Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ trường mầm non phúc thắng thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc (2014)

78 71 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:41

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC LÊ THỊ DUNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ TRƢỜNG MẦM NON PHÚC THẮNGTHỊ PHÚC YÊNTỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆM ĐẠI HỌC Chuyên nghành: Tâm lý học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS Lê Thanh Hà HÀ NỘI – 2014 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ĐVTCĐ: Đóng vai theo chủ đề GD: Giáo dục MGN: Mẫu giáo nhỡ LỜI CẢM ƠN! Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo mơn Tâm Lí Giáo Dục tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Thanh Hà trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ em tận tình suốt thời gian em thực khóa luận Do lần đầu làm quen với nghiên cứu hoa học, vốn kiến thức, kinh nghiệm thân hạn chế nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn sinh viên để đề tài em tiếp tục hồn thiện q trình học tập giảng dạy say Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Lê Thị Dung LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận em hồn thành hướng dẫn tận tình thầy Lê Thanh Hà với nỗ lực thân Đề tài chưa cơng bố cơng tình khác Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Lê Thị Dung MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận PHẦN 2: NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài khóa luận 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu tác giả nước 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu tác giả nước 1.2Những vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài khóa luận 1.2.1 Trò chơi đóng vai theo chủ đề 1.2.2 Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA TRẺ MẪU GIÁO NHỠ TRONG TRƢƠNG MẦM NON PHÚC THẮNG 23 2.1 Địa bàn điều tra đặc điểm trường mầm non Phúc Thắng 23 2.2 thực trạng việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề giáo viên trường mầm non Phúc Thắng 23 2.1.1 Qua thực nghiệm quan sát, dự lớp mẫu giáo Nhỡ trường mầm non Phúc Thắng tơi có số nhận xét: 23 2.1.2 Qua việc nghiên cứu điều tra thu kết sau: 25 2.3 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng 28 CHƢƠNG 3:: THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 31 3.1 Vài nét lớp thực nghiệm 31 3.2 Các biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề 33 3.3 Các bước tiến hành 34 3.3.1 Đo đầu vào 35 3.3.2 Tiến hành thực nghiệm 39 3.3.3 Đo đầu 54 3.3.4 Phân tích so sánh kết nhóm (sau thực nghiệm) 60 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài “Trẻ em búp cành Biết ăn biết ngủ biết học hành ngoan” Việc chăm sóc giáo dục trẻ em từ năm sống việc làm cần thiết có ý nghĩa vô quan trọng nghiệp chăm lo đào tạo bồi dưỡng hệ trẻ trở thành người tương lai đất nước Lứa tuổi mẫu giáo quãng đời có tầm quan trọng đặc biệt trình phát triển chung trẻ Đây giai đoạn tâm sinh lí trẻ hình thành phát triển mạnh mẽ, vào giai đoạn trẻ xuất nhiều hình thức hoạt động khác vui chơi, lao động, học tập vui chơi mà trung tâm trò chơi đóng vai theo chủ đề hoạt động chủ đạo trẻ, thông qua chơi trẻ phát triển chức tâm lí, hình thành nhân cách khám phá mơi trường xung quanh Qua kích thích tính mò, khả quan sát, lực phán đốn trí tưởng tượng trẻ.Trò chơi ni dưỡng tâm hồn trẻ mà khơng có thay Do đó, người ta quan niệm tổ chức trò chơi tổ chức sống cho trẻ tuổi Mầm Non Như trường mầm non môi trường thuận lợi để trẻ phát triển, trẻ chăm sóc, giáo dục mà vui chơi để thỏa mãn vai chơi giúp trẻ có cách ứng xử hợp với người hội tức trẻ học cách làm người.Chính nhà giáo dục cần có thái độ mực việc hướng dẫn, tổ chức cho trẻ chơi nhằm phát triển tích cực vai trò trò chơi phát triển trẻ Trong thực tế trường mầm non việc giáo viên tổ chức cho trẻ chơi chưa thực tốt Trò chơi đóng vai theo chủ đề chưa thực quan tâm, trò chơi chưa niềm vui, niềm hạnh phúc trẻ Vậy vấn đề cấp thiết phải tăng cường tổ chức hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề cách thường xuyên phải có hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể, phải nghiên cứu kỹ tổ chức trò chơi dành cho trẻ em mầm non Tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, hứng thú, say mê chơi, từ phát triển chức tâm lí nảy sinh trẻ Với lí đam mê môn học lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ trường mầm non Phúc Thắng” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ Trên sở đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ 3.2 Khách thể nghiên cứu 30 Trẻ mẫu giáo nhỡ trường mầm non Phúc Thắng Giả thuyết khoa học Thông qua việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ giúp phát triển nhân cách cho trẻ, trẻ tích cực tham gia vào trò chơi từ giáo viên biết cách tổ chức cho trẻ thường xuyên tham gia vào trò chơi ĐVTCĐ Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lí luận vấn đề nghiên cứu 5.2 Nghiên cứu thăm dò thực trạng việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ 5.3 Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ Phƣơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau: 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận Phương pháp tổng hợp, phân tích lý thuyết Phương pháp xếp loại khái quát hóa lý thuyết 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.2.1 Phương pháp điều tra Điều tra tiểu sử nghiên cứu qua hồ Điều tra thông qua vấn 6.2.2 Phương pháp quan sát - Đối với trẻ: Theo dõi kỹ đóng vai, hứng thú, thao tác hành động trình chơi trẻ - Đối với giáo viên: Dự giờ, quan sát, ghi chép cách tổ chức trò chơi ĐVTCĐ cho trẻ mẫu giáo nhỡ trường Mầm non 6.2.3 Phương pháp đàm thoại - Điều tra thông qua việc trò chuyện với giáo viên số vấn đề trẻ - Điều tra thơng qua việc trò chuyện với trẻ trước chơi, chơi sau chơi 6.2.4 Phương pháp thực nghiệm Dùng phương pháp nhằm kiểm nghiệm biện pháp nêu có liên quan đến giả thuyết đề tài, phương pháp tiến hành sau: - Lấy 15 cháu lớp mẫu giáo nhỡ A: Các cháu thị xã, học có sức khỏe bình thường để làm nhóm thực nghiệm - Lấy 15 cháu lớp mẫu giáo nhỡ B: Các cháu thị xã, học có sức khỏe tốt để làm nhóm đối chứng - Đo đầu vào nhóm theo số tiêu chí sau: + Kỹ đóng vai theo chủ đề + Hứng thú chơi + Khả mở rộng chủ đề nội dung chơi + Kỹ liên kết trò chơi - Tiến hành thực nghiệm tác động biện pháp vào nhóm thức nghiệm, nhóm đối chứng để ngun phương pháp tiến hành - Đo kết đầu nhóm sau thực nghiệm so sánh kêt nhóm để rút kết luận - Nếu kết nhóm thực nghiệm cao kết nhóm đối chứng đề biện pháp hợp lý TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ  Tiêu chí 1: Kỹ đóng vai theo chủ đề Trẻ đóng vai cụ thể trò chơi, đóng vai chủ đề, quan sát kỹ thao tác nhập vai trẻ + Mức độ 1: Trẻ nhập vào vai có cách thành thạo tự nhiên hành động vai chơi giống thật (3 điểm) + Mức độ 2: Hành động kỹ đóng vai chưa thàn thạo lúng túng chưa tự nhiên (2 điểm) + Mức độ 3: Kỹ hành động vai chơi chưa với trò chơi (1 điểm)  Tiêu chí 2: Hứng thú chơi Sử dụng phương pháp trò chơi ĐVTCĐ Kỹ đóng vai vụng chưa thể thái độ tình cảm Trẻ chưa thực nhập vai cách thành tâm, trẻ nhập vai cách cứng nhắc  Ở nhóm trẻ gia đình Trẻ biết cách bế em, cho em ăn ngủ khám bệnh nghĩa trẻ làm đượ công việc tối thiểu trò chơi, trẻ chưa có sáng tạo tình Nhìn trẻ chơi ta thấy cháu ngồi bàn bế búp bê người bát – thìa cho búp bê ăn Trẻ biết chơi rập khuân cách máy móc  Ở nhóm trẻ chơi nấu ăn Trẻ giao tiếp với lúc nấu, trẻ khơng trò chuyện hỏi han cách nấu, ăn trẻ đơn điệu, trẻ chưa biết sáng tạo thêm ăn Trẻ biết nấu cơm cho bác xây dựng ăn dọn cơm trẻ chưa có để bày biện (Đĩa, bát, mâm…) Khi ăn trẻ nghịch phá lung tung gây trật tự nhóm.Trong q trình chơi trẻ chưa biết lên kết nhóm  Ở nhóm bệnh viện Sau thỏa thuận xong vai chơi trẻ nhanh chóng lấy đồ chơi ngồi vào bàn ghế mà cô kê sẵn Trẻ biết cách tiêm, đặt ống nghe vào bụng búp bê để khám kết luận cháu bị đau bụng khơng có bệnh nhân trẻ ngồi chơi chưa biết liên kết nhóm lại với chưa biết sáng tạo hoạt động  Ở nhóm chơi xây dựng Lúc đầu trẻ chơi hứng trẻ biết tự phân vai chơi cho nhau, vài phút đầu trẻ hứng thú sau trẻ chán khơng quan tâm đến cơng trình Trẻ khơng biết liên kết nhóm chơi chung Trẻ giao tiếp ít, mà 58 thay vào trẻ nghịch ngợm, trẻ chưa biết giúp đỡ để hồn thiện cơng trình hay góp ý kiển để cơng trình thêm đẹp  Ở nhóm bán hàng: Sau trẻ thỏa thuận vai chơi cho thành viên nhom xong trẻ chở vị trí mà giáo chuẩn bị sẵn để chơi Trong trình chơi lúc đầu trẻ hứng thú hứng thú khơng kéo dài Khi trẻ chơi trẻ chơi trẻ chưa biết chào hỏi khách vào mua hàng mà trẻ ngồi chơi chạy sang nhóm khác quậy phá Trẻ chưa biết liên kết nhóm chơi vào nhóm chơi chung Nhận xét nhóm thực nghiệm kiểm chứng Qua thực nghiệm nhóm đối chứng tơi thấy rằng: Qua trình trẻ học hỏi lẫn trẻ chơi có chút so với thực nghiệm Kỹ đóng vai trẻ kém, vụng về, trẻ chưa bộc lộ tình cảm giao tiếp nên trẻ chưa thực nhập vai Trẻ giao tiếp với nhau, trẻ chưa có liên kết nhóm chơi với chủ đề chơi, mà trẻ chưa có sáng tạo chưa mở rộng nội dung chơi 3.3.3.3 Kết thực nghiệm kiểm chứng Khi tiến hành thực nghiệm kiểm chứng tiến hành theo dõi cho trẻ theo tiêu chí mà chúng tơi dự định xây dựng phần 59 Vậy kết hai nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm đạt sau: Nhóm Đối Tiêu chí 1: Hứng thú Tiêu chí 2: Kỹ Tiêu chí 3: Giao tiếp chơi đóng vai chơi Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức độ độ độ độ độ độ độ độ độ 14% 66% 20% 0% 73% 27% 0% 45% 55% 54% 46% 0% 73% 27% 0% 55% 45% 0% chứng Thực nghiệm 3.3.4 Phân tích so sánh kết nhóm (sau thực nghiệm) 3.3.4.1 Hứng thú chơi - Nhóm thực nghiệm Trong thời gian chơi 100% trẻ chơi khơng bỏ nhóm, trẻ hứng thú suốt q trình chơi Khơng có trẻ toe thái độ chán chơi, có kết ày chúng tơi thường xuyên theo dõi tạo tình gây hứng thú cho trẻ cách đặt câu hỏi đưa tình để trẻ tự giải Đưa đồ chơi để thu hút trẻ vào trò chơi - Nhóm đối chứng: Trong q trình chơi có 14% trẻ hứng thú chơi buổi 66% trẻ tỏ có hứng thú chơi chưa trì 20% khơng thích chơi Nhưng có lên so với thực nghiệm 46% trẻ khơng thích chơi 60 Ngun nhân: Đó giáo viên quan tâm đến trẻ, để mặc trẻ chơi Chưa khêu gợi hứng thú trẻ, áp đặt nên trẻ dễ nhàm chán chơi Hứng thú trẻ nhóm thể biểu đồ sau: Biểu đ 4: Hứng thú chơi (sau thực nghiệm) Nhìn vào biểu đồ ta thấy điểm trung bình thực nghiệm lớn điểm trug bình đối chứng Như sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng rõ rêt 3.3.4.2 Kỹ đóng vai - Nhóm thực nghiệm: Tất có kỹ đóng vai q trình chơi trẻ sáng tạo, trẻ sáng tạo ta hoàn cảnh chơi, nội dung chơi phong phú có tới 73% trẻ sáng tạo chơi so với thực nghiệm 0% Trong q trình chơi trẻ biết điều khiển trò chơi biết tự mở rộng chủ đề chơi nội dung chơi, trẻ biết nhận xét bạn biết tự nhận xét mình, biết giúp đỡ lẫn trình chơi 61 Để đạt kết tơi phải thường xuyên củng cố làm giàu biểu tượng giới xung quanh Trên sử để phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo ln xác kỹ thao tác, đóng vai thường xuyên rèn luyện kỹ chơi Để đạt điều tơi phải ln động viên khích lệ kịp thời cho trẻ - Nhóm đối chứng: Kỹ đóng vai trẻ khơng thành thạo Trẻ khơng biết liên kết với nhóm chơi với để tạo thành nhóm chơi chung Nhìn chung nhóm chơi dừng lại thao tác với đồ vật, khơng có sáng tạo chơi, trẻ chơi cách rập khuân theo hướng dẫn cô Nguyên nhân: Do biện pháp cô gò bó, bắt trẻ chơi theo ý cô, chủ đề chơi nội dung chơi, vai chơi cô áp đặt trẻ Cô không rèn luyện kỹ chơi cho trẻ, kết thể bảng sau: Biểu đ 5: Kỹ đóng vai nhóm (sau thực nghiệm) 62 3.3.4.3 Giao tiếp với chơi - Nhóm thực nghiệm: Trong q trình chơi trẻ giao tiếp vói nhiều, biết giao tiếp nhóm ngồi nhóm 100% trẻ giao tiếp với nhau, trẻ tích cực giao tiếp khơng khí vui chới vui vẻ, thoải mái sơi Các nhóm liên kết với chặt chẽ Có kết chúng tơi tích cực đến nhóm để gợi ý hồn cảnh chơi để khích lệ giao tiếp trẻ, động viên khuyến khích trẻ - Nhóm đối chứng: Trong q trình chơi trẻ khơng giao tiếp với nhóm có 45% trẻgiao tiếp với 55% trẻ chưa giao tiếp Nguyên nhân: Do cô không quan tâm đến giao tiếp trẻ bỏ mặc trẻ chơi Khơng đặt câu hỏi để khuyến khích động viên trẻ Kết giao tiếp trẻ thể sau: Biểu đ 6: Mức độ giao tiếp 63 Nhìn vào biểu đồ ta thấy nhóm thực nghiệm trẻ có kỹ giao tiếp nhiều so với nhóm đối chứng 3.3.4.4 Chủ đề nội dung chơi - Nhóm thực nghiệm Từ chủ đề cũ phát triển thêm chủ đề mới, chủ đề nhỏ phục vụ cho chủ đề lớn Nội dung chơi phong phú, trẻ sáng tạo nhiều nội dung chơi Do tơi ln ý mở rộng phạm vi tiếp xúc cho trẻ để làm giàu trí tưởng tượng sống xung quanh cho trẻ, luôn tạo tình giúp trẻ mở rộng chủ động chủ đề nội dung chơi Trong trình chơi ý thêm chủ đề chơi cho trẻ - Nhóm đối chứng Trẻ chơi rập khuân theo chủ đề nội dung cô giáo giao cho trẻ, trẻ chơi trò chơitrẻ mở rộng biểu tượng nên chủ đê chơi nội dung chơi trẻ bó hẹp chưa phong phú Trẻ chơi theo ý định cơ, chơi chỗ hẹp, đồ chơi trẻ đơng lượng đồ chơi hạn hẹp… Nhận xét: Qua tất kết điều tra từ hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm tơi thấy rằng: điểm trung bình tiêu chí nhóm thực nghiệm ln lớn nhóm đối chứng Thực nghiệm trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ (4 – tuổi) tơi xây dựng chấp nhận thấy giả thuyết khoa học mà đưa 64 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Như A.X Macaruico viết: “Trò chơi có ý nghĩa quan trọng trẻ, ý nghĩa chẳng khác ý nghĩa hoạt động làm việc phục vụ người lớn Đứa trẻ thể chơi sau lớn thể vui chơi” Vì mà trò chơi ĐVTCĐ đóng vai trò quan trọng hình thành phát triển nhân cách tồn diện cho trẻ mẫu giáo Nó góp phần cho tư duy, trí nhớ, ngơn ngữ trẻ, hình thức tổ chức đời sống cho trẻtrở thành hoạt động chủ đạo trẻ, ảnh hưởng định đến hình thành nhân cách trẻ mẫu giáo Quá trình giáo dục trường mẫu giáo tổ chức cách đắn khoa học dựa hoạt động chủ đạo trẻ hoạt động vui chơi Để trò chơi thực trở thành phương tiện giáo dục có hiệu trò chơi ĐVTCĐ phải hướng dẫn tổ chức cách đắn khoa học Bên cạnh giáo phải hiểu rõ chất hoạt động vui chơi quy trình tổ chức trò chơi để hướng dẫn trẻ theo quy luật phát triển phát huy tối đa tác dụng giáo dục trò chơi Giáo viên cần phải khéo léo việc dẫn dắt, khơi gợi trẻ vốn hiểu biết tích cực Đồng thời cần lựa chọn biện pháp phương pháp hướng dẫn phù hợp để khơi gợi hứng thú trì hứng thú, biến mục đich giáo dục thành động chơi Căn vào kết thực nghiệm rút biện pháp giáo viên cần sử dụng q trình hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ sau: 65 - Trong tổ chức cho trẻ chơigiáo phải phát huy tính tích cực, độc lập sáng tạo trẻ biến mục đích giáo dục thành động chơi Mở rộng chủ đề làm giàu nội dung chơi cách ý thường xuyên cung cấp củng cố ấn tượng, biểu tượng cho trẻ sống xung quanh - Tạo điều kiện cho trẻ giao tiếp nhiều chơi - Tạo tình để trẻ liên kết với nhóm chơi - Không thiết phải tổ chức theo bước cứng nhắc tùy vào mục đích, yêu cầu chơitổ chức hướng dẫn - Đặc biệt không nên nhận xét chơi sau buổi, làm chơi trở nên cứng nhắc Mà nên sửa chữa nhắc khéo trẻ chơi chơi có hiệu - Cần linh hoạt thay đổi vị trí chơi cho trẻ Đưa thêm trò chơi mới, đồ chơi vào buổi chơigiáo cần sưu tầm làm thêm đồ chơi đồ chơi người bạn thân thiết trẻ Nếu khơng có đồ chơi trẻ không chơi mặt khác việc mở rộng chủ đề nội dung phụ thuộc đồ chơi Đồ chơi phương tiện gây hứng thú trì hứng thú Trong q trình chơi, hướng dẫn có hiệu thông qua vai, thông qua mối quan hệ vai, giáo viên cần nắm đặc điểm trẻ mà hướng dẫn cho phù hợp Cô người bạn lớn chơi với trẻ quan tâm đến nhóm chơi nắm tiến trình chơi, ủng hộ sáng kiến trẻ Đồng thời cô phải tháo gỡ bất hòa, mâu thuẫn chơi, kịp thời ngăn chạn hành động tiêu cực chơi trẻ Trên số biện pháp hướng dẫn trẻ chơi trò chơi đóng vai theo chủ đề mà tơi áp dụng đạt hiệu tốt góp phần tháo gỡ khó khăn, khúc mắc giáo viên Mẫu Giáo tổ chức hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề 66 3.2 Một số kiến nghị sƣ phạm Trò chơi ĐVTCĐ có vai trò quan trọng việc đặt viên gạch đầu tiên, xây dựng nhân ách hồn thiện, phát triển tâm lí bình thường cho trẻ Mẫu Giáo sau này.Trò chơi ĐVTCĐ trở thành phương tiện giáo dục có hiệu tích cực thực trở thành tổ chức đời sống cho trẻ thấy vai trò trò chơi ĐVTCĐ phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi Mẫu Giáo gia đình nhà trường Mầm non cần tạo điều kiện để trẻ đạt vào hoạt động vui chơi nhu cầu thiếu Qua trình làm thực nghiệm trường Mầm non Phúc Thắng trước kết thúc tập lớn tơi có số kiến nghị đề xuất sau: - Giáo viên cần có hiểu biết lý luận cách thức tổ chức hướng dẫn Trò ĐVTCĐ cho trẻ Để có phương thức, biện pháp hướng dẫn tích cực trẻ giai đoạn lứa tuổi - Khi tổ chức trò chơi cho trẻ giáo viên không nên quan tâm đến kết mà quan tâm đến trình chơi tức trình chơi trẻ chơi gì, hoạt động - Khi hướng dẫn trẻ chơi cần xuất phát từ nhu cầu hứng thú trẻ (phải tơn trọng tính tự chủ trẻ, tránh áp đặt trẻ) cần phát huy tính sáng tạo trẻ chơi - Giáo viên không chơi thay trẻ, để trẻ tự chơi, không nên thấy trẻ đóng vai chưa đạt mà đóng thay trẻ hay điều khiển hoạt động trẻ Hãy lắng nghe giúp đỡ lời gợi ý trẻ gặp khó khăn - Trong tổ chức trò chơi ĐVTCĐ giáo viên cần đặt mục đích mà trẻ cần đạt lên đầu, cho trẻ chơi thời gian, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho trẻ, đồ dùng đồ chơi phải đẹp sinh động phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi trẻ, phù hợp với nội dung chủ đề chơi 67 - Khi tiến hành cho trẻ chơi giáo viên phải cs mở rộng chủ đề nội dung chơi Cần gợi hứng thú giới xung quanh, quan trọng giáo viên cần phải có lòng nhiết tình yêu thương trẻ - Khi tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ cần đưa vào học giáo dục có tác động tích cực tới phát triển tâm lí trẻ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tâm lý học trẻ em trước tuổi học Nguyễn Thị Ánh Tuyết – NXB GD – 1988 Điều cần biết phát truyển trẻ thơ Nguyễn Thị Tuyết – Nguyễn Hoàng Vân NXB GD Hà Nội – 1992 Trò chơi phân vai theo chủ đề việc hình thành nhân cách trẻ MG; Lê Ninh Thuận NXB GD – 1989 Chương trình chăm sóc trẻ (5-6 tuổi) Vụ giáo dục mầm non Hà Nội 1991 Giáo dục Mầm non tập II Đào Thành Âm – Trịnh Dân – Nguyễn Thị Hòa Khoa Giáo dục MN Trường ĐHSP I – Hà Nội Giáo dục mẫu giáo Trần Trọng Thúy NXB GD Tổ chức hướng dẫn trẻ MG chơi: Khoa GDMN Trường ĐHSP I – NXBGDQG Hà Nội 1996 http://ngoinhatraitim.forumotion.net/t465-topic http://tailieu.com 10.http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tro-choi-dong-vai-theo-chu-de-va-vaitro-cua-no-doi-voi-su-phat-trien-tam-ly-tre-em-tuoi-mau-giao-40046/ 11.www.mamnon.com 69 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BIÊN BẢN QUAN SÁT MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ (Dành cho người nghiên cứu) Họ tên trẻ: Năm sinh: Giới tính: Lớp mẫu giáo: Trường mẫu giáo: Họ tên người quan sát: Thời gian quan sát: Nội dung quan sát: Quan sát thực nghiệm theo tiêu chí Tiêu chí 1: Hứng thú chơi Mức độ 1: Trẻ thực hứng thú chơi say sưa từ đầu đến cuối buổi chơi (3 điểm) Mức độ 2: Trẻ hứng thú (2 điểm) Tiêu chí 2: kỹ đóng vai Mức độ 1: Trẻ đóng vai thành thạo có biểu sáng tạo (3 điểm) Tiêu chí 3: Giao tiếp chơi Mức độ 1: Trẻ tích cực giao tiếp nhóm (3 điểm) Mức độ 2: trẻ biết đóng Mức độ 2: Trẻ giao tiếp vai (2 điểm) mức độ trung bình (2 điểm) Mức độ 3: Trẻ khơng Mức độ 3: trẻ chưa biết Mức độ 3: Trẻ khơng hứng thú ( điểm) đóng vai.(1điểm) giao tiếp (1điểm) PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU (dành cho giáo viên) Họ tên:………………………Tuổi:…………………………………… Trình độ chun mơn: Kinh nghiệm: Phụ trách lớp: Chỗ nay: Cơ quan công tác: Để nâng cao chất lượng trò chơi ĐVTCĐ Tôi cần thu thập số ý kiến giáo viên trường, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu X vào ô vuông mà đồng chí cho phù hợp Câu 1: Theo đồng chí việc tổ chức trò chơi ĐVTCĐ có tầm quan trọng công tác GD?  A Quyết định đến chất lượng GD  B Ảnh hưởng đến chất lượng GD  C Không ảnh hưởng đến chất lượng GD Câu 2: Theo đồng chí biện pháp tổ chức trò chơi ĐVTCĐ có ảnh hưởng đến kết chơi trẻ?  A Ảnh hưởng lớn đến kết chơi  B Ảnh hưởng vừa phải đến kết chơi  C Không ảnh hưởng đến kết chơi Câu 3: Đồng chí sử dụng biện pháp biện pháp sau để tổ chức trò chơi ĐVTCĐ cho trẻ Mẫu giáo?  A Để trẻ chơi tự  B Để trẻ chơi theo ý thích  C Để trẻ chơi theo hướng dẫn cô Câu 4: Khi tổ chức trò chơi cho trẻ thường nhận xét vào lúc nào?  A Nhận xét trình chơi  B Nhận xét cuổi buổi chơi Câu 5: Khi tổ chức hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi ĐVTCĐ gặp khó khăn gì?  A Còn thiếu đồ dùng đồ chơi  B kỹ chơi trẻ  C Trẻ đông không quan tâm hết vai  D Lý luận tổ chức hướng dẫn trò chơi ĐVTCĐ hạn chế Câu 6: q trình tổ chức trò chơi ĐVTCĐ giáo viên thường quan tâm đến:  A Kỹ đóng vai  B Hứng thú chơi  C Kỹ giao tiếp  D Khả sáng tạo trẻ Xin chân thành cảm ơn đồng chí cho chúng tơi biết ý kiến Chữ kí ngƣời khai ... trạng việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ 5.3 Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ Phƣơng pháp nghiên... đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ 3.2 Khách thể nghiên cứu 30 Trẻ mẫu giáo nhỡ trường mầm non Phúc Thắng Giả thuyết khoa học Thông qua việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ. .. chơi đóng vai theo chủ đề 1.2.2 Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA TRẺ MẪU
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ trường mầm non phúc thắng thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc (2014) , Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo nhỡ trường mầm non phúc thắng thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay