Ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TƯ CÁCH NGƯỜI CÁCH MỆNH QUA TÁC PHẨM “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH”

25 246 3
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 12:15

Tìm hiểu nội dung quan điểm lý luận về Tư cách người cách mệnh trong tác phẩm Đường Cách Mệnh của Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng lý luận vào xây dựng Đảng trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA CƠ BẢN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH NGƯỜI CÁCH MỆNH QUA TÁC PHẨM “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH” GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MƠN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2017 Đề tài: tưởng Hồ Chí Minh cách người cách mệnh qua tác phẩm “Đường kách mệnh” Nhóm thực đề tài: Danh sách sinh viên thực đề tài: Mục Lục Phần I: PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: Lý chọn đề tài Chương 2: Mục đích nghiên cứu Chương 3: Nhiệm vụ đề tài Chương 4: Giới hạn đề tài Chương 5: Kết cấu đề tài .4 Phần II: PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Khái quát hoàn cảnh đời kết cấu tác phẩm “Đường kách mệnh” .4 Hoàn cảnh đời Kết cấu tác phẩm Chương 2: Hồ Chí Minh viết cách người cách mệnh tác phẩm đường kách mệnh tưởng Hồ Chí Minh cách người cách mạng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng 15 Chương 3: Vân dụng tưởng Hồ Chí Minh cách người cách mệnh xây dựng Đảng ta thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp, đại hóa đât nước (1996 – 2016) 21 Về thời thuận lợi: 21 Về thách thức khó khăn: 22 Phần III: KẾT LUẬN 22 Phần IV: PHẦN PHỤ LỤC 24 Phần V: TÀI LIỆU, TÀI LIỆU THAM KHẢO .24 Phần I: PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: Lý chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá giới công nhận ngưỡng mộ Trong đời người hoạt động cách mạng, Bác để lại lượng lớn quan điểm, tưởng nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội Đó hệ thống khoa học, mang tính logic chặt chẽ mà ngày chúng nguyên giá trị Trong tác phẩm Người viết, có tác phẩm mở đường dẫn lối cho đường đấu tranh nhân dân Việt Nam, “Đường Kách Mệnh” Tác phẩm coi kim nam thời kì cách mạng Việt Nam non trẻ lý luận vơ sâu sắc toàn diện Đặc biệt, 15 vấn đề lớn Hồ Chí Minh đặt mục “ cách người cách mệnh” đầu sách, vấn đề nhân cách người Bác tâm nhất, điều kiện tiên quyết, định thành bại cách mạng Việt Nam Không quan trọng vấn đề cách mạng Việt Nam, tác phẩm cẩm nang mẫu mực, kinh điển để cán Đảng viên tự bồi dưỡng rèn luyện đạo đức phẩm chất thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa, vận dụng vào thời kì phát triển đất nước, độ lên chủ nghĩa xã hội Với lý trên, nhóm em chọn tác phẩm làm đối tượng nghiên cứu với đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh cách người cách mệnh tác phẩm Đường Kách Mệnh” với mong muốn đề tài góp phần giúp sinh viên hiểu rõ cách người cách mênh theo tưởng HCM, từ vận dụng tực tiễn trở thành công dân mực, cơng dân có ích Chương 2: Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu nội dung quan điểm lý luận cách người cách mệnh tác phẩm Đường Cách Mệnh Hồ Chí Minh, từ vận dụng lý luận vào xây dựng Đảng thời kì cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Chương 3: Nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu, làm rõ tưởng HCM cách người cách mệnh, làm rõ nguồn gốc hình thành nội dung tưởng tác phẩm, lý luận phẩm chất người cách mệnh, vận dụng tưởng Hồ Chí Minh cách người cách mệnh xây dựng đảng trị, đạo đức công tác tổ chức cán Chương 4: Giới hạn đề tài Tiểu luận nghiên cứu dựa sở tác phẩm Đường cách mệnh, tài liệu thuộc thư viện trường Đại học Tài Marketing số tài liệu khác tìm hiểu mạng tham khảo, liệu lịch sử viện bảo tàng TPHCM Chương 5: Kết cấu đề tài Phần nội dung gồm chương: - Chương 1: Khái quát hoàn cảnh đời kết cấu tác phẩm - Chương 2: Hồ Chí Minh viết cách người cách mệnh tác phẩm - Chương 3: Vận dụng tưởng HCM cách người cách mệnh xây dựng Đảng ta thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Phần II: PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Khái quát hoàn cảnh đời kết cấu tác phẩm “Đường kách mệnh” Hoàn cảnh đời 1.1 Bối cảnh quôc tế: + Cuối kỷ XIX, CNTB phương Tây chuyển sang giai đoạn độc quyền, giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, tiến hành xâm lược, thơn tính dân tộc khác, biến nước khác trở thành thuộc địa để vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân cơng; lúc Phương Đơng, có Việt Nam trở thành đối tượng trực tiếp xâm lược nước đế quốc Phương Tây Sau chiến tranh giới lần thứ nhất, hầu giới trở thành thuộc địa nước đế quốc lớn Mỹ, Anh, Pháp Sau chiến tranh giới thứ nhất, để bù đắp cho thua thiệt chiến tranh, nước đế quốc bắt đầu tiến hành vơ vét bóc lột thuộc địa, tạo căm phẩn sóng đấu tranh nhân dân nước thuộc địa Đầu kỷ XX, Phương Đơng bắt đầu có thức tỉnh, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1905 Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành cơng, cách mạng vơ sản coi cách mạng giải phóng dân tộc Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản lần thứ III thành lập Tại Đại hội II Quốc tế Cộng sản III công bố “Sơ thảo luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin”, Sơ thảo vạch phương hướng rõ đường để dân tộc bị áp đứng lên đấu tranh giành độc lập Sự kiện Cách mạng Tháng Mười Nga đời Quốc tế Cộng sản III cổ vũ từ hàng loạt đảng cộng sản giới thành lập, tình hình có tác động lớn cách mạng Việt Nam, trước hết tác động vào suy nghĩ người yêu nước tìm đường cứu nước, có Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh với chất thơng minh lĩnh trị nhạy bén trước thay đổi thời cuộc, Người sớm nắm bắt đặc điểm thời xu thời đại Ảnh TL 1: Đoàn Chủ tịch Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản, Mátxccơva, tháng 3-1919Trong nước: 1.2 Bối cảnh nước: Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, đến năm 1884 hoàn thành xâm lược nước ta vũ trang, thực dân Pháp bắt đầu áp dụng sách cai trị bóc lột Việt Nam Từ năm 1898, công khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp tiến hành Đặc biệt từ sau chiến tranh giới lần thứ nhất, khai thác thuộc địa lần thứ hai làm cho xã hội Việt Nam phân hóa Dưới tác động sách cai trị bóc lột thực dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc, dẫn tới đời giai cấp mới, giai cấp cơng nhân, giai cấp sớm thể chất cách mạng có khả to lớn việc tập hợp, lôi kéo lực lượng Ngay từ đầu, giai cấp công nhân thể khả lãnh đạo cách mạng, đặc điểm quan trọng Phong trào đấu tranh yêu nước nhân dân Việt Nam cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX nổ mạnh mẽ có kế thừa truyền thống dân tộc, phong trào yêu nước nổ liên tục tất nhanh chóng bị thực dân Pháp dập tắt Sự thất bại phong trào Cần Vương cuối kỷ XIX đầu kỷ XX cho thấy hệ tưởng phong kiến khơng đáp ứng u cầu dân tộc Hệ tưởng phong kiến đường đưa dân tộc khỏi nơ lệ Khi phong trào Cần Vương thất bại, phong trào yêu nước chuyển sang dân chủ sản như: phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân hay Đông Kinh Nghĩa Thục… Đó phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ sản, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ sản nhanh chóng bị thực dân Pháp dập tắt Có thể nói, cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Việt Nam tình trạng bế tắc đường lối cứu nước Nhiều nhà yêu nước tìm đường cứu nước, số có Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh Đến năm 1920, Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin Khi nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, Bác nhận thức đầy đủ rút kết luận “Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa lắm, có chủ nghĩa Mác - Lênin chân nhất, chắn nhất, cách mạng nhất” Người định theo chủ nghĩa Mác – Lênin, Người tìm đường cứu nước cho dân tộc đường cách mạng vơ sản Từ Bác Hồ bắt đầu tìm cách truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin đường cứu nước vào nước để tổ chức vận động nhân dân đấu tranh, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Đến tháng 6/1925, Bác Hồ lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng niên hay gọi Hội Việt Nam niên cách mạng đồng chí hội, tập hợp người yêu nước tìm đường cứu nước Trung Quốc Người mở lớp để huấn luyện cho hội viên Hội Việt Nam cách mạng niên Tài liệu huấn luyện hội viên Hội Việt Nam cách mạng niên tác phẩm Đường Cách Mệnh Tác phẩm Đường Cách Mệnh tập hợp giảng Bác Hồ cho hội viên Hội Việt Nam niên cách mạng đồng chí hội Ảnh TL 2: tác phẩm đường cách mệnh chủ tịch hồ chí minh Kết cấu tác phẩm 2.1 Về mặt hình thức: -Cuốn sách phân theo 15 vấn để sau: (1) cách người cách mệnh; (2); Vì phải viết sách này? (3) Cách mệnh; (4) Lịch sử cách mệnh Mỹ; (5) Cách mệnh Pháp; (6) Lịch sử cách mệnh Nga; (7) Quốc tế; (8) Phụ nữ quốc tế; (9) Công nhân quốc tế; (10) Cộng sản niên quốc tế; (11) Quốc tế giúp đỡ; (12) Quốc tế cứu tế đỏ (13) Cách tổ chức công hội; (14) Tổ chức dân cày; (15) Hợp tác xã 2.2 Về kết cấu nội dung: Gồm vấn đề bản:     Những vấn đề lý luận cách mạng chung tổng kết cách mạng điển hình giới rút học cho cách mạng Việt Nam xác định phương pháp tổ chức hoạt động cách mạng Chương 2: Hồ Chí Minh viết cách người cách mệnh tác phẩm đường kách mệnh tưởng Hồ Chí Minh cách người cách mạng 1.1 Hồ Chí Minh viết cách người cách mệnh họ ai? “Vì bị áp mà sinh Kách mệnh, mà bị áp nặng lòng Kách mệnh bền, chí Kách mệnh Khi trước bị phong kiến áp Kách mệnh Bây lại áp công nông, công nông người chủ Kách mệnh” 1.2 Tại họ lại người cách mệnh? Là cơng nơng bị áp nặng hơn, Là cơng nơng đông sức mạnh hết, Là cơng nơng tay khơng chân rồi, thua kiếp khổ, giới, họ gan góc Vì cớ ấy, nên cơng nơng gốc Kách mệnh; học trò, nhà bn nhỏ, điền chủ nhỏ bị áp bức, song không cực khổ công nông; hạng bầu bạn Kách mệnh cơng nơng thơi Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: “Đảng ta không từ trời sa xuống, Đảng xã hội” Do chất lượng đội ngũ người làm cách mạng nhân tố định đến thành bại cách mạng Việc rèn luyện cách, phẩm chất người cách mệnh phải thực phù hợp với yêu cầu đặt cách mạng công xây dựng CNXH sau Trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh” (1927) Hồ Chí Minh rõ: muốn làm cách mạng thành cơng, người cách mạng trước hết phải có cách cách mạng Người nêu lên 23 điểm thuộc “tư cách người cách mệnh”, chủ yếu cách đạo đức cách người cách mệnh thống biện chứng mối quan hệ người: quan hệ với mình, quan hệ với người quan hệ với công việc Người rõ yêu cầu phẩm chất, lực người cộng sản thông qua hệ thống thái độ hành vi cụ thể: “Tư cách người kách mệnh Tự phải: Cần kiệm Hồ mà khơng Cả sửa lỗi Cẩn thận mà không nhút nhát Hay hỏi Nhẫn nại (chịu khó) Hay nghiên cứu, xem xét Vị cơng vong Khơng hiếu danh, khơng kiêu ngạo Nói phải làm Giữ chủ nghĩa cho vững Hy sinh Ít lòng tham muốn vật chất Bí mật Đối người phải: Với người khoan thứ Với đồn thể nghiêm Có lòng bày vẽ cho người Trực mà khơng táo bạo Hay xem xét người Làm việc phải: Xem xét hồn cảnh kỹ Quyết đốn Dũng cảm Phục tùng đoàn thể.” Ảnh TL 3: Trang viết cách người cách mạng tác phẩm “Đường Kách Mệnh” Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất năm 1927 1.3 Ý nghĩa ?  Tự phải: yếu tố thuộc nội lực có ý nghĩa định trực tiếp đến tiến người Mỗi người cách mạng cần rèn luyện để hoàn thiện thân, sở cho tiến tổ chức, xã hội  Cần kiệm: phẩm chất cần có người lao động sống, cơng tác Theo tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất gắn lền với hoạt động thực tiễn , thể cụ thể ngày người che đậy được; gắn chặt nói làm, suy nghĩ hành động Thể cụ thể o Cần: tức lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm Phải thấy rõ “lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn hạnh húc chúng ta” o Kiệm: tức tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm dân, nước, thân mình; phải tiết kiệm từ to đến nhỏ, nhiều nhỏ cộng lại thành to; “khơng xa xỉ, khơng hoang phí, khơng bừa bãi”(1) khơng phơ trương hình thức, khơng liên hoan, chè chén lu bù Bác cho cần tiết kiệm sức lao động, thời giờ, tiền dân, nước, thân từ nhỏ, đến lớn Bởi vì, cải hết làm được, thời gian qua đi, khơng quay trở lại Muốn tiết kiệm thời gian, việc gì, nghề phải chăm chỉ, làm nhanh, khơng nên lần Khơng ngồi lê, nói chuyện phiếm, làm thời người khác Theo Bác tiết kiệm “bủn xỉn”, “tiết kiệm quốc sách” Khi khơng nên tiêu xài đồng xu khơng nên tiêu Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho tổ quốc, dù công, tốn của, vui lòng Như tiết kiệm Việc đáng tiêu mà không tiêu bủn xỉn tiết kiệm Cần với kiệm đôi với hai chân người “Cần” mà không “Kiệm” “thì làm chừng xào chừng ấy”, thùng không đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy hết chừng ấy; khơng lại hồn khơng Kiệm mà khơng cần khơng tăng thêm, khơng phát triển Người viết “10 người muốn ăn cơm, người riêng nồi, nấu riêng bếp, nấu ăn riêng, ăn dọn dẹp riêng người nấy, hết củi, nước, cơng phu, giờ” Như vậy, người cần biết cần, kiệm để làm giàu cho đất nước  Hồ mà khơng tư: có nghĩa đồn kết với người nghiệp chung, khơng lợi ích riêng Nói khơng có nghĩa khơng quan tâm đến lợi ích riêng, Bác Hồ quan niệm lợi ích chung có lợi ích riêng người Vốn người am hiểu Nho giáo, nên nêu “hồ mà khơng tư”, có lẽ người muốn nói đến mệnh đề Nho giáo “thân với người phàm khơng kết đảng, hồ hợp với người mà không a dua” song người nâng lên tầm cao mới, hướng sức mạnh đại đồn kết, hướng hành động đồn kết với người nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng nhà nước giàu mạnh Sự nghiệp chung mà có lúc Người gọi nghĩa lớn độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Người coi mục đích cao đồn kết theo Người mục đích có đồng chí đồng, chí có đồng tâm đồng, tâm đồng làm chóng Chỉ có đồn kết đại nghĩa tập hợp đơng đảo quần chúng nhân dân  Cả sửa lỗi mình: mục đích việc sửa lỗi theo Bác Hồ cốt để giúp sửa chữa, giúp tiến bộ, cốt để sửa đổi cách làm việc tốt hơn, hơn; cán bộ, Đảng viên ngày phải kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa ngày phải rửa mặt, Đảng khơng có bệnh Đảng khoẻ mạnh vơ Do vậy, mục đích tự phê bình phê bình nhằm tăng cường sức mạnh đồn kết, Bác nói “muốn đồn kết chặt chẽ phải thật tự phê bình, thành khẩn phê bình đồng chí người xung quanh, phê bình tự phê bình để tiến bộ, để đến đồn kết Đồn kết, phê bình, tự phê bình thật để đến đồn kết nữa” Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố động chủ quan người đến sức mạnh lý tưởng, ý chí, tu dưỡng đạo đức cách mạng Người nói “muốn làm cách mạng phải cải cách trước tiên”  Cẩn thận mà khơng nhút nhát: làm việc phải suy nghĩ cẩn thận, khơng có nghĩa q nhút nhát, khơng dám đương đầu với khó khăn gian khổ đồng thời phải xem xét hoàn cảnh thực tế hành động có thời thuận lợi phải mạnh dạn, dũng cảm, đốn, có đem lại kết  Hay hỏi: người cách mệnh ln phải tự đặt câu hỏi cần hải làm làm nào, bên cạnh cần học hỏi, tiếp thu ý kiến người khác không dấu dốt Thể tinh thần cầu thị, cầu tiến người cách mạng Phải nỗ lực học tập lúc nơi, học thầy học bạn để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cách mạng giao cho, không dấu khuyết điểm, không dấu dốt  Nhẫn nại: cách mạng nghiệp lớn lao ln diễn hồn cảnhkhó khăn đòi hỏi người cách mệnh phải kiên trì bền bỉ chịu đựng khó      khăn cơng việc, đức tính quan trọng cần thiết để giành thắng lợi cuối Hay nghiên cứu, xem xét: làm cách mạng đòi hỏi phải xem xét, nghiên cứu cách mạng giới Qua đó, Hồ Chí Minh thấy cách mạng tháng 10 Nga kà thành công thành công đến nơi nghĩa dân chung hưởng hạnh phúc tự do, bình đẳng thật khơng phải tự bình đẳng giả dối đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam Cách mệnh Nga đuổi vua, bản, địa chủ lại sức cho công, nông nước dân bị áp thuộc địa làm cách mệnh để đập đổ tất đế quốc chủ nghĩa giới Cách mệnh Nga dạy cho muốn cách mệnh thành cơng phải lấy dân chúng làm gốc, phải có Đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống Vị cơng vong tư: ln đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể hi sinh lợi ích thân Đây đức tính tạo nên phẩm chất cao quý người cách mệnh Không hiếu danh, không kiêu ngạo: yêu cầu người cách mạng phải khiêm tốn, phải phục tùng phân công tổ chức, không hiếu dân, hiếu vị, không lên mặt dạy đời; không coi thường cấp dưới, không nịn nọt cấp trên, không chạy theo danh lợi cá nhân mà phải đặt lợi ích chung tập thể, mục tiêu nghiệp cách mạng lên trên, khơng lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng tới lợi ích tập thể Có đạo đức cách mạng gặp khó khăn gian khổ, thất bại khơng sợ sệt, dụt dè lùi bước Khi gặp thuận lợi thành công giữ vững tinh thần người cách mệnh “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” lo hồn thành nhiệm vụ tốt khơng kèn cựa mặt hưởng thụ, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hố Khi người có chức quyền khơng tỏ kiêu ngạo, coi hết mà coi thường dân chúng Nói phải làm: người cán bộ, đảng viên dù cương vị phải có tinh thần phụ trách, thành tâm phụ trách Khi có định xác phải tâm thực hiện, dù khó khăn đến phải tìm cách định thực Bác thường nói: “quyết tâm khơng phải hội trường, lời nói, mà phải tâm cơng tác, hoạt động Phải tâm chiến đấu, tâm chịu khổ, chịu khó, tâm khắc phục khó khăn, tâm chấp hành sách Trung ương Đảng Chính phủ việc lớn hay nhỏ phải có tâm làm cho được” Khẳng định ba nguyên tắc đạo đức Người: nói phải làm; xây với chống tu dưỡng đạo đức suốt đời Giữ chủ nghĩa cho vững: phẩm chất đầu tiên, yêu cầu cốt yếu người cách mạng Đó phải giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, suốt đời trung thành, kiên định với lý tưởng cách mạng Có dựng niềm tin vững vào tương lai tươi sáng cách mạng, không dao động trước khó khăn gian khổ, chí hi sinh tính mạng Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, đảng phải hiểu, phải làm theo chủ nghĩa Đảng mà khơng có chủ nghĩa người khơng có trí khơn, tàu khơng có bàn nam” Người khẳng định dứt khoát: “Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mạng chủ nghĩa Lê-nin Trong tình hình nay, phải khẳng định niềm tin Nếu để niềm tin tất  Hy sinh: lý tưởng cộng sản vô sáng, tươi đẹp Nhưng để đến tương lai tươi sáng trình đấu tranh lâu dài, gian khổ vượt qua bao khó khăn thử thách Vì chủ nghĩa đế quốc lực địch khơng chịu từ bỏ quyền lợi mà ln tìm cách, thủ đoạn nham hiểm, tàn bạo để thực mưu đồ chúng Nên người bước vào hoạt động cách mạng phải định tinh thần sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng cộng sản, kể hy sinh tính mạng  Ít lòng tham muốn vật chất: không tham danh vị, khơng tham tiền Có gan chống lại vinh hoa, phú q khơng đáng Bác ghét kẻ ln tìm cách đút túi tài sản dân, tham thói xấu, có hại, khơng phí phạm cải xã hội mà làm vẩn đục chế độ, cán Tham ô tội ác  Bí mật: cách mạng phải đề đường lối, xây dựng tổ chức, tổ chức có đồn kết thống cao Giữa tổ chức cá nhân có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nên người cách mệnh trình hoạt động, phải ln tuyệt đối giữ bí mật tài liệu công tác tổ chức  Đối người phải:  Với người phải khoan thứ: nêu cao tình cảm cách mạng cao người chí hướng, ln khoan dung, độ lượng Khi đồng chí mắc khuyết điểm phải góp ý chân thành với ý thức xây dựng tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí sửa chữa khuyết điểm, khơng dấu diếm khuyết điểm, khơng ghen ghét, đố kị có ấn tượng xấu với người mắc khuyết điểm  Với đồn thể nghiêm: nêu cao ý thức tập thể, ln đặt lợi ích tập thể lên hết, trước cách mạng không loại trừ tự cá nhân, yêu cầu người cách mạng phải biết đặt lợi ích cá nhân lợi ích tập thể Khi tổ chức cách mạng giao nhiệm vụ phải tuyệt đối phục tùng, dù phải vượt qua gian khổ hy sinh tính mạng  Có lòng bày vẻ người: thể lòng vị tha, biết mà người khác chưa hiểu phải ln tìm cách giúp đỡ, bày vẽ để tiến hoàn thành nhiệm vụ chung Có lòng bày vẽ cho người hồn tồn khác với thói ích kỷ, tự cao tự đại  Trực mà không táo bạo: phẩm chất thẳng thắn, trung thực, đốn khơng vội vàng hấp tấp giải cơng việc Nhất góp ý cho người khác phải nghiên cứu, xem xét hoàn cảnh cụ thể, toàn diện mức Tránh chủ quan, phiến diện, nóng vội dễ dẫn đến thất bại  Làm việc phải:  Xem xét hoàn cảnh kĩ càng: trước thực công việc phải nghiên cứu, đánh giá điều kiện khách quan, chủ quan, thuận lợi, khó khăn, khả tổ chức thực để có định đắn Tránh vội vàng, chủ quan, phiến diện dẫn đến thất bại  Quyết đoán: thể tác phong, phương pháp giải công việc cách dứt khoát Khi nhận nhiệm vụ cách mạng giao cho phải kiên tìm cách thực hiện; khơng rụt rè, bàn lùi, thối chí dẫn đến thất bại Việt tốt, việc hay, việc có lợi cho cách mạng dù nhỏ kiên làm Việc xấu, việc sai, dù có đem lại lợi ích cho thân kiên tránh Làm cách mạng khó khăn nguy hiểm, người cách mạng phải suy xét hoàn cảnh đưa định phù hợp cách mạng, phải đốn khơng dự làm lỡ thời  Dũng cảm: đức tính cao q người cách mạng, thắng khơng kiêu, bại khơng nản, tìm cách để thực nhiệm vụ giao, dù phải vượt qua khó khăn, gian khổ, chí hy sinh tính mạng tâm hoàn thành Trong chiến chống kẻ thù xâm lược, ranh giới sống chết mong manh khơng có lòng dũng cảm khơng thể làm cách mạng thành cơng  Phục tùng đồn thể: người cách mạng tham gia hoạt động tổ chức đoàn thể định, nên đòi hỏi phải có ý thức tập thể, tính lỷ luật cao Khi tổ chức, đồn thể phân cơng cơng tác phải tuyệt đối chấp hành; phải đặt lợi ích đồn thể lên hết, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân lợi ích đoàn thể tưởng Hồ Chí Minh nhân cách đảng viên cộng sản nhấn mạnh vấn đề xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng nghiêm chỉnh kỷ luật Đảng, giữ gìn đồn kết thống Đảng Vơ luận lúc nào, vơ luận việc gì, đảng viên cán phải đặt lợi ích Đảng, tập thể trước lợi ích cá nhân Đó nguyên tắc cao Đảng Trong số trường hợp cá nhân phải biết hy sinh lợi ích thân lợi ích tập thể Tóm lại, “tư cách người cách mệnh” phác hoạ đạo đức để người cách mạng có đủ uy tín tập hợp lãnh đạo quần chúng Đó kết hợp nhuần nhuyễn tinh thần cách mạng tiên tiến, triệt để giao cấp công nhân truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc Việt Nam hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước giữ nước tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng Mặc dù tác phẩm Đường cách mệnh năm 1927 chuyên luận đạo đức cách mạng khái qt hóa cách vơ ngắn gọn súc tích đạo đức cách mạng mà cán bộ, đảng viên cần rèn luyện Tác phẩm nhấn mạnh nội dung tưởng đạo đức Hồ Chí Minh lấy đạo đức cách mạng làm gốc, làm tảng người cách mạng Trong Di húc, chủ tịch Hồ CHí inh nhấn mạnh: ““Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên niên, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” Từ việc nêu định nghĩa cách đạo đức mà người cách mệnh cần có, người sâu vào khái quát vấn đề phẩm chất đạo đức cụ thể cho đối tượng 2.1 Trung với nước, hiếu với dân: Đối với văn hóa phương Đơng, tưởng trung qn uốc khơng phải điều mới, đặt hệ tưởng Hồ Chí Minh, trung trung với nước, trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc, với nghiệp đấu tranh cách mạng Ðảng, với nghiệp xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Còn bàn vấn đề hiếu hiếu với dân Bác rõ: "Trong bầu trời khơng q nhân dân Trong xã hội khơng có tốt đẹp, vẻ vang phục vụ cho lợi ích nhân dân"(2); "Nhân dân ta từ lâu sống với có tình có nghĩa Từ có Ðảng ta lãnh đạo giáo dục, tình nghĩa cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển nhà đạo đức ngày cao rộng hơn: khơng phải có hiếu với bố mẹ, mà trung với nước, hiếu với dân"(3); "Người kiên cách mạng lại người đa tình, chí hiếu Vì sao? Nếu khơng làm cách mạng bố mẹ mà hàng chục triệu bố mẹ người khác bị đế quốc phong kiến giày vò Mình khơng cứu bố mẹ mà cứu bố mẹ người khác, bố mẹ nước Chữ tình, chữ hiếu, phải hiểu cách rộng hiểu đúng"(4) Như trung với nước hiếu với dân theo tưởng Hồ Chí Minh thể cơng việc đường lối Đảng tiêu chí chug cho cán bộ, đảng viên học tập rèn luyện Điều thể từ ngày đầu Đảng ta thành lập, Người nhắc nhở: "Mỗi người đảng viên, người cán từ xuống phải hiểu rằng: vào Ðảng để làm đày tớ cho nhân dân” (5) Như có Đảng, Nhà nước hoạt động phải gần dân, thân dân, lấy trí tuệ dân, học hỏi dân, phải biết làm học trò dân làm thầy học dân Chỉ có thực người cách mạng dân tin yêu, cách mạng đến thành công Ảnh TL 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp bình dân học vụ cho người dân khu lao động Lương Yên, Hà Nội, ngày 27 tháng năm 1956 2.2 Cần kiệm liêm chí cơng vơ tư: Trong tác phầm Cần kiệm liêm bút danh Lê Quang Thắng vào tháng năm 1949, Bác viết: “Vì Hồ Chủ tịch đề hiệu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính? Vì Cần, Kiệm, Liêm, Chính tảng Đời sống , tảng Thi đua quốc Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đơng Đất có bốn phương: Đơng, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thiếu mùa, khơng thành trời Thiếu phương, khơng thành đất Thiếu đức khơng thành người.” Cần tức siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai; phải có kế hoạch cơng việc, biết tính tốn đặt gọn gàng Dân tộc ta người cần cù lao động chút tạo quan hệ chặt chẽ với nhau, kết hợp thành dây chuyề, đẩy nhanh thứ tới thành cơng Người đưa thí dụ minh chứng kết tuyệt vời chữ Cần: “ Trong 20 triệu đồng bào ta, cho 10 triệu niên thành nhân có sức làm việc Nếu người, ngày làm thêm tiếng đồng hồ, thì: Mỗi tháng thêm lên 300 triệu Mỗi năm thêm lên 3.600 triệu Chỉ động viên 400 triệu người làm ngày Cứ tính làm đáng giá đồng bạc, năm nước ta thêm 3.600 triệu đồng Đưa số tiền thêm vào kháng chiến, kháng chiến mau thắng lợi, thêm vào kiến quốc, kiến quốc mau thành công.” (6) Kiệm tức tiết kiệm không hoang phí kể cải hay thời giờ,; không xa xỉ không bủn xỉn, tiết kiệm Chính Bác người tiên phong phong trào tiết kiệm, điển hình qua câu chuyện sử dụng phong bì Bác: "Trung bình, phong bì 180 phân vng giấy (0,018 m2) Mỗi ngày, quan, đoàn thể nhân nước ta dùng hết vạn phong bì, tức 180 thước vng giấy Mỗi tháng 5.400 thước Mỗi năm 64.800 thước vuông giấy Nếu tiết kiệm, dùng phong bì lần, năm tốn nửa giấy, tức 32.400 thước vng Còn 32.400 thước để dành cho lớp bình dân học vụ, chẳng tốt sao? Hơn nữa, nhờ tiết kiệm giấy, mà tiền bạc cơng phu làm giấy thêm vào việc kiến thiết khác, ích lợi " Qua ví dụ dễ hiểu, tác phẩm sâu vào cụ thể cáchngười cách mệnh cần tác phẩm Đường cách mệnh Tiên phong làm gương phải người lãnh đạo, việc rèn luyện phẩm chất cán bộ, Đảng viên vô cấp thiết Nếu Cần Kiệm gắn liền với đôi chân không tách rời được, với Kiệm phải có Liêm, Bác nói :” Vì xa xỉ mà sinh tham lam” Người cán mà khơng học đức tính tiết kiệm, sống hoang phí nảy sinh lòng bất liêm, muốn vơ vét vào thêm cho để phục vụ cho nhu cầu cá nhân Bất làm nghề dẫn tới sống bất liêm không quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm Và sau từ khơng làm việc bất tức khơng đứng đắn, thẳng thắn Cổ nhân có câu: “ Thượng bất chính,hạ tắc loạn”, người cán , đảng viên phải ln ln tình trạng tỉnh táo trước vấn đề, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức lời dặn Bác Hồ Song song với Cần Kiệm Liêm Chính Chí Cơng Vơ Chí cơng, vơ khơng nghĩ đến trước, hưởng thụ sau, “lòng biết Đảng, Tổ quốc, đồng bào” Điều mà Phạm Trọng Yêm đời Tống nói: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” Hồ Chí Minh đưa thành nội dung phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân Bác đòi hỏi, thực hành chí cơng vô phải “kiên quét chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng” Bởi vì, chủ nghĩa cá nhân trái với chủ nghĩa tập thể, trái với đạo đức cách mạng,nó dễ dàng kéo người ta xuống dốc “đẻ hàng trăm thứ bệnh” Đối với nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cần xóa bỏ triệt để chủ nghĩa cá nhân đồng lòng đốn kết dân tộc Ảnh TL 5: Bữa cơm đạm bạc Chủ tịch Hồ Chí Minh đường cơng tác Việt Bắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 2.3 Yêu thương người: Chắc chắn quen với câu: "Tơi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hồn tồn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành" Cả đời người, Bác ln dành tình u thương vơ bờ tới dân nước Việt , không phân biệt miền xuôi, miền ngược, không phân biệt già trẻ gái trai Và Đảng ta lấy đạo đức làm tảng, dân, dân dân nên trước lúc Người dặn :” Phải có tình đồng chí u thương lẫn nhau, nhắc nhở cán bộ, đảng viên ý đến phẩm chất yêu thương người.” Người làm cách mạng có lẽ quan trọng làm việc với lòng u thương quần chúng nhân dân, có đứng lập trường quần chúng để thấu hiểu chia sẻ Ảnh TL 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi nơng dân Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gặt lúa, năm 1954 2.4 Tinh thần quốc tế sáng: “Bốn phương vô sản anh em”, tinh thần đồn kết cần có dân tộc bị áp bóc lột khắp thể giới Mọi cách mạng dân tộc bị áp có liên hệ với nhau, cách mạng nổ thắng lời đem lại cổ vũ tinh thần to lớn cho dân tộc bị áp khác, thế, đồn kết dân tộc đem lại nguồn sức mạnh to lớn, kể đấu tranh hay hợp tác hữu nghị sau Tinh thần quốc tế sáng phẩm chất đạo đức, yêu cầu đạo đức nhằm vào mối quan hệ rộng lớn, vượt qua khuôn khổ quốc gia dân tộc Không phải ai, vào lúc thấy tinh thần quốc tế có hay khơng, sáng hay khơng sáng, việc giáo dục Đảng việc rèn luyện cá nhân người tinh thần quốc tế lại coi nhẹ Trong vấn đề này, đường lối trị Đảng lãnh đạo chủ trương, sách cụ thể Nhà nước có ý nghĩa định hướng đắn cho việc bồi dưỡng tinh thần quốc tế người Tóm lại , nhận xét cố giáo sư-nhà giáo nhân dân Trần Văn Giàu tác phẩm Đường cách mệnh thì: ” Làm người cách mạng thiếu tài, trái đạo đức” , 23 điều thuộc cách người làm cách mệnh tác phẩm Đường cách mệnh “đã đặt móng cho đạo đức học sau phát triển thành đặc điểm lớn tưởng Hồ Chí Minh” (7) Ảnh TL 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thủ Sơ-phi-a nhân chuyến thăm hữu nghị thức nước Cộng hòa Bun-gari, ngày 16 tháng năm 1957 Chú thích: (1) Thế Kiệm, Báo Cứu quốc, 1949 (2) Hồ Chí Minh: tồn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, T.8, tr 276 (3) SÐD, T.12, tr 554, 558 (4) S ÐD, T.7, tr 60, 61 (5) SÐD, T12, tr 222 (6) SÐD, T7, tr 572 (7) Báo Cứu quốc, 5-1949 (8) Tuyển tập Trần Văn Giàu, NXB Giáo dục, TPHCM, 2001, tr 1246 Chương 3: Vân dụng tưởng Hồ Chí Minh cách người cách mệnh xây dựng Đảng ta thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp, đại hóa đât nước (1996 – 2016) Đường cách mệnh hàm chứa giá trị lý luận thực tiễn to lớn, đóng góp quan trọng việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, Đường cách mệnh có ý nghĩa vai trò kim nam cho đường lối cách mạng Việt Nam Nội dung tác phẩm thể rõ quan điểm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trị, tưởng tổ chức chuẩn bị tiến tới việc thành lập Đảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh hai phận tách rời tạo nên tảng tưởng, kim nam cho hành động Đảng cách mạng Việt Nam Khi nghiên cứu nguồn gốc, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh xem xét hoàn cảnh lịch sử nước quốc tế cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Việc quán triệt, vận dụng phát triển tưởng Hồ Chí Minh vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, lại đòi hỏi phải tìm hiểu thời lẫn thách thức, thuận lợi lẫn khó khăn cách mạng Việt Nam, gắn liền với hoàn cảnh nước quốc tế thời điểm năm cuối kỷ XX, đầu kỷ XXI 1 Về thời thuận lợi: Hiện giới nhiều điểm nóng, chiến tranh diễn số nơi Tuy vậy, nhìn chung quốc gia mong muốn có hồ bình, ổn định để tập trung vào nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Sự nghiệp đổi Việt Nam, lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với xu chung giới Thuận lợi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nhân dân Việt Nam có Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng, kim nam cho hành động lãnh đạo Gần 20 năm qua nghiệp đổi diễn tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng thu kết quan trọng Kết tạo niềm tin để toàn đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng, tiếp tục nghiệp đổi Về thách thức khó khăn: Đổi cách mạng, đấu tranh giai cấp dân tộc sâu sắc Vì đổi khơng thể diễn thời thuận lợi mà đòi hỏi phải biết vượt qua, biết chiến thắng thử thách, khó khăn to lớn dựa vào đường cách mệnh đảng ta có đường lối thích hợp cho trình đổi mới: Quan điểm lý luận gắn liền với thực tiễn Quan điểm lịch sử - cụ thể Quan điểm đổi phát triển Bên cạnh vận dụng kiến thức tưởng Hồ Chí Minh Đường Cách Mệnh:  Kiên định đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội  Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trình đổi  Chống chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa giáo điều, bảo vệ phát triển tưởng Hồ Chí Minh     Phần III: KẾT LUẬN Trước hết ta thấy vấn đề “Tư cách người cách mệnh” đặt lên trang tác phẩm, từ đưa đường lối chiến lược cho cách mạng Việt Nam hàm ý sâu xa, điều thể ý nghĩa quan trọng đặt biệt lý luận thực tiễn Hồ Chí Minh Thơng qua chương đầu tác phẩm mà ta thấy rõ đắn Bác thừa kế từ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin làm cách mạng “Trước hết phải có Đảng cách mệnh” lãnh đạo Và Bác vận dụng sáng tạo, phát triển lý luận khẳng định “muốn làm cách mạng thực triệt để, theo Người, phải có người cách mạng thực sự” mà phải có tố chất Bác trên, người lực cách mạng đạo đức cách mạng thân, người khác lẫn cách làm việc thân phải xem xét thận trọng Như thấy Bác đưa tiêu chí cụ thể, mang tính thuận theo lẽ người để đánh gía đạo đức người cách mạng cách người cách mạng, Bác xét bày tỏ vấn đề, yếu tố cần đủ - vốn thiếu người cách mạng, người làm cách mạng phải rèn giũa thân , phấn đấu giữ gìn cách cách mạng, điều cốt yếu, yếu tố buộc có để phát triển đất nước, phục vụ quần chúng Suy ngẫm tròn thời đại nay, tha hóa nhân cách người có phần trầm trọng hơn, nạn tham ô, tham nhũng, quan liêu, công bất minh, lối sống sai lầm đạo đức, tệ nạn xã hội ngày mở rộng, bệnh nói nhiều làm ít, nói khơng đơi với làm vài cán bộ, đảng viên, lãnh đạo tất xuất phát từ thức thiếu thận trọng giữ gìn cách người cách mạng, bậc lãnh đạo mà nhân dân tin tưởng Tự xem xét thân, xem xét người, sử dụng cơng tác tự phê bình mà Hồ chủ tịch nhắc nhở cán công nhân viên Đặc biệt ý phải xét mình, soi đặt lên hết trước xét người, phải tự rèn dũa thân để trở thành gương cho người khác noi theo – nguyên tắc công tác phê tự phê người cán bộ, đảng viên cộng sản Trong thời đại đất nước phát triển giới trẻ ngày trở thành thành phần quan trọng mà đất nước cần quan tâm việc rèn dũa cách cho thân cá nhân trở thành vấn đề đặt lên hàng đầu “Tư cách người cách mệnh” khơng vấn đề riêng người làm cách mệnh, nhà lãnh đạo mà cần nhiều thành phần giới trẻ quan tâm mà suy ngẫm để hoàn thiện thân phát triển, lẽ thời điểm đất nước lạc hậu phát triển việc cần người có tâm, có đức, mang “tư cách người cách mệnh” vấn đề tất yếu cấp thiết Xét nhiều mặt tình trạng giới trẻ sa vào tệ nạn xã hội, tìm đến thói hư tật xấu nhiều, trầm trọng vô tâm bàng quang với thứ xung quanh, thu lại với mạng xã hội, với smartphone, quan tâm đến giới ảo nhiều đời thực, châm chọc soi mói khuyết điểm dần trở nên phổ biến mà quên cách thân, trách nhiệm đất nước lớn lao cần xây dựng phát triển Do đó, vấn đề cấp bách đưa giới trẻ tiếp xúc với tưởng đắn, cải thiện tưởng thân để nhận đúng, cần để phát triển học tập Bởi lẽ nên đưa học “Tư cách người cách mạng” đến với hệ trẻ sớm tốt, mang gần đến hệ trẻ thông qua sách giáo khoa văn học chương trình phổ thơng Đó hẳn cần quan tâm ủng hộ nhiều người để sớm mang tưởng bồi dưỡng giới trẻ Đất nước có phát triển khơng thay đổi giới trẻ? Phần IV: PHẦN PHỤ LỤC Ảnh TL 1: Đoàn Chủ tịch Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản, Mátxccơva, tháng 31919Trong nước: Ảnh TL 2: tác phẩm đường cách mệnh chủ tịch hồ chí minh .6 Ảnh TL 3: Trang viết cách người cách mạng tác phẩm “Đường Kách Mệnh” Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất năm 1927 Ảnh TL 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp bình dân học vụ cho người dân khu lao động Lương Yên, Hà Nội, ngày 27 tháng năm 1956 16 Ảnh TL 5: Bữa cơm đạm bạc Chủ tịch Hồ Chí Minh đường công tác Việt Bắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 19 Ảnh TL 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi nơng dân Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gặt lúa, năm 1954 .19 Ảnh TL 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thủ Sơ-phi-a nhân chuyến thăm hữu nghị thức nước Cộng hòa Bun-ga-ri, ngày 16 tháng năm 1957 20 Phần V: TÀI LIỆU, TÀI LIỆU THAM KHẢO Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2008), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (1996), Hồ Chí Minh tồn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (2012), Đường cách mệnh, Tạp chí Tuyên giáo Trần Văn Giàu (2001), Tuyển tập Trần Văn Giàu, NXB Giáo dục, TPHCM Chu Đức Tính (2007), “Trung với nước, hiếu với dân - phẩm chất tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, Báo Nhân dân điện tử  Trần Lực (2015), “Đạo đức cách mạng”, Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh       http://hiec.org.vn/bo-anh-trien-lam-chu-tich-ho-chi-minh-va-dao-duc-thoi-daimoi-6960.html ... tài .4 Phần II: PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Khái quát hoàn cảnh đời kết cấu tác phẩm “Đường kách mệnh” .4 Hoàn cảnh đời Kết cấu tác phẩm Chương 2: Hồ Chí... thương người: Chắc chắn quen với câu: "Tơi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành" Cả đời người, Bác dành tình u... ta thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Phần II: PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Khái quát hoàn cảnh đời kết cấu tác phẩm “Đường kách mệnh” Hồn cảnh đời 1.1 Bối cảnh qc tế: + Cuối kỷ XIX,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TƯ CÁCH NGƯỜI CÁCH MỆNH QUA TÁC PHẨM “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH”, Ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TƯ CÁCH NGƯỜI CÁCH MỆNH QUA TÁC PHẨM “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH”, Chương 1: Khái quát hoàn cảnh ra đời và kết cấu tác phẩm “Đường kách mệnh”, Chương 2: Hồ Chí Minh viết về tư cách của người cách mệnh trong tác phẩm đường kách mệnh, 2 Tại sao họ lại là những người cách mệnh?, 2 Cần kiệm liêm chính chí công vô tư:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay