PHÂN TÍCH CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

73 23 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 11:55

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CỤC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC DỰ ÁN KHẮC PHỤC TRỞ NGẠI NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC KHU BẢO TỒN VIỆT NAM (PA) PHÂN TÍCH CÁC MƠ HÌNH QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Năm 2014 MỤC LỤC Lời giới thiệu Giới thiệu chung Phương pháp nghiên cứu Các phát 12 3.1 Cấu trúc quản lý đa dạng sinh học 12 3.2 Quản lý lâm nghiệp 17 3.3 Quản lý khu bảo tồn 17 3.4 So sánh quản lý lâm nghiệp khu bảo tồn 18 3.5 Hợp tác quốc tế 20 3.6 Quản lý động vật hoang dã 21 3.7 Quản lý nguồn gen 21 3.8 Các nguồn tài 22 Thảo luận phát 26 Kết luận kiến nghị 29 Tài liệu tham khảo 31 Phụ lục 33 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BTĐDSH Bảo tồn đa dạng sinh học CLQG Chiến lược quốc gia CBD Công ước Đa dạng sinh học GDP Tổng sản phẩm quốc nội GEF Quỹ Mơi trường Tồn cầu NNPTNT Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn KBT Khu bảo tồn KHHĐ Kế hoạch hành động TCMT Tổng cục Môi trường TNMT Tài nguyên Môi trường USD Đô la Mỹ VQG Vườn quốc gia DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Các mơ hình quản lý đa dạng sinh học Bảng 2: Mơ hình quản lý đa dạng sinh học giới DANH MỤC HÌNH Hình 1: So sánh quản lý rừng đa dạng sinh học cấp Bộ nước Hình 2: So sánh quản lý đa dạng sinh học khu bảo tồn cấp Bộ nước Hình 3: So sánh quản lý rừng khu bảo tồn cấp nước Hình 4: So sánh quản lý đa dạng sinh học, lâm nghiệp khu bảo tồn cấp Bộ nước LỜI GIỚI THIỆU Hệ thống tổ chức quản lý đa dạng sinh học phù hợp yếu tố then chốt để quản lý đa dạng sinh học Do vậy, báo cáo tập trung phân tích nghiên cứu mơ hình quản lý đa dạng sinh học số nước giới để hiểu cấu trúc tính hiệu cấu trúc quản lý khác từ đưa đề xuất áp dụng cho Việt Nam Nghiên cứu tập trung vào 40 quốc gia, bao gồm quốc gia có kinh tế phát triển phát triển, khu vực địa lý khác mức độ đa dạng sinh học khác khắp châu lục Các nội dung tập trung nghiên cứu mô hình quản lý quốc gia bao gồm tổng quan mơ hình quản lý đa dạng sinh học (quản lý tập trung, quản lý phi tập trung, quản lý phân cấp), cấu tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp, khu bảo tồn, động vật hoang dã, nguồn gen, hợp tác quốc tế đa dạng sinh học chức quản lý khác liên quan đến đa dạng sinh học Một số phát báo cáo bao gồm: mơ hình quản lý đa dạng sinh học phổ biến phân cấp (chiếm 52,5% mẫu nghiên cứu); nửa số nước nghiên cứu báo cáo quản lý rừng bảo tồn đa dạng sinh học Bộ (58%); 90% số nước nghiên cứu quản lý khu bảo tồn đa dạng sinh học Bộ Mơ hình tổ chức quản lý động vật hoang dã, nguồn gen nguồn tài khác quốc gia nghiên cứu Nghiên cứu khu bảo tồn đa dạng sinh học quản lý hiệu đặt Bộ, chất chúng có mối liên kết khơng thể tách rời Dựa vào phân tích nghiên cứu này, báo cáo đề xuất thay đổi hiệu để Việt Nam tăng cường quản lý đa dạng sinh học cách tổng thể hợp hệ thống quản lý khu bảo tồn hệ thống quản lý đa dạng sinh học vào Bộ Nghiên cứu khuyến nghị nên tìm hiểu, học hỏi biện pháp thích ứng áp dụng thành cơng hay chế tài sử dụng quốc gia khác, chẳng hạn cải cách tài mơi trường, tạo nguồn lực cho quỹ ủy thác đa dạng sinh học cụ thể, biện pháp để tăng cường tham gia vào hoạt động bảo tồn khối tư nhân cộng đồng Đây báo cáo độc lập nhóm nghiên cứu khn khổ dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quản lý khu bảo tồn Việt Nam (Dự án PA), không phản ánh quan điểm Cục Bảo tồn đa dạng sinh học Giới thiệu chung Hiện nay, trách nhiệm quản lý nhà nước đa dạng sinh học Việt Nam nằm nhiều bộ, ngành Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Cục BTĐDSH) - Tổng cục Môi trường (TCMT) thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường (Bộ TNMT), chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý đa dạng sinh học cấp quốc gia Cơ quan có trách nhiệm xây dựng sách pháp luật đa dạng sinh học; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; bảo tồn hệ sinh thái, loài nguồn gen; quan trắc báo cáo đa dạng sinh học; đầu mối quốc gia nhiều công ước quốc tế đa dạng sinh học Một số quan khác có trách nhiệm quản lý nhà nước đa dạng sinh học chuyên ngành cấp quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Bộ NNPTNT), Vụ Bảo tồn thiên nhiên Cục Kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Bảo tồn phát triển nguồn lợi thủy sản Tổng cục Thủy sản Ở cấp tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường (Sở TNMT) Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Sở NNPTNT) quan chịu trách nhiệm triển khai sách kế hoạch quốc gia đa dạng sinh học Hiện nay, hệ thống quản lý thống cho khu bảo tồn Việt Nam, Bộ NNPTNT quản lý hệ thống rừng đặc dụng, hệ sinh thái biển vùng nước nội địa, Bộ TNMT quản lý đất ngập nước Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp sáu vườn quốc gia, khu bảo tồn lại quản lý Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, Sở NNPTNT hay Chi cục Kiểm lâm Hệ thống quản lý đa dạng sinh học có nhiều bất cập quan quản lý có lực lượng mỏng, chưa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn; hệ thống văn sách pháp luật chưa đồng bộ; chưa huy động tham gia cộng đồng; Quyết định số: 44/QĐ-TCMT Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2008, quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn cấu tổ chức Cục Bảo tồn đa dạng sinh học quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh quốc gia chưa thực hiệu quả; đầu tư cho bảo tồn đa dạng sinh học hạn chế Với nỗ lực giải vấn đề này, báo cáo tập trung vào phân tích mơ hình quản lý nhà nước đa dạng sinh học áp dụng số quốc gia giới nhằm tìm hiểu cấu trúc quản lý hiệu cấu trúc này, từ đề xuất giải pháp/mơ hình phù hợp cho Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào 40 quốc gia, quốc gia lựa chọn để đại diện cho:  Các khu vực địa lý tất châu lục;  Các cấp độ đa dạng sinh học, từ nước có cấp độ đa dạng sinh học cao đến nước có cấp độ đa dạng sinh học thấp, dựa Bảng số tiềm đa dạng sinh học GEF (0 = khơng có tiềm đa dạng sinh học, 100 = tiềm đa dạng sinh học cao nhất) ;  Ở mức độ phát triển khác nhau: nước phát triển, phát triển phát triển Số thứ tự Tên nước Tình trạng phát triển Chỉ số tiềm đa dạng sinh học Châu Á Phi-líp-pin Đang phát triển/thu nhập 32,33 Báo cáo quốc gia triển khai Công ước Đa dạng sinh học Việt Nam lần thứ 4, công bố năm 2008 Hà Nội, xem trang Chỉ số tiềm đa dạng sinh học GEF, số Mundi, năm 2008, http://www.indexmundi.com/facts/indicators/ER.BDV.TOTL.XQ/rankings, xem ngày tháng năm 2013 Tình trạng phát triển theo phân loại nước Ngân hàng Thế giới, Nhóm nước nước cho vay, Ngân hàng giới, 2013, http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups, xem ngày tháng năm 2013 Số thứ tự Tên nước Tình trạng phát triển Chỉ số tiềm đa dạng sinh học trung bình In-đơ-nê-xia Đang phát triển/thu nhập trung bình 80,96 Thái Lan Đang phát triển/thu nhập trung bình 8,02 Nhật Bản Phát triển 35,96 Trung Quốc Đang phát triển/thu nhập trung bình 66,61 Ấn Độ Đang phát triển/thu nhập trung bình 39,93 Ma-lai-xi-a Đang phát triển/thu nhập trung bình 13,86 Sinh-ga-po Phát triển 0,13 Cam-pu-chia Đang phát triển/thu nhập thấp 3,48 10 Nê-pan Đang phát triển/thu nhập thấp 2,14 11 Pa-kít-tan Đang phát triển/thu nhập trung bình 4,88 Châu Đại Dương 12 Sa-moa Đang phát triển/thu nhập trung bình 1,63 13 Úc Phát triển 87,69 14 Niu Di-lân Phát triển 20,23 15 Đảo Solomon Đang phát triển/thu nhập trung bình 4,37 Châu Âu Số thứ tự Tên nước Tình trạng phát triển Chỉ số tiềm đa dạng sinh học 16 Đức Phát triển 0,64 17 Tây Ban Nha Phát triển 6,84 18 Ai-xơ-len Phát triển 0,70 19 Nga Phát triển 34,13 20 Cờ-roát-ti-a Phát triển 0,62 21 Đan Mạch Phát triển 0,16 22 Thổ Nhĩ Kỳ Đang phát triển/thu nhập trung bình 6,23 Châu Mỹ 10 23 Hoa Kỳ Phát triển 94,22 24 Mê-hi-cô Đang phát triển/thu nhập trung bình 68,68 25 Cốt-xta Ri-ca Đang phát triển/thu nhập trung bình 9,72 26 Bra-xin Đang phát triển/thu nhập trung bình 100 27 Ê-cua-do Đang phát triển/thu nhập trung bình 29,34 28 U-ru-guay Phát triển 1,25 29 Canada Phát triển 21,51 30 Pe-ru Đang phát triển/thu nhập trung bình 33,36 31 Co-lom-bi-a Đang phát triển/thu nhập trung bình 51,52 Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch đa dạng sinh học Quản lý động vật hoang dã Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài E-cua-do Bộ Mơi trường Bộ Mơi trường Bộ Mơi trường Bộ Môi trường Bộ Môi trường Bộ Môi trường Bộ Môi trường Bộ Môi trường Bộ Môi trường Thứ trưởng phụ trách di sản thiên nhiên Thứ trưởng phụ trách di sản thiên nhiên Hệ thống khu bảo tồn quốc gia Thứ trưởng phụ trách di sản thiên nhiên Thứ trưởng phụ trách di sản thiên nhiên Thứ trưởng phụ trách di sản thiên nhiên Thứ trưởng phụ trách di sản thiên nhiên Thứ trưởng phụ trách di sản thiên nhiên Thứ trưởng phụ trách di sản thiên nhiên Vụ Đa Phòng dạng sinh nguồn gen học quốc gia Vụ Đa dạng sinh học quốc gia Vụ Đa dạng sinh học quốc gia Vụ Lâm nghiệp quốc gia Cộng với quản lý cộng đồng địa phương Vụ Đa dạng sinh học quốc gia Vụ Đa dạng sinh học quốc gia Vụ Đa dạng sinh học quốc gia Vụ Đa dạng sinh học quốc gia Ngân sách nhà nước, đóng góp khoản vay từ hợp tác quốc tế nguồn tài chủ yếu cho đa dạng sinh học; Quỹ Môi trường quốc gia; Phát triển sáng kiến khác khuyến khích đầu tư tư nhân; Chuyển giao liên ngành khoản thuế từ bán sản phẩm dịch vụ môi trường; Quỹ uỷ thác khu bảo tồn thành lập để hỗ trợ chi phí vận hành khu dự trữ vườn quốc gia nhiên hệ thống tự cung cấp 59 Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Bộ Chăn nuôi, Nông nghiệp Thủy sản Bộ Nhà ở, Quy hoạch lãnh thổ Môi trường Bộ Nhà ở, Quy hoạch lãnh thổ Môi trường Quy hoạch Quản lý đa dạng động vật sinh hoang dã học Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Bộ Nhà ở, Quy hoạch lãnh thổ Môi trường Bộ Nhà ở, Quy hoạch lãnh thổ Môi trường Bộ Nhà ở, Quy hoạch lãnh thổ Môi trường Bộ Nhà ở, Quy hoạch lãnh thổ Môi trường Tổng cục Môi trường Tổng cục Môi trường Tổng cục Môi trường Tổng cục Mơi trường Phòng Đa dạng sinh học Khu bảo tồn Phòng Đa dạng sinh học Khu bảo tồn Phòng Đa dạng sinh học Khu bảo tồn Phòng Đa dạng sinh học Khu bảo tồn Các nguồn tài U-ru-guay Bộ Nhà ở, Quy hoạch lãnh thổ Môi trường Bộ Nhà ở, Quy hoạch lãnh thổ Môi trường Tổng cục Môi trường Quản lý Quản lý Tổng Môi trường Môi trường cục Mơi quốc gia quốc gia trường Phòng Đa dạng sinh học Khu bảo tồn Phòng Đa dạng sinh học Khu bảo tồn Vụ Đa dạng sinh học 60 Tổng cục Nông nghiệp Hệ thống khu bảo tồn quốc gia Phòng Đa dạng sinh học Khu bảo tồn Phòng Đa dạng sinh học Khu bảo tồn Đang xem xét quỹ đa dạng sinh học riêng cho phép tự chủ tài hệ thống; Quỹ học bổng quốc gia để thúc đẩy sinh viên học tập lĩnh vực liên quan đến đa dạng sinh học Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch Quản lý đa dạng động vật sinh hoang dã học Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài Ca-na-đa Vụ Môi trường Ca-na-đa Vụ Tài nguyên thiên nhiên Ca-na-đa Ban quản lý lồi hoang dã Các nhóm làm việc ĐDSH cạn cấp bang liên bang Ban lâm nghiệp Ca-na-đa Vụ Các Vụ Môi vườn quốc trường gia Ca-naCa-na-đa đa Vụ Môi trường Ca-nađa Vụ Mơi trường Ca-na-đa Ban quản lý lồi hoang dã Vụ Thuỷ sản Biển Ca-na-đa nhiều bên liên quan khác Ban quản lý loài hoang dã Vụ Mơi trường Ca-na-đa Các Ban quản nhóm làm việc lý loài hoang dã ĐDSH cạn cấp bang liên bang Quản lý nhiều khác nhau, quyền bang viện khác Vụ Môi trường Ca-na-đa Vụ Môi trường Ca-na-đa Ca-na-đa quốc gia đóng góp tài Cũng Cũng cho Quỹ quản lý quản lý Môi trường toàn cầu, tài trợ cho cơ dự án bảo tồn quan quan nhiều bang nhiều bang đa dạng sinh học liên liên bang bang 61 Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch Quản lý đa dạng động vật sinh hoang dã học Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài Pê-ru Bộ Mơi trường Bộ Nơng nghiệp Ban Xây dựng chiến lược Tài nguyên thiên nhiên Tổng cục Lâm nghiệp Động vật hoang dã Tổng cục Đa dạng sinh học 62 Bộ Môi trường Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Bộ Môi trường Ban Xây dựng chiến lược Tài nguyên thiên nhiên Bộ Ngoại giao Bộ Môi trường Bộ Nông nghiệp Ban Xây dựng chiến lược Tài nguyên thiên Tổng cục nhiên Lâm nghiệp Động vật hoang dã Tổng cục Đa dạng sinh học Bộ Môi trường Bộ Môi trường Các sáng kiến hỗ trợ kết nối kinh doanh Ban Xây dịch vụ môi dựng trường; Thành lập Ban Xây Ban Xây chiến dựng chiến dựng chiến quỹ tín thác tài trợ lược lược Tài lược Tài phủ Tài tổ chức hợp nguyên nguyên nguyên thiên nhiên thiên nhiên tác quốc tế; Giảm thiên trừ thuế cho nhiên nghiên cứu khoa học; Hỗ trợ khoản vay ưu đãi nhằm thúc đẩy Tổng hoạt động Tổng cục Tổng cục cục Đa phát triển bền Đa dạng Đa dạng dạng vững; Thành lập sinh học sinh học sinh học quỹ quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch Quản lý đa dạng động vật sinh hoang dã học Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài Colombia Bộ Mơi trường Phát triển bền vững Bộ Môi trường Phát triển bền vững Bộ Môi trường Phát triển bền vững Bộ Ngoại giao Bộ Môi trường Phát triển bền vững Bộ Môi trường Phát triển bền vững Bộ Môi trường Phát triển bền vững Bộ Môi trường Phát triển bền vững Bộ Môi trường Phát triển bền vững 90% kinh phí cho hoạt động mơi Ban trường từ Quản lý phủ; Chính phủ lâm Bộ Mơi chi 0,42% GDP nghiệp, trường Ban (năm 2007) cho đa dạng Phát triển Ban Quản Ban Quản Quản lý Ban Quản sinh học Ban Quản Ban Quản hoạt động bảo bền vững lâm vệ môi trường; lý lâm lý lâm lý lâm lý lâm lý lâm dịch Ban quản nghiệp, đa nghiệp, đa nghiệp, nghiệp, đa vụ hệ nghiệp, đa nghiệp, đa Ngồi ra, lý nhiều quỹ tín dạng sinh dạng sinh đa dạng dạng sinh sinh thái dạng sinh dạng sinh vườn quốc học học sinh học học học dịch học dịch thác khác hỗ trợ gia Ban Quản dịch dịch vụ hệ dịch vụ hệ dịch vụ hệ vụ hệ sinh vụ hệ sinh cho hoạt động bảo tồn đa dạng lý lâm sinh thái sinh thái vụ hệ sinh thái thái thái Nhóm sinh học nghiệp, đa sinh thái Tài dạng sinh nguyên học gen dịch vụ hệ sinh thái 63 Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch đa dạng sinh học Quản lý Nguồn động vật gen hoang dã Bộ vấn đề Môi trường Bộ vấn đề Môi trường Báo cáo đa dạng sinh học Giám sát đa dạng sinh học Các nguồn tài Nam Phi Bộ vấn đề Môi trường Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp Thủy sản Bộ vấn đề Môi trường Bộ vấn đề Môi trường Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học 64 Cục Lâm nghiệp Quản lý Tài nguyên thiên nhiên Các Vườn quốc gia Nam Phi Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học Chính quyền tỉnh, địa phương chủ đất Bộ vấn đề Môi trường Bộ Môi trường Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học Các Vườn quốc gia Nam Phi Bộ vấn đề Môi trường Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học Cục Chươn g trình Mơi trường Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học Viện quốc gia Đa dạng sinh học Nam Phi Ngân sách nhà nước Nam Phi nguồn cung cấp tài cho đa dạng sinh học vốn tài trợ quan trọng giảm dần; Các sáng kiến kinh doanh ĐDSH số lĩnh vực nhằm tăng cường sản xuất bền vững; Các sửa đổi pháp luật thuế ưu đãi tài để khuyến khích quản lý theo hướng thân thiện với đa dạng sinh học; Cần cải thiện chế để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp tiền cho lĩnh vực đa dạng sinh học; Quỹ Xanh hỗ trợ đầu tư cho sáng kiến xanh Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch đa dạng sinh học Bộ Lâm nghiệp Động vật hoang dã Quản lý động vật hoang dã Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài Ke-ny-a Bộ Môi trường, Nước Tài nguyên Thiên nhiên Bộ Lâm nghiệp Động vật hoang dã Bộ Môi trường, Nước Tài nguyên Thiên nhiên Bộ Môi trường, Nước Tài nguyên Thiên nhiên Bộ Lâm nghiệp Động vật hoang dã Cơ quan Quản lý Môi trường quốc gia Cơ quan Cục Quản Cục Lâm Quản lý động nghiệp lý Môi vật hoang Ke-ny-a trường dã Ke-ny-a quốc gia Cơ quan Quản lý Môi trường quốc gia Cục Quản lý động vật hoang dã Ke-ny-a Bộ Lâm nghiệp Động vật hoang dã Bộ Môi trường, Nước Tài nguyên Thiên nhiên Bộ Lâm nghiệp Động vật hoang dã Cục Quản lý động vật hoang dã Ke-ny-a Cơ quan Quản lý Môi trường quốc gia Cục Quản lý động vật hoang dã Ke-ny-a Cần nguồn đầu tư lớn; Ngân sách nhà nước không đủ cho nhu cầu đa dạng sinh học; Các nguồn tài trợ hạn chế có khó khăn; Hướng tới huy động tài trợ từ khu vực tư nhân bên liên quan khác; Hướng tới xây dựng quỹ uỷ thác đa dạng sinh học cách khuyến khích đóng góp tự nguyện từ nhà hảo tâm đàm phán mức thuế đánh vào doanh nghiệp sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học 65 Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Quy Quản lý Hợp tác hoạch đa động vật quốc tế dạng sinh hoang dã học Bộ Môi trường liên bang Bộ Môi Bộ Môi trường trường liên bang liên bang Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài Ni-giê-ri-a Bộ Mơi trường liên bang Bộ Mơi trường liên bang Cục Thi hành Quy Vụ định Lâm Tiêu nghiệp chuẩn Môi trường Quốc gia 66 Cục quản lý Vườn quốc gia Cục Thi hành Quy định Tiêu chuẩn Môi trường Quốc gia Bộ Môi trường liên bang Bộ Môi trường liên bang Vụ Lâm nghiệp Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Ni-ge-ri-a Cục Thi hành Quy định Tiêu chuẩn Mơi Phòng trường Quản lý Quốc gia Động vật hoang dã Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn liên bang Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ni-ge-ri-a Tài trợ cho đa dạng sinh học hạn chế; Kinh phí chủ yếu lấy từ ngân sách quyền bang liên bang, khoản tài trợ từ khu vực tư nhân tổ chức quốc tế; Quỹ Sinh thái thành lập khơng có nguồn tài trợ ổn định Cục Thi lâu dài; Có kế hoạch Cục Thi hành phân bổ lại khoản lợi hành Quy định Quy định nhuận/thuế/doanh thu từ Tiêu Tiêu chuẩn ngành công nghiệp gỗ cho chuẩn Môi Môi trường KBT; Nghiên cứu điều trường tra chương trình đảo Quốc gia Quốc gia nợ đầu tư cho hoạt động bảo tồn; Khuyến khích hỗ trợ lớn từ khu vực tư nhân buổi hòa nhạc gây quỹ từ nghệ sĩ, diễn viên Bộ Môi trường liên bang Bộ Môi trường liên bang Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch Quản lý đa dạng động vật sinh hoang dã học Nguồn gen Báo cáo đa Quan trắc đa Các nguồn dạng sinh dạng sinh tài học học Ai Cập Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ vấn đề vấn đề Môi vấn đề Môi vấn đề Môi vấn đề Môi Môi trường trường trường trường trường Bộ Bộ vấn vấn đề Môi đề Môi trường trường Bộ vấn đề Môi trường Bộ vấn đề Môi trường Cục vấn đề Môi trường Ai Cập Cục vấn đề Môi trường Ai Cập Cục vấn đề Môi trường Ai Cập Cục Cục vấn đề vấn đề Môi Môi trường Ai trường Cập Ai Cập Cục vấn đề Môi trường Ai Cập Cục vấn đề Môi trường Ai Cập Cục vấn đề Môi trường Ai Cập Cục vấn đề Môi trường Ai Cập Ngành Bảo tồn Thiên nhiên Ngành Quản lý Chất lượng Môi trường Ngành Bảo tồn Thiên nhiên Ngành Bảo tồn Thiên nhiên Ngành Bảo tồn Thiên nhiên Ngành Bảo tồn Thiên nhiên Ngành Bảo tồn Thiên nhiên Ngành Bảo tồn Thiên nhiên Ngành Bảo tồn Thiên nhiên Cơ quan Đa dạng sinh học quốc gia Tổng cục Đất đai Chất lượng đất Trung ương Tổng cục Bảo tồn Thiên nhiên Trung ương Cơ quan Đa dạng sinh học quốc gia Cơ quan Đa dạng sinh học quốc gia Cơ quan Đa dạng sinh học quốc gia Cơ quan Đa dạng sinh học quốc gia Ngân hàng gen quốc gia Cơ quan Đa Cơ quan Đa dạng sinh dạng sinh học quốc học quốc gia gia Quỹ Bảo vệ Phát triển Mơi trường; chương trình có chi phí ước tính khoảng 184,5 triệu Đơ la Mỹ; Tài từ nguồn nước quốc tế 67 Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch Quản lý đa dạng động vật sinh hoang dã học Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài Hội đồng Tài nguyên Môi trường tối cao Đa dạng sinh học chủ yếu tài trợ có liên quan; Những phương thức khác xem xét từ việc thu phí dịch vụ hệ sinh thái, khoản thuế/phí khai thác dầu lửa khí đốt mới, trích lại phần phí thu từ việc cấp giấy phép đánh bắt cá săn bắn cho hoạt động bảo tồn; Du lịch sinh thái khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân Qatar Bộ Môi trường Hội đồng Tài nguyên Môi trường tối cao 68 Khơng có rừng bao phủ Bộ Mơi trường Quản lý khu bảo tồn Hội đồng Tài động vật hoang dã nguyên Môi Quản lý trường khu tối cao bảo tồn Hội đồng động vật hoang dã Tài nguyên Môi trường tối cao Hội đồng Tài nguyên Môi trường tối cao Quản lý khu bảo tồn động vật hoang dã Hội đồng Tài nguyên Môi trường tối cao Hội đồng Tài nguyên Môi trường tối cao Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch Quản lý đa dạng động vật sinh hoang dã học Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài I-ran Vụ Mơi trường Bộ Nơng nghiệp Vụ Mơi trường Phòng Mơi trường tự nhiên Đa dạng sinh học Tổ chức quản lý Lâm nghiệp Lưu vực sông Cục Đa dạng sinh học Động vật hoang dã Vụ Môi trường Vụ Môi trường Vụ Mơi trường Vụ Mơi trường Vụ Mơi trường Phòng Môi trường tự nhiên Vụ Môi Đa dạng trường sinh học Phòng Mơi trường tự nhiên Đa dạng sinh học Phòng Mơi trường tự nhiên Đa dạng sinh học Phòng Mơi trường tự nhiên Đa dạng sinh học Phòng Mơi trường tự nhiên Đa dạng sinh học Phòng Mơi trường tự nhiên Đa dạng sinh học Cục Quản lý Sinh cảnh Khu bảo tồn Cục Đa dạng sinh học Động vật hoang dã Cục Đa dạng sinh học Động vật hoang dã Cục Nguồn gen Cục Đa dạng sinh học Động vật hoang dã Cục Đa dạng sinh học Động vật hoang dã Tổ chức quản lý Lâm nghiệp Lưu vực sơng Bộ Ngoại giao Phòng Mơi trường tự nhiên Đa dạng sinh học Nguồn tài không đủ cho hoạt động bảo tồn 69 Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch Quản lý đa dạng động vật sinh hoang dã học Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài Ma-đa-ga-xơ-ca Bộ Mơi trường Rừng Bộ Môi trường Rừng Bộ Môi trường Rừng Không đủ thông tin quan quản lý trực tiếp Bộ Bộ Môi Môi trường trường Rừng Rừng Ban quản lý hệ thống khu bảo tồn Bộ Nông nghiệp 70 Bộ Môi trường Rừng Bộ Môi Bộ Môi trường trường và Rừng Rừng Các viện nghiên cứu khác Bộ Môi trường Rừng Các chế tài áp dụng gồm quỹ tín thác, viện trợ khơng hoàn lại, đảo nợ, huy động vốn từ cộng đồng khu vực tư nhân; Thiết lập hệ thống thuế đánh Bộ Môi thuế du trường khách để tài trợ cho Rừng hoạt động khu bảo tồn; Quỹ khu bảo tồn đa dạng sinh học Ma-đa-ga-xơ-ca thiết lập với tổng kinh phí 52 triệu USD WWF, CI, WB GEF tài trợ kinh phí Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Hợp tác quốc tế Quy hoạch Quản lý đa dạng động vật sinh hoang dã học Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài Bộ Mơi trường, Bảo tồn thiên nhiên Du lịch Nguồn tài từ Chính phủ Na Uy hỗ trợ cho chương trình REDD+; 18 đề xuất dự án dần tài trợ với tổng kinh phí 19 triệu USD; Nguồn tài cho bảo tồn phụ thuộc phần lớn tài trợ quốc tế Cộng hồ dân chủ Cơng gơ Bộ Mơi trường, Bảo tồn Bộ Môi Bộ Môi Bộ Môi Bộ Môi thiên nhiên trường, trường, trường, trường, Du lịch Bảo tồn Bảo tồn Bảo tồn Bảo tồn thiên thiên nhiên thiên nhiên thiên nhiên nhiên và Du lịch Du lịch Du lịch Du lịch Vụ Phát triển bền vững Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên Du lịch Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên Du lịch Bộ Nông nghiệp Gia súc Các viện/tổ chức khác Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên Du lịch 71 Quản lý đa dạng sinh học Quản lý rừng Quản lý khu bảo tồn Bộ Đất Tài nguyên thiên nhiên Bộ Đất Tài nguyên thiên nhiên Bộ Đất Tài nguyên thiên nhiên Uỷ ban Lâm nghiệp Uỷ ban Lâm nghiệp Uỷ ban Lâm nghiệp Hợp tác quốc tế Quy hoạch Quản lý đa dạng động vật sinh hoang dã học Nguồn gen Báo cáo đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học Các nguồn tài Ga-na Phòng Lâm nghiệp Phòng Động vật hoang dã 72 Phòng Lâm nghiệp Phòng Động vật hoang dã Bộ Môi trường, Khoa học Kỹ thuật Đổi Bộ Đất Tài nguyên thiên nhiên Bộ Đất Tài nguyên thiên nhiên Uỷ ban Lâm nghiệp Uỷ ban Lâm nghiệp Phòng Lâm nghiệp Phòng Động vật hoang dã Phòng Động vật hoang dã Các nguồn vốn vay lãi suất thấp từ Quỹ đầu tư Cộng đồng nhằm hỗ trợ hoạt động cải thiện Uỷ ban Uỷ ban sinh kế cho cộng Lâm nghiệp Lâm nghiệp đồng; Thành lập Quỹ tín thác Phòng Lâm Phòng Lâm Đa dạng sinh học; Các tổ chức quốc nghiệp nghiệp tế tổ chức phi Phòng Phòng phủ tài trợ Động vật Động vật cho dự án hoang dã hoang dã đa dạng sinh học; Khuyến khích/huy động tham gia khối tư nhân Bộ Đất Bộ Đất Tài nguyên Tài nguyên thiên nhiên thiên nhiên Bộ Lương thực Nông nghiệp 73 ... (chiếm 20%), quan quản lý đa dạng sinh học đồng thời quan quản lý nguồn gen  Ở 10 quốc gia khác (chiếm 25%), nguồn gen không quản lý tập trung quan tổ chức cấp trung ương mà quản lý quan/ đơn vị... quản lý hành phân cấp từ xuống dưới, với quan quản lý cấp nằm cấp liên bang/cấp quốc gia, quan quản lý bên cấp bang/tỉnh địa phương;  Quản lý tập trung: quan đầu mối quốc gia chịu trách nhiệm... học quản lý nhiều quan cấp quốc gia, định đưa nhóm khác cấp độ khác Bảng 1: Các mơ hình quản lý đa dạng sinh học Quản lý  Quản lý từ xuống phân cấp quan cấp quốc gia  Các quan cấp tỉnh, địa
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI, PHÂN TÍCH CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay