Dethitinhocgialam 2011 2012

2 51 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:57

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ HUYỆN GIA LÂM Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời ứng với câu hỏi: Câu 1: Thiết bị coi máy tính đời sống? A Bóng đèn chiếu sáng C Tivi B Bàn điện D Không có đáp án Câu 2: Khi sử dụng máy tính, mắt cần cách hình: A 60cm đến 80cm C 50cm đến 80cm B 60cm đến 90cm D 50cm đến 70cm Câu 3: Những hình vẽ nhỏ hình gọi gì? A Phần mềm C Thư mục B Chương trình D Biểu tượng Câu 4: Thùng rác (Recycle Bin) hệ điều hành Windows chứa gì? A Thư mục C Tệp tin B Cả thư mục tệp tin D Khơng có đáp án Câu 5: Khu vực bàn phím có máy hàng phím? A C B D Câu 6: Khi muốn gõ phím số, em đặt tay hàng phím nào? A Dưới C Cơ sở B Trên D Số Câu 7: Để gõ kí hiệu phím, gõ em cần nhấn giữ đồng thời phím nào? A Ctrl C Alt B Shift D Caps Lock Câu 8: Chiếc máy tính điện tử đầu tin đời vào năm? A 1925 B 1975 B 1945 D 1995 Câu 9: Chương trình máy tính lưu đâu: A Thiết bị nhớ Flash C Ổ CD-ROM B Màn hình D Chuột Câu 10: Trong Paint, cơng cụ vẽ hình chữ nhật có kiểu: A C B D Câu 11: Trong Logo, lệnh vẽ hình lục giác REPEAT [FD 50 RT …], số vị trí … là? A 90 C 72 B 60 D 45 Câu 12: Trong Logo, khoảng cách rùa tính ? A cm C m B mm D Bước Câu 13: Trong Logo, tổng thời gian rùa dừng lại giây sử dụng lệnh REAPEAT [FD 50 RT 90 WAIT 60]: A 60 C B 240 D Câu 14: Trong Word, sử dụng nút để đưa nội dung vào nhớ máy tính, em thực dán lần? A C B D Nhiều lần Câu 15: Trong Mario, từ WPM thơng báo hồn thành gõ có nghĩa gì? A Số lượng từ gõ xác C Tỉ lệ xác gõ phím B Số lượng từ gõ xác phút D Số từ gõ sai Câu 16: Lệnh HT Logo có tác dụng: A Rùa ẩn C Nhấc bút B Rùa D Về sân chơi Câu 17: Trong Logo, chọn tên để đặt cho thủ tục: A Tam giác C Tamgiac B Tam giac D Tamgiac Câu 18: Trong Logo, lệnh PR + *4 sẽ: A In lên hình số 37 C In lên hình 5+8*4 B In lên khung lệnh số 37 D Lệnh sai Câu 19: Trong Paint, quay lật phần hình vẽ, em thực lần: A C B D Nhiều lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Dethitinhocgialam 2011 2012, Dethitinhocgialam 2011 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay