OH  n OH(A)  0, 085 n CH3OH  0, 015    4n CH3OH  2n OH(A)  0, n OH(A)  0, 07 BTKL  mY  7,  0, 015.74  6,09 X CH3COOCH3  Oxi hóa A CuO thu anđehit nên có hai trường hợp xảy - Trường hợp 1: A có dạng RCH2OH  Y có dạng CH3COOCH2R 6, 09  n Y  n OH(A)  M Y   87 (không thỏa mãn) 0, 07 - Trường hợp 1: A có dạng R(CH2OH)2  Y có dạng (CH3COOCH2)2R n OH(A) 6, 09  nY   MY   174  Y (CH3COOCH2)2C2H4 0, 07 : Các cấu tạo Y thỏa mãn là: CH3COOCH2–CH2–CH2–CH2OOCCH3 CH3COOCH2–CH(CH3)–CH2OOCCH3 Chọn đáp án B 27 Câu 38: Xét phản ứng nhiệt phân, ta có: yz  NO : 2y  CO , H O : z    Fe2 O3 : Fe(NO3 ) : y to X   FeCO3 , Fe(OH)2 : z a mol BTNT(O)   2y  z  yz yz Sơ đồ phản ứng:  Fe 2 , Fe3 : 2y  Fe(NO3 ) : y  NO H 2SO4 : 0,18 X   SO 24 : 0,18   CO FeCO3 , Fe(OH)2 : y    NO3  38,4 gam n n NO  H  2n FeCO3  2n Fe(OH)2 BTNT( N)  n NO3 0,36  2y  0, 09  0, 5y 4  2y  (0, 09  0, 5y)  2, 5y  0, 09  BTKL   56.2 y  96.0,18  62.(2, 5y  0, 09)  38,  y  0,1  a  2y  y  0, Chọn đáp án C Câu 39: - Xét phần 1, ta có: BTKL(E)   12n CO2  2n H2O  23, n CO2  1,    BTNT(O)   2n  n  5, 05 n H2O  1, 65  CO2 H 2O  n   n E  n CO2  n H2O  0, 05 - Xét phần 2, ta có: n   n E  0,19  0,18  0, 01  Phần gấp lần phần  m E  4, 74 ; n CO2  0,34 ; n H 2O  0,33  CE  28 0,34 2.0,33  1,89 ; H   3, 67  X CH4, T C2H2 0,18 0,18 Gọi công thức Y Z CnH2n CmH2m–2 Vì Y Z chất khí điều kiện thường nên n  m  n 4 Ta có:  2n  2m    20  n  m   n  m  m4 BTKL m dd taêng  m C4H8  mC4H6  m C2H2   n CH4  4, 74  3, 46  0, 08 16 X : CH : 0, 08 n   a  2b  2c  0,19 a  0, 01 Y : C H : a    E  n E  0, 08  a  b  c  0,18   b  0, 02  Z : C4 H : b n   CO2  0, 08  4a  4b  2c  0, 34 c  0, 07 T : C2 H : c 54.0, 02 100%  22, 78% 4, 74 Chọn đáp án D  %m Z  Câu 40: Vì Z chứa H2 nên Y khơng chứa NO3  Thành phần hòa tan Cu Y Fe3+ Phản ứng: 2Fe3+ + Cu  2Fe2+ + Cu2+ 1,92  n 3  2n Cu   0, 06 Fe 64 Sơ đồ phản ứng:  Na  : 0,12  2 Mg : a  2 H : 0, 02 Fe : 2a  0, 06 Mg : a  NaNO3 : 0,12   X   Z  N 2O   Y Fe3 : 0, 06  H2O Fe : 2a HCl : 0,8  NO  0, 08      NH : b H  : c  Cl : 0,8  AgCl : 0,8 AgNO3 Y   NO   BTKL   Ag : 0, 01  115,88 gam BTNT(O)  n H2O  3.0,12  0, 08  0, 28 29 BTNT(H)    4b  c  0, (1)  BTÑT(Y)   6a  b  c  0, 62 (2) Phản ứng Fe2+ H+, NO3 : 3Fe 2  4H   NO3  3Fe3  NO  2H 2O  n   2a  0, 06  0, 75c  0, 01 (3) H (1), (2), (3)  a  0, 08 ; b  0, 02 ; c  0,12  n Ag  n Fe2   N O : x  x  y  0, 08  x  0, 02   BTNT( N)    NO : y   2x  y  0,1  y  0, 06 m Y  24.0, 08  56.2.0, 08  200  2.0, 02  44.0, 02  30.0, 06  208,16  %m MgCl2  95.0, 08 100%  3, 65% 208,16 Chọn đáp án D Q Thầy (Cơ) có nhu cầu chuyển giao word liên hệ với nhóm tác giả qua facebook: https://www.facebook.com/khanhphanctump 30 ... tử cacbon số nguyên tử cacbon xấp xỉ nhiệt độ sơi tăng dần theo thứ tự: o t soâ i : Hidrocacbon  Ete  Anđehit  Este  Amin  Ancol  Axit  Ancol     Không 6C o + t sô i : Phenol   cacboxylic...  5x)  65,84  x  0,12  m  31.0,12  3, 72 Chọn đáp án A Câu 26: Sơ đồ phản ứng: CaCO3 : 0, 06  CaCO3 : 0,12 5H 2O Ca(OH)2  O2 C6 H10O5      to 6CO Ca(HCO3 )2  CO2... chức, mạch hở + Ta có   X có loại nhóm chức + Từ (3) (4), dễ thấy Y Z số nguyên tử cacbon số nhóm chức; Y muối cacboxylat, Z anđehit + Suy công thức X CH3COO–CH(CH3)–OOCCH3; Y CH3COONa; Z CH3CHO;
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay