THM VA TINH TOAN TRUONG

45 48 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:15

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY THUYẾT MINH TÍNH TỐN SÀN SƯỜN TỐN KHỐI LOẠI BẢN DẦM 1.MẶT BẰNG SÀN LỰA CHỌN VẬT LIỆU 1.1Mặt sàn Sơ đồ mặt sàn sau: Hình Sơ đồ mặt sàn 1.2.Số liệu cho trước Kích thước mặt bằng:l1=2,3m; l2=6,2m(tính từ trục dầm trục tường) Hoạt tải tiêu chuẩn: Ptc=10KN/m2 1.3.Cấu tạo sàn Cấu tạo sàn gồm lớp sau : + gạch xi măng: 40 daN/m2 ,n=1.2 + Vữa XM dày 20, khối lượng riêng 20KN/m3 , n=1.2 + Bản BTCT dày hb , khối lượng riêng 25KN/m3.n=1.1 +Vữa XM trát dày 15, khối lượng riêng 20KN/m3.n=1 SVTT: Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY 10.4.Lựa chọn vật liệu + Bêtông với cấp độ bền 20: B15, có Rb=8.5Mpa, Rbt=0.75Mpa + Chọn hai loại thép: - Thép C-I: Rs=Rsc=225Mpa : Dùng cho cốt đai - Thép C-II: Rs=Rsc=280Mpa : Dùng cho cốt dọc cốt xiên 2.TÍNH TỐN BẢN 2.1 Sơ đồ sàn l 6, = = 2, > l1 2,3 Xét tỷ số : Như xét làm việc theo phương, ta có sàn sườn tồn khối loại dầm từ trục B-D dầm chính, dầm dọc dầm phụ Để tính tốn bản, ta cắt dải có bề rộng b=1m, vng góc với dầm phụ xem dầm liên tục SVTT: Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY Hình Sơ đồ xác định nhịp tính tốn Sơ đồ tính bản: Hình Sơ đồ tính tốn *Chọn kích thươc tiết diện cấu kiện + Đối với bản: Tính tốn sơ chiều dày theo cơng thức: hb = D l m Lấy D =1.2 tải trọng Ptc=1000 da/m2 lớn, Chọn m =30 cho liên tục hb = SVTT: 1, 2,3 = 0, 092m 30 Chọn hb=0,09m =9cm Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY + Đối với dầm phụ : Nhịp dầm l dp =l2=6,2m(chưa phải nhịp tính tốn) Với tải h dp = ( trọng lớn nên ta chọn : Ta chọn hdp =500mm Từ 1 1 ÷ ).l dp = ( ÷ ).6200 = (516.7 ÷ 310)mm 12 20 12 20 tính chiểu bdp = (0.3 ÷ 0.5) hdp = (0.3 ÷ 0.5).500 = (150 ÷ 250) mm rộng dầm b = 200mm phụ: chọn dp + Đối với dầm : Nhịp dầm : ldc=3.l1=3 2,3 = 6,9m 1 1 hdc = ( ÷ )ldc = ( ÷ ).6900 = (862.5 ÷ 575)mm 12 12 Tính chiều cao dầm : Chọn hdc =700 mm : bdc = (0.3 ÷ 0.5) hdc = (0.3 ÷ 0.5).700 = (210 ÷ 350) mm Tính bề rộng dầm Chọn bdc = 300mm 2.2Nhịp tính tốn lob = l1 − bdp − bt c 0, 0,34 0,12 + = 2.3 − − + = 2, 09m 2 2 2 + Nhịp biên: + Nhịp giữa: log = l1 – bdp = 2,3 – 0,2 = 2,1 m 2,1 − 2, 09 100% = 0, 48% 2,1 Chênh lệch nhịp : Chênh lệch không đáng kể 2.3Xác định tải trọng 2.3.1 Tĩnh tải : xác định tính lớp cấu tạo sàn lớp cấu tạo gạch xi măng vữa lót BTCT vữa trát tổng chiều dày δ i ( mm) 20 90 15 trọng lượng trị tiêu chuẩn trị tính tốn riêng c hệ số n g s (kN/m2) g γ i (kN/m3) s (kN/m2) 20 25 20 0.4 0.4 2.25 0.3 3.35 1.2 1.2 1.1 1.1 2.3.2Hoạt tải tính tốn : Ps = Ptc n = 10 1,2 = 12 (kN/m2.) 2.3.3 Tổng tải trọng : qb = gs + Ps = 3.765 + 12= 15.765( kN/m2.) Tính tốn với dải rộng b = 1m, có qb = 15.765 (kN/m.) 2.4Xác định nội lực - Giá trị nội lực xem bao gồm momen: M SVTT: Page 0.48 0.48 2.475 0.33 3.765 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY - Giá M max = - trị momen lớn nhịp biên : q b lob 15.765 × 2.09 = = 6.26(kN.m) 11 11 2 Giá trị momen lớn gối thứ 2: Trong chọn M max = lo = max { lob ; log } = 2,1m q b l0 15.765 × 2,12 = = 6.32(kN.m) 11 11 - Giá trị M max = ± momen lớn gối q b l0 15.765 × 2,1 =± = ±4.35(kN.m) 16 16 2 Biểu đồ momen sau: Hình :Biểu đồ moment sàn 2.5Tính tốn cốt thép Chuẩn bị số liệu để tính tốn: Bêtơng có cấp độ bền: B15 , Rb = 8,5 Mpa Cốt thép dùng cho : C-I: Rs = Rsc= 225 Mpa SVTT: Page nhịp giữa: ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY Tính tốn cốt thép cho theo cấu kiện chịu uốn tiết diện hình chữ nhật với kích thước: b.hb = 1000 90 mm2 Đối với : hb=90mm, ban đầu chọn a = 1,5cm cho tiết diện Với a :Là khoảng cách từ mép BT đến trọng tâm thép vùng kéo 2.5.1Tính tốn thép tiết diện nhịpbiên Số liệu nhịp biên: M0b = 6.26 kN.m Tính h0=hb-a = 90 – 15 = 75 mm Tính αm = Tính ξ : M ob 6.26 = = 0,131 < α pl = 0.3 R b b.h o 8500 ×1× 0.0752 ξ = − − 2α m = − − × 0.131 = 0.141 Diện tích cốt thép tính theo cơng thức: Kiểm tra : µ= As = ξγ b Rbbho 0.141× 8.5 × 1000 × 75 = = 399.5mm Rs 225 As 399.5 = = 5, 27.10 −3 > àmin = 0, 05% b.h0 1000 ì 75 max = ξ pl Rb 8,5 = 0,37 = 0, 014 RS 225 >µ Dự kiến dùng thép φ , As’=50.265mm2 Khoảng cách thép φ là: b.A ' 1000 × 50.265 = = 125.8mm A 399.5 Tra bảng : chọn thép φ , khoảng cách a = 120mm a= 2.5.2 Tương tự tính tốn thép tiết diện khác ta có bảng sau Kết tính cốt thép tóm tắt bảng sau: tiết diện nhịp biên gối nhịp giửa, gối M(kNm) αm ξ As (mm2/m) 6.26 6.32 0.131 0.132 0.141 0.142 399.09 403.23 4.35 0.091 0.095 270.40 chọn cốt thép d(mm) a(mm) As ,c 120 419 120 419 100 283 µ (%) 0.532 0.538 0.361 Kiểm tra lại chiều cao làm việc :h0( kiểm tra lại a) - Chọn lớp BêTông bảo vệ C0 = 10( h=20%diện tích cốt thép dọc ≥ 20% Ast = 0.2 × 403.23 = 80.65mm 2< ⇒ As , pb Chọn : φ 6a300( As = 94.25mm ) 2.6.4 cốt thép cấu tạo : Tại vị trí cần phải đặt cốt thép để chịu mơmen âm  ≥ 5φ / 1m As ,ct ≥  ≥ 50% As , goigiua = 0.5 × 270.4 = 135.2mm   Vì mơmen nhỏ nên đặt theo cấu tạo Chọn thép φ , a = 200 thỏa mãn điều kiện theo cấu tạo : ≥ 5φ /1m  2  A S = 141.37mm > 135.2mm SVTT: Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY b 1 300 log + dc = 2100 + = 675mm Khoảng cách từ mép cốt mủ đến trục dầm : 1 lob = 2090 = 261.25mm Khoảng cách từ mép cốt mủ đến mép tường : Chọn :265mm Chiều dài đoạn neo cốt thép nhịp vào gối tựa: Lan=120mm>=10d SVTT: Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY 3.TÍNH TỐN DẦM PHỤ 3.1Sơ đồ tính tốn Tách dầm phụ tính dầm liên tục gồm nhịp, gối tựa tường dầm Đoạn dầm gối lên tường lấy a = 220mm, bề rộng dầm giả thiết ban đầu bdc=300mm Nhịp tính tốn : Nhịp biên: b dc bt a 0, 0,34 0, 22 − + = 6, − − + = 5,99 2 2 2 m log = l − b dc = 6, − 0,3 = 5,9 lob = l − Nhịpgiữa: m 5,99 − 5,9 100% = 1,5% 5,99 Chênh lệch nhịp: lob = 5,99m SVTT: Page 10 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY M5=MG + MP5 M6=MG + MP6 143.19 447.82 105.86 321.54 -112.54 -379.38 14.89 -69.34 -38.21 60.18 -271.85 9.17 Mmax 466.71 358.54 -112.54 286.06 322.30 9.17 Mmin 72.35 -34.65 -534.06 -107.12 -70.89 -440.69 Tung độ biểu đồ mômen thành phần biểu đồ bao mômen (kNm) Các biểu đồ mômen thành phần biểu đồ bao mômen (kNm)  Xác định mômen mép gối • Gối B 150 2300 − 150 218.42 − 534.06 = −484.985 2300 M = 2300 kNm 150 2300 − 150 B , ph 164.84 − 534.06 = −488.48 2300 M mg = 2300 kNm B ,tr mg B ,tr B , ph Chọn M mg = M mg =-488.48kNm • Gối C SVTT: Page 31 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY M C mg 150 2300 − 150 191.24 − 440.69 = −399.48 2300 = 2300 kNm 4.4Tính vẽ biểu đồ bao lực cắt 3.2 Biểu đồ bao lực cắt:  Xác định biểu đồ lực cắt cho trường hợp tải Tính vẽ biểu đồ lực cắt: Ta có quan hệ mơmen lực cắt: “ Đạo hàm mơmen lực cắt “ Vậy ta có: M’ = Q = tgα Xét hai tiết diện a b cách đoạn x, chênh lệch mômen hai tiết diện ∆M ∆M = M a − M b Do lực cắt hai tiết diệnđó là: Q= x Đoạn 1_2 A_1 Sơ đồ 2_B B_3 3_4 4_C a QG 56.098 -22.392 -101.117 86.032 7.543 -70.947 b QP1 146.821 -24.641 -195.590 8.214 8.214 8.214 c QP2 -24.641 -24.128 -24.641 179.163 8.214 -162.735 d QP3 116.191 -54.930 -226.049 217.836 46.717 -124.406 e QP4 -15.914 -16.428 -16.428 138.439 -32.687 -203.804 f QP5 6.161 6.161 6.159 -30.629 -30.630 -30.632 g QP6 138.609 -32.513 -203.634 48.769 48.770 48.769 Tung độ biểu đồ lực cắt (kN)  Xác định biểu đồ bao lực cắt Đoạn A_1 1_2 2_B B_3 3_4 4_C Lực cắt Q1 = QG + QP1 202.919 -47.033 -296.707 94.246 15.756 -62.733 Q2 = QG + QP2 31.456 -46.520 -125.758 265.195 15.756 -233.682 SVTT: Page 32 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY Q3= QG + QP3 172.289 -77.322 -327.167 299.648 56.369 -193.242 Q4= QG + QP4 40.183 -38.819 -117.545 224.471 -25.144 -274.751 Q5= QG + QP5 62.259 -16.231 -94.958 55.403 -23.088 -101.579 Q6 = QG + QP6 Qmax Qmin 194.706 202.919 31.456 -54.905 -16.231 -77.322 -304.751 -94.958 -327.167 134.801 303.869 55.403 56.312 56.369 -25.144 -22.178 -22.178 -274.751 Tung độ biểu đồ lực cắt thành phần biểu đồ bao lực cắt (kN) 4.5Tính tốn cốt thép dọc Bêtơng có cấp độ bền chịu nén B15 : Rb = 8.5 MPa; Rbt = 0.75MPa Cốt thép dọc dầm sử dụng loại CII : Rs= 280 MPa Cốt thép đai dầm sử dụng loại CI : Rsw = 175MPa 4.5.1Đối với tiết diện gối chịu mômen âm, cánh chữ T năm vùng kéo Ứng với giá trị mômen âm, cánh chịu kéo, tính cốt thép theo tiết diện chữ nhật bdp × hdc = 300×700 mm SVTT: Page 33 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY Tiế t diệ n ởnhòp Tiế t diệ n ởgố i Giả thiết: agối = 80mm⇒ho = h- agối = 700 − 80=620mm Do dầm tính nội lực theo sơ đồ đàn hồi : αm ≤ αR = 0.439 - Hệ số tính tốn cốt thép : αm = M γ b Rbbho2 ξ = − − 2α m - Diện tích cốt thép : As = - ξγ b Rbbho Rs Kiểm tra hàm lượng cốt thép : µmin = 0.05% ≤ µ = As γ R 8.5 àmax = R b b = 0.65 ì = 2% bho Rs 280 4.5.2.Đối với nhịp chịu mômen dương Cánh chữ T nằm vùng nén Tính toán cốt thép theo tiết diện chữ T b' = b + 2.S dc f Bề rộng cánh b’f dùng tính tốn f Trước hết tính giá trị Sf cánh chữ T, giá trị không lớn giá trị Xác định Sf : 1  x (3 L ) = x(3 x 2300) = 1150mm  6  1 S f ≤  x ( L2 − bdc ) = x (6200 − 300) = 2950mm 2 ' xh f = x90 = 540mm    Chọn Sf = 540 mm SVTT: Page 34 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY Chiều rộng cánh : ; = b + 2S = 300 + x540 = 1380 f b f dc Kích thước tiết diện hình chữ T : b 'f mm h' = 1380 mm, f = 90 mm, b = 300 mm, h = 700 mm -Để phân biệt trường hợp trục trung hoà qua cánh qua sườn, ta phải tính giá trị mơmen ứng với trường hợp trục trung hoà qua mép cánh ( x = h’ f) so sánh với mômen ngoại lực -Xác định vị trí trục trung hồ : Giả thiết : a nhh =50 mm ⇒ ho = h – a nhh = 700 – 50 = 650 mm ; ; f = γ b Rb b f h f ( ho − h;f ) = 8500 x1.38 x0.09 x(0.65 − 0.09 ) = 638.7 kNm M Nhận xét : M < Mf nên trục trung hoà qua cánh, tính cốt thép theo tiết diện hình chữ nhật: b 'f × hdc = 1380×700 mm Trong : giả sử ban đầu a = 5,5cm cho tiết diện nhịp biên a = 5,0cm cho tiết diện nhịp 4.6Tính tốn cốt đai cốt xiên Chuẩn bị số liệu : + Bêtơng có cấp độ bền B15 có : Rb = 8,5 MPa; Eb = 23.103MPa; Rbt = 0,75MPa + Thép cốt đai : Loại A-I có Rsw = 175MPa; Es = 21.104 MPa + Thép dọc cốt xiên : Loại A-II có Rsw = 225MPa; Es = 21.104 MPa T P Lực cắt lớn gối : Q A =204.273 Kn, Q B = 329.609 KN , Q B = 305.946 KN , QC = 276.46 KN Kiểm tra điều kiện tính tốn: ϕb (1 + ϕ f + ϕ n )γ b Rbt bho = 0.6 × 0.75 ×103 × 0.3 × 0.72 = 97.2 kN < Q max ⇒ bêtông không đủ chịu lực cắt,phải bố trí cốt ngang(cốt đai cốt xiên) chịu lực cắt  Tính cốt đai : • Chọn cốt đai Ф8 ( có asw = 50 mm2) , số nhánh cốt đai n = Xác dịnh cốt đai theo điều kiện cấu tạo: SVTT: Page 35 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY  h 800 = 267mm  = ct ≤   500mm s  Chọn s = 200 mm bố trí đoạn L1=2300 gần gối tựa • Kiểm tra: E s na sw 21x10 x50 =1+ x = 1.076 ≤ 1.3 E b bs 23 x10 300x 200 ϕb1 = − βγ b Rb = − 0.01x8.5 = 0.915 ϕ w1 = + ⇒ 0.3 × ϕ w1ϕb1γ b Rb bho = 0.3 × 1.076 × 0.915 × 8500 × 0.3 × 0.72 = 542.3kN > Qi ,max Vậy dầm không bị phá hoại ứng suất nén • Khả chịu cắt cốt đai: sw q • = Rsw na sw 175 x x50 = = 87.5kN / m s 200 Khả chịu cắt cốt đai bêtông: Qswb = 4ϕb (1 + ϕ f + ϕ n )γ b Rbt bho2 qsw = × × (1 + + 0) × 750 × 0.3 × 0.722 × 87.5 = 285.74kN QA,C < Qswb  : khơng cần tính cốt xiên chịu cắt cho gối A,C Ta thấy gối B có Q > Q swb nên phải tính cốt xiên Đọan dầm cần bố trí cốt xiên 2300 mm , ta bố trí lớp cốt xiên Diện tích lớp cốt xiên : Bên trái gồi B: A s,inc1 = A s,inc2 Q − Qswb (329.607 − 285.74) ×103 = = = 275.72mm o R s,incsinα 225 × sin45 Bên phải gồi B: A s,inc1 = A s,inc2 = Q − Qswb (305.946 − 285.74) ×103 = = 127mm o R s,incsinα 225 × sin45 Tận dụng cốt thép dọc chịu mơmen dương nhịp uốn lên gối để chịu mômen âm làm cốt xiên chịu lực cắt Bên trái gối B bố trí lớp cốt xiên 2d20 có As=628.32mm2>275.72mm2 Bên phải gối B bố trí lớp cốt xiên 1d20 có As=314.16mm2>127mm2 • SVTT: Xác định bước cốt đai lớn cho phép: Page 36 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY ϕb (1 + ϕ n )γ b Rbt bho2 1.5 x(1 + 0) x0.75 x300 x720 = = 530.81mm Q 329.609 x 10 smax= • Bố trí cốt đai cho đoạn nhịp:  3h x800 = 600mm  = ≤ 4  500mm sct  Chọn s = 450 mm bố trí đoạn L1=2300 mm dầm 4.7.Tính tốn cốt treo Tại chổ dầm phụ gác lên dầm chính, dầm phụ truyền lực F tập trung lớn lên dầm , F tập trung đặt dầm phụ Nếu khơng bố trí cốt đai cốt vai bò vị trí trính sử dụng sẻ tạo vết nức nghiêng 450 F gây Ở ta bố trí cốt đai khơng bố trí cốt vai bò ( lực cắt Q khơng lớn chiều cao dầm lớn) - Lực tập trung dầm phụ truyền lên dầm : F = P + G –GO = 171.12 + 80.47 – 12.8 = 238.8 kN Sử dụng cốt treo dạng đai, chọn d10 (a sw = 79 mm2), n = nhánh Số lượng cốt treo cần thiết :  h  F  − s ÷ 238.8 x103 x 1 − 750 − 500 ÷ ho  750   ≥  = = 5.76 na R x 79 x 175 sw sw m Chọn m = đai, bố trí bên dầm phụ đai, đoạn hs = 250mm ⇒ khoảng cách cốt treo 80 mm SVTT: Page 37 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY 4.8.1.Tính tốn khả chịu lực tiết diện * Gối B, tính tốn khả chịu lực theo tiết diện hình chữ nhật b dc = 320; hdc = 800 chiều cao làm việc h0 = 715mm Tính ξ= R S A S 280.34,45 = = 0,367 R b b.h 11,5.32.71 ,5 ξ = 0,8165 = R S A S h ζ = 280.3445.715.0,8165 = 56,313.107 N.mm = 56,313T.m ⇒ ζ =1− M gh Tính * Nhịp biên, mơmem dương, tiết diện tính theo tiết diện chữ T vùng nén, bề rộng cánh b 'f = 620 chiều cao làm việc h0 = 731mm R S A S − R S (b 'f − b).h 'f 280.2829 − 11,5.(620 − 320).100 ξ= = = 0,166 < ξ R R b.h 11,5.320.7 31 b Tính : Tính : α m = ξ.(1 − 0,5.ξ, = 0,15 Tính M gh = α m R b b.h 02 + R b (b ,f − b).h 'f (h − 0,5.h 'f ) = 0,15.11,5.320.7312 + 11,5.(620 − 320).100.( 731− 50) = 53.107 N.mm = 53,690T.m * Đối với nhịp trục trung hồ qua cánh nên tiết diện tính theo tiết diện hình chữ nhật kích thước b 'f = 620; hdc = 800 chiều cao làm việc h0 = 715mm R S A S 280.15,978 ξ= = = 0,08 ' 11,5.62.75 ,6 R b h b f Tính ξ ⇒ ζ = − = 0,96 M gh = R S A S h ζ = 280.1597,8.756.0,96 = 32,469.107 N.mm = 32,469T.m Tính * Ở tiết diện khác, sau cắt uốn cốt thép, tính giá trị M gh với cốt thép lại theo cơng thức Với tiết diện cần xác định h theo cấu tạo SVTT: Page 38 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY tiết diện Việc cắt, uốn tính tốn tung độ hình bao vật liệu lập bảng As( cm2) 28,29 Tiết diện Nhịp biên Cốt thép b = 620 -Uốn hai số 3, lại 15,978 ' f bdc = 320 Bên trái gối B bdc = 320 2φ 25 + 3φ 28 2φ 25 + 1φ 28 -Uốn số 2, lại 2φ 25 9,82 2φ 25 + 4φ 28 34,45 -Uốn số 2, lại 28,29 2φ 25 + 3φ 28 -Uốn số 3, lại 15,978 ξ h0(cm2) 73,03 0,166 Mgh (T.m) 53,690 75,6 0,029 32,080 75,75 20,318 0,049 71,50 0,367 56,313 72,12 0,298 48,901 74,6 0,163 30,655 74,75 0,1 19,526 71,50 0,367 56,313 72,12 0,298 48,901 71,61 0,235 39,176 74,75 0,099 19,526 75,6 0,08 32,469 75,75 0,049 20,318 2φ 25 + φ 28 -Cắt số 4, lại 2φ 25 9,82 Bên phải gối 2φ 25 + 4φ 28 34,45 B -Cắt số 2, lại 28,29 2φ 25 + 3φ 28 -Uốn số 4, lại 22,14 2φ 25 + 2φ 28 Nhịp b = 620 ' f -Cắt số 3, lại 2φ 25 9,82 2φ 25 + 1φ 28 15,975 -Uốn số 4, lại 2φ 25 9,28 4.8.2 Xác định mặt cắt lý thuyết mặt cắt thực tế *Cắt số bên trái gối B Khi cắt số 4, khả chịu lực cá lại M gh= 19,526T.m (mơmen âm) Theo hình bao mơmen tiết diện có M gh =- 19,526T.m nằm đoạn gần gối B phía trái , đoạn độ dốc hình bao mơmen là: SVTT: Page 39 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY tgi = 57,63 − 2,871 = 22,816T 2,4 Tiết diện có M = - 19,526 T.m cách tâm gối B đoạn : x4 = 57,63 − 19,526 = 1,670m tgi 2,871 8,293 53,313 9,708 14,027 57,63 i 19,526 Mmin 2,871 57,63 X4 2,4m Mmax 30,925 42,082 Với x4 = 1,67m đối chiếu với sơ đồ dự kiến uốn cốt xiên phía bên trái gối B, thấy mặt cắt lý thuyết qua hai lớp cốt xiên As.inc1 As.inc2 P 220 670 250 700 385 Do đoạn kéo dài thực tế số tính theo cơng thức có kể đến lớp cốt xiên , đoạn W thực tế :  Q - Q s.inc 22,816.10 − 22,816.10 = 1,2m mặt cắt lý thuyết qua lớp cốt xiên nhịp uốn lên Tính đoạn kéo dài thực tế số 3:  Q - Q i.inc 18,168.10 − 97958,4 W = = + 5.28 = 730  ⇒ W = 730mm 2.q sw 2.70,42  W ≥ 20.d = 20.28 = 560  Trong Q giá trị lực cắt tiết diện cắt lý thuyết Q = 18,168.104 N SVTT: Page 42 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY Q s.inc = ∑ R sw A s.inc sinθ = 225.615,8.0,707 = 97958,4N ∑ A s.inc = 1φ 28 = 6,158cm2 q sw = R sw A sw 175.2.50,3 = = 70,42N/mm S 250 Vậy đoạn cắt thực tế cách trục gối đoạn Z3 = 2,1 + 0,73 = 2,83m * Cắt số Đó φ 28) tận dụng uốn lên gối để làm cốt xiên Sau uốn khả chịu lực tiết diên Mgh = -48,901T, tiết diện nằm bên phải gối B cách trục B đoạn x2 Độ dốc biểu đồ mômen đoạn là: tgi = 18,168T x2 = 57,63 − 48,901 = 0,48m tgi Với MB = - 57,63T ta có Vì cốt xiên nằm phía trước tiết diện xa nên khơng kể vào tính toán Đoạn kéo dài :  Q 18,168.10 = + 5.28 = 1430 W = ⇒ W = 1430mm 2.q sw 2.70,42  W ≥ 20.d = 20.28 = 560  Trong Q giá trị lực cắt tiết diện cắt lý thuyết Q = 18,168.104 N Khoảng cách cắt thực tế 1,43 + 0,48 = 1,91 > 1,2 Như đoạn cắt qua lớp cốt xiên Do phải kể cốt xiên vào tính tốn Tính đoạn kéo dài có kể cốt xiên:  Q - Q i.inc 18,168.10 − 97958,4 W = = + 5.28 = 734  x ⇒ Wx = 734mm 2.q sw 2.70,42  W ≥ 20.d = 20.28 = 560  Q s.inc = ∑ R sw A s.inc sinθ = 225.615,8.0,707 = 97958,4N ∑ A s.inc = 1φφ = 6,158cm2 q sw = R sw A sw 175.2.50,3 = = 70,42N/mm S 250 Tính khoảng cách điểm cắt lý thuyết đên điểm cuối đoạn uốn: Wt = 1,2 – x2 = 1,2 – 0,48 = 0,72 m Nhận xét Wx > Wt + 5.d = 860 đoạn kéo dài W lấy theo giá trị nhỏ hai giá trị sau : min{ W = 1430;W t + 5.d = 860} = 860 mm Từ tính lại đoạn kéo dài thực tế : Z2 = 0,48 + 0,86 = 1,34m Lấy tròn 1.4m 4.8.3 Kiểm tra khả uốn cốt thép Bên trái gối B * Uốn số SVTT: Page 43 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY Uốn số chịu mômen âm cốt xiên Cốt dùng hết khả chịu lực tiết diện mép gối ( chịu Mmép gối ), tiết diện trước Điểm bắt đầu uốn cách mép gối đoạn 385 mm, thoả mãn điều kiện sau: - Theo điều kiện lực cắt: 385 < Smax = 644 h 72,12 = = 36,06cm - Theo điều kiện mômen: 385mm > Tiết diện sau uốn có Mghs = -48,901 T.m, nằm cách trục gối đoạn x2 = 0,48m Đây tiết diện sau Điểm kết thúc uốn cách trục gối đoạn 1260 mm( Đo trực tiếp từ hình vẽ) nhận xét 1260>x2 điểm kết thúc uốn nằm tiết diện sau ( thỏa điều kiện ) *Uốn số Điêm bắt đầu uốn cách mép gối đoạn 1335mm, thoả mãn điều kiện : - Theo điều kiện lực cắt: 1335 < Smax = 644 h 74,6 = = 37,3cm - Theo điều kiện mômen: 1335mm > Tiết diện sau có Mghs =30,655T.m Độ dộc hình bao mơmen là: tgi = 57,63 − 2,874 = 22,816T 2,4 Tiết diện sau cách mép gối đoạn : x3 = 57,63 − 30,655 = 1,18m tgi Vậy điểm kết thúc uốn nằm ngoại tiết diện sau( thoả mãn điều kiện) Bên trái gối B * Xét việc uốn số theo hai phương: uốn từ xuống từ lên + Việc uốn số từ nhịp lên gối B: Theo tính tốn điểm đầu điểm cuối thoả mãn uốn cốt thép + Việc uốn số từ gối xuống nhịp : • Tiết diện trước cốt số : Mght = 48,901 T.m • Tiết diện sau cốt số : Mghs = 30,655 T.m Trên nhánh Mmin bên phải gối B ứng với mômen vừa nêu điểm kết thúc cách trục gối B đoạn : 57,63 − 48,901 = 0,48m 18,168 57,63 − 30,655 x 5s = = 1,485m 18,168 x 5t = Điểm bắt đầu uốn cách tiết diện trước đoạn : h0 72,12 = = 36,06cm 1200 – 480 = 720 > SVTT: Page 44 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG GVHD: NGUYỂN THỊ MỸ THÚY Điểm kết thúc uốn có khoảng cách so với trục gối đoạn :1930 (đo trực tiếp từ bảng vẽ) Như 1930> 1485 tức điểm kết thúc uốn nằm tiết diện sau 4.9 Kiểm tra neo cốt thép - Cốt thép phía sau uốn, số kéo vào neo gối tựa phải đảm bảo diện tích lớn 1/3 diện tích cốt thép nhịp > 28,29 = 9,43cm > 15,975 = 5,325cm + Nhịp biên: cốt thép neo vào gối tựa 2φ 25 có As = 9,82cm2 - Ở gối B, phía nhịp biên kéo vào 2φ 25 , nhịp kéo vào 2φ 25 đoạn nối chồng lên + Nhịp biên: cốt thép neo vào gối tựa 2φ 25 có As = 9,82cm2 tính theo cơng thức sau : RS 280  l an = (ω an R + Δ an ).φ = (0,9 11,5 + 11).25 = 821 b   * ⇒ l an = 820mm l an ≥ l an = λ an φ = 20.25 = 500 l ≥ l = 250  an  Lấy tròn lan = 820 mm Cạnh cột bc = 35cm, đầu mút cốt thép kéo dài qua mép cột đoạn 82 − 35 = 23,5cm - Ở gối biên, đoạn dầm kê lên cột 34 cm, đoạn cốt thep neo vào gối biên 34-3=31cm thoả mãn điều kiện neo cốt thep tối thiểu 10φ = 10.28 = 280mm - Đoạn neo làm cốt xiên cấu tạo lấy tối thiểu 5d, thường lấy 10d ta có đoạn neo làm cốt xiên cấu tạo 200 - Vì dầm có chiều cao 800 nên vị trí dầm ta đặt thêm cốt giá cấu tạo φ12 để làm độ cứng cho khung tham gia chịu lực SVTT: Page 45
- Xem thêm -

Xem thêm: THM VA TINH TOAN TRUONG, THM VA TINH TOAN TRUONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay