Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tượng toán học (2014)

59 70 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:41

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== LÊ THỊ HẠNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺTUỔI QUA TRÕ CHƠI HỌC TẬP HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG TỐN HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành:Phương pháp hình thành biểu tượng Tốn học đẳng cho trẻ Mầm non Hà Nội, 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo, cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập trƣờng Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, Th.S Nguyễn Văn Đệ - ngƣời tận tình hƣớng dẫn, động viên giúp đỡ em suốt q trình làm khóa luận Xin đƣợc cảm ơn hợp tác, giúp đỡ Ban Giám Hiệu, cô giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc tạo điều kiện cho em điều tra, khảo sát vấn đề thực tiễn có liên quan đến phạm vi nghiên cứu đề tài Trong q trình nghiên cứu, khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2014 Ngƣời thực Lê Thị Hạnh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi thơng qua trò chơi học tập hình thành biểu tượng tốn học” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có giúp đỡ giáo viên hƣớng dẫn tham khảo tài liệu có liên quan Tơi xin cam đoan kết nghiên cứu khơng trùng với kết tác giả khác Nếu sai, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Hà Nơi, tháng năm 2014 Ngƣời thực Lê Thị Hạnh DANH MỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮT Tính tích cực nhận thức : TTCNT Trò chơi học tập : TCHT Mối quan hệ : MQH MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHẬN THỨC CỦA TRẺ 5-6 TUỔI VỀ CÁC BIỂU TƢỢNG TOÁN HỌC ĐẲNG 1.1.1 Đặc điểm nhận thức trẻ 5-6 tuổi tập hợp - số phép đếm 1.1.2 Đặc điểm nhận thức trẻ 5-6 tuổi kích thƣớc 1.1.3 Đặc điểm nhận thức trẻ 5-6 tuổi hình dạng 1.1.4 Đặc điểm nhận thức trẻ 5-6 tuổi định hƣớng khơng gian 1.2 TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC VÀ NHỮNG CƠ SỞ SƢ PHẠM CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ 5-6 TUỔI 1.2.1 Khái niệm tính tích cực nhận thức 1.2.1.1 Tính tích cực gì? 1.2.1.2 Tính tích cực nhận thức gì? 1.2.2 Phân loại tính tích cực nhận thức 10 1.2.3 Tính tích cực nhận thức trẻ mẫu giáo 11 1.3 TRÒ CHƠI HỌC TẬP VÀ SỰ HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG TỐN HỌC CHO TRẺ 5-6 TUỔI 12 1.3.1 Khái niệm trò chơi học tập 12 1.3.2 Vai trò hoạt động vui chơi phát triển giáo dục trẻ mẫu giáo 15 1.3.3 Vị trí trò chơi học tập q trình hình thành biểu tƣợng tốn học đẳng cho trẻ mẫu giáo 18 Chƣơng 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRỊ CHƠI HỌC TẬP HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG TOÁN HỌC 21 2.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 21 2.1.1 Khái niệm phƣơng pháp sƣ phạm 21 2.1.2 Khái niệm biện pháp sƣ phạm 21 2.2 MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ 5-6 TUỔI THƠNG QUA TRỊ CHƠI HỌC TẬP HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG TỐN HỌC 22 2.2.1 Phù hợp với đặc điểm nhận thức mức độ phát triển biểu tƣợng toán học cho trẻ 5-6 tuổi 22 2.2.2 Phù hợp với đặc thù hoạt động vui chơi trẻ 5-6 tuổi 23 2.2.3 Góp phần thực mục tiêu giáo dục mầm non mục đích hình thành biểu tƣợng toán học cho trẻ 5-6 tuổi 24 2.2.4 Góp phần phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi 25 2.3 XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRỊ CHƠI HỌC TẬP HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG TỐN HỌC 26 2.3.1 Xây dựng số trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng toán học 26 2.3.2 Lập kế hoạch tổ chức trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn học28 2.3.3 Xây dựng mơi trƣờng chơi mang tính phát triển 31 2.3.5 Phối hợp sử dụng biện pháp trực quan, thực hành, dùng lời để hƣớng dẫn trẻ cách chơi 37 2.3.6 Phân nhóm chơi phù hợp 39 2.4 SỰ PHỐI HỢP CÁC BIỆN PHÁP TRÊN ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRỊ CHƠI HỌC TẬP HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG TOÁN 41 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 46 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo nhiệm vụ quan trọng trình giáo dục trƣờng mầm non Trong q trình đó, việc hình thành phát triển tính tích cực nhận thức (TTCNT) cho trẻ khơng nhiệm vụ quan trọng mà vấn đề chủ yếu giáo dục trí tuệ TTCNT biểu tính động, chủ động, độc lập linh hoạt, sáng tạo nhận thức yếu tố giúp ngƣời thành công nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt hoạt động học tập Trong nghiệp đổi nƣớc ta việc phát huy TTCNT ngƣời học đƣợc xem tƣ tƣởng chủ đạo đổi phƣơng pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục tất cấp học bậc học Nó có ý nghĩa lớn việc nâng cao kết học tập ngƣời học yêu cầu quan trọng việc hình thành phẩm chất nhân cách ngƣời “Học mà chơi, chơi mà học” nét học tập đặc trƣng trẻ mẫu giáo Hoạt động chơi định hình thành phát triển tâm lý nhân cách trẻ, qua trò chơi trẻ rèn luyện tính độc lập Tính sáng tạo trẻ đƣợc thể rõ hoạt động chơi Việc sử dụng trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn học đẳng toán giúp trẻ tiếp cận nhiệm vụ học tập nhƣ nhiệm vụ chơi mà nắm vững đƣợc kiến thức toán học mối quan hệ tốn học cách tích cực, linh hoạt sáng tạo nhƣng thoải mái, nhẹ nhàng TCHT môi trƣờng thuận lợi để TTCNT trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi phát triển Tuy nhiên, thực tế TTCNT trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi TCHT trƣờng mầm non chƣa cao Việc sử dụng biện pháp tổ chức TCHT giáo viên mầm non cứng nhắc, rập khn, thiếu tính linh hoạt, sáng tạo, cách dạy chủ yếu gò ép để giúp trẻ lĩnh hội kiến thức hay khái niệm đó, nên TTCNT trẻ có hội đƣợc kích thích phát huy Điều tạo hạn chế nhận thức trẻ Trong TCHT, chơi phần lớn trẻ chƣa thực chủ thể tự khám phá, chủ động giải tập mà giáo viên đƣa Từ dẫn tới việc trẻ có thói quen ỷ lại, thụ động ngại suy nghĩ chơi Nhiều trƣờng hợp trò chơi thƣờng đơn điệu, nhiệm vụ chơi thƣờng thấp khả trẻ, phƣơng pháp hƣớng dẫn chơi thƣờng mang tính áp đặt, dập khn, làm hạn chế hứng thú chơi tính tích cực nhận thức trẻ Khả làm hạn chế giáo mầm non việc tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu hình thành biểu tƣợng tốn học đẳng cho trẻ mẫu giáo Những lý để ngƣời nghiên cứu lựa chon đề tài: “Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi thơng qua trò chơi học tập hình thành biểu tượng tốn học” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu để đƣa số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi học tập Trên sở góp phần nâng cao hiệu hình thành biểu tƣợng toán học đẳng cho trẻ mẫu giáo NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Xây dựng sở lý luận biện pháp phát huy TTCNT cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn học đẳng - Xây dựng số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu xây dựng biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi học tập hoạt động chung cho trẻ làm quen với toán PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận Tổng hợp hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến tính tích cực nhận thức trẻ trò chơi học tập nhằm xây dựng sở lý luận cho đề tài 6.2 Phƣơng pháp điều tra quan sát - Điều tra nhận thức thái độ giáo viên mầm non vấn đề phát huy TTCNT cho trẻ 5-6 tuổi qua TCHT hình thành biểu tƣợng toán học - Quan sát biện pháp mà giáo viên mầm non sử dụng để phát huy TTCNT cho trẻ qua TCHT - Quan sát biểu tính tích cực nhận thức trẻ qua trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn học 6.3 Phƣơng pháp thực hành sƣ phạm Thực hành nhằm kiểm nghiệm tính khả thi biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn học 6.4 Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm Sử dụng hệ thống tập đƣợc xây dựng dựa vào tài liệu “Hướng dẫn tổ chức thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” nhằm khảo sát mức độ biểu TTCNT trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi TCHT Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần phụ lục tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận bao gồm: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận Chƣơng 2: Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 56 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn học nhiệm vụ cho trẻ đƣa tồn nhiệm vụ nhận thức cho trẻ lúc Sau giao nhiệm vụ cho trẻ, trình trẻ chơi tùy thuộc vào tình cụ thể, vào khả trẻ mà thay đổi phƣơng pháp, biện pháp cho phù hợp Ví dụ: Trong trò chơi nhằm mục đích củng cố, rèn luyện biểu tƣợng có phƣơng pháp chủ đạo phƣơng pháp thực hành, tức trẻ tự luyện tập chủ yếu, cô sử dụng phƣơng pháp trực quan làm mẫu cần thiết Nhƣng mức độ nhận thức trẻ khơng đạt so với mục đích – u cầu đề thay đổi biện pháp cho phù hợp, làm mẫu hƣớng dẫn trẻ chơi lại 2.3.6 Phân nhóm chơi phù hợp * Mục đích Mục đích biện pháp giáo viên sở nắm đƣợc hình thức dạy học, từ vận dụng cách linh hoạt hình thức vào trình tổ chức TCHT nhằm phát huy TTCNT cho trẻ * Yêu cầu - Việc phân nhóm chơi cần đảm bảo tính tự do, tự nguyện, không bị áp đặt, đƣợc lựa chọn tham gia vào TCHT theo hứng thú nhu cầu thân trẻ - Giáo viên cần nắm vững ƣu điểm hạn chế hình thức tổ chức, để có vận dụng linh hoạt trình tổ chức TCHT hình thành biểu tƣợng toán học * Nội dung TCHT đƣợc tổ chức đa dạng, phong phú dƣới nhiều hình thức khác (cá nhân, theo nhóm hay lớp), điều tạo cho trẻ mẻ, từ làm tăng hấp dẫn trẻ với TCHT 39 - Hình thứcnhân hình thức dạy học có sớm nhất, dạy họcnhân trẻ nắm kiến thức thực nhiệm vụ khác dƣới giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp ngƣời lớn Trong tổ chức TCHT, hình thứcnhân đƣợc sử dụng cần trẻ thực động tác mẫu, thao tác lại cách xác hóa kiến thứctrẻ vừa lĩnh hội Trong hình thức tổ chức cá nhân giao lƣu cô trẻ đem lại cho trẻ cảm xúc tích cực Hơn hƣớng dẫn chonhân trẻ giáo viên dễ dàng nhận vùng phát triển gần trẻ, từ có lựa chọn nội dung phƣơng pháp hƣớng dẫn cách phù hợp - Hình thức tổ chức theo nhóm, tập thể đƣợc sử dụng phổ biến Bởi hình thức giáo viên tổ chức cho lớp chơi Hình thức có ƣu điểm đặc biệt là: Giữa trẻ nhóm lớp có học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, làm tăng tính thi đua q trình nhận thức Đây điểm kích thích trẻ tích cực hoạt động Bên cạch hình thức tổ chức theo nhóm, tâp thể gặp phải hạn chế lớn giáo viên khó thực đƣợc nguyên tắc giáo dục cá biệt, khó nắm đƣợc đặc điểm tâm, sinh lý riêng biệt trẻ * Cách tiến hành - Cần xác định đặc thù TCHT lựa chọn phù hợp với hình thức tổ chức Có trò chơi giáo viên cần phải kết hợp nhiều hình thức chơi cho trẻ Sự thay đổi cách linh hoạt hình thức tổ chức trò chơi tạo hấp dẫn, tăng hứng thú, tính tích cực độc lập trẻ - Xác định nhiệm vụ dạy học bƣớc tổ chức chơi hình thành biểu tƣợng mới, luyện tập, củng cố hay nâng cao lực cho trẻ mà lựa chọn hình thức chơi cho phù hợp 40 - Trong q trình trẻ chơi khuyến khích, nâng đỡ trợ giúp trẻ chơi cách hợp lý Tạo điều kiện, hội để phát huy tính độc lập, sáng tạo vận dụng kiến thức có vào hồn cảnh cụ thể - Khi phân nhóm chơi cần ý, nhiệm vụ có mức độ khó dễ nhƣ nhóm phân cho trẻ giỏi kém, nhanh chậm Nhƣng nhiệm vụ chơi có mức độ khó dễ khác việc phân nhóm theo khả trẻ nhƣ: nhiệm vụ khó giao cho nhóm có trẻ khá, giỏi nhóm có trẻ yếu, nhiệm vụ chơi cần dễ 2.4 SỰ PHỐI HỢP CÁC BIỆN PHÁP TRÊN ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRÕ CHƠI HỌC TẬP HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG TỐN Việc phát huy TTCNT cho trẻ qua TCHT hình thành biểu tƣợng toán học, trƣớc tiên ta cần xây dựng số TCHT phong phú, từ tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều hội lựa chọn trò chơi cho phù hợp với nội dung giáo dục Nhờ có việc chọn lựa đƣợc trò chơi phù hợp mà tạo đƣợc nhiều thuận lợi cho trình lập kế hoạch tổ chức TCHT hình thành biểu tƣợng toán Một kế hoạch rõ ràng giúp cho giáo viên có nhìn khái qt q trình giáo dục qua thực việc tổ chức TCHT cách thuận lợi, chủ động Trƣớc tổ chức TCHT, để tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, tự nhiên trình hoạt động giáo viên cần tạo đƣợc mơi trƣờng chơi mang tính phát triển nhận thức cho trẻ Nói cách khác mơi trƣơng mà phải gây đƣợc tình cảm với trẻ, nghĩa trẻ phải thích mong muốn đƣợc chơi mơi trƣờng Góc độ khác, mơi trƣờng chơi mang tính phát triển tạo MQH tốt cô trẻ 41 Nhƣ vậy, q trình tổ chức TCHT vừa ngƣời hƣớng dẫn đồng thời bạn chơi trẻ Nhƣng q trình tổ chức phải phối hợp sử dụng phƣơng pháp, biện pháp nhƣ: trực quan, dùng lời, thực hành Nhằm xác hóa, hệ thống hóa kiến thức, kỹ mà trẻ phải lĩnh hội Bên cạnh q trình tổ chức TCHT giáo viên cần phải linh hoạt vận dụng nhiều hình thức khác nhƣ: cá nhân, theo nhóm, tập thể… Nhằm tạo điều kiện tốt nhất, thoải mái cho trẻ Đồng thời trình giáo viên cần khen ngợi, động viên trẻ kịp thời giúp trẻ tự tin, tích cực thực nhiệm vụ nhận thức Chính điều làm cho kết hoạt động trẻ cao hơn, sâu sắc Từ phân tích cho thấy, biện pháp sở tạo điều kiện thuận lợi để trình tổ chức TCHT đƣợc tốt nhất, trẻ đƣợc thoải mái Các biện pháp có mối quan hệ mật thiết với tác dụng hỗ trợ lẫn Đặc biệt biện pháp có mục đích chung phát huy TTCNT trẻ 5-6 tuổi 42 KẾT LUẬN Toán học môn học tảng cho tất môn học khoa học đại khác Dù theo học mơn học tự nhiên hay xã hội khơng thể tách khỏi tảng toán học, hoạt động sống thƣờng nhật khơng thể thiếu tốn học Do đó, việc cho trẻ làm quen với tốn học có vị trí đặc biệt quan trọng phát triển nhận thức nói riêng phát triển nhân cách tồn diện trẻ nói chung Nó đặt móng cho phát triển tƣ duy, lực nhận biết trẻ, góp phần chuẩn bị cho trẻ đến trƣờng phổ thơng Việc hình thành biểu tƣợng tốn học cho trẻ mẫu giáo vơ quan trọng cần thiết Những tiết học “làm quen với tốn” khơng giúp hình thành biểu tƣợng đẳng trẻ mà giúp trẻ mở rộng hiểu biết môi trƣờng xung quanh Trong tiết học hình thành biểu tƣợng tốn, ngồi việc lựa chọn phƣơng pháp dạy phù hợp, giáo viên xây dựng đƣợc số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực nhận thức dạy học hiệu đạt đƣợc nâng cao Đối với việc nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tượng tốn học” đƣợc tiến hành dựa quan niệm tính tích cực nhận thức, biểu tính tích cực nhận thức Phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ đƣờng nâng cao khả nhận thức giới xung quanh nói chung dấu hiệu tốn học nói riêng, góp phần giúp trẻ nắm đƣợc biểu tƣợng toán học vận dụng chúng vào điều kiện hoàn cảnh khác nhau, giáo dục trẻ đức tính cần thiết ngƣời nhƣ: tích cực, nỗ lực, độc lập… Để nâng cao mức độ tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn học cần phối hợp sử dụng cách 43 đồng linh hoạt q trình tổ chức trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn học cho trẻ 5-6 tuổi biện pháp nhƣ: - Xây dựng số trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn học - Lập kế hoạch tổ chức trò chơi học tập hình thành biểu tốn học - Xây dựng mơi trƣờng chơi mang tính phát triển - Tạo tình chơi có vấn đề nhận thức cho trẻ - Phối hợp sử dụng biện pháp trực quan, thực hành, dùng lời để hƣớng dẫn trẻ cách chơi - Phân nhóm chơi phù hợp Chọn nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tượng tốn học”, tơi muốn góp phần nâng cao hiệu việc hình thành biểu tƣợng tốn cho trẻ, tạo tiền đề vững cho việc học toán sau trẻ Nhƣng thời gian nghiên cứu hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô bạn để đề tài nghiên cứu tơi đƣợc hồn thiện 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đoàn Thanh Âm (Chủ biên), Giáo dục học Mầm non, Nhà xuất Đại học sƣ phạm, (2006) [2] Nguyễn Ngọc Châm, Trần Lan Hƣơng, Nguyễn Thanh Thủy, Tuyển tập trò chơi phát triển cho trẻ mẫu giáo, Nhà xuất Hà Nội, (2002) [3] Lê Thu Hƣơng (Chủ biên), Tuyển chọn trò chơi, hát, thơ ca, câu đố theo chủ đề, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, (2011) [4] Lê Thu Hƣơng (Chủ biên), Hướng dẫn tổ chức thực hoạt động giáo dục trường mầm non theo chủ đề, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, (2011) [5] Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp hình thành biểu tượng tốn học đẳng cho trẻ mầm non, Nhà xuất Đại học sƣ phạm, (2010) [6] Đinh Thị Nhung, Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, (2011) [7] Đinh Thị Nhung, Tốn phương pháp hình thành biểu tượng tốn học cho trẻ mẫu giáo (quyển II), Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội, (2006) [8] Kharlamov I.F, Phát huy tính tích cực học tập học sinh nào, Nhà xuất Giáo dục, (1975) [9] Bộ giáo dục đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, (2010) [10] Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Chủ biên), Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Hà Nội, (2006) [11] Lê Thị Ánh Tuyết - Phạm Thị Mai Chi, Hướng dẫn thực đổi hình thành tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, Nhà xuất Giáo dục, (2002) 45 PHỤ LỤC GIÁO ÁN 1: Chủ điểm: Thế giới động vật Hoạt động: Phân biệt phía trên-dƣới, trƣớc-sau, phảitrái đối tƣợng Đề tài: Trò chơi “Pháo thủ” Lứa tuổi: 5-6 tuổi Thời gian: 30 – 35 phút Ngày dạy: Ngƣời dạy: I Mục đích – yêu cầu - Kiến thức: Dạy trẻ xác định đƣợc hƣớng (trƣớc, sau, trên, dƣới, phải, trái) số đối tƣợng - Kỹ năng: + Hình thành phát triển thao tác tƣ nhƣ: so sánh, khái quát, phân tích, tổng hợp + Phát huy tính chủ động, độc lập trẻ trình chơi - Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia trò chơi II Chuẩn bị Chuẩn bị cô - Nhạc “gà trống, mèo cún con” - Một bìa nhỏ có gắn cán để cầm vẽ lên chữ số 1, 2, 3,… - Dùng phấn vẽ lên sân chơi số vòng giả làm bệ pháo, số ống nhựa giấy giả làm nòng pháo Chuẩn bị trẻ - Mỗi trẻhình gà trống mèo cún III Tiến hành 46 Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động 1: Gây hứng thú - Cô cho trẻ hát “gà trống, mèo cón con” + Các vừa hát hát gì? + Gà trống, mèo cún + Bài hát có nhắc tới vật nào? + Con ga, mèo cún + Các thấy vật có đáng u + Có khơng? + Hơm đóng vai thành vật đáng yêu để thi đua trò chơi “Pháo thủ” Hoạt động 2: Trò chơi “Pháo thủ” a Cơ phân đội chơi cho trẻ + Tổ 1: Là đội gà trống (mỗi trẻ đội mũ hình gà trống) + Trẻ đội mũ + Tổ 2: Là đội mèo (mỗi trẻ đội mũ + Trẻ đội mũ hình mèo con) + Tổ 3: Là đội cún (mỗi trẻ đội mũ + Trẻ đội mũ hình cún con) b Luật chơi: Khi có hiệu lệnh pháo thủ phải vị trí mình, sai vị trí bị loại khỏi chơi + Trẻ lắng nghe c Tổ chức cho trẻ chơi: * Lần 1: Cô hƣớng dẫn chia lớp thành đội, đội chọn trẻ ngồi vòng tròn, tay cầm ống nhựa làm pháo, trẻ lại mang 47 số hiệu pháo thủ số 1, pháo thủ số 2, pháo thủ số 3, pháo thủ số - Cô hô to: Các pháo thủ - đứng hàng để chờ lệnh vào vị trí + Các pháo thủ số tiến lên phía trƣớc bệ pháo + trẻ tiến phía trƣớc bệ pháo + Các pháo thủ số tiến đến phía sau bệ pháo + Trẻ tiến phía sau bệ pháo + Các pháo thủ số tiến sang bên phải bệ pháo + Trẻ tiến sang bên phải bệ pháo + Các pháo thủ số tiến sang bên trái bệ pháo + Trẻ tiến sang bên trái bệ pháo - Cô cho đội lên chơi mẫu + Đội gà trống lên chơi mẫu - Cô tổ chức cho lớp chơi + Cả lớp chơi - Tạo tình chơi mang tính có vấn đề, mang tính tìm kiếm cách nâng dần độ khó, phức tạp trò chơi * Lần 2: Cơ cho đổi vị trí bệ pháo (quay ngƣợc lại) nhiệm vụ chơi đƣợc nâng cao nhƣ sau: + Các pháo thủ số tiến phía trƣớc bệ pháo chọn nhóm đồ vật có số lƣợng + Trẻ thực + Các pháo thủ số tiến phía sau bệ pháo chọn đồ vật có dạng hình tròn + Trẻ thực + Các pháo thủ số tiến sang bên phải bệ pháo chọn nhóm đồ vật có dạng hình tròn + Các pháo thủ số tiến sang bên trái bệ pháo 48 + Trẻ thực chọn nhóm đồ vật có số lƣợng nhiều + Trẻ thực Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá kết chơi trẻ - Cô cho trẻ tự nhận xét, đánh giá, nói lên cảm nghĩ đƣợc tham gia trò chơi + Trẻ tự nhận xét - Cô khen ngợi, động viên trẻ đạt kết cao, đặc biệt trẻ có tiến bộ, tạo cho trẻ cảm giác tự tin vào thân - Tạo cho trẻ hứng thú chờ đợi buổi chơi 49 + Trẻ lắng nghe GIÁO ÁN 2: Chủ điểm: phƣơng tiện giao thông Hoạt động: Nhận biết, hình vng, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật Đề tài: Trò chơi „„Tặng q cho bạn‟‟ Lứa tuổi: 5-6 tuổi Thời gian: 30 – 35 phút Ngày dạy: Ngƣời dạy: I Mục đích – yêu cầu - Kiến thức: Trẻ nhận biết đƣợc số hình học quen thuộc, nghe sử dụng đƣợc từ hình hình học - Kỹ năng: + Hình thành phát triển thao tác tƣ nhƣ : so sánh, khái quát, tổng hợp… + Phát huy tính chủ động, độc lập trẻ trình chơi - Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, đồn kết chơi với bạn bè II Chuẩn bị Chuẩn bị cô - Nhạc „„Em qua ngã tƣ đƣờng phố‟‟ - Một số khăn tay Mỗi khăn có dán hình hình học góc - Một số đồ vật có hình dạng tƣơng ứng với hình khăn dùng làm quà Xếp hình bàn góc lớp Chuẩn bị trẻ - Tam vui vẻ bƣớc vào trò chơi III Tiến hành 50 Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động 1: Gây hứng thú - Cô cho trẻ hát “Em qua ngã tƣ đƣờng phố” + Các vừa hát hát hát gì? + Em qua ngã tƣ đƣờng phố + hát nói điều gì? + Các bạn chơi trò chơi “giao thơng” + Trong trò chơi bạn có chấp hành luật + Có lệ giao thơng khơng con? + Thế có chấp hành luật lệ giao + Có thơng nhƣ bạn khơng? - À! Vì ngoan nên hơm tổ chức cho tham gia vào trò chơi “Tặng quà cho bạn” trò chơi đƣợc tặng q ý nghĩa Các có thích khơng nào? + Trẻ trả lời Hoạt động 2: Trò chơi “Tặng q cho bạn” a Cơ phân nhóm chơi cho trẻ: - Nhóm 1: Là đội “Tàu thủy” - Nhóm 2: Là đội “Thuyền buồm” (Lƣu ý: Số lƣợng nhóm chơi Nếu lẻ trẻ cô tham gia choi trẻ.) b Luật chơi: Trẻ phải tặng q cho bạn có hình dạng giống nhƣ hình khăn trẻ Nếu sai trẻ phải chịu phạt nhảy lò cò vòng quanh + Trẻ lắng nghe có nói 51 lớp luật chơi c Tổ chức chơi cho trẻ: * Lần 1: Tạo hoàn cảnh chơi “Tặng quà” - Cô hƣớng dẫn trẻ cách chơi, cô phát cho nhóm thứ trẻ khăn tay dặn: “Lát có bạn đến tặng quà cho con, nhận đƣợc q có hình dạng giống nhƣ hình khăn Vậy + Nhóm lắng nghe xem kĩ xem khăn có hình nhé” hƣớng dẫn - Cơ tới hƣớng dẫn cháu nhóm thứ hai tới góc lớp có số đồ vật đƣợc chuẩn bị trƣớc Mỗi trẻ đƣợc chọn đồ vật tùy ý làm quà tặng Các trẻ nói cho lớp biết muốn tặng q cho Ví dụ: “Tơi có đèn giao thơng, tơi muốn tặng q cho bạn có hình tròn + Nhóm hai lắng nghe khăn tay” hƣớng dẫn + Cô mời trẻ lên chơi mẫu + Một trẻ lên chơi mẫu + Cô tổ chức cho lớp chơi 1-2 lần + Cả lớp chơi trò chơi - Cơ ý giúp đỡ cá nhân trẻ chơi (Cô cần hƣớng dẫn trẻ nói lời cảm ơn đƣợc nhận quà) * Lần 2: Cách chơi tƣơng tự nhƣ lân 1, nhƣng nhiệm vụ chơi đƣợc nâng cao Cô cho đổi nhóm vật đƣợc in khăn khối Còn ngƣời tặng q có hộp q ngồi dán chữ số 2, 4, tƣơng ứng với số mặt khối trụ, khối chữ nhật, khối vng Ví dụ: “Tơi + Trẻ lắng nghe hƣớng 52 có hộp q dán chữ số 4, tơi muốn tặng cho bạn dẫn có khối tam giác khăn” + Cô mời 1-2 bạn lên chơi thử + 1-2 trẻ lên chơi thử + Cô tổ chức cho lớp chơi 2-3 lần + Trẻ chơi trò chơi 2-3 lần (Cơ giúp đỡ cá nhân trẻ yếu kém) 3.hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá kết chơi trẻ - Cô cho trẻ tự nhận xét, đánh giá, nói nên cảm + Trẻ nhận xét đánh giá nghĩ đƣợc tham gia trò chơi - Giáo viên khen ngợi, động viên trẻ đạt + Trẻ lắng nghe cô nhận kết cao, đặc biệt trẻ có tiến bộ, tạo xét cho trẻ cảm giác tự tin vào thân - Tạo cho trẻ hứng thú chờ đợi buổi chơi 53 ... cho trẻ 5- 6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tượng tốn học nhƣ sau: Biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5- 6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tượng toán học tổ... luận biện pháp phát huy TTCNT cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tƣợng tốn học sơ đẳng - Xây dựng số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5- 6 tuổi qua trò. .. đích hình thành biểu tƣợng toán học cho trẻ 5- 6 tuổi 24 2.2.4 Góp phần phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5- 6 tuổi 25 2.3 XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tượng toán học (2014) , Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua trò chơi học tập hình thành biểu tượng toán học (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay