ly thuyet hoa hoc thpt quoc gia 2018

37 38 1
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HĨA 11 – 12 ƠN THI THPT QUỐC GIA 2018 CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI Chất điện li: Chất điện li chất tan nước tạo thành dung dịch dẫn điện Muối, bazơ axit thuộc loại chất điện li Chất không điện li:Là chất mà dung dịch không dẫn điện Dung dịch rượu etylic, đường saccarozơ chất khơng điện li Giải thích tính dẫn điện dung dịch chất điện li: dung dịch chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự gọi các ion Sự điện li: Sự điện li phân li thành ion dương ion âm phân tử chất điện li tan nước Sự điện li biểu diễn phương trình gọi phương trình điện li Ion Ion dương(Cation) âm(anion)  Hiđro Axit Và gốc axit Baz  kim loại “ Hiđroxit  kim loại (NH4+) “ Muối gốc axit Chất điện li mạnh Chất điện li yếu Chất điện li mạnh chất phân li gần hoàn toàn VD: HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH, Ba(OH)2… Chất điện li yếu chất phân li phần số phân tử hòa tan, phần còn lại tồn dạng phân tử VD: H2S, CH3COOH… Axít, bazơ và muối theo A-rê-ni-ut Như biết, axit chất mà phân tử gồm hiđro liên kết với gốc axit, bazơ chất mà phân tử gồm cation kim loại liên kết với anion hiđroxit Dựa vào quá trình điện li axit bazơ, có thể định nghĩa chúng sau : axit chất tan nước tạo thành ion H+ ; bazơ chất tan nước tạo thành ion OHˉ Định nghĩa mô tả đúng tượng không nêu lên chất axit, bazơ vai trò nước Khái niệm pH: Nếu biểu diễn nồng độ ion H + dd dạng hệ thức sau: [ H +] =10-a (mol/l) sớ trị a coi pH dung dịch, hay pH = a [H+](M) 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 I pH = 10 11 12 13 14 Căn vào thang pH ta có thể kết luận : - Nước nguyên chất hay dung dịch trung tính có pH = - Dung dịch axit có pH < 7, nhỏ độ axit lớn - Dung dịch bazơ có pH > 7, lớn độ bazơ lớn Cách xác định pH Thông thường pH xác định chất thị màu, đó chất thay đổi màu tùy theo giá trị pH dung dịch Thí dụ, quỳ tím đổi màu hồng pH < 5, khơng đổi màu pH = 7, đổi thành màu xanh pH > ; phenolphtalein không màu pH < 8, có màu đỏ tím khoảng pH từ 8-10, đổi thành màu đỏ pH > 10 Người ta pha chế hỗn hợp gồm nhiều chất thị, mà màu thay đổi từ pH = đến pH = 14 Khi cần xác định xác pH người ta dùng máy đo pH [H+] = 10-a  pH = a ; [H+] = X.10-a  pH = a - lgX VD: [H+] = 10-3  pH = ; [H+] = 5.10-3  pH = - lg5 [OH-] = 10-a  pH = 14 – a ; [OH-] = X10-a  pH = 14 – a + lgX [OH-] = 10-2  pH = 14 – ; [OH-] = 510-2  pH = 14 – + lg5 Căn vào thang pH ta có thể kết luận : Phạm Ngọc Bảo Linh trang - Nước nguyên chất hay dung dịch trung tính có pH = - Dung dịch axit có pH < 7, nhỏ độ axit lớn - Dung dịch bazơ có pH > 7, lớn độ bazơ lớn Cách xác định pH: Thông thường pH xác định chất thị màu, đó chất thay đổi màu tùy theo giá trị pH dung dịch Thí dụ, quỳ tím đổi màu hồng pH < 5, không đổi màu pH = 7, đổi thành màu xanh pH > ; phenolphtalein không màu pH < 8, có màu đỏ tím khoảng pH từ 8-10, đổi thành màu đỏ pH > 10 Người ta pha chế hỗn hợp gồm nhiều chất thị, mà màu thay đổi từ pH = đến pH = 14 Khi cần xác định xác pH người ta dùng máy đo pH Tính axit, bazơ dung dịch ḿi: CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO Phân nhóm nhóm V gồm năm nguyên tố ghi bảng : Tên nguyên tố Kí hiệu hóa học Z Các lớp electron Bán kinh Độ âm nguyên tử điện Nitơ N 0.7 Å Photpho P 15 1.1 Å 2.1 Asen As 33 18 1.21 Å 2.0 Stibi (Antimon) Sb 51 18 18 1.41 Å 1.8 Bitmut Bi 83 18 32 18 1.46 Å 1.8 Ta nghiên cứu hai nguyên tố quan trọng nitơ photpho I Tính chất nitơ N2: chất khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị, chiếm khoảng 4/5 thể tích khơng khí nhẹ khơng khí tan nước, hóa lỏng -195.8 oC hóa rắn -210oC Nitơ không trì sự cháy sự hơ hấp Tác dụng với hidro t0 4000C có Ni làm xúc tác N2 + 3H2  2NH3 + Q Tác dụng với oxi: Ở 30000C ( có tia lửa điện) N2 hóa hợp với O2 tạo nitơ oxit, NO NO + O2  NO2 - Q Ở nhiệt độ thường, NO hóa hợp với oxi không khí tạo chất có màu nâu đỏ nitơ đioxit 2NO + O2  2NO2 (màu nâu đỏ) Ngoài ra, người ta biết có các oxit khác nitơ (các oxit không điều chế từ phản ứng trực tiếp N2 O2): N2O N2O3, N2O5 Điều chế và ứng dụng nitơ -Trong CN người ta có điều chế N2 cách cất phân đoạn khơng khí lỏng Hạ nhiệt độ xuống thấp để khơng khí hóa lỏng Sau đó nâng nhiệt độ lên dần đến –196 0C N2 sơi bay lên, lại O2(t0sơi-1830C) -Trong PTN N2 tinh khiết để nghiên cứu, điều chế cách đun nóng dung dịch amomi nitrit bão hòa (NH4NO2 muối axit nitrơ HNO2): NH4NO2  2H2O + N2 II Một số hợp chất Nitơ Amoniac NH3 chất khí khơng màu, mùi khai xốc, nhẹ khơng khí Có thể thu amoniac cách đẩy khơng khí Amoniac hóa lỏng -340C hóa rắn -780C, tan nhiều nước Tính chất hố học amoniac: Dung dịch NH3 có tác dụng làm cho phenolphtalein từ khơng màu chủn thành màu đỏ tím, làm cho quỳ tím đổi thành màu xanh a Sự phân hủy: Amoniac phân hủy nhiệt độ 600-700 0C áp suất thường 2NH  N2 + 3H2 b Tác dụng với nước H2O + NH3  NH4+ + OH- dung dịch amoniac dung dịch bazơ yếu c Tác dụng với axit NH3 + HCl  NH4Cl  Amoniac bazơ d Tác dụng với chất oxi hóa Phạm Ngọc Bảo Linh trang a) Tác dụng với O2 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O + Q NH3 cháy O2 Khi có chất xúc tác nhiệt độ 8500C: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O + Q b) Tác dụng với Cl2 Dẫn khí NH3 vào bình khí Cl2, NH3 tự bốc cháy tạo ngọn lửa có khói trắng 2NH3 + 3Cl2  6HCl + N2  NH3 cháy Cl2 tạo khói trắng hạt nhỏ tinh thể NH4Cl e Tác dụng với dung dịch muối kim loại mà hiđroxit là chất không tan VD 3NH3 + 3H2O + FeCl3  Fe(OH)3 + 3NH4Cl Muối amoni: Cũng các muối natri, muối kali , tất các muối amoni tan Trong dung dịch, muối amoni điện li gần hoàn toàn NH4NO3  NH4+ + NO3ˉ a Phản ứng trao đổi ion: (NH4)2SO4 + 2NaOH  2NH3 + 2H2O + Na2SO4 Hay NH4+ + OHˉ  NH3 + H2O Dựa vào tính chất để nhận biết ion amoni điều chế NH3 phòng thí nghiệm b Phản ứng phân hủy: Muối amoni dễ bị phân hủy nhiệt NH4Cl  NH3 + HCl ; NH4NO2  2H2O + N2 ; NH4NO3  2H2O + N2O Tầm quan trọng amoniac: NH3 có nhiều ứng dụng, đặc biệt nông nghiệp Dung dịch amoniac có thể dùng trực tiếp làm phân bón Từ amoniac có thể điều chế các muối amoni mà ứng dụng chủ yếu phân bón Ngồi ra, điều chế HNO nhiều hóa chất khác ure, xođa Axit nitric: HNO3 a Tính chất vật lí: chất lỏng khơng màu, bốc khói khơng khí ẩm, sơi khoảng 860C Tan nước theo tỉ lệ nào, đun nóng HNO phân hủy sinh H2O, NO2 O2 Ngay nhiệt độ thường nó phân hủy phần, HNO3 thường có màu vàng có lẫn NO2 Dung dịch đặc có nồng độ 68% Axit nitric dễ gây bỏng có tác dụng phá hủy da, giấy, vải b Tính chất hố học axit nitric b1 Tính chất axit: Dung dịch HNO3 có các tính chất đặc trưng dd axit: (5tính chất bản) b2 Tính chất oxi hóa mạnh a) Với kim loại: oxi hóa hầu hết các kim loại trừ Pt Au Cu + 4H+ + NO3ˉ  Cu2+ + 2NO3ˉ + 2NO2 + 2H2O (HNO3 lỗng khí bay NO) dung dịch HNO3 đặc nguội không tác dụng với Fe Al b) Với phi kim: Dung dịch HNO3 có thể oxi hóa số phi kim S, C, P các phi kim bị oxi hóa tới mức cao Thí dụ, cho giọt dung dịch HNO đặc vào than đung nóng, than bùng cháy 4HNO3 + C  2H2O + CO2 + 4NO2 Than bùng cháy 6HNO3 + S  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O Lưu huỳnh tan nhanh Điều chế axit nitric PTN: Cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với dung dịch muối nitrat thí dụ NaNO đun nóng nhẹ : NaNO3 + H2SO4  NaHSO4 + HNO3 (Để thu HNO3, người ta chưng cất dung dịch chân không) TCN: Nguyên liệu NH3 O2 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O + Q Cho nitơ oxit hóa hợp với oxit khơng khí nhiệt độ thường 2NO + O2  2NO2 Tiếp theo, cho nitơ đioxit hóa hợp với nước điều kiện có oxi 4NO + O2 + 2H2O  4HNO3 Bằng phương pháp để điều chế dung dịch HNO3 khoảng 50% Phạm Ngọc Bảo Linh trang **Tầm quan trọng axit nitric: hóa chất dùng vào việc sản xuất các muối nitrat (muối có nhiều ứng dụng mà chủ yếu làm phân bón hóa học), thuốc nổ, phẩm nhuộm dược phẩm Muối nitrat: Muối nitrat muối axit HNO 3: NaNO3, Ca(NO3)2, Fe(NO3)3 , AgNO3 Ở thể rắn, muối nitrat tinh thể ion Tất các muối nitrat tan nước chất điện li mạnh Để nhận biết dung dịch muối nitrat, người ta cho Cu + HCldd: 3Cu + 8H+ + 2NO3ˉ  3Cu2+ + 2NO (hóa nâu) + 4H2O Khi nung nóng, muối nitrat bị phân hủy Muối kim loại mạnh phân huỷ thành nitrat oxi, Muối số kim loại phân hủy thành oxit kim loại, nitơ đioxit oxi Vì vậy, nhiệt độ cao muối nitrat nguồn cung cấp oxi, chất oxi hoá mạnh Cho muối nitrat vào than nóng đỏ, than bùng cháy Hỗn hợp muối nitrat chất hữu dễ dàng bắt cháy cháy mạnh Thuốc súng đen hỗn hợp gồm 75% KNO3, 10% S 15% C III Tính chất photpho Hai dạng thù hình quan trọng nguyên tố photpho photpho trắng photpho đỏ Photpho trắng khối suốt trông giống sáp, có cấu trúc mạng tinh thể lập phương, tinh thể các nguyên tử P liên kết với thành “đơn vị cấu trúc” gồm nguyên tử nằm bốn đỉnh hình tứ diện Mỗi nguyên tử P có ba liên kết cộng hóa trị với ba nguyên tử P khác P trắng mềm, dễ nóng chảy(44 0C), dễ bay (sôi 287 0C), không tan nước, tan số dung môi không cực benzen Ptrắng độc Hơn nó lại dễ gây bỏng Vì phải cẩn thận dùng Ptrắng Photpho đỏ chất bột màu đỏ, có cấu trúc phức tạp Nguyên tử P có ba liên kết với nguyên tử P lân cận Do cấu tạo vậy, Pđỏ khó nóng chảy hơn, khoảng từ 500 C đến 6000C nó từ từ hoá lỏng, thực áp suất cao nó thăng hoa Pđỏ khơng tan dung mơi Khác với Ptrắng, Pđỏ không độc Dưới tác dụng nhiệt ánh sáng Ptrắng chuyển dần thành Pđỏ Ngược lại, nung nóng áp suất cao làm cho Pđỏ thăng hoa, để nguội nó ngưng tụ lại thành Ptrắng Tính chất hoá học photpho a Đặc trưng cho tính hoạt động photpho khả dễ bị oxi hóa Photpho tác dụng dễ dàng với O2 bị oxi hóa tới mức cao nhất, +5 4P + 5O2  2P2O5 Ngay điều kiện thường Ptrắng bị oxi hóa từ từ oxi khơng khí (để bảo quản Ptrắng phải ngâm nó nước) Sự oxi hóa chậm kèm theo ánh sáng phát ra, màu lục nhạt, nhìn thấy tối Trong trường hợp này, lượng phản ứng không phát dạng nhiệt đa số các phản ứng khác mà dạng ánh sáng Hiện tượng gọi phát quang hoá học Nhiệt độ 400C, Ptrắng tự bốc cháy khơng khí Pđỏ khơng bị oxi hóa điều kiện thường (do đó không có tượng phát quang) Nó bốc cháy khơng khí đun nóng tới 250 0C Pcũng tương tác dễ dàng với các phi kim khác halogen, lưu huỳnh cho sản phẩm đó nó có số oxi hóa dương (photpho bị oxi hóa) Ngồi ra, photpho có thể bốc cháy chất oxi hóa mạnh b Trong trường hợp chất với kim loại hidro Ca3P2, Zn3P2 , PH3, photpho có số oxi hóa –3 PH3, photphin chất khí độc, so với NH 3, PH3 bền hơn, cụ thể PH3 khó điều chế trực tiếp phản ứng P H2 PH3 lại dễ bị oxi hóa Ở nhiệt độ 1500, PH3 tự bốc cháy khơng khí theo phản ứng: 2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O Nếu có lẫn hợp chất điphotphin P 2H4 PH3 tự bốc cháy khơng khí điều kiện thường (tính chất giải thích tượng gặp nghĩa địa nơi có PH thoát từ tử thi thối rữa mà mê tín người ta cho đó “ma trơi”) c Ứng dụng và điều chế photpho - Phần lớn P dùng để điều chế axit photphoric theo sơ đồ: P  P2O5  H3PO4 Pđỏ dùng để chế tạo diêm Thuốc gắn đâù que diêm gồm chất oxi hóa KClO hay KNO3 , chất dễ cháy S , keo dính Thuốc quét bên cạnh hộp diêm bột photpho đỏ keo dính Để tăng độ cọ sát thêm bột thủy tinh nghiền mịn vào hai thứ thuốc Phạm Ngọc Bảo Linh trang Khi quẹt đầu que diêm vào lớp thuốc hộp diêm, Pđỏ nóng lên gặp chất oxi hóa nó liền bốc cháy, làm cho lưu huỳnh bắt cháy que diêm gỗ cháy theo - Vì hoạt động hóa học mạnh nên tự nhiên photpho không tồn dạng tự do, thấy dạng canxi photphat Ca3(PO4)2, có hai loại quặng apatit photphoric Nước ta có hai loại quặng này, đặc biệt quặng apatit với thành phần 3Ca 3(PO4)2 CaF2 với trữ lượng lớn Lào Cai Trong công nghiệp người ta điều chế photpho cách nung lò điện hỗn hợp gồm canxi photphat, silic đioxit (cát) than IV P2O5 và axit photphoric H3PO4 P2O5, oxit tương ứng H3PO4: chất rắn, màu trắng, thăng hoa 359 0C P2O5 háo nước, nó dùng làm chất khơ Khi tương tác với nước vừa đủ, nó tạo nên axit photphoric: P2O5 + 3H2O  2H3PO4 Trong P2O5 H3PO4, P có số oxi hóa +5 Khác với nitơ, photpho có độ âm điện nhỏ nên bền mức +5 Do vậy, H3PO4 P2O5 khó bị khử, khơng có tính chất oxi hóa HNO3 Tính chất vật lí axit photphoric H3PO4 chất rắn, không màu, nóng chảy 42.5 0C Nó dễ chảy nước (hút nước khơng khí ẩm), tan nước theo tỉ lệ Tính chất hoá học axxit photphoric a H3PO4 triaxit, nó có thể cho một, hai hay ba proton b H3PO4 axit trung bình, nó yếu so với các axit HCl, H 2SO4, HNO3 Trong dung dịch, H3PO4 điện li theo ba nấc nấc điện li phần, nấc 2, nấc sự điện li lại yếu Các phương trình điện li : H3PO4  H+ + H2PO4ˉ ; H2PO4ˉ  H+ + HPO42ˉ ; HPO42ˉ  H+ + PO43ˉ Trong dung dịch H3PO4, phân tử H3PO4 có các ion H+ , H2PO4ˉ , HPO42ˉ PO43ˉ Dung dịch H3PO4 có các tính chất hóa học dung dịch axit Cụ thể là, dung dịch H 3PO4 có tác dụng lên chất thị màu Dung dịch H 3PO4 tác dụng với dung dịch bazơ oxit bazơ.Trong các tương tác này, tuỳ theo lượng H 3PO4 lượng chất tác dụng cho sản phẩm muối trung hoà hay muối axit Thí dụ : tỉ lệ n H3PO4 : n NaOH = 1:1, ta có phương trình: H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O hay H+ + H2PO4ˉ + Na+ + OHˉ  Na+ + H2PO4ˉ + H2O H3PO4 có thể tác dụng với kim loại có tính khử mạnh so với hiđro cho khí H bay Muối photphat: có muối: muối trung hoà muối axit (hiđrophotphat đihiđrophotphat) Tất các muối trung hoà muối axit kim loại kiềm amoni tan nước Với các kim loại khác muối đihiđrophotphat tan được, ngồi khơng tan tan nước Điều chế và ứng dụng axit photphoric Trong công nghiệp, người ta điều chế H 3PO4 cách cho dung dịch H2SO4 đặc có dư tác dụng với canxi photphat Ca3(PO4)2 tán nhỏ ( lấy từ quặng apatit quặng photphorit): Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  2H3PO4 + 3CaSO4 CaSO4 tan nên kết tủa lắng xuống, H 3PO4 lại dung dịch H3PO4 điều chế được, dùng để sản xuất phân bón hoá học (phân lân) Phân đạm: cung cấp nitơ hoá hợp cho dạng ion nitrat NO 3ˉ ion amoni + NH4 Phân đạm làm tăng tỉ lệ protit thực vật, có tác dụng làm cho trồng phát triển mạnh, nhanh, cánh lá xanh tươi, cho nhiều hạt, nhiều củ nhiều Phân đạm đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng n.tố N a Phân đạm amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3 Các muối điều chế từ amoniac axit tương ứng Muối amoni có dạng tinh thể nhỏ không màu (để phân biệt, (NH 4)2SO4 thường nhuộm màu xanh) dễ tan Muối amoni có khả làm cho đất chua thêm (có pH < 7), đó thích hợp cho loại đất chua, khử chua từ trước (dùng CaCO Phạm Ngọc Bảo Linh trang CaO) Ở nhiệt độ cao gặp chất bazơ mạnh, muối amoni bị phân hủy cho NH bay Do vậy, việc bảo quản phân đạm amoni cần để nơi thoáng mát tránh lẫn với các chất bazơ (vôi sống, vôi ) (NH4)2SO4 NH4NO3 thuộc loại phân đạm dùng phổ biến giới Amoni nitrat có tỉ lệ % N cao (35%), nhiên nó dễ chảy nước (do hút nước khơng khí ẩm) đóng cục, khơng thích hợp với điều kiện khơng khí có độ ẩm thường khá cao Việt Nam b Phân đạm ure(NH2)2CO: loại phân đạm tốt nay, có %N cao(46%), không làm thay đổi độ axit-bazơ đất đó thích hợp với nhiều loại đất trồng Có nhiều phương pháp để tổng hợp ure, thường từ NH CO2 (ở nhà máy phân đạm Hà Bắc, tổng hợp ure theo phương pháp này) Trong đất, ure biến đổi lẫn thành amoni cacbonat theo phản ứng sau: (NH2)2CO + 2H2O(NH4)2CO3 Nhược điểm ure dễ chảy nước, so với muối nitrat, phải bảo quản nơi khô ráo c Phân đạm nitrat Đó các muối nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2 Các muối điều chế từ axit nitric cacbonat kim loại tương ứng Phân đạm nitrat dễ chảy nước, khó bảo quản Phân lân: cung cấp photpho hóa hợp cho dạng ion photphat PO 43- Phân lân đặc biệt cần thiết cho thời kì sinh trưởng, nó thúc đẩy các quá trình sinh hóa, quá trình trao đổi chất lượng thực vật, có tác dụng làm cho trồng cứng cáp, cành lá khỏe, hạt chắc, củ to Phân lân đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng P 2O5 tương ứng với lượng photpho có thành phần nó Nguyên liệu để chế biến phân lân quặng apatit photphorit, có thành phần Ca3(PO4)2 a Phân lân tự nhiên: Có thể dùng trực tiếp bột quặng photphat làm phân bón Ca3(PO4)2 không tan nước tan số axit hữu có sẵn đất, tiết từ rễ loại Vì bột quặng photphat dùng vùng đất chua số loại định Về loại phân này, nước ta sản xuất phổ biến dạng phân lân nung chảy Cách điều chế Phân lân nung chảy: Trộn bột quặng photphat loại đá có magie(VD đá bạch vân gọi đolomit CaCO3.MgCO3) đập nhỏ, nung nhiệt độ cao, 1000 0C Sau đó làm nguội nhanh tán thành bột Phân lân nung chảy có dạng tinh thể nhỏ màu xanh, vàng, thuỷ tinh nên gọi phân lân thuỷ tinh b Supephotphat: Thông thường gọi supe lân, dạng bột màu trắng xám sẫm, với thành phần muối tan được, đó Ca(H2PO4)2 Có hai loại supe lân đơn supe lân kép a) Supephotphat đơn: Trộn bột quặng photphat với dung dịch axit sunfuric đặc, phản ứng sau xảy ra: Ca3(PO4)2 + 2H2SO4  Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 Phản ứng tỏa nhiệt làm cho nước bay Người ta thêm nước vừa đủ để muối CaSO kết tinh thành muối ngậm nước: CaSO 2H2O (thạch cao) Supephotphat đơn hỗn hợp canxi đihiđrophotphat thạch cao b) Supephotphat kép: Trộn bột quặng photphát với axit photphoric, phản ứng sau xảy : Ca3(PO4)2 + 4H3PO4  3Ca(H2PO4)2 Trong thành phần supephotphat kép không có lẫn thạch cao, đó tỉ lệ %P2O5 cao c Amophot Cho amoniac tác dụng với axit photphoric thu hỗn hợp NH 4H2PO4, (NH4)2HPO4 Hỗn hợp các muối có tên amophot, nó thứ phân bón phức hợp có các nguyên tố N nguyên tố P Phân đạm nitrat dùng thích hợp cho vùng đất chua mặn Phân kali: cung cấp cho trồng nguyên tố kali dạng nguyên tố ion K+ Phân kali giúp cho hấp thụ nhiều đạm hơn, cần cho việc tạo chất đường, bột, chất xơ, chất dầu tăng cường sức chống bệnh, chống rét chịu hạn Phân kali đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng kali oxit K2O tương ứng với lượng kali có thành phần nó Kali clorua KCl loại phân kali dùng nhiều nhất, có dạng tinh thể nhỏ, vị mặn dễ tan Kali clorua điều chế từ quặng có KCl sinvinit, cacnalit Sinvinit hỗn hợp gồm chủ yếu có KCl NaCl Để tách riêng KCl NaCl người ta dựa vào độ tan chúng thay đổi khác nhiệt độ tăng lên, cụ thể : Nhiệt độ 200C 500C 1000C Phạm Ngọc Bảo Linh trang Độ tan NaCl 35,8g 37,5g 39,1g Độ tan KCl 34,7g 48,3g 56,6g Ngoài ra, có thể dùng các muối K2SO4, K2CO3 (thường gọi bồ tạt) làm phân kali Phạm Ngọc Bảo Linh trang CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC I Cacbon Cấu hình electron: 1s22s22p2, C thứ 6, chu kì 2, nhóm IVA Một số dạng thù hình C là: kim cương, than chì, fuleren C thể tính khử(chủ yếu) tính oxi hóa Tác dụng với O2: C + O2  CO2 ; CO2 + C  2CO Tác dụng với hợp chất: HNO3đặc, H2SO4đặc, KClO3, các oxit kim loại… Tác dụng với H2(có xúc tác,t0): 2H2 + C  CH4 Tác dụng với kim loại t0cao tạo thành cacbua: C + Al  Al4C3 Tùy theo dạng thù hình, C có ứng dụng khác nhau, VD kim cương dùng làm đồ trang sức, dao cắt kính… Các loại C khác dùng làm chất khử luyện kim, thuốc pháo, thuốc nổ đen, nồi nấu chảy các kim loại, than hoạt tính, chất độn sản xuất cao su, mực in… II Hợp chất Cacbon Cacbon monooxit CO: Là chất khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị, tan nước, bền với nhiệt độc, không tác dụng với nước, axit, kiềm điều kiện thường CO dùng làm chất khử công nghiệp luyện kim PTN : CO điều chế cách: HCOOH H2SO4đặc, t0 CO + H2O CN: C + H2O  CO + H2 C + CO2  2CO Cacbon đioxit CO2: chất khí khơng màu, khơng mùi, tan nước, oxit axit, trạng thái rắn CO2 tạo thành khối trắng gọi “nước đá khô” hay tuyết cacbonic CO khơng cháy khơng trì sự cháy nên dùng để dập tắt các đám cháy PTN: CaCO3 + HCl  CaCl2 + CO2 + H2O TCN: CO2 điều chế cách thu hồi từ quá trình đốt cháy than để cung cấp lượng cho các quá trình sản xuất khác, thu hồi từ các sản phẩm dầu mỏ… Muối cacbonat: muối cacbonat kim loại kiềm đa số muối hiđrocacbonat tan nước, các muối lại không tan, dễ tác dụng với dung dịch axit Muối cacbonat dùng làm chất độn số ngành công nghiệp, NaHCO dùng làm thuốc đau dày… III Silic và hợp chất Silic Silic có dạng thù hình Si tinh thể(là chất bán dẫn) silic vơ định hình Trong p/ứ hóa học Si vừa thể tính khử, vừa thể tính oxi hóa Si + O2  SiO2 , Si + 2Mg  Mg2Si Si nguyên tố phổ biến thứ sau oxi, chiếm gần 29,5% khối lượng vỏ trái đất, tồn chủ yếu dạng SiO2 Si dùng kĩ thuật vô tuyến, tế bào quang điện, pin mặt trời… SiO2 chất dạng tinh thể, không tan nước, tan chậm kiềm, tan HF, SiO2 nguyên liệu để sản xuất thủy tinh đồ gốm SiO2 + 2NaOH  Na2SiO3 + H2O, SiO2 + 4HF  SiF4 + 2H2O Axit Silixic chất rắn dạng keo, không tan nước, axit yếu, yếu axit cacbonic Muối Silicat: có silicat kim loại kiềm tan được, dung dịch đậm đặc Na 2SiO3 K2SiO3 gọi thủy tinh lỏng Vải gỗ tẩm thủy tinh lỏng khó cháy, ngồi thủy tinh lỏng dùng để chế tạo keo dán thủy tinh, sứ Công nghiệp Silicat bao gồm các ngành sản xuất thủy tinh, đồ gốm, ximăng từ hợp chất thiên nhiên Silic các hóa chất khác CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ - Các phép phân tích định tính phân tích định lượng + Đốt cháy a gam hợp chất hữu C xHyOzNt cho sản phẩm cháy qua các bình đựng m các dung dịch H2SO4 đặc, KOH (hoặc Ca(OH)2 ) CO2 khối lượng bình đựng dung dịch kiềm m tăng (lưu ý có xảy phản ứng CO2 với các chất H2O = khối lượng bình đựng dung dịch H2SO4 tăng Nitơ đưa khí N2 sau đó sác định thể tích khí nitơ Một số biểu thức tính: Phạm Ngọc Bảo Linh trang n C  n CO  mC  m CO2 12 n H  2.n H O  m H  n N2 = %C= VN 22,4 => 44 mC = m CO2 m H O 18 mN = mH = nH = 12 2n H 2O VN 28 22,4 m O =a-(m C +m H +m N) => m 100 m 100 m C 100 %H= H %N= N a a a ; ; ; => %O  100%  (%C  % H  % N ) CÁCH THIẾT LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Công thức đơn giản nhất: Hợp chất hữu có CTTQ CxHyOz tìm tỉ lệ x:y:x=n C :n H :n O = %C %H %O mC m H mO x:y:x= : : : : 12 16 12 16 - Công thức phân tử : Giả sử chất hữu A có CTTQ C xHyOz khối lượng mol M, tìm các giá trị x, y, z - Lưu ý : M có thể xác định qua tỉ khối A so với chất khí đó d A/B = MA MB d A/H2 = MA ; d A/H = MA 32 ………… => MA = MB.dA/B; Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thể tích hai khí A, B : VA=VB=> nA = nB a Dựa vào % khối lượng nguyên tố M 12.x 1.y 16.z = = = 100 %C %H %O => x= M.%C M.%H M.%O ;y= ;z= 12.100 100 16.100 b Thông qua công thức đơn giản - Gỉa sử hợp chất hữu X có công thức ĐGN CaHbOc có khối lượng mol M - Suy CTP tử X là: (CaHbOc)n = M hay (12a + b + 16c).n = M c Tính trực khối lượng sản phẩm cháy: Đốt cháy chất hữu X(CxHyOz) xác định bmol CO2 c mol H2O => Phản ứng cháy C x H y O z +(x+ y z y to - )O �� � xCO + H O 2 mol a mol x mol b mol y/2 mol c mol x y b 2c = = x= ;y= a b 2c a a từ giá trị x, y vào M Ta có tỉ lệ : ta tìm M-(12x+y) z= 16 CTTQ tìm z ; M = 12x + y + 16z => Phạm Ngọc Bảo Linh trang CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ LẬP CTPT Phân tích định tính (1) Phân tích định lượng (2)  CT ĐƠN GIẢN NHẤT Tìm M CTPT Cách lập CT Đơn giản A: CxHyOzNt a Tìm mC, mH, mN, mO mC  12nCO2  mCO2 11 mH O mH  2nH 2O  mN  28nN2  mN2 mO  mA  mC  mH  mN b Lập tỉ lệ: m m m m x: y : z :t  C : H : O : N 12 16 14 Hoặc %C % H %O % N x: y : z :t  : : : 12 16 14 đưa số nguyên nhỏ  s: p:r :v CTĐG I: CsHpOrNv Cách tìm M A d M B MA = B mA M = nA A MA = 22, 4.d A (ở đktc) K mct 1000 M = mdm t A Tìm CTPT a Từ CTĐG I CTPT A: (CsHpOrNv)n Tìm MA n  CTPT b Dùng CT 12 x y 16 z 14t M A     mC mH mO mN mA 12 x y 16 z 14t M A     %C % H %O % N 100 Phạm Ngọc Bảo Linh DANH PHÁP 1.Tên thông thường Theo nguồn gốc tìm chúng Tên gớc-chức Tên phần gốc+tên phần chức Tên thay Tên phần thế+Tên mạch C + Tên phần định chức a Sớ đếm và tên mạch chính Số đếm Tên mạch chính mono met et tri pro tetra but penta pent hexa hex hepta hept octa oct nona non đeca đec b Tên một số gốc hiđrocacbon hóa trị I: CH3- : Metyl ; C2H5- : Etyl CH3-CH2-CH2- : Propyl (Prop-1-yl) (CH3)2CH- : isopropyl (Prop-2yl) CH3CH2CH2CH2- : Butyl (But-1-yl) CH3CH(CH3)CH2- : isobutyl (2-metylprop-1-yl) CH3CH2(CH3)CH- : sec-butyl (But-2-yl) (CH3)3C- : tert-butyl (2-metylpro-2-yl) CH3CH(CH3)CH2CH2- : isoamyl (2-metylbut-1-yl) CH2=CH- : vinyl CH2=CH-CH2- : anlyl C6H5- : Phenyl C6H5-CH2- : Benzyl o-C6H4-CH3 : o-tolyl m-C6H4-CH(CH3)2 :m-cumenyl ĐỒNG PHÂN Đồng phân cấu tạo: Cùng CTPT, khác cấu tạo hóa học Vd: C5H12O có các đồng phân cấu tạo: C-C-C-C-C-OH C C C C C C C OH C C C OH OH C C C C OH C C C C C C OH C C C C C C C OH C C C O C C C O C C C C C C C C O C C C C C C O C C C C C O C C C C C O C C C Đồng phân lập thể: Cùng CTCT, khác cấu trúc không gian VD: Cl Cl C H C H cis-đicloeten Cl H C H C Cl trans-đicloeten trang 10 hay nH2N-[CH2]5COOH t0 (NH [CH2]5 CO )n +nH2O axit -aminocaproic policaproamit III.Ứng dụng : Các amino axit thiên nhiên (hầu hết các amino axit) hợp chất sở để kiến tạo nên các loại protein thể sống  Muối mononatri axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn (mì hay bột ngọt), axit glutamic thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin thuốc bổ gan  Các axit 6-aminohexanoic (-aminocaproic) và7-aminoheptanoic (-aminoenantoic) nguyên liệu để sản xuất tơ nilon nilon-6, nilon-7, … C PEPTIT VÀ PROTEIN I PEPTIT: Khái niệm: Peptit hợp chất chứa từ đến 50 gốc α-amino axit liên kết với các liên kết peptit * Liên kết peptit liên kết –CO-NH- đơn vị α-amino axit * Nhóm –CO-NH- đơn vị α-amino axit gọi nhóm peptit  Phân tử peptit hợp thành từ các gốc -amino axit liên kết peptit theo trật tự định Amino axit đầu N nhóm NH2, amino axit đầu C nhóm COOH Thí dụ: H2N CH2CO NH CH COOH CH3 đầ uN đầ uC  Những phân tử peptit chứa 2, 3, 4,…gốc α -amino axit gọi đi, tri, tetrapeptit Những phân tử peptit chứa nhiều gốc -amino axit (trên 10) hợp thành gọi polipeptit  CTCT các peptit có thể biểu diễn cách ghép từ tên viết tắt các gốc α -amino axit theo trật tự chúng.ví dụ: Hai đipeptit từ alanin glyxin là: Ala-Gly Gly-Ala Tính chất hóa học : A Phản ứng thuỷ phân Thủy phân hoàn toàn nhờ xt axit hay bazơ tạo thành α-amino axit b Phản ứng màu biure : Trong môi trường kiềm, Cu(OH)2 tác dụng với peptit cho màu tím (màu hợp chất phức đồng với peptit có từ liên kết peptit trở lên).=> nhận biết peptít có từ lkpeptit trở lên Yêu cầu :viết công thức CT peptit sau : Glu-Glu, Ala-Ala, Glu-Ala ,Ala-Glu Từ α-amino axit khác tạo thành đipeptit peptit chứa gốc α-amino axit khác II – PROTEIN Khái niệm: Protein polipeptit cao phân tử có khới lượng phân tử từ vài chục nghìn đến vài triệu  Phân loại:  Protein đơn giản: Là loại protein mà thủy phân cho hỗn hợp các α -amino axit Thí dụ: anbumin lòng trắng trứng, fibroin tơ tằm,…  Protein phức tạp: Được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein” Cấu tạo phân tử : Được tạo nên nhiều gốc α -amino axit nối với liên kết peptit (n>50) a Tính chất vật lí: - Nhiều protein tan nước tạo thành dung dịch keo đông tụ lại đun nóng vd: Hồ tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sơi, lòng trắng trứng đơng tụ lại B Tính chất hóa học : tương tự peptit : PỨ thủy phân : Protein → chuỗi polipeptit → α -amino axit - Có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 → màu tím Phạm Ngọc Bảo Linh trang 23 CHƯƠNG 13 POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME @ Trọng tâm: PP điều chế (pư trùng hợp, trùng ngưng); Thành phần & cách SX: chất dẻo, vật liệu Compozit, tơ, cao su, keo dán tổng hợp; @ Luyện tập: Viết CTCT & gọi tên số polime(Cấu tạo tên gọi);Viết PTHH pư tổng hợp sớ polime; tính sớ mắt xích polime; tính khới lượng monome polime tạo với hiệu suất pư 1.KHÁI NIỆM Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều đơn vị sở (gọi mắt xích) liên kết với tạo nên Vd : polietilen: (CH2 - CH2 )n , xenlulozơ : (C6H10O5)n 2.Phân loại : a Theo nguồn gốc : Polime tổng hợp (vd : polietilen, PVC, PS , cao su buna ….); Polime thiên nhiên (vd : tinh bột , xenlulozơ , tơ tằm , tơ nhện …) ; Polime bán tổng hợp (vd :tơ visco , tơ xenlulozơaxetat … ) b.Theo cách tổng hợp : Polime trùng hợp(vd: polipropilen); Polime trùng ngưng (vd : nilon-6,6) c Theo đặc điểm cấu trúc : Polime mạch không phân nhánh : vd : polietilen, PVC, PS , amilozơ (tinh bột) , xenlulozơ , tơ tằm … Polime mạch phân nhánh vd: amilopectin (tinh bột) , glicogen … Polime mạng không gian vd: cao su lưu hóa , nhựa bakelit … TCVL: - Hầu hết chất rắn , không bay , không có nhiệt độ nóng chảy xác định … - Không tan các dung mơi thơng thường … - số có tính dẻo , số có tính đàn hời , số có thể kéo sợi … Chất nhiệt dẻo(polime nóng chảy, để nguội thành rắn); Chất nhiệt rắn(polime không nóng chảy, mà bị phân hủy) Phướng pháp điều chế : a Phản ứng trùng hợp : Quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ ( monome) giống hay tương tự thành phân tử lớn ( polime) ĐK : monome có liên kết bội vòng bền b Phản ứng trùng ngưng : Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ ( monome) thành phân tử lớn ( polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác vd : H2O ĐKcần : monome có nhóm chức có khả phản ứng MỘT SỐ VẬT LIỆU POLIME Chất dẻo: * Chất dẻo chất liệu polime có tính dẻo - Thành phần: Polime Chất độn, chất hoá dẻo, chất phụ gia *Vật liệu Com pozit vật liệu hỗn hợp gồm thành phần phân tán vào mà khơng hồ tan vào Thành phần: Chất (polime) Chất độn, sợi bột (silicat), bột nhẹ (CaCO3 ) Một số polime dùng làm chất dẻo: ( học thuộc CTCT monome tạo thành ) a) Polietilen (PE): CH2 CH2 n b) Poli (vinyl clorua) (PVC): CH2 CH Cl n CH3 c) Poli (metyl metacylat)CH : C COOCH3 n d) Poli (phenol fomanñehit) (PPF) Phạm Ngọc Bảo Linh trang 24 OH OH n +nCH2O n OH + CH2OH H , 75 C CH2 -nH2O ancol o-hiđroxibenzylic n nhựa novolac Tơ: Tơ vật liệu polime hình sợi dài mảnh, độ bền định Phân loại: có loại *Tơ tự nhiên: vd : Len, tơ tằm, bơng *Tơ hố học: + Tơ tổng hợp: Chế tạo từ polime tổng hợp: tơpoliamit, vinylic + Tơ bán tổng hợp: (tơ nhân tạo): chế tạo từ polime thiên nhiên tơ visco, xenlulozơ axetat Một số loại tơ tổng hợp thường gặp: a) Tơ nilon-6,6 nH2N CH2]6 NH2 + nHOOC-[CH2]4-COOH t0 NH [CH2]6 NHCO [CH2]4 CO n +2nH2O poli(hexametylen añipamit) hay nilon-6,6 b) Tơ nitron (hay olon) nCH2 CH CN RCOOR', t0 CH2 CH CN n acrilonitrin poliacrilonitrin 3.Cao su: Cao su vật liệu polime có tính đàn hồi Phân loại: Có loại (cao su thiên nhiên cao su tổng hợp) a/ Cao su thiên nhiên: lấy từ mủ cao su - Cấu tạo: polime isopren ( CH2-C=CH-CH2 ) CH3 b/ Cao su tổng hợp:  Cao su buna: nCH2 CH CH CH2 buta-1,3-ñien n Na t0, xt CH2 CH CH CH2 n polibuta-1,3-ñien  Cao su buna-S buna-N t0 nCH2 CH CH CH2 +nCH CH2 xt C6H5 buta-1,3-ñien stiren t0,p nCH2 CH CH CH2 +nCH2 CH xt CN buta-1,3-ñien acrilonitrin CH2 CH CH CH2 CH CH2 n C6H5 cao su buna-S CH2 CH CH CH2 CH CH2 n CN cao su buna-N CHƯƠNG 14: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI A VỊ TRÍ KIM LOẠI TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI I VỊ TRÍ : - Nhóm IA(-H), IIA, IIIA(-B), một phần nhóm IVA, VA,VIA Các nhóm B (IB→VIIIB) Họ lantan actini (2 hàng cuối BTH) II CẤU TẠO KIM LOẠI 1.Cấu tạo nguyên tử: Ít e lớp ngồi ( 1→3e) , bán kính ngun tử tương đối lớn so với phi kim 2.Cấu tạo tinh thể : Trong mạng tinh thể Kim loại có : Nguyên tử kim loại , Ion kim loại nút mạng các electron tự Liên kết kim loại: Liên kết hình thành các nguyên tử kim loại ion kim loại sự tham gia các electron tự Phạm Ngọc Bảo Linh trang 25 Chú ý: - Mối quan hệ cấu hình e vị trí BTH + Số hiệu ( Z = số e = số p ) ↔ Ơ( sớ thứ tự ) + Sớ lớp ↔ Chu ky + Sớ e lớp ngồi ↔ Sớ thứ tự nhóm (nhóm A)đ /v ngun tớ s,p ↔ Hóa trị cao với oxi ( nhóm B : ngun tớ d : Sớ e hóa trị = Số e lớp ng/cung + e phân lớp d chưa bão hòa ) B TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – DÃY ĐIỆN HĨA CỦA KIM LOẠI I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Tính chất vật lí chung: tính chất = dẻo + dẫn điện + dẫn nhiệt + ánh kim Nguyên nhân: e tự gây Chú ý: - to cao → dẫn điện giảm (do ion dương cản trở e) - Vàng (dẻo nhất), Bạc (dẫn điện tốt nhất), Thủy ngân (thể lỏng, to thấp nhất), W (tonc cao nhất), Cr (cứng nhất) II TÍNH CHẤT HĨA HỌC : Tính khử = Nhường e = Bị oxi hóa Ngun nhân: Ít e lớp ngồi + Bán kính lớn + Lực liên kết hạt nhân yếu Tác dụng với phi kim (Cl2,O2,S) Tác dụng với axit a dd HCl, H2SO4 loãng (kim loại trước H2) → Muối (Số oxh thấp) + H2 b.dd HNO3, H2SO4 đặc(tất kim loai trừ Au, Pt) → Muối (Số oxh cao) + Sp khử + H2O Thường: * KL + HNO3 loãng → muối nitrat + NO(ko màu, dễ hóa nâu/KK) + H2O PT : M + 4n HNO3 loãng →3 M(NO3)n + n NO + 2n H2O * KL + HNO3 đặc → muối nitrat + NO2(màu nâu) + H2O PT : M + n HNO3 loãng → M(NO3)n + n NO2 + n H2O * KL + H2SO4 đặc nóng → muối sunfat+ SO2(không màu mùi hắc) + H2O PT :2 R + 2n H2SO4 đặc nóng → R2(SO4)n + n SO2 +2n H2O Chú ý: Al, Fe, Cr không phản ứng với HNO3 H2SO4 đặc nguội Tác dụng với nước: Kim loại IA + IIA(trừ Be,Mg) + H2O → dd bazơ + H2 M(IA) + H2O→MOH + H2 ; M(Ca,Ba, Sr) + 2H2O → M(OH)2 + H2 Tác dụng với dd muối - Kim loại (không tan nước) đẩy kim loại yếu khỏi muối - Kim loại( tan nước) khơng đẩy kim loại yếu khỏi muối mà xảy theo nhiều giai đoạn: + Phản ứng với nước → dd bazơ + dd bazơ phản ứng trao đổi với dd muối ( sau phản ứng có kết tủa) + Nếu kết tủa có tính lưỡng tính tiếp tục tan Tác dụng với dung dịch bazơ: Al, Zn tan dung dịch bazơ  H2 Al+ NaOH + H2O  NaAlO2 + 3/2 H2 III DÃY ĐIỆN HÓA - Nguyên tắc xếp: Từ trái sang phải: + Tính khử kim loại giảm dần + Tính oxi hóa ion kim loại tăng dần K+ Ca2+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Au3+ K Ca Na Au Mg Al Zn Pb2+ H+ Tính oxi hóa ion kim loại tăng Cr Fe Ni Sn Pb H2 Tính khử kim loại giảm Phạm Ngọc Bảo Linh Cu2+ trang 26 Cu Fe3+ Fe2+ Ag+ Ag - Chiều phản ứng: Chất oxi hóa mạnh + Chất khử mạnh → Chất oxi hóa yếu + Chất khử yếu Fe2+ Cu2+ Oxi hóa yếu Oxi hóa mạnh Fe Cu PT: Cu2+ + Fe → Fe2+ + Cu Ý nghĩa : dự đoán chiều phản ứng cặp oxihóa- khử theo quy tắc α C SỰ ĂNKhử MÒN KIM LOẠI mạnh Khử yếu I KHÁI NIỆM :Là sự phá hủy kim loại hợp kim tác dụng các chất môi trường xung quanh II CÁC DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI : Có dạng ăn mòn kim loại: Hóa học điện hóa Ăn mòn hóa học:quá trình oxi hóa khử, e Kloại chuyển trực tiếp đến các chất mơi trường Ăn mòn điện hóa a Khái niệm: quá trình oxi hóa khử, tác dụng chất điện li→tạo dòng e di chuyển từ cực âm đến cực dương b Điều kiện ăn mòn: (hội tụ đủ điều kiện) Có điện cực khác chất ( KL khác , KL-PK , KL- hợp chất ) điện cực tiếp xúc với (trực tiếp gián tiếp) Đặt môi trường chất điện li (dung dịch ; khơng khí ẩm môi trường điện li) c Cơ chế ăn mòn: Cực âm (anot) = kim loại mạnh = quá trình oxi hóa = kim loại bị ăn mòn M → Mn+ + n e Cực dương(catot) = kim loại yếu (hoặc PK) = quá trình khử 2H+ + 2e→ H2 O2 + 2H2O + 4e→ 4OHTóm lại: Nếu ăn mòn điện hóa kim loại mạnh bị ăn mòn trước III CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI : Có cách chống ăn mòn: 1.Bảo vệ bề mặt: bơi, sơn, mạ, tráng….= vật liệu bền với môi trường 2.Phương pháp điện hóa: Dùng kim loại hoạt động để bảo vệ (kim loại hoạt động bị ăn mòn trước) Vd : Vỏ tàu biển thép gắn vào khới kẽm( Zn bị ăn mòn điện hóa ) D ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI I NGUYÊN TẮC: Khử ion kim loại thành kim loại: Mn+ + ne → M (kim loại) II PHƯƠNG PHÁP (3 phương pháp chính) Nhiệt luyện: Nguyên tắc: Dùng chất khử mạnh (C,CO, H2, Al) để khử kim loại oxit (Từ Zn →Cu) Ứng dụng: Điều chế kim loại hoạt động trung bình (Từ Zn →Cu) Vd : 4CO + Fe3O4 3Fe + 4CO2 Thủy luyện: Nguyên tắc: Dùng kim loại có tính khử mạnh khử ion kim loại yếu khỏi muối Ứng dụng: Điều chế kim loại hoạt động trung bình yếu Điện phân: Khử ion kim loại dòng điện chiều Catot ( cực âm ): xảy quá trình khử = khử cation  thu kim loại Anot ( cực dương) : xảy quá trình oxi hóa  thu chất khí a.Điện phân nóng chảy: Điều chế kim loại mạnh (IA, IIA, Al) Phạm Ngọc Bảo Linh trang 27 b.Điện phân dung dịch: Điều chế kim loại hoạt động trung bình yếu Kiến thức cần nhớ: * Sơ đồ điện phân dung dịch Catôt (-) Chất Anôt (+) Ion dương ( H2O ) Ion âm( H2O) Quá trình khử: Quá trình oxi hóa Li+………Al3+…… Mn+ S2-…I-…Br-…Cl-…OH- ….H2O Chỉ có ion kim loại sau Al3+ bị khử dung dịch Anion SO42-, NO3- không bị oxi hóa Mn+ + ne → M S2- → S + 2e Hết Mn+ H2O bị khử 2X- → X2 + 2e ( X=Cl, Br, I) 2H2O + 2e → H2 + 2OH (pH >7) 4OH- → O2 + H2O+ 4e 2H2O → O2 + 4H+ + 4e (pH7) Tính chất bazơ (mạnh) + Tác dụng oxit axit: CO2, SO2,… CO2 + NaOH → NaHCO3 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O + Tác dụng với axit: HCl, H2SO4, HNO3,… HCl + NaOH → NaCl + H2O + Tác dụng với muối: (phản ứng phải sinh kết tủa): vd: CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2  + 2NaCl Phạm Ngọc Bảo Linh trang 28 II NATRIHIDROCACBONAT( NaHCO3) Tính chất a Kém bền với nhiệt 2NaHCO3→ Na2CO3 + CO2 + H2O b Tính lưỡng tính NaHCO3 + HCl→NaCl + CO2 + H2O NaHCO3 + NaOH→Na2CO3 + H2O III NATRICACBONAT ( Na2CO3) Tính chất a Bền với nhiệt b Tính chất muối (+ axit, ḿi, bazơ/ sau phản ứng phải có ↑, ↓) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + 2NaOH Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 ↓ + 2NaCl c.Trong dd cho môi trường kiềm(pH>7) CHƯƠNG 16: KIM LOẠI KIỀM THỔ I VỊ TRÍ – CẤU HÌNH ELECTRON - Vị trí: IIA = Be Mg Ca Sr Ba Ra(phóng xạ) - Cấu hình: …ns2 II TÍNH CHẤT VẬT LÍ - to sôi, to nóng chảy, khối lượng riêng thấp ( cao KLK ) biến đổi không theo quy luật - Nguyên nhân: Cấu tạo mạng tinh thể khác nhau: + Be,Mg (lục phương), + Ca, Sr, Ba (lập phương tâm diện) III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tính khử mạnh: M → M2+(sớ oxi hóa +2) + 2e Tính khử tăng dần từ Be→Ba Tác dụng với phi kim(Cl2, O2, S) Tác dụng với axit a.HCl, H2SO4 loãng → muối + H2 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 b.H2SO4 đặc, HNO3 → muối + sản phẩm khử + H2O KL kiềm thổ có khả khử S+6(SO42-) x́ng S-2 (H2S), So N+5(NO3-) xuống N3 (NH4NO3) 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O Tác dụng với nước: - to thường: Be không phản ứng, Mg p/ư chậm Kim loại lại phản ứng mạnh : M + 2H2O → M(OH)2 + H2 IV ĐIỀU CHẾ: Điện phân nóng chảy muối halogen : MX2 M + X2 HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI I CANXI HDROXIT - Ca(OH)2 rắn = vôi tôi, ddịch tan nước gọi nước vơi - Ca(OH)2 có tính chất bazơ ( quỳ tím hóa xanh , tác dụng axit , oxit axit , dd muối ) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (nhận biết khí CO2) Ứng dụng: Sx NH3, clorua vôi (CaOCl2), vật liệu xây dựng II CANXI CABONAT - Bị phân hủy 1000oC: CaCO3 → CaO(vôi sống) + CO2 ( pứ xảy q trình nung vơi ) - CaCO3 tan nước có mặt CO2 CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 (chỉ tồn dung dịch) o Khi t , giảm PCO2 Ca(HCO3)2 bị phân hủy → giải thích tượng thạch nhu, cặn ấm - Trong tự nhiên CaCO3 có: đá vôi, đá hoa, đá phấn, vỏ các lồi ớc, sò, - Ứng dụng: nhiều xây dựng, sản xuất ximăng III CANXI SUNFAT: Canxi sunfat = thạch cao Phạm Ngọc Bảo Linh trang 29 160oC Thạch cao sống CaSO4.2H2O 350oC → thạch cao nung → thạch cao khan CaSO4.H2O CaSO4 NƯỚC CỨNG I KHÁI NIỆM: Chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ II PHÂN LOẠI ( loại) Tạm thời: Chứa anion HCO3- → chứa muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2 Tạm thời vì: đun sôi muối phân hủy làm độ cứng nước Vĩnh cửu: Chứa anion: Cl-, SO42- → chứa muối: CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 Toàn phần = tạm thời + Vĩnh cửu III TÁC HẠI - Tốn nhiên liệu gây nổ - Giảm lưu lượng nước ống dẫn - Tốn xà phòng, quần áo mau hư - Giảm hương vị trà, nấu lâu chín giảm mùi thức ăn IV CÁCH LÀM MỀM NƯỚC CỨNG 1.Nguyên tắc: Giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+ 2.Phương pháp a Phương pháp kết tủa * Đối với tính cứng tạm thời : - Đun → độ cứng tạm thời : Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O - Dùng hóa chất: Ca(OH)2 vừa đủ , Na2CO3, Na3PO4 * Đối với tính cứng vĩnh cửu ( toàn phần ) : Dùng hóa chất: Na2CO3, Na3PO4 b Phương pháp trao đổi ion CHƯƠNG 17 : NHƠM I VỊ TRÍ – CẤU HÌNH ELETRON - Vị trí: Ơ: 13; Chu kỳ: 3; Nhóm: IIIA ; - Cấu hình: 3s23p1 [Ne] 3s23p1 II TÍNH CHẤT HĨA HỌC- Tính khử mạnh (chỉ sau KL nhóm IA, IIA) ; - Nhường 3e: M → M3+ + 3e Tác dụng với phi kim (O2, Cl2 ) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 ; 4Al + 3O2 → 2Al2O3 (to) Chú ý: Al bền khơng khí có lớp màng oxit (Al2O3) bảo vệ Tác dụng với axit a HCl, H2SO4 loãng → muối + H2 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ; 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 b.H2SO4 đặc, nóng; HNO3 → muối + sản phẩm khử + H2O Chú ý: Al thu động H2SO4 HNO3 đặc nguội 3.Tác dụng với oxit kim loại = phản ứng nhiệt nhôm 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe (Ứng dụng phản ứng hàn đường ray) 4.Tác dụng với nước - Al khơng phản ứng với nước có lớp màng oxit Al2O3 bảo vệ - Nếu phá vỡ lớp màng oxit thi Al phản ứng 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 - Phản ứng dừng lại Al(OH)3 không tan sinh => nên thực tế vật nhôm không tác dụng với nước 5.Tác dụng với dung dịch kiềm: Al tan dung dịch kiềm - Al2O3 bảo vệ tan ( có tính lưỡng tính) - Al phản ứng với nước : 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 - Al(OH)3 tan dd kiềm ( có tính lưỡng tính): Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O Phương trình tổng hợp: Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 III TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN – SẢN XUẤT Phạm Ngọc Bảo Linh trang 30 Tự nhiên: - Al đứng thứ (sau Oxi, Silic) vỏ trái đất - Có trong: đất sét (Al2O3.2SiO2.2H2O), mica (K2O.Al2O3.6SiO2), boxit (Al2O3.2H2O), Criolit (3NaF.AlF3) Điều chế: nguyên liệu : quặng boxit (Al2O3.2H2O) dpnc ��� � criolit Điện phân nóng chảy Al2O3 : 2Al2O3 4Al + O2 (Catot ) ( Anot) Thêm criolit vào nhằm mục đích: + Hạ nhiệt độ nóng chảy ; + Tăng khả dẫn điện + Bảo vệ Al khỏi bị oxi hóa oxi không khí Phạm Ngọc Bảo Linh trang 31 I NHƠM OXIT HỢP CHẤT CỦA NHÔM II NHÔM HIDROXIT Tính chất: - Al2O3 có tính lưỡng tính Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O Ứng dụng - Đồ trang sức - Xúc tác hóa hữu Chú ý: Al(OH)3 Dạng bazo (trội hơn) - Al(OH)3 chất rắn, kết tủa dạng keo trắng - Al(OH)3 hiđroxit có tính lưỡng tính Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O Chú ý: Al(OH)3 không tan dd NH3, axit cacbonic( CO2+ H2O) ↔ HAlO2.H2O Dạng axit (axit aluminic) Axit yếu ( yếu axit cacbonic) → bị axit mạnh đẩy khỏi muối - CO2 đẩy gốc aluminat khỏi muối NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3 CO2 khơng hòa tan Al(OH)3 nên phản ứng dừng lại kết tủa keo trắng - Nếu sử dụng axit mạnh đẩy tạo kết tủa keo trắng sau đó tan NaAlO2 + HCl + 2H2O → Al(OH)3 + NaCl Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O III NHƠM SUNFAT - Cơng thức phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O Thay K+=Na+,Li+,NH4+ →phèn nhôm - Ưng dụng: nước, ngành da, nhuộm, giấy CHƯƠNG 18: SẮT I VỊ TRÍ – CẤU TẠO – TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN Vị trí – cấu tạo : Số thứ tự: 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIB Cấu hình electron : 1s22s22p63s23p63d64s2 [Ar]3d64s2 - Nhường 2e: : Fe → Fe2+ + 2e - Nhường 3e: Fe → Fe3+ + 3e 6 [Ar]3d 4s [Ar]3d [Ar]3d 4s [Ar]3d5 Bán bão hòa (bền) Khi tác dụng với chất oxihóa yếu vd :S, dd Khi tác dụng với chất oxihóa mạnh vd : Cl2 , dd HCl, H2SO4loãng , dd muối : Ni2+ > Cu2+, HNO3 , dd H2SO4đặc nóng, dd AgNO3 dư Fe3+ ) Trạng thái tự nhiên Quặng Hematit đỏ: Hematit nâu Manhetit Xiderit Pirit sắt Công thức Fe2O3 Fe2O3.nH2O Fe3O4 %Fe cao FeCO3 FeS2 II HĨA TÍNH Fe kim loại có tính khử trung bình( Zn > Cr> Fe> Ni ) Tác dụng chất oxi hóa yếu:Fe → Fe2+ +2e Tính chất Ví dụ Tác dụng với phi kim Phạm Ngọc Bảo Linh Tác dụng chất oxi hóa mạnh: Fe → Fe3+ + 3e 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 ; Fe + S→ FeS 3Fe + 2O2→ Fe3O4 (FeO.Fe2O3) trang 32 Tác dụng với axit a Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Fe → Fe2+, H+ →H2) b Với dung dịch H2SO4 HNO3 đặc nóng (Fe→ Fe3+, N+5 S+6 bị khử xuống SOXH thấp hơn) Tác dụng với dung dịch muối ( khử kim loại đứng sau) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2 Fe + 4HNO3 loãng→ Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Fe thụ động bởi HNO3 H2SO4 đặc nguội Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4 Fe + FeCl3→ FeCl2 HỢP CHẤT CỦA SẮT I.HỢP CHẤT SẮT (II): Tính chất hóa học đặc trưng tính khử: Fe2+ → Fe3+ + 1e tính oxihóa : Fe2+ + 2e → Fe Hợp chất sắt (II) oxit:FeO ( màu đen ) Tính chất Vd Tính bazơ FeO +2HCl→ FeCl2 + H2O Tính khử 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O to � Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O 2FeO + 4H2SO4 đặc �� Tính oxi hóa FeO + H2 →Fe + H2O ; FeO + CO →Fe + CO2 o t � FeO + H2O( ko có oxi ) Điều chế: Fe3O4 + CO →3FeO + CO2 Fe(OH)2 �� Hợp chất sắt (II) hidroxit: Fe(OH)2 chất rắn, màu trắng xanh, hóa nâu ngồi khơng khí Tính chất Vd Tính bazơ Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + H2O Tính khử 3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO +8H2O 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 trắng xanh nâu đỏ Điều chế: Fe2+ + OH- →Fe(OH)2 Muối sắt (II): Tính chất Vd Tác dụng dd bazơ FeCl2 + 2NaOH→Fe(OH)2 + 2NaCl Tính khử 2FeCl2 + Cl2→ 2FeCl3 Tính oxi hóa Zn + FeCl2 → Fe + ZnCl2 Điều chế: Fe (FeO Fe(OH)2 tác dụng với HCl H2SO4 lỗng Chú ý: Fe3O4 hỡn hợp FeO.Fe2O3 = tính chất FeO + Fe2O3 II HỢP CHẤT SẮT (III)Tính chất hóa học đặc trưng tính oxi hóa: Fe3+ + 1e→ Fe2+ Fe3+ + 3e → Fe Phạm Ngọc Bảo Linh trang 33 Hợp chất sắt (III) oxit: Fe2O3 ( màu đỏ nâu ) Tính chất Vd Tính bazơ Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O Tính oxi hóa t � 3Fe + 3H2O Fe2O3 + 3H2 �� to � 2Fe + 3CO2 Fe2O3 + 3CO �� o o t � 2Fe + Al2O3 Fe2O3 + 2Al �� o t � Fe2O3 + 3H2O Điều chế: 2Fe(OH)3 �� Hợp chất sắt (III) hidroxit: Fe(OH)3 chất rắn màu nâu đỏ Tính chất Vd Tính bazơ Fe(OH)3 + 3HCl →FeCl3 +3H2O Nhiệt phân � Fe2O3 +3 H2O 2Fe(OH)3 �� to Điều chế: Fe3+ + 3OH- →Fe(OH)3 Muối sắt (III) : dd có màu vàng Tính chất Vd Tác dụng dd bazơ FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl Tính oxi hóa 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 HỢP KIM CỦA SẮT GANG THÉP Thành phần: Gang hợp kim Fe với C (25%) số nguyên tố khác: Si, Mn, S Phân loại: - Gang xám: chứa nhiều Cthan chì, Si Gang xám dùng đúc vật dụng - Gang trắng: chứa Cxementit, Si, Gang trắng dùng để luyện thép Thành phần: Thép hợp kim Fe với C (0,01-2%) số nguyên tố khác:Si, Mn Phân loại: - Thép thường(thép cacbon) + Thép mềm: chứa không quá 0,1%C + Thép cứng: chứa không quá 0,9%C - Thép đặc biệt: thêm các nguyên tố khác như: Mn, Cr, Ni,W, dùng chế tạo dụng cụ cao cấp: lò xo, đường ray, Nguyên liệu sản xuất - Gang, sắt thép phế liệu - Chất chảy CaO - Khơng khí O2 - Dầu ma dút khí đốt Nguyên tắc sản xuất Oxi hóa các tạpchất gang (Si, Mn, S, P, C ) thành oxit tách để giảm hàm lượng chúng Các phản ứng hóa học chính Si + O2 →SiO2 2Mn + O2 →2MnO Nguyên liệu sản xuất - Quặng sắt - Than cốc - Chất chảy CaCO3 - Khơng khí Ngun tắc sản xuất Khử oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao Fe2O3 →Fe3O4 →FeO→ Fe Các phản ứng hóa học chính C + O2 →CO2 CO2 + C→ 2CO Phạm Ngọc Bảo Linh trang 34 400oC : Fe2O3 + CO →Fe3O4 + CO2 o o 500 C-600 C : Fe3O4 + CO →3FeO + CO2 700oC-800oC : FeO + CO →Fe + CO2 Phản ứng tạo xỉ (tháo bỏ) 1000oC : CaCO3 →CaO + CO2 o 1300 C : CaO + SiO2 →CaSiO3 C + O2 →CO2 S + O2 →SO2 4P + 5O2 →2P2O5 Phản ứng tạo xỉ (tháo bỏ) 3CaO + P2O5 →Ca3(PO4)2 CaO + SiO2 →CaSiO3 CHƯƠNG 19 : CROM I VỊ TRÍ – CẤU TẠO Cr: Z = 24, chu kỳ 4, nhóm VIB - Cấu hình e: [Ar]3d54s1 (1e 4s chuyển sang 3d→ cấu hình bán bão hòa bền hơn) II HĨA TÍNH: Tính khử Cr mạnh Fe , yếu kẽm (Cr có số oxi hóa +1 đến +6, thường gặp +2, +3, +6) Tính chất Ví dụ Tác dụng với phi kim: Cl2, O2, S, … Cr(III) o t � 2Cr2O3 4Cr + 3O2 �� o t � 2CrCl3 2Cr + 3Cl2 �� o t � Cr2S3 2Cr + 3S �� Tác dụng với nước Không phản ứng, có màng oxit bảo vệ Tác dụng với axit Đun nóng Cr phản ứng HCl, H2SO4 lỗng Cr thụ động với HNO3, H2SO4 đặc, nguội t � CrCl2 + H2 ( ko có O2 ) Cr + 2HCl �� to � CrSO4 + H2 Cr + H2SO4 �� o HỢP CHẤT CỦA CROM HỢP CHẤT CROM (III) HỢP CHẤT CROM (VI) 1.Crom (III) oxit: Cr2O3 : lục thẫm Cr2O3 có tính lưỡng tính Cr2O3 + 6HCl →2CrCl3 + 3H2O Cr2O3 + 2NaOH →2NaCrO2 + H2O 2.Crom (III) hidroxit: Cr(OH)3 ( màu lục xám ) Cr(OH)3 Có tính lưỡng tính Cr(OH)3 + 3HCl →CrCl3 + 3H2O Cr(OH)3 + NaOH →NaCrO2 + 2H2O 3.Ḿi Crom (III): có tính khử và tính oxihóa a Mơi trường axit: Cr+3 → Cr+2 2CrCl3 + Zn →2CrCl2 + ZnCl2 b.Môi trường kiềm: Cr+2 → Cr+6 2NaCrO2 + 3Br2+8NaOH →2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O Crom (VI) oxit : CrO3 : màu đỏ thẫm - CrO3 oxit axit CrO3 + H2O →H2CrO4 axit cromic 2CrO3 + H2O →H2Cr2O7 axit dicromic - CrO3 có tính oxi hóa mạnh: t/d C,S,P,NH3 Ḿi Crom (VI) : muối cromat (CrO42- ) muối đicromat (Cr2O72- ) Cr2O72- + H2O  2CrO42- + 2H+ Da cam(H+) vàng (OH-) * Muối cromat, đicromat có tính oxi hóa mạnh K2Cr2O7 + 7H2SO4 + 6FeSO4 →Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 3Fe2(SO4)3 + 7H2O K2Cr2O7 + 14HCl đ→2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O CHƯƠNG 20: ĐỒNG & HỢP CHẤT ĐỒNG I VỊ TRÍ CẤU TẠO- Cu: Z = 29, chu kỳ 4, nhóm IB - Cấu hình e: [Ar]3d104s1 (có chuyển 1e từ 4s qua 3d) II HĨA TÍNH Phạm Ngọc Bảo Linh trang 35 Tính chất Ví dụ Tác dụng với phi kim 2Cu + O2 2CuO Tác dụng với axit a Với HCl, H2SO4 lỗng b Với HNO3, H2SO4 đặc, nóng Khơng phản ứng Cu + 4HNO3 đặc →Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Cu + 2H2SO4 →CuSO4 + SO2 + 2H2O 3.Tác dụng với ḿi (Khử ion đứng sau dãy điện hóa) Cu + 2AgNO3 →Cu(NO3)2 + 2Ag Cu + 2FeCl3 →2FeCl2 + CuCl2 CHƯƠNG 21:NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH I NGUYÊN TẮC: Tạo kết tủa bay II NHẬN BIẾT DUNG DỊCH CATION Catio Hiện tượng + Phương trình n Na+ Đốt→lửa màu vàng NH4+ Dd kiềm→khí mùi khai(xanh quì ẩm) NH4+ + OH- → NH3 + H2O Ba2+ Anio n NO3- ANION Hiện tượng + Phương trình bột Cu + mt axit→dd màu xanh, khí nâu đỏ 3Cu + 2NO3-+8H+→3Cu2++2NO+4H2O 2NO + O2 →2 NO2 Dd muối Ba2+(mt axit)→↓trắng ko tan Ba2+ + SO42- → BaSO4 Dd AgNO3→↓trắng Ag+ + Cl- → AgCl Dd H2SO4l →↓ trắng, ko tan H2SO4 dư SO422+ 2Ba + SO4 → BaSO4 3+ Al Dd kiềm dư→↓keo trắng, tan OH-dư Cl3+ Al + 3OH →Al(OH)3 Al(OH)3 + OH-→AlO2- + 2H2O 2+ Fe Dd kiềm→↓trắng xanh→đỏ nâu (kokhí) CO32- Dd axit→sủi bọt khí Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 CO32- + 2H+→CO2 + H2O 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 3+ Fe Dd kiềm →↓đỏ nâu Fe3+ +3OH-→Fe(OH)3 Cu2+ Dd NH3→↓Xanh, tạo phức tan màu xanh Cu2+ + 2OH- →Cu(OH)2 Cu(OH)2 + 4NH3 → Cu[(NH3)4](OH)2 III NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ Chất Hiện tượng – phương trình CO2 Dd Ca(OH)2 Ba(OH)2 dư→kết tủa trắng CO2 + Ca(OH)2→CaCO3 + H2O SO2 Dd Br2→ màu nâu đỏ dd Br2 ( SO2 tạo kết tủa trắng +dd Ca(OH)2 Ba(OH)2 dư) SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 H2S Dd muối Cu2+ Pb2+→kết tủa đen H2S + Cu2+ → CuS + 2H+ H2S + Pb2+ → PbS + 2H+ NH3 Quỳ tím ẩm→hóa xanh CHƯƠNG 22 :HĨA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Phạm Ngọc Bảo Linh trang 36 1/Một số chất gây nghiện: Rượu, thuốc phiện, cần sa, nicotin, cafein, cocain, heroin, mocphin, /Các khí gây nhiễm: CO, CO2, SO2, H2S, NOx, CFC, bụi Tác hại: - Hiệu ứng nhà kính - Sức khỏe - Sinh trưởng, phát triển động, thực vật - Phá tầng ozon, mưa axit ( SO2 ; NO2 , ) Ơ nhiễm mơi trường nước Ngun nhân: - Tự nhiên: mưa, gió bão lụt →kéo chất bẩn - Nhân tạo: sinh hoạt, giao thông vận tải, thuốc trừ sâu Các tác nhân gây ô nhiễm: ion kim loại nặng(Hg, Pb, Cu, Mn, ), anion NO3-, PO43-, SO42-, thuốc, Tác hại: lớn sự sinh trưởng, phát triển động thực vật Phạm Ngọc Bảo Linh trang 37 ... tím vd : glyxin , alanin khơng làm đổi màu quỳ tím Nếu x > y : dd làm quỳ tím hố xanh Vd : lysin làm quỳ tím hoa xanh Nếu x< y : dd làm quỳ tím hố hồng vd : axit glutamic làm quỳ tím hoa hồng... tên viết tắt các gốc α -amino axit theo trật tự chúng.ví dụ: Hai đipeptit từ alanin glyxin là: Ala-Gly Gly-Ala Tính chất hóa học : A Phản ứng thuỷ phân Thủy phân hoàn toàn nhờ xt axit hay... các chất thoát các điện cực m = A.I.t / 96500.n Trong đó: m: khối lượng chất thoát điện cực ; A: Khối lượng mol nguyên tử n: Số e cho nhận ; I: Cường độ dòng điện (Ampe) ; t: Thời gian điện
- Xem thêm -

Xem thêm: ly thuyet hoa hoc thpt quoc gia 2018 , ly thuyet hoa hoc thpt quoc gia 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay