ĐỒ án bê TÔNG CỐT THÉP 1

25 39 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:15

I SỐ LIỆU TÍNH TỐN Xác định sơ đồ tính Xét tỉ số hai cạnh bản: L 5.4   2.25  , nên thuộc loại dầm, làm việc phương theo cạnh L1 2.4 ngắn Cắt theo phương cạnh ngắn dải có chiều rộng b = m, xem dầm liên tục nhiều nhịp, gối tựa tường biên dầm phụ Bản sàn tính tốn theo sơ đồ khớp dẻo, nhịp tính tốn lấy theo mép gối tựa A 7200 3L1 B 7200 3L1 C 7200 3L1 D 1m 5400 L2 5400 L2 5400 L2 5400 L2 Hình Sơ đồ mặt sàn Đối với nhịp biên: L ob  L1  b dp  2400  200  2200(mm) Đối với nhịp giữa: L o  L1  b dp  2400  200  2200(mm) 2400 2400 2400 A 2400 2400 2400 B 2200 2200 2200 2400 2400 2400 D C 2200 2200 2200 2200 2200 2200 Hình Sơ đồ xác định nhịp tính tốn sàn Tổng hợp số liệu tính tốn Bảng Tổng hợp số liệu tính tốn Cốt Thép L1 (m) 2.4 L2 (m) tc p (kN/m2) 5.4  f ,p Bêtông B15 (MPa) 1.2 Rb= 8.5 Rbt= 0.75 b = Cốt chịu lực CII,AII(MPa) Cốt đai CI,AI(MPa) Rs= 280 Rsw= 225 a Xác định sơ chiều dày sàn hb  D L1  x2400  80 �h  60(mm) m 30 Trong đó: hb - chiều dày sàn; m - hệ số phụ thuộc vào loại bản, dầm m = (30 ÷35) D - hệ số phụ thuộc vào tải trọng, D = (0.8 ÷ 1.4) L1 - chiều dài cạnh ngắn ô bản; hmin - chiều dày tối thiểu sàn, theo TCXDVN 235:2005: hmin = 60mm sàn tầng nhà sản xuất; � Chọn hb = 80 mm b Xác định sơ kích thước dầm phụ � � �1 �1 h dp  � � � L dp  � � � 5400  337 �450(mm) 12 16 � 12 16 � � � � Chọn hdp = 400 mm �1 � �1 � b dp  � � � h dp  � � � 450  112 �225(mm) �4 � �4 � � Chọn bdp = 200 mm c Xác định sơ kích thước dầm �1 � �1 � h dc  � � � Ldc  � � � 7200  600 �900(mm) 12 � 12 � � � � Chọn hdc = 800mm 1� 1� � � b dc  � � � h dc  � � � 700  175 �350(mm) �4 � �4 � � Chọn bdc = 300 mm d Xác định tải trọng *Tĩnh tải Gạch t Vữ a ló t Sà n Bê tô ng cố t thé p Vữ a trá t trầ n Hình Các lớp cấu tạo sàn Xác định trọng lượng thân lớp cấu tạo sàn g s  �  f ,i � i �i  Bảng Tĩnh tải tác dụng lên sàn Lớp cấu tạo Gạch lót Vữa lót Bêtơng cốt thép Vữa trát Chiều dày i (mm) 20 80 20 Tổng cộng *Hoạt tải tính tốn: Trọng lượng riêng  i (kN/m3) Trị tiêu chuẩn 20 25 20 0.4 0.4 2.0 0.4 3.2 g c s (kN/m ) Hệ số tin cậy tải trọng  f ,i 1.2 1.2 1.1 1.2 - p s   f ,p �p c  1.2 �9  10.8(kN / m ) * Tổng tải Tổng tải trọng tác dụng lên sàn ứng với dải có chiều rộng b = 1m q s   g s  ps  �b   3.64  10.8  �1  14.44(kN / m) Xác định nội lực Mômen lớn nhịp biên: M Mômen lớn gối thứ 2: 1 q s L2ob  �14.44 �2.22  6.35(kNm) 11 11 Trị tính tốn gs (kN/m2) 0.48 0.48 2.20 0.48 3.64 M 1 qs L2ob  �14.44 �2.22  6.35(kNm) 11 11 Mômen lớn nhịp gối giữa: M 1 q s L2o  �14.44 �2.2  4.37(kNm) 16 16 Tính cốt thép Bêtơng có cấp độ bền chịu nén B15: Rb = 8.5 MPa Cốt thép sàn sử dụng loại CII: Rs = 280 MPa Từ giá trị mômen nhịp gối, giả thiết a = 15 mm, tính cốt thép theo công thức sau: ho = h - a m  M � R tra bảng   b R b bh o2 tính từ cơng thức: As      2 m  b R b bh o Rs Bảng Tính tốn cốt thép cho sàn d (mm) As @ (mm) As,chọn (mm2) 386 130 387 0.6 0.196 386 130 387 0.6 0.131 258 180 279 0.4 Tiết diện M (kNm) m  Ast (mm2/m) Nhịp biên 6.35 0.177 0.196 Gối 6.35 0.177 0.122 Nhịp 4.37 (gối giữa) Bố trí cốt thép Xét tỉ số: ps 10.8   2.9 g s 3.64 Ta có: 1< ps gs < �  = 0.25 � L ob  0.25 �2200  550(mm) Cốt thép cấu tạo chịu mômen âm dọc theo gối biên phía dầm xác định sau: As,ct > d6@200 50%As gối = 0.5 x 258 = 129 mm2 � chọn d6@200 ( As,c = 141 mm2) Cốt thép phân bố chọn theo điều kiện sau: 2 L 5400   2.25  L1 2400 � As,pb �20%Ast = 0.2x387= 77 mm2 � chọn d6@300 (As,c = 94 mm2)  As  % bh o III DẦM PHỤ Sơ đồ tính Dầm phụ tính theo sơ đồ khớp dẻo Sơ đồ tính dầm liên tục nhịp có gối tựa tường biên dầm Đối với nhịp biên: Lob  L  bdc  5400  300  5100 mm Đối với nhịp giữa: Lo  L  bdc  5400  300  5100 mm Daà m phụ Dầ m 5100 5100 300 5100 300 5100 300 300 5100 5100 5100 Hình Sơ đồ xác định nhịp tính tốn dầm phụ Xác định tải trọng a Tĩnh tải Trọng lượng thân dầm phụ: g o   f ,g � bt �bdp �(h dp  h b ) = 1.1 x 25 x 0.2 x (0.4 - 0.08) =1.8 kN/m Tĩnh tải từ sàn truyền vào: g1 = gs x L1 = 3.64 x 2.4 = 8.7 kN/m Tổng tĩnh tải: gdp = go + g1 = 1.8 + 8.7 = 10.5 kN/m b Hoạt tải Hoạt tải tính tốn từ sàn truyền vào: pdp = ps x L1 =10.8 x 2.4 = 25.9 kN/m c Tổng tải qdp = gdp + pdp = 10.5 + 25.9 = 36.4 kN/m Xác định nội lực 300 5100 a Biểu đồ bao mômen Tỉ số: p dp g dp  25.9  2.47 10.5 Tung độ tiết diện biểu đồ mơmen tính theo công thức sau: M   �q �L2 dp o L1 = 0.425 x Lob = 0.425 x 5100 = 2168 mm L2 = k x Lob = 0.267 x 5100 = 1362 mm L3 = 0.15 x Lob = 0.15 x 5100 = 765 mm L4 = 0.15 x Lo = 0.15 x 5100 = 765 mm L5 = 0.5 x Lo = 0.5 x 5100 = 2550 mm Bảng Xác định tung độ biểu đồ bao moment dầm phụ qdpL02 Nhịp Tiết diện L0 (m) (KNm) Biên  max Mmin (KNm) (KNm) 0.065 61.6 0.09 85.2 0.091 86.2 0.075 71.0 0.02 18.9 0,425 L0b 5.1 947 -0.0715 -67.7 0.018 -0.0328 17.0 -31.1 0.058 -0.0118 54.9 -11.2 0,5 L0 5.1 947 0.0625 59.2 0.058 -0.0088 54.9 -8.3 0.018 -0.0268 17.0 -25.4 10 -0.0625 11 Thứ Mmax Thứ  12 0,5 L0 5.1 947 -59.2 0.018 -0.0249 17.0 -23.6 0.058 -0.0058 54.9 -5.5 0.0625 59.2 765 2550 2168 Hình Biểu đồ bao moment dầm phụ b Biểu đồ bao lực cắt Bảng Xác định tung độ biểu đồ bao lực cắt dầm phụ QT2= 0,6 qdp L0b (kN) 112 QP2=QT3=QP3= 0,5 qdp L0 (kN) 93.3 Hình Biểu đồ bao lực cắt dầm phụ Tính cốt thép Bêtơng có cấp độ bền chịu nén B15: Rb = 8.5 MPa; Rbt = 0.75 MPa Cốt thép dọc dầm phụ sử dụng loại CII: Rs = 280 MPa Cốt thép đai dầm phụ sử dụng loại CI: Rsw = 175 MPa a Cốt dọc Tại tiết diện nhịp: Tương ứng với giá trị mômen dương, cách chịu nén, tiết diện tính tốn chũ T Xác định Sf 93.3 112.0 93.3 74.7 74.7 Q1= 0,4 qdp L0b (kN) 17 23.6 59.2 25.4 765 54.9 59.2 17 11.2 54.9 765 17 31.1 18.9 765 71.0 86.2 85.2 61.6 65 1362 �1 �6 �(L  bdc )  �(5400  300)  850mm � �1 Sf �� �(L1  bdp )  �(2400  200)  1100mm �2 �h f  �80  480mm � � � � Chọn Sf = 480 mm Chiều rộng cánh: b f  bdp  2Sf  200  �480  1160(mm) ' ' ' Kích thước tiết diện chữ T ( b f =1160; h f =80; b=200; h=400) Xác định vị trí trục trung hòa: Giả thiết a = 45 mm => ho = h - a = 400 - 45 = 355 (mm) M f   b R b b f' h f' (h o  h 'f 0.08 )  8,5.10 � 1.16 �0.08 �(0.355  )  248(kNm) 2 Nhận xét: M < Mf nên trục trung hòa qua cánh, tính cốt thép theo tiết diện chữ nhật b f �h dp  1160 �400 mm ' Tại tiết diện gối 480 400 80 80 1260 400 Tương ứng với giá trị mômen âm, cánh chịu kéo, tính cốt thép theo tiết diện chữ nhật bdp x hdp = 200 x 400 mm 480 200 200 a) Tiết diện nhịp; b) Tiết diện gối Hình Tiết diện tính cốt thép dầm phụ Bảng Kết tính cốt thép Tiết diện m  As(mm2)  82.7 0.067 0.0694 868 0.7 14+3 911 355 65 0.298 0.3723 802 0.7 12+4 842 45 355 59.2 0.048 0.0492 615 0.5 312+2 647 45 355 59.2 0.276 0.3307 713 0.6 12+2 760 b(mm) h(mm) a(mm) h0(mm) M(KNm) Nhòp biên 1160 400 45 355 Gối 200 400 45 Nhòp 1160 400 Gối 200 400 As chon (mm2) Bảng Tính khả chịu lực dầm phụ Tiết diện Cốt thép As(mm2) ath hoth  m [M] M 14+3 911 48 352 0.0735 0.0708 86.5 cắt 116,còn 14+2 710 53 347 0.0573 0.0557 66.1 (1160x400) uốn 214,còn 2 402 33 367 0.0324 0.0319 42.4 Goái 12+4 842 48 352 0.394 0.3164 66.6 bên trái uốn 214,còn12+2 534 32 368 0.2499 0.2187 50.3 (200x400) cắt 214,còn 12 226 31 369 0.1057 0.1001 23.2 Goái 12+4 842 48 352 0.394 0.3164 66.6 bên phải cắt 214,còn12+2 534 32 368 0.2499 0.2187 50.3 (200x400) cắt 214,còn 12 226 31 369 0.1057 0.1001 23.2 Nhòp 312+2 647 52 348 0.0522 0.0508 60.7 (1160x400) cắt 214,còn312 339 31 369 0.0273 0.0269 36.1 cắt 112,còn212 226 31 369 0.0182 0.018 24.2 Goái 12+2 760 48 352 0.3556 0.2924 61.6 bên trái cắt 214,còn12 452 31 369 0.2115 0.1891 43.8 bên phải(đx) cắt 212,còn12 226 31 369 0.1057 0.1001 23.2 5.4 Nhòp biên b Cốt ngang Tính cốt đai cho tiết diện bên trái gối có lực cắt lớn Q = 112 kN Kiểm tra tiết diện tính tốn: b3 (1  f  n )  b R bt bh o = 0,6 �(1+0+0) �0,75.103 �0,2 �0.355=32 kN � Q  b3 (1  f  n )  b R bt bh o � bêtông không đủ chịu lực cắt, cần phải tính cốt đai chịu lực cắt Chọn cốt đai d6 (asw = 28 mm2), số nhánh cốt đai n=2 Xác định bước cốt đai: s tt   4b2 (1  f  n )  b R bt bh o2 R sw na sw Q2 �2 �(1   0) �0.75 �200 �3552 � 175 �2 �28  254mm 76400 s max  b4 (1  n )  b R bt bh o2 1.5 �(1  0) �0.75 �200 �3552   371 mm Q 76400 �h 450  150mm �  sct ��3 � 500mm � 1.3 4.9 4.1 � Chọn s = 150 mm bố trí đoạn L/4 đoạn đầu dầm Kiểm tra wl   E s na sw 24.104 �28  1 5� �  1, 097  1,3 E b bs 23.10 200 � 150 bl    b R b   0.01 �8.5  0.915 0.3wl bl  b R b bh o  0,3 �1,097 �0,915 �8500 �0, �0,355  182kN  Q Kết luận: dầm khơng bị phá hoại ứng suất nén Đoạn dầm nhịp: �3h �450  337mm �  s ct ��4 � 500mm � � chọn s = 300 mm bố trí đoạn L/2 dầm c Xác định tiết diện cắt lý thuyết Vị trí tiết diện cắt lý thuyết: x xác định theo tam giác đồng dạng Lực cắt tiết diện cắt lý thuyết : Q lấy độ dốc biểu đồ bao Bảng Xác định vi trí lực cắt tiết diện lý thuyết Tiết diện Thanh thép Nhòp biên 2(cắt 116) bên trái Nhòp biên bên trái Vò trí cắt lý thuyết Q(kN) 23.2 2(cắt 116) 51 Tiết diện Thanh thép Gối 5(cắt 214) Vò trí cắt lý thuyết bên trái Q(kN) 47.7 Gối bên phải 3(cắt 214) 33.2 5(cắt 214) 19.5 Nhòp bên trái 8(cắt 214) 37.2 7(cắt 112) 37.1 Tiết diện Thanh thép Vò trí cắt lý thuyết Q(kN) Gối bên trái 10(cắt 214) 33.1 9(cắt 212) 16.8 c Xác định đoạn kéo dài W Đoạn kéo dài W xác định theo công thức: W 0.8Q  Qs,inc  5d �20d 2q sw Trong đó: Q- lực cắt tiết diện cắt lý thuyết, lấy độ dốc biểu đồ bao mômen; Qs,inc - khả chịu cắt cốt xiên năm trongvùng cắt bớt cốt dọc, cốt xiên nằm vùng cắt bớt thép dọc nên Qs,inc = qsw = khả chịu cắt cốt đai tiết diện cắt lý thuyết q sw  R sw na sw s Trong đoạn dầm có cốt đai d6@150: q sw  175 �2 �28  65 kN/m 150 Trong đoạn dầm có cốt đai d6@300: q sw  175 �2 �28  39 kN/m 300 d - đường kính cốt thép cắt Bảng Xác định kéo dài W dầm phụ Tieát diện Thanh thép Q (KN) qsw(KN/m W tính 20d(mm) W chọn Nhòp biên ) (mm) (mm) 2(cắt 116) 23.2 65 266 320 320 2(caét 116) 51 39 498 320 500 5(cắt 214) 47.7 65 368 280 370 Gối 3(cắt 214) 33.2 65 274 280 280 bên phải 5(cắt 214) 19.5 39 270 280 280 Nhòp trái 8(cắt 214) 37.2 39 452 280 460 phải(đối xứng) 7(caét 112) 37.1 39 385 240 390 Gối bên trái 10(cắt 214) 33.1 65 274 280 280 phải(đối xứng) 9(caét 212) 16.8 39 265 240 270 trái Nhòp biên phải Gối bên trái IV DẦM CHÍNH Sơ đồ tính Dầm tính theo sơ đồ đàn hồi, xem dầm liên tục có nhịp tựa lên cột Nhip tính tốn lấy theo khoảng cách từ trục đến trục L = 3L1 = 3x2400 = 7200 mm Dầ m Cộ t 7200 A 7200 B 7200 7200 D C 7200 7200 7200 E 7200 Hình Sơ đồ tính dầm Xác định tải trọng Tải trọng từ sàn truyền lên dầm phụ từ dầm phụ truyền lên dầm dạng lực tập trung 2400 1200 400 800 80 1200 SO 200 2400 2400 Hình Xác định tải trọng tác dụng lên dầm a Tĩnh tải Trọng lượng thân dầm G o   f ,g � bt �bdc �So  1.1�25 �0.3 ��  0.8  0.08  �2.4   0.4  0.08  �0.2� � � 13.7(kN) Từ dầm phụ truyền lên dầm G1  g dp �L2  10.5 �5.4  56.7 (kN) Tĩnh tải tính tốn G  G1  G  56.7  13.7  70.4(kN) b Hoạt tải từ dầm phụ truyền lên dầm P  pdp �L2  25.9 �5.4  139.9(kN) Xác định nội lực a Biểu đồ bao Môment Các trường hợp đặt tải G G G G G G p p Tĩnh Tải p p Hoạt Tải p p Hoạt Tải p p p p Hoạt Tải p p p p p p Hoạt Tải Hoạt Tải p p Hoạt Tải b Các trường hợp tổ hợp TH1 = TT + HT1 TH2 = TT + HT2 TH3 = TT + HT3 TH4 = TT + HT4 TH5 = TT + HT5 TH6 = TT + HT6 Biểu đồ bao môment Biểu đồ bao lực cắt Tính cốt thép Bêtơng có cấp độ bền chịu nén B15: Rb = 8.5 MPa; Rbt = 0.75 MPa Cốt thép dọc dầm sử dụng loại CII: Rs = 280 MPa Cốt thép đai dầm sử dụng loại CI: Rsw = 175MPa a Cốt dọc Tiết diện nhịp Tương ứng với giá trị mômen dương, cánh chịu nén, tiết diện tính tốn tiết diện chữ T Xác định Sf �1 �6 �(3L1 )  �(3 �2400)  1200 mm � �1 Sf �� �(L  bdc )  �(5400  300)  2550 mm 2 � ' � �h  �80  480 mm � f � Chọn Sf = 480 mm Chiều rộng cánh: b 'f  b dc  2Sf  300  �480  1260 (mm) Kích thước tiết diện chữ T ( b f  1260; h f  80; b  300; h  800 mm ) ' ' Xác định vị trí trục trung hòa Giả thiết anhịp = 50mm � ho = h - anhịp = 800 - 50 = 750 mm M f   b R b b f' h f' (h o  h 'f 0.08 )  8,5.103 �1.26 �0.08 �(0.75  )  608 kNm 2 Nhận xét: M < Mf nên trục trung hòa qua cánh, tính cốt thép theo tiết diện chữ nhật b 'f �h dc  1260 � 800 mm Tiết diện gối Tương ứng với giá trị mơmen âm, cánh chịu kéo, tính cốt thép theo tiết diện chữ nhật b dc �h dc  300 �800 mm � ho = h - agối = 800 - 80 = 720 mm 1260 480 800 800 80 Giả thiết agối = 80mm 480 a) 300 a) Tiết diện nhịp 300 b) b) Tiết diện gối Hình Tiết diện tính cốt thép dầm Xác định moment gối 150 412.3 407.6 448.5 Gối B 150 2400 2400 Kết tính cốt thép Tiết diện b(mm) h(mm) a(mm) h0(mm) M(KNm) m  As(mm2)  As chon (mm2) Nhòp biên 1260 800 50 750 414.9 0.069 0.0716 2054 0.9 3+220 2101 Goái 300 800 80 720 412.3 0.312 0.3868 2536 1.2 820 2513 Nhòp hai 1260 800 50 750 235.3 0.039 0.0398 1142 0.6 2+220 1137 Khả chịu lực dầm [M](kNm) M 0.0735 0.0708 423.1 725 0.3806 0.3082 413.1 37.5 764 0.0389 0.0381 238.2 2513 75 725 0.3806 0.3082 413.1 cắt 2,còn 60 1885 67 733 0.2824 0.2425 332.2 cắt 2,còn 4 1257 75 725 0.1904 0.1723 230.9 (300x800) uốn 2,còn 2 628 50 750 0.0919 0.0877 125.8 Gối 820 2513 75 725 0.3806 0.3082 413.1 cắt 2,còn 60 1885 67 733 0.2824 0.2425 332.2 cắt 2,còn 4 1257 50 750 uốn 2,coøn 2 628 50 220+325 1137 cắt 2,còn 2 509 Tiết diện Cốt thép As(mm2) 220+325 2101 53 747 cắt 125,còn 220+225 1610 58 (1500x800 ) uốn 220,còn 225 982 Gối 80 Nhòp biên ath(mm) hoth(mm)  m 0.2 bên trái bên trái (1500x800 ) 0.184 0.1671 239.7 750 0.0919 0.0877 125.8 36 764 0.0389 0.0381 238.2 34 766 0.0174 0.0172 108.1 Nhòp 1.2 Kiểm tra hàm lượng cốt thép   0.05% �  As  R 8.5 �R b b  0.65 �  2.0% bh o Rs 280 Tính khả chịu lực tiết diện Tại tiết diện xét, cốt thép bố trí có diện tích As Chọn chiều dày lớp bêtông bảo vệ cốt thép dọc ao, nhịp = 25 mm ao,gối = 40 mm; khoảng cách thông thủy hai thép theo phương chiều cao dầm t = 30 mm Xác định ath � hoth = hdc - ath Tính khả chịu lực theo công thức:  R s As �  m  (1  0.5) � [M]   m  b R b bh oth  b R b bh oth b Cốt ngang: Lực cắt lớn gối QA  172.9kN; Q Btr  272.6 kN ; Q ph B  241.4 kN Kiểm tra điều kiện tính tốn b3 (1  f  n )  bR bt h o  0.6 �(1   0) �0.75 � 103 �0.3 � 0.75  101.3 kN � Qmax  b3 (1  f  n ) b R bt h o Vậy cần phải tính cốt ngang ( cốt đai cốt xiên) chịu lực cắt � Chọn cốt đai d8 (asw = 50 mm2), số nhánh cốt đai n = Xác định bước cốt đai theo điều kiện cấu tạo � h 700  233 mm �  sct ��3 � 500 mm � � Chọn s = 200 mm bố trí đoạn L1 = 2500 gần gối tựa Kiểm tra Es na sw 21� 104 2� 50  1 5�  1.076 � 1.3 � E b bs 300 �200 23 � 10    b R b   0.01� 8.5  0.915 w1   b1 0.3wb1 b R b h o  0.3 � 1.076 � 0.915 � 8.5 � 103 � 0.3 � 0.75  565kN   Qmax  0.3 w b1 b R b h o Kết luận: dầm không bị phá hoại ứng suất nén Khả chịu cắt cốt đai q sw  R sw na sw 175 �2 �50   87.5 (kN / m) s 200 Khả chịu cắt cốt đai bêtông Qsw  4b2 (1  f  n )  b R bt h o2q sw  �2 �(1   0) �0.75 � 103 �0.3 �0.752 �87.5  297.6 kN � QA,B < Qsw : khơng cần tính cốt xiên chịu cắt cho gối A B Bố trí cốt đai cho đoạn nhịp � 3 �700 h  525 mm sct  � 4 � � 500 mm � � Chọn s = 450 mm bố trí đoạn L1 = 2500 dầm c Cốt treo: G  G  G  56.7  13.7  70.4(kN) P  p dp �L  25.9 �5.4  139.9(kN) Lực tập trung dầm phụ truyền lên dầm F = P + G - Go = 139.9 + 70.4 – 13.7 = 196.6 (kN) Sử dụng cốt treo dạng đai, chọn d10 (asw = 79 mm2), n=2 nhánh Số lượng cốt treo cần thiết: � hs � � 750  400 � F� 1 103 �� 1 � 196.6 � � h 750 o � � � � 3.8 m�  na sw R sw �79 � 175 � Chọn m = đai, bố trí bên dầm phụ đai, đoạn hs = 350 mm � khoảng cách cốt treo 100mm d10@100 50 50 1000 Hình 10 Bố trí cốt treo 750 800 350 400 N b Xác định tiết diện cắt lý thuyết Vị trí tiết diện cắt lý thuyết: x xác định theo tam giác đồng dạng Lực cắt tiết diện cắt lý thuyết :Q lấy độ dốc biểu đồ bao M Tiết diện Thanh thép Nhòp biên 2(cắt 125) bên trái Vò trí cắt lý thuyết Q(kN) 172.9 Nhòp biên 2(cắt 125) bên phải 37.4 Gối B 6(cắt 220) bên trái 272.4 5(cắt 220) 272.6 Gối B 6(cắt 220) bên phải 235.6 5(cắt 220) 241.4 c Xác định đoạn kéo dài W Đoạn kéo dài xác đinh theo công thức W 0.8Q  Qs.inc  5d �20d 2q sw Trong đó: d - đường kính cốt thép cắt Q- lực cắt tiết diện cắt lý thuyết, lấy độ dốc biểu đồ bao mômen; Qs,inc - khả chịu cắt cốt xiên nằm vùng cắt bớt cốt dọc, cốt xiên nằm vùng cắt bớt thép dọc nên Qs,inc = qsw = khả chịu cắt cốt đai tiết diện cắt lý thuyết q sw  R sw na sw s Trong đoạn dầm có cốt đai d8@200: q sw  175 �2 �50  87.5kN / m 200 Trong đoạn dầm có cốt đai d8@450: q sw  175 �2 �50  38.9kN / m 450 Xác định đoạn kéo dài W dầm Tiết diện Thanh thép Q (KN) qsw(KN/m) W 2(cắt 125) 172.9 87.5 740 500 750 2(cắt 125) 37.4 87.5 267 500 500 Gối B 6(cắt220) 272.4 87.5 1272 400 1280 bên trái 5(cắt220) 272.6 87.5 1272 400 1280 Gối B 2(cắt220) 235.6 87.5 1125 400 1130 bên phải 2(cắt220) 241.4 87.5 1131 400 1135 tính (mm) 20d(mm) W chọn (mm) Nhòp biên bên trái Nhòp biên bên phải ... 2168 Hình Biểu đồ bao moment dầm phụ b Biểu đồ bao lực cắt Bảng Xác định tung độ biểu đồ bao lực cắt dầm phụ QT2= 0,6 qdp L0b (kN) 112 QP2=QT3=QP3= 0,5 qdp L0 (kN) 93.3 Hình Biểu đồ bao lực cắt... giác đồng dạng Lực cắt tiết diện cắt lý thuyết : Q lấy độ dốc biểu đồ bao Bảng Xác định vi trí lực cắt tiết diện lý thuyết Tiết diện Thanh thép Nhòp biên 2(cắt 116) bên trái Nhòp biên bên trái... cắt lý thuyết bên trái Q(kN) 47.7 Gối bên phải 3(cắt 214) 33.2 5(cắt 214) 19.5 Nhòp bên trái 8(cắt 214) 37.2 7(cắt 112) 37.1 Tiết diện Thanh thép Vò trí cắt lý thuyết Q(kN) Gối bên trái 10(cắt
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án bê TÔNG CỐT THÉP 1, ĐỒ án bê TÔNG CỐT THÉP 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay