Tìm hiểu đặc điểm trí nhớ của trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua một số loại trò chơi (2014)

62 41 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 11:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN NGỌC LY TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TRÍ NHỚ CỦA TRẺ MẪU GIÁO NHỠ THƠNG QUA MỘT SỐ LOẠI TRÕ CHƠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Tâm lý học Người hướng dẫn khoa học: ThS L HÀ NỘI - 2014 U N TI N Lời c m n s : Th.s – an Giám H – – ! 05 Sinh viên Ngu n Ngọc L g 05 ă 2014 LỜI CAM ĐOAN “ 05 ă 2014 Sinh viên Ngu n Ngọc L MỤC LỤC MỞ Đ U Chư ng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 11 1.3 15 1.3.1 15 1.3.2 18 1.4 18 1.5 21 1.6 21 1.6.1 21 1.6.2 22 1.6.3 23 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRÍ NHỚ TRẺ MẪU GIÁO NHỠ THÔNG QUA MỘT SỐ LOẠI TRÕ CHƠI 29 2.1 29 2.1.1 29 33 35 2.2.1 35 39 Chư ng 3: TH NGHIỆM IỆN PHÁP T CH C TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ Đ NH M PHÁT TRIỂN TRÍ NHỚ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ 43 43 43 43 44 45 45 46 K T LUẬN VÀ KI N NGH 50 TÀI LIỆU THAM KH O 52 PHỤ LỤC MỞ Đ U L chọn t i - ă , – n – theo M c ch nghi n c u t Đ i tư ng v kh ch th nghi n c u : : 30 – – Gi thu t khoa học Nhi m v nghi n c u 5.1 5.2 5.3 5.4 Phư ng ph p nghi n c u 6.1 - 6.2 6.3 - - 6.4 6.5 Ph m vi nghi n c u – – ngh a khoa học v th c ti n c a t i – 25/07/2009 C u tr c kh a luận : - Chư ng CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 T ng quan c c c ng tr nh nghi n c u c li n quan luận – – n t i kh a Chư ng TH NGHIỆM IỆN PHÁP T CH C TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ Đ NH M PHÁT TRIỂN TRÍ NHỚ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ 3.1 Mở u * - – - - c t( 43 n, c - - - - - – – – h 44 :( K t qu nghi n c u – ng 5: Trí nhớ kh ng ch nh c a nh m th nghi m v nh m i ch ng ( ) ( 80% 40 % 20 % 60 % 45 ) ngh theo – :S 46 – câu ng 6: Ghi nhớ m m c v ghi nhớ logic c a tr mẫu gi o nhỡ Tiêu chí 20% 60% 20% 60% 33,33% 6,67% 47 – – 60% - - – n – b nha khoa m 48 – : - - c - 49 K T LUẬN VÀ KI N NGH K t luận 50 Ki n ngh - - 51 TÀI LIỆU THAM KH O (1998), Ngô Công Hoan (1995), – , 52 PHỤ LỤC Ph l c : C c i tập c s d ng ph n t m hi u th c tr ng tr nhớ tr Mẫu gi o nhỡ 1.1 - – – – – - o 1.2 : - theo Ph l c 2: t i tập s d ng chư ng tr nh th nghi m Ph l c : Tr ch gi o n t ch c th m quan trung tâm t : - - - - – - – - t – – - - – ( – + + - – – – – - - - ... 22 1.6.3 23 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRÍ NHỚ TRẺ MẪU GIÁO NHỠ THÔNG QUA MỘT SỐ LOẠI TRÕ CHƠI 29 2.1 29 2.1.1 29 33 ... 35 39 Chư ng 3: TH NGHIỆM IỆN PHÁP T CH C TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ Đ NH M PHÁT TRIỂN TRÍ NHỚ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ 43 43 43 43 ... -   L – quan 1.6 M t s c i m tâm l c a tr mẫu gi o nhỡ c li n quan kh a luận 1.6.1 21 n t i 1.6.2 , 22 1.6.3 lên 23 Chư ng tr nh gi o d c m m non Mẫugi o nhỡ v s ph t tri n tr nhớ c a tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu đặc điểm trí nhớ của trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua một số loại trò chơi (2014) , Tìm hiểu đặc điểm trí nhớ của trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua một số loại trò chơi (2014)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay