Nghiên cứu sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề (2014)

63 67 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:41

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ********** LƢU THỊ THU TRANG NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN THƠNG QUA TRÕ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Tâm lý – Giáo dục Ngƣời hƣớng dẫn khoa học T.S GVC NGUYỄN ĐÌNH MẠNH HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Nguyễn Đình Mạnh – TS Giảng viên tổ Tâm lý – Giáo dục trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội – ngƣời tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp em thực tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trƣờng, cô giáo trƣờng Mầm non Ngô Quyền – Thành phố Vĩnh Yên tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em trình nghiên cứu thực đề tài Với điều kiện thời gian nghiên cứu vốn kiến thức hạn chế, chắn đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc đóng góp q thầy bạn đồng nghiệp để đề tài thực có chất lƣợng hữu ích Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 04 năm 2014 Sinh viên Lƣu Thị Thu Trang LỜI CAM ĐOAN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngồi nỗ lực thân, em nhận đƣợc hƣớng dẫn tận tình thầy Nguyễn Đình Mạnh, với giúp đỡ q thầy đóng góp ý kiến bạn khoa Tiểu học Trong trình nghiên cứu em đọc tài liệu tham khảo có liên quan đến vấn đề đề tài Em xin cam đoan kết khóa luận riêng em Kết nghiên cứu không trùng với kết tác giả khác Hà Nội, tháng 04 năm 2014 Sinh viên Lƣu Thị Thu Trang MỤC LỤC PHẦN 1:MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận PHẦN 2: NỘI DUNG CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử nghiên cứu đề tài 1.2 Ngơn ngữ hình thành phát triển ngơn ngữ 1.2.1 Khái niệm ngôn ngữ 1.2.2 Các phận đơn vị ngôn ngữ 1.2.3 Chức ngôn ngữ 1.2.4 Vai trò ngơn ngữ tƣ giao tiếp ngƣời 10 1.2.5 Vai trò ngơn ngữ việc giáo dục đạo đức 11 1.2.6 Vai trò ngơn ngữ việc giáo dục thẩm mỹ 12 1.2.7 Vai trò ngôn ngữ việc giáo dục thể lực 12 1.3 Sự hình thành, phát triển ngơn ngữ cá nhân 13 1.3.1 Ngơn ngữ nói 13 1.3.2 Ngôn ngữ viết 13 1.4 Trẻ mẫu giáo 13 1.4.1 Khái niệm trẻ em 13 1.4.2 Sự phát triển vốn từ trẻ 14 1.4.3 Đặc điểm tâm lý trẻ mẫu giáo lớn 14 1.4.4 Đặc điểm ngôn ngữ trẻ mẫu giáo lớn 16 1.5 Trò chơi đóng vai theo chủ đề 17 1.5.1 Khái niệm 17 1.5.2 Đặc điểm trò chơi đóng vai theo chủ đề 17 1.5.3 Cấu trúc trò chơi đóng vai theo chủ đề 18 1.5.4 Vai trò trò chơi đóng vai theo chủ đề trẻ Mẫu giáo 19 1.5.5 Khả nghe hiểu lời nói 21 1.5.6 Phƣơng pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚP TUỔI A VÀ LỚP TUỔI B TRƢỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN 24 2.1 Thực trạng việc xây dựng nội dung tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề trƣờng mầm non 24 2.1.1 Thực trạng lập kế hoạch tổ chức hƣớng dẫn trẻ chơi trò chơi đóng vai theo chủ đề 25 2.1.2 Thực trạng tạo môi trƣờng chơi cho trẻ 30 2.1.3 Mức độ tích lũy kinh nghiệm làm sống lại kinh nghiệm biện pháp khác cho trẻ trò chơi 30 2.1.4 Quá trình biện pháp tổ chức hƣớng dẫn trẻ chơi 30 2.2 Thực trạng phát triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo lớn 33 2.2.1 Khách thể nghiên cứu 33 2.2.2 Phƣơng pháp điều tra 33 2.2.3 Kết điều tra 34 CHƢƠNG 3: THỬ NGHIỆM TÁC ĐỘNG 42 3.1 Mục đích thử nghiệm 42 3.2 Cách tiến hành 42 3.3 Thời gian nội dung tiến hành thử nghiệm tác động (trong đợt thực tập, từ ngày 17 tháng 02 năm 2014 đến ngày 27 tháng 03 năm 2014 ) 42 3.4 Giáo án thử nghiệm 43 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHẦN 1:MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trƣờng mầm non mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân, khâu quan trọng hệ thống giáo dục giáo dƣỡng tiếng mẹ đẻ nhà trƣờng Trẻ học tiếng mẹ đẻ từ lọt lòng nắm vững tiếng mẹ đẻ điều kiện quan trọng để hình thành, phát triển chức tâm lý Sự tiếp thu ngôn ngữ bƣớc ngoặt then chốt phát triển đầu đời đứa trẻ Sự phát triển xã hội tinh thần đứa trẻ phụ thuộc vào bƣớc ngoặt nhiều Nếu đứa trẻ bị chậm phát triển ngôn ngữ, bé bị lập, khơng thể hòa đồng với đứa trẻ khác gặp nhiều khó khăn học tập Từ đến tuổi, điều kiện thuận lợi, trẻ bƣớc đầu nắm đƣợc hệ thống ngữ âm, ngữ pháp tiếng mẹ đẻ sở giúp trẻ phát triển nhanh chóng vốn từ cấu trúc ngữ pháp Điều giúp trẻ phát triển mặt trí tuệ, tình cảm nhân cách trẻ đƣợc hình thành, có ý nghĩa định đến tƣơng lai sau trẻ Đối với trẻ mẫu giáo, trò chơi hoạt động chủ yếu trẻ Trò chơi hình thức tác động có hiệu đến ngơn ngữ trẻ Trò chơi giúp trẻ tự nói lên lời nói mình, tích cực hóa vốn từ trẻ Nhà tâm lý học ngƣời Pháp Henri – Wallon (1879 – 1962), nghiên cứu tâm lý trẻ em xem trò chơi trẻ tƣợng đáng quan tâm, mà trò chơi đóng vai theo chủ đề chiếm vị trí quan trọng phát triển ngôn ngữ trẻ Các nhà tâm lý học cho rằng, hoạt động vui chơi mà nòng cốt trò chơi đóng vai theo chủ đề hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo Trẻ tham gia trò chơi hồn cảnh Độ tuổi mẫu giáo lớn, trẻ biết tham gia trò chơi sáng tạo hơn, trẻ biết thỏa thuận với bạn chơi để trò chơi đạt kết cao Có thể coi thời kỳ phát triển nét tâm lý đặc trƣng cho tuổi mẫu giáo Từ trƣớc đến nay, việc dạy học tiếng mẹ đẻ nhà trẻ trƣờng Mẫu giáo chƣa đƣợc quan tâm mực, đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề Nếu phát triển tiếng mẹ đẻ bị chậm trễ ảnh hƣởng nhiều đến hình thành phát triển nhân cách trẻ Vấn đề xây dựng nội dung tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề trƣờng mầm non có ảnh hƣởng lớn đến phát triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo lớn Trong đó, việc nghiên cứu phát triển ngơn ngữ trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Việt Nam chƣa có cơng trình nghiên cứu cụ thể Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu phát triển ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề” quan trọng cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Nghiên cứu phát triển ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, qua rút số kết luận, kiến nghị nhằm không ngừng phát tiển ngôn ngữ cho trẻ 2.2 Nhiệm vụ 2.2.1 Nghiên cứu sở lý luận đề tài: Tìm hiểu khái niệm: Khái niệm trẻ em Khái niệm ngơn ngữ Khái niệm trò chơi đóng vai theo chủ đề Trẻ mẫu giáo 2.2.2 Nghiên cứu thực trạng phát triển ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trên sở tìm hiểu ngun nhân chủ quan khách quan có ảnh hƣởng đến phát triển ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo lớn (đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề) 2.2.3 Thử nghiệm tác động vào q trình phát triển ngơn ngữ trẻ Mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 100 trẻ, lớp tuổi A tuổi B trƣờng Mầm non Ngô Quyền – thành phố Vĩnh Yên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Sự phát triển ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Giới hạn nghiên cứu - Giới hạn đối tƣợng nghiên cứu: Sự phát triển ngôn ngữ - Giới hạn khách thể nghiên cứu: 100 trẻ tuổi Trƣờng Mầm non Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên Giả thuyết nghiên cứu đề tài Ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo lớp tuổi A tuổi B trƣờng Mầm non Ngơ Quyền phát triển chƣa đồng đều, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng Trong đó, trò chơi đóng vai theo chủ đề có vai trò quan trọng phát triển ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo Bằng việc đổi nội dung phƣơng pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề, làm cho ngơn ngữ trẻ nhanh chóng phát triển Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp quan sát Dự tiết dạy giáo, qua nắm đƣợc vốn từ khả diễn đạt trẻ Quan sát hành động ghi chép trung thành ngôn ngữ trẻ Ví dụ: cho trẻ quan sát Táo Cơ giáo mang Táo vào lớp, Táo đƣợc để hộp giấy Cô tập trung hết ý trẻ lấy Táo cho trẻ quan sát Khi trẻ gọi xác tên Táo, Táo có màu đỏ, có dạng hình tròn, Táo dùng để ăn 6.2 Phương pháp trò chuyện Trao đổi, tọa đàm với giáo đề tài nghiên cứu Trò chuyện với trẻ, hỏi trẻ số câu hỏi nhằm làm rõ vốn từ khả diễn đạt trẻ Ví dụ: hỏi cảm xúc, hứng thú trẻ trẻ tham gia trò chơi đóng vai 6.3 Phương pháp trắc nghiệm Sử dụng phƣơng pháp trắc nghiệm để đo vốn từ khả sử dụng cấu trúc ngữ pháp trẻ 6.4 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động Ngƣời nghiên cứu ghi lại, hệ thống lại từ ngữ, kết cấu ngữ pháp mà trẻ nói q trình tham gia trò chơi đóng vai theo chủ đề Trên sở đƣa nhận xét phát triển vốn từ nhƣ cách phát âm hay khả sử dụng cấu trúc ngữ pháp trẻ 6.5 Phương pháp thử nghiệm tác động Đề tài sử dụng phƣơng pháp thử nghiệm tác động nhƣ sau: Chia lớp nghiên cứu thành nhóm có số lƣợng trẻ chất lƣợng ngơn ngữ tƣơng đƣơng Nhóm thử nghiệm đƣợc tác động nội dung trò chơi đóng vai theo chủ đề phƣơng pháp tổ chức đặc biệt Nhóm đối chứng đƣợc dạy nội dung phƣơng pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhƣ trƣờng Mầm non Ngô Quyền dạy Sau thời gian thử nghiệm tác động xem phát triển ngôn ngữ nhóm thử nghiệm nhóm đối chứng có khác khơng ? Cấu trúc khóa luận Khóa luận gồm: Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung Tuần 5: Chủ đề trò chơi đóng vai theo chủ đề chủ đề “Tết mùa xuân” Tuần 6: Chủ đề trò chơi đóng vai theo chủ đề chủ đề “Nghề nghiệp” Sau tuần thử nghiệm tác động, tiến hành đo lại so sánh phát triển ngơn ngữ nhóm đối chứng nhóm thử nghiêm tác động Sau em xin trích số Giáo án hoạt động góc có lồng ghép trò chơi đóng vai theo chủ đề dùng để tác động vào nhóm thử nghiệm tác động tuần nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3.4 Giáo án thử nghiệm Giáo án 1: GIÁO ÁN Hoạt động góc Chủ đề: Trƣờng Mầm non bé Nội dung chơi: Góc phân vai: Cơ giáo bé Bác cấp dƣỡng Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng trƣờng Mầm non bé Góc nghệ thuật: Đóng kịch: Lớp học bé Độ tuổi dạy: - tuổi Thời gian dạy: 45 – 50 phút Số trẻ: 15 – 20 cháu Ngƣời dạy: Lƣu Thị Thu Trang Lớp tuổi trƣờng Mầm non Ngơ Quyền I Mục đích, u cầu - Trẻ thể đƣợc công việc cô giáo, bác cấp dƣỡng trƣờng mầm non: cô giáo dạy trẻ hát, múa, cho trẻ ăn, ngủ.v.v… - Trẻ biết thể thái độ ân cần, dịu dàng thể đƣợc số hành động chăm sóc cô giáo bác cấp dƣỡng dành cho trẻ 43 - Trẻ biết xây dựng trƣờng mầm non gồm khu: Nhà điều hành, lớp học, vƣờn hoa, nhà bếp, nhà bảo vệ.v.v … trẻ biết xếp, bố trí hợp lí khu vực trƣờng - Trẻ chuẩn bị số trang phục để đóng kịch: rối, số đồ chơi lớp, sân khấu, tập dƣợt.v.v - Trẻ biết phân vai chơi, chơi phối hợp với bạn chơi II: Chuẩn bị Ý đồ buổi chơi: Trong chủ đề “Trƣờng Mầm non bé” em chọn ba góc chơi mà trẻ hứng thú nhằm phát triển ngơn ngữ cho trẻ: Đó góc phân vai, góc xây dựng – lắp ghép, góc nghệ thuật Em chọn hai trò chơi trò chơi “cơ giáo bé” trò chơi : “bé xây dựng trƣờng mầm non” Đồ dùng đồ chơi: - Sắp xếp góc chơi phù hợp - Bàn ghế cho góc chơi - Đồ dùng dạy học cô: bàn ghế, bảng, phấn, số đồ dùng cho trẻ ăn: bát, thìa.v.v nhựa - Một số rối: Thỏ trắng, gấu bông.v.v… - Khung sân khấu - Một số loại để phân góc chơi cho trẻ - Đồ dùng góc xây dựng: gạch, cổng, thảm cỏ, dãy nhà, cây.v.v… nhựa III: Tổ chức hoạt động Thỏa thuận chơi: - Cô cho trẻ xúm xít quanh - Cơ giới thiệu góc chơi góc phân vai chơi trò chơi “Cơ giáo mến u” trò chơi “Bác cấp dƣỡng” chơi trò chơi “ giáo mến yêu”? chọn làm cô giáo? Vì lại chọn bạn vào vai cô giáo? Cô giáo ơi, lớp cô thƣờng làm cơng việc gì? Cơ có u q bé 44 trƣờng khơng? Còn làm học sinh các có u q giáo khơng? Cơ tóm tắt lại số hành động vai chơi nhắc trẻ: ký hiệu góc chơi Táo - Ai muốn đƣợc làm Bác cấp dƣỡng, để đƣợc chăm sóc bé lớp nào? Hơm Bác cấp dƣỡng nấu ăn nào? Khi nấu bác phải ý điều ? - Cơ tóm tắt lai số hành động vai chơi nhắc trẻ: ký hiệu góc chơi Na - Bây đến góc xây dựng để xây lên ngơi trƣờng thật đẹp Ai chơi trò chơi nào? Các có biết xây trƣờng để làm khơng? Trƣờng gồm khu vực nào? - Cơ tóm tắt giới thiệu góc chơi Lê - Còn góc nghệ thuật, tập đóng biểu diễn kịch “lớp học bé” Ai tham gia trò chơi nào? Ký hiệu góc chơi Cam - Trong chơi bạn phải nhƣ nhỉ? - Bây góc chơi thích để tham gia trò chơi Q trình chơi: - Cho trẻ chọn góc chơi, tập cho trẻ thỏa thuận vai chơi với + Phân cơng cơng việc: gợi ý trẻ câu hỏi nhƣ: cô giáo đến lớp cô cho tập hát nhƣ nào? Cô dạy trẻ tập thể dục nào? + Cơ đến góc để hƣớng dẫn trẻ chơi Trẻ chƣa thể đƣợc đóng vai phụ , động viên, khuyến khích trẻ để trẻ thể tốt vai chơi Nhận xét góc chơi: 45 - Nhận xét thƣờng xuyên trình trẻ chơi: thấy trẻ thể tốt vai chơi cần khen ngợi, khuyến khích kịp thời Những trẻ chƣa thể tốt nhắc nhở, hƣớng dẫn trẻ thực tốt vai chơi - Nhận xét cuối buổi chơi: đến góc chơi nhận xét hoạt động góc Cơ đƣa câu hỏi gợi ý để nhóm tự nhận xét hành động chơi nhóm, rút kinh nghiệm cho buổi chơi sau - Kết thúc: cho trẻ cất đồ dùng đồ chơi Giáo án 2: GIÁO ÁN Đề tài: Hoạt động góc Chủ đề: Tết mùa xuân Đối tƣợng: Trẻ – tuổi Thời gian: 45 – 50 phút Số lƣợng: 15 – 20 trẻ Ngƣời dạy: Lƣu Thị Thu Trang Lớp tuổi A – Trƣờng Mầm non Ngơ Quyền Nội dung chơi: 1.Góc phân vai: Trò chơi nấu ăn 2.Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng cơng viên xanh 3.Góc nghệ thuật tạo hình: Xé, dán bơng hoa, xanh I.Mục đích, u cầu - Trẻ hào hứng tham gia chơi; biết sử dụng xanh, thảm cỏ, hàng rào… để xây dựng công viên - Trẻ biết sử dụng dụng cụ nhà bếp nhựa để nấu ăn - Trẻ sử dụng kỹ học để xé, dán, tô màu hoa 46 II.Chuẩn bị - Nhà, xanh, hàng rào, thảm cỏ… nhựa - Dụng cụ nhà bếp nhựa - Giấy màu, bút màu III Tổ chức hoạt động Thỏa thuận chơi: - Cô lớp hát “ Lý xanh” - Trong hát nói gì? - Để bảo vệ xanh cần phải làm gì? - Đến cơng viên chơi thấy có nhiều xanh khơng? - Hôm cô xây dựng công viên xanh góc xây dựng nhé! Bạn tham gia chơi cô nào? - Bây đến với góc tạo hình nhé! Các quan sát xem góc chuẩn bị kia? (giấy màu, bút màu, tranh ảnh hoa) - Bạn muốn trở thành họa sĩ nhí để tạo bơng hoa đẹp nào? - Bạn giỏi cho biết mùa xn có ngày mà đƣợc đến nhà ơng bà bác chơi nhỉ? (ngày tết Nguyên Đán) - Trong ngày tết đƣợc mẹ nấu cho ngững ăn nào? - Hơm trổ tài nấu ăn để nấu ăn thật ngon ngày tết góc phân vai nhé! - Cô giáo dục trẻ chơi phải đồn kết, khơng tranh giành đồ chơi với bạn Q trình chơi: Trẻ tự chọn góc chơi mình, biết thỏa thuận vai chơi với Cô quan sát tổng thể góc chơi, vừa bao quát trẻ vừa đến góc quan sát trẻ chơi để hƣớng dẫn, dẫn dắt trẻ chơi Cơ đóng số vai phụ để giúp trẻ hứng thú tham gia trò chơi Ví dụ: 47 Góc phân vai: chào bác, bác nấu cho gia đình ngày tết vậy? Vì bác lại chọn ăn để nấu cho ngƣời? Để nấu ăn bác phải chuẩn bị nguyên liệu gì? Khi nấu xong bác cho tơi ăn thử đƣợc khơng? Vâng! Cảm ơn bác Góc xây dựng: bạn xây dựng vậy? bạn lại xây dựng theo bố cục nhƣ vậy? Các bạn có xây khu vui chơi cơng viên khơng? Các bạn xây dựng trò chơi cơng viên? Nhận xét góc chơi: Cơ đến góc chơi nhận xét q trình chơi trẻ, cô động viên, khen ngợi trẻ Cô tập trung trẻ đến góc phân vai: Các bác ơi, bác nấu xong ăn bác nấu ngon, trang trí đẹp, chắn ngƣời gia đình thích ăn … Để biết đƣợc kết việc áp dụng nội dung chƣơng trình cách thức tổ chức có thu lại thành hay khơng, em tiến hành đo lại phát triển vốn từ trẻ, cách trẻ sử dụng câu nhƣ lỗi phát âm trẻ cách thức dùng để khảo sát thực trạng trẻ Em thực đƣợc giáo án lớp tuổi A: nhóm để thử nghiệm, nhóm khơng tác động mà để đối chứng Sau tuần tiến hành thử nghiệm em tiến hành đo lại để xem xét thay đổi phát triển ngôn ngữ trẻ Cách thức tiến hành: em sử dụng địa điểm phƣơng pháp điều tra nhƣ phần thực trạng Nhƣng em có thay đổi phƣơng pháp trò chơi, khơng sử dụng trò chơi trò chơi khác ngồi trò chơi đóng vai theo chủ đề để tiến hành khảo sát phát triển vốn từ, phát triển câu, cách phát âm Ví dụ: Trò chơi “Bác sĩ” - Mục đích yêu cầu: 48 + Trẻ biết nơi làm việc bác sĩ bệnh viện phòng khám + Trẻ biết cơng việc bác sĩ khám bệnh cứu ngƣời + Trẻ biết thái độ bác sĩ phải ân cần, quan tâm tôn trọng bệnh nhân - Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị quần áo, mũ, đồ dùng khám bệnh bác sĩ - Tiến hành chơi Trẻ biết thỏa thuận vai chơi Giáo viên gợi cho trẻ nhớ công việc, thái độ bác sĩ, hƣớng cho trẻ nhớ lại quang cảnh phòng khám Bác sĩ (Đăng): Dạo chị cảm thấy sức khỏe nhƣ nào? chị thƣờng thấy đau đâu? Bệnh nhân (Trà): Tôi cảm thấy mệt thƣờng xuyên bị đau đầu Bác sĩ: Giờ đo huyết áp khám bệnh cho chị Bệnh nhân: Vâng Bác sĩ: Chị bị cao huyết áp Giờ kê đơn thuốc cho chị Về nhà chị nhớ uống thuốc theo dẫn Bệnh nhân: Vâng Tôi cảm ơn bác sĩ … Trƣớc tiến hành thử nghiệm em kiểm tra khả phát âm nhóm trẻ nhƣ sau: Nhóm (số trẻ) Nhóm thử nghiệm Các lỗi Âm đầu Nhóm đối chứng (25 trẻ) (25 trẻ) Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng Tỷ lệ % trẻ 25 trẻ trẻ 25 trẻ l↔n 21 84% 20 80% Lẫn r/d(gi) 15 60% 16 64% Lẫn s/x 14 56% 12 48% Lẫn tr/ch 12 48% 15 60% 49 Âm đệm Bỏ âm đệm 28% 28% o → oo 36% 36% iê → ê 24% 11 44% ƣu → iu 16% 10 40% ƣơu → iêu 12% 32% Thanh (~) → (´) 32% 20% điệu (?) → (~) 10 40% 16% Âm Nhận xét: Số trẻ mắc lỗi phát âm cao Số lƣợng trẻ mắc lỗi hai nhóm tƣơng đƣơng Kết thu đƣợc sau trình tác động thử nghiệm: Bảng 5: Bảng so sánh phát triển khả phát âm nhóm trẻ Nhóm (số trẻ) Nhóm thử nghiệm Các lỗi Âm đầu Âm đệm Âm Nhóm đối chứng (25 trẻ) (25 trẻ) Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng Tỷ lệ % trẻ 25 trẻ trẻ 25 trẻ l↔n 12% 20 80% Lẫn r/d(gi) 20% 16 64% Lẫn s/x 8% 12 48% Lẫn tr/ch 4% 15 60% Bỏ âm đệm 0% 28% o → oo 4% 36% iê → ê 8% 11 44% ƣu → iu 0% 10 40% 50 ƣơu → iêu 0% 32% Thanh (~) → (´) 4% 20% điệu (?) → (~) 0% 16% Nhận xét bảng 5: Giữa nhóm thử nghiệm nhóm đối chứng có khác biệt rõ nét Ở nhóm đối chứng, trẻ chơi tự khơng có hƣớng dẫn giáo viên nên số lỗi trẻ không giảm Ở nhóm thử nghiệm tác động, dƣới hƣớng dẫn, bảo giáo viên, hầu hết trẻ sửa đƣợc lỗi điệu, âm đệm, âm chính, riêng âm đầu số trẻ mắc lỗi thời gian thực có hạn Em tin có nhiều thời gian có bảo giáo viên trẻ sửa đƣợc lỗi sai Bảng 6: Bảng so sánh phát triển vốn từ nhóm Từ loại Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm Số lƣợng từ Tỉ lệ % 25 Số lƣợng từ trẻ Tỉ lệ % 25 trẻ Danh từ 362 46% 243 36% Động từ 304 39% 215 32% Tính từ 86 17% 63 15% Đại từ 42 10% 34 9% 51 Bảng 7: Bảng so sánh khả sử dụng cấu trúc ngữ pháp nhóm Nhóm (số trẻ) Nhóm thử nghiệm Nhóm đối chứng (25 trẻ) (25 trẻ) Sử dụng cấu trúc Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng ngữ pháp trẻ 25 trẻ trẻ 25 trẻ Chủ ngữ danh từ 20 80% 13 52% Vị ngữ động từ 19 76% 36% Vị ngữ tính từ 16 64% 32% Cấu trúc nhóm danh từ, 15 60% 28% Tỷ lệ % động từ, tính từ Nhận xét bảng bảng 7: - Bảng cho ta thấy tiến vốn từ trẻ Về danh từ: Vốn từ trẻ đƣợc tăng lên Ngoài danh từ gọi tên cá đồ vật, danh từ đồ chơi, phận thể, vật, trẻ nói đƣợc nhiều danh từ thức ăn, nƣớc uống nhƣ: Xôi, bánh mỳ, sữa, nƣớc cam.v.v ; danh từ ngƣời thân, ngƣời xung quanh nhƣ ơng, bà, anh, chị, cơ, dì, chú, bác.v.v ; danh từ tƣợng tự nhiên nhƣ: mƣa, sấm, chớp.v.v Về động từ: Động từ trẻ đƣợc tăng lên Ngoài động từ “đi” trẻ biết thêm động từ “chạy”, “nhảy”, “chặt”.v.v Về tính từ: Vốn từ tính từ trẻ tăng lên Trẻ khắc phục đƣợc số lỗi tính từ tên màu sắc - Bảng 7: Khả sử dụng cấu trúc ngữ pháp trẻ tăng lên Cụ thể: Có 80% trẻ nói đƣợc cấu trúc ngữ pháp “chủ ngữ danh từ” lớp thử nghiệm, lớp đối chứng có 52% nói đƣợc 52 Qua bảng kết cho thấy, khả sử dụng cấu trúc ngữ pháp “vị ngữ động từ”, “vị ngữ tính từ” nhóm thử nghiệm tăng lên gấp đơi so với nhóm đối chứng Cấu trúc nhóm danh từ, động từ, tính từ cấu trúc khó trẻ, nhƣng có 60% trẻ nhóm thử nghiệm nói đƣợc Nhìn vào bảng kết sau thực phƣơng pháp thấy đƣợc vai trò quan trọng việc xây dựng nội dung chƣơng trình tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề phát triển ngôn ngữ trẻ 53 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Khả phát âm, phát triển vốn từ nhƣ khả sử dụng cấu trúc ngữ pháp đơn giản nhóm thử nghiệm thuộc lớp tuổi A phát triển tốt Sự phát triển ngôn ngữ trẻ đạt đƣợc kết cao giáo viên có chuẩn bị tốt cách thức xây dựng nội dung phƣơng pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề 1.2 Trò chơi đóng vai theo chủ đề thực giữ vai trò chủ đạo trẻ mẫu giáo Trong việc xây dựng nội dung cách thức tổ chức giáo viên làm tiền đề cho việc phát triển ngơn ngữ trẻ 1.3 Khóa luận giải đƣợc hầu hết nhiệm vụ đề tài Đó là:  Tìm hiểu khái niệm: Khái niệm trẻ em Khái niệm ngơn ngữ Khái niệm trò chơi đóng vai theo chủ đề Trẻ mẫu giáo lớn  Nghiên cứu thực trạng phát triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề  Tìm hiểu nguyên nhân chủ quan khách quan có ảnh hƣởng lớn đến phát triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo lớn (đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề)  Thử nghiệm tác động vào q trình phát triển ngơn ngữ trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 1.4 Kết thử nghiệm tác động đạt đƣợc kết cao Trẻ nhóm thử nghiệm khắc phục đƣợc hầu hết lỗi phát âm, vốn từ khả sử dụng cấu trúc ngữ pháp đơn giản tăng lên rõ rệt Vậy đổi nội dung phƣơng pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề làm cho ngơn ngữ trẻ phát triển nhanh chóng 54 Kiến nghị 2.1 Việc biên soạn nội dụng trò chơi đóng vai theo chủ đề đòi hỏi giáo viên phải đầu tƣ thời gian, trí tuệ để xây dựng trò chơi đóng vai theo chủ đề cách khoa học Vì thế, giáo viên cần thƣờng xuyên tìm hiểu, học hỏi cách thức xây dựng nội dung phƣơng pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề 2.2 Cách thức tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề quan trọng đòi hỏi ngƣời giáo viên phải nhiệt tình, u nghề, mến trẻ, ln bên động viên, khuyến khích để trẻ thể hết khả Bên cạnh đó, giáo viên cần phải đổi phƣơng pháp theo hƣớng sáng tạo để tạo nên hứng thú trẻ tham gia trò chơi 2.3 Một số kiến nghị vấn đề khác: Mong trƣờng mầm non đƣợc Sở Giáo dục quan tâm tới việc cung cấp đồ chơi, phƣơng tiện chơi cho trẻ Giáo viên mầm non cần đƣợc thƣờng xuyên bồi dƣỡng kinh nghiệm, giao lƣu học hỏi thi giáo viên dạy giỏi để chọn phƣơng pháp tối ƣu giúp trẻ phát triển hết khả vốn có cháu Mức lƣơng giáo viên mầm non thấp, mong thời gian tới Sở Giáo dục có sách quan tâm đến lƣơng chế độ đãi ngộ giáo viên mầm non tốt để giáo viên toàn tâm, toàn ý cho nghiệp giáo dục trẻ Kết thu đƣợc lớp thử nghiệm khẳng định trò chơi đóng vai theo chủ đề có vị trí đặc biệt quan trọng phát triển trẻ nói chung phát triển ngơn ngữ cho trẻ nói riêng Trong q trình thử nghiệm em có số hạn chế chƣa giải đƣợc thời gian nghiên cứu hạn hẹp vốn kiến thức kinh nghiệm thiếu thốn Em mong nhận đƣợc đóng góp quý thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO A.V Petrovski (Chủ biên) (1982) , “Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sƣ phạm” tập 1, NXB Giáo dục Đào Thanh Ân (chủ biên), “Giáo dục học mầm non” tập 1,2, NXB Đại học Sƣ phạm Đ.B Encơnin (1978), “Tâm lý học trò chơi”, NXB Sƣ phạm Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)(2000), “Tâm lý học đại cƣơng”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Khắc Viện (1978), “Ngây thơ: Một số suy nghĩ tâm lý trẻ em giáo dục”, NXB Phụ nữ Nguyễn Khắc Viện (1992), “Lòng trẻ”, NXB Phụ nữ Nguyễn Khắc Viện (Chủ biên) (1986), “Tìm hiểu trẻ em” tập 3, NXB Phụ nữ Nguyễn Xuân Khoa, “Phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thạc, “Lý thuyết phƣơng pháp nghiên cứu phát triển trẻ em”, NXB Đại học Sƣ phạm 10 Nguyễn Ánh Tuyết (2005), “Giáo dục mầm non vấn đề lý luận thực tiễn”, NXB Đại học Sƣ phạm 11 Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên), “Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non”’ NXB Đại học Sƣ phạm 12 Nguyễn Ánh Tuyết (1987), “Giáo dục trẻ mẫu giáo nhóm bạn bè”, NXB Giáo dục, Hà Nội 13 Nhân Văn (chủ biên), “Nghệ thuật giao tiếp với trẻ thơ”, NXB Thanh niên 14 Lê Văn Hồng, “Tâm lý học sƣ phạm”, NXB Đại học Quốc Gia 15 Lê Thị Ánh Tuyết – Hồ Lam Hồng, “Các hoạt động phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non”, NXB Giáo dục, Hà Nội 16 Phạm Côn Sơn, “Dạy trẻ nên ngƣời”, NXB Phụ nữ 56 17 Phan Minh Hạc (Chủ biên) (1988), “Tâm lý học-tập 1”, NXB Giáo dục 18 Tạ Thị Ngọc Thanh (1980), “Dạy trẻ phát âm làm giàu vốn từ cho trẻ”, NXB Giáo dục, Hà Nội 19 Trần Trọng Thủy (Chủ biên), (1990), “Bài tập thực hành tâm lý học”, NXB Giáo dục 20 Trần Trọng Thủy (1992), “Khoa học chuẩn đoán tâm lý” NXB Giáo dục 21 V.X.Mukhira, (1984) “Tâm lý học mẫu giáo” NXB Giáo dục, Hà Nội 22 Vũ Mạnh Quỳnh, “Tƣ vấn ứng xử Sƣ phạm với trẻ độ tuổi mẫu giáo”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Sự phát triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề: Khoá luận tốt nghiệp đại học: Chuyên ngành: Tâm lý – Giáo dục/ Trần Thị Mến; Nguyễn Đình Mạnh (hƣớng dẫn khoa học) – H: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội [phát hành], 2009 24 Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ trẻ mẫu giáo lớn khu vực Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc: Khoá luận tốt nghiệp đại học: Chuyên ngành: Tâm lý học/ Nguyễn Thị Bích Ngọc; Hà Kim Dung (hƣớng dẫn khoa học) – H: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội [phát hành], 2013 25 Tìm hiểu đặc điểm ngơn ngữ trẻ mẫu giáo lớn khu vực Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc: Khoá luận tốt nghiệp đại học: Chuyên ngành: Tâm lý/ Trần Thị Huyền; Th.s Hà Kim Dung (hƣớng dẫn khoa học) – H: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội [phát hành], 2011 57 ... phát triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Việt Nam chƣa có cơng trình nghiên cứu cụ thể Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phát triển ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo. .. đến phát triển ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo lớn (đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề) 2.2.3 Thử nghiệm tác động vào trình phát triển ngơn ngữ trẻ Mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề. .. niệm trò chơi đóng vai theo chủ đề Trẻ mẫu giáo 2.2.2 Nghiên cứu thực trạng phát triển ngơn ngữ trẻ Mẫu giáo thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trên sở tìm hiểu nguyên nhân chủ quan khách quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề (2014) , Nghiên cứu sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay