5 bài học của 30 năm đổi mới

26 47 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:16

Tên đề tài: NÊU VÀ PHÂN TÍCH BÀI HỌC CỦA 30 NĂM ĐỔI MỚI (1986 – 2016) Chúc quý vị ngày an lành hạnh phúc Giới thiệu thân • Họ tên: Nguyễn Thị Hồng • Sinh ngày: 13 tháng 01 năm 1984 • Quê quán: xã Chu Phan – huyện Mê Linh – TP Hà Nội • • • Nơi nay: Đại Đồng – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc Nghề nghiệp: CC Lao động - Thương binh & Xã hội Đơn vị công tác: UBND xã Đại Đồng Lý chọn đề tài - Xã hội ngày động, đại phát triển khơng ngừng - Đòi hỏi phải trang bị cho hành trang tri thức lĩnh trị thật vững để đáp ứng với nhu cầu thời đại - Công đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo trải qua 30 năm (1986-2016) Trong ba thập kỷ qua, tình hình giới khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; Lý chọn đề tài • Dưới lãnh đạo đắn Đảng, toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta tận dụng thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức đưa công đổi ngày vào chiều sâu Đồng thời công đổi đặt vấn đề mới, thách thức mới, đặc biệt 10 năm gần đây, cần tiếp tục giải Lý chọn đề tài Đổi tất yếu lịch sử • Vậy Đảng ta có bước đi, ứng xử đứng trước thời thách thức mang tính lịch sử ấy… Đó lý hút khiến tơi lựa chọn cho đề tài nghiên cứu “5 học 30 năm đổi mới” Nội dung học 30 năm đổi • Một là, q trình đổi mới, phải chủ động không ngừng sáng tạo sở kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mac-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam Nội dung học 30 năm đổi • Hai là, đổi phải quán triệt quan điểm “dân gốc”, lợi ích nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo nguồn lực nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Nội dung học 30 năm đổi • Ba là, đổi phải tồn diện, đồng bộ, có bước phù hợp; phải tơn trọng quy luật khách quan xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải kịp thời, hiệu vấn đề thực tiễn đặt Nội dung học 30 năm đổi • Bốn là, phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động tích cực hội nhập quốc tế sở bình đẳng, có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nội dung học 30 năm đổi - học từ 30 năm đổi Đảng ta Đại hội toàn quốc lần thứ XII vẽ lên tranh tồn cảnh tình hình trị, kinh tế xã hội đất nước đường độ tiến lên chủ nghĩa xã hội - Do thời lượng có hạn tơi xin phân tích học học trên, học thứ Phân tích học thứ • đổi phải tồn diện, đồng bộ, có bước phù hợp; Phân tích học thứ • Đổi phải tơn trọng quy luật khách quan xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải kịp thời, hiệu vấn đề thực tiễn đặt Thành quê hương Đại Đồng qua 30 năm đổi Về cơng tác Đảng, quyền đồn thể, tổ chức xã hội Bằng nỗ lực Đảng bộ, đổi phương thức lãnh đạo Ban Chấp hành, đồn kết, trí Đảng bộ, đồng thuận nhân dân nên xã Đại Đồng đạt nhiều kết quan trọng lĩnh vực đời sống xã hội Thành quê hương Đại Đồng qua 30 năm đổi • Năm 1998, Đảng xã Đại Đồng Huyện ủy cơng nhận Đảng • Năm 2008 UBMTTQ xã UBTTQ tỉnh tặng khen Ban công tác mặt trận thôn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp ghi cơng xóa nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo Thành quê hương Đại Đồng qua 30 năm đổi • Hội Cựu chiến binh • Hội Phụ nữ • Hội Nơng dân • Đồn niên • Các tổ chức trị xã hội phát huy vai trò đóng góp vào phát triển chung toàn xã Thành quê hương Đại Đồng qua 30 năm đổi Về kinh tế Xuất phát từ tình hình đất nước, cuối năm 1986, Đại hội lần thứ VI Đảng đề đường lối đổi toàn diện kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại mà trọng tâm đổi tư kinh tế Đại Đồng vươn đổi - Đại Đồng bước vào công đổi mới, khởi điểm đầu kỳ đổi thấp Năm 1987 Tổng sản lượng lương thực đạt 1.496 tấn, đạt 61,2% kế hoạch đặt chưa đạt mục tiêu Thành quê hương Đại Đồng qua 30 năm đổi • Năm 1996 tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt • • • • • • 2.805 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 387,4 kg; Giá trị sản xuất gieo trồng đạt 26,3 triệu đồng; diện tích trồng rau đạt 70 triệu/ha Đàn lợn năm 1996 có 2.450 con; sản lượng cá giống đạt 90 triệu đồng/ha Tổng giá trị sản xuất từ chăn nuôi đạt 4,8 tỷ đồng, đạt vượt tiêu Đại hội đề Đặc biệt dưa hấu, cải Hồng Kông cho xuất, giá trị kinh tế cao Thành quê hương Đại Đồng qua 30 năm đổi • Ngày 28 tháng năm 2000, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương ký Quyết định số 160/QĐCTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân lực lượng vũ trang xã Đại Đồng Thành quê hương Đại Đồng qua 30 năm đổi • Đến năm 2010, xã có cấu kinh tế dịch vụ, thương mại 40%; nông nghiệp – thủy sản 33%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 27% Giá trị sản xuất đạt 149,8 tỷ đồng, tăng 24 % so với tiêu Đại hội đề Kết thúc vấn đề • Có thể khẳng định học kinh nghiệm văn kiện Đảng kết tinh trí tuệ tồn Đảng, toàn dân; tổng kết lý luận thực tiễn, đúc rút từ kết quả, thành công, yếu kém, khuyết điểm, chí thất bại! Kết thúc vấn đề • Đại Đồng ngày trí tuệ, tài năng, sức lực có với giúp đỡ cấp, ngành, ánh sáng đường lối đổi Đảng, với vươn lên đổi tư nội lực mình, chắn Đại Đồng vươn lên ngang tầm thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng mà Đảng nhân dân xã Đại Đồng xây dựng suốt 30 năm qua nghiệp đổi Đảng./ Kết thúc vấn đề Nếu ví “đổi mới” giống thể sống lĩnh vực hoạt động, địa phương phận, công dân, đảng viên, cán tế bào thể ấy, để thể khỏe mạnh đổi tế bào, phận thể phải khỏe mạnh đổi Kết thúc vấn đề • Một thể khỏe • mạnh cần tập hể dục Tư muốn đổi não cần “tập thể dục” cách tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức kỹ để đáp ứng phù hợp với nhu cầu đổi Cảm ơn Quý vị lắng nghe cổ vũ! ... tính lịch sử ấy… Đó lý hút khiến lựa chọn cho đề tài nghiên cứu 5 học 30 năm đổi mới Nội dung học 30 năm đổi • Một là, q trình đổi mới, phải chủ động không ngừng sáng tạo sở kiên định với mục... trị xã hội hệ thống trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân Nội dung học 30 năm đổi - học từ 30 năm đổi Đảng ta Đại hội toàn quốc lần thứ XII vẽ lên tranh toàn cảnh tình hình trị,... thời xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nội dung học 30 năm đổi • Năm là, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng; xây dựng đội
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 bài học của 30 năm đổi mới, 5 bài học của 30 năm đổi mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay