HD giai de thi KSCL lop 12 tinh thanh hoa

7 30 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 BÀI GIẢI THAM KHẢO Mã đề 485 Câu 41 Để khử mùi cá (gây số amin) nên rửa cá với A nước muối B giấm ăn C Cồn D nước Đáp án B Do giấm ăn axit có khả trung hòa amin làm hết mùi Câu 42 Este CH3COOCH3 có tên gọi A Metyl axetat B Metyl propionat C Etyl axetat D Metyl fomat Đáp án C Các thím xem lại phần danh pháp este nhé! Câu 43 Chất sau chất điện ly yếu A CH3COOH B HCl C NaCl D C2H5OH Đáp án A HCl, NaCl chất điện li mạnh C2H5OH coi không điện li Câu 44 Nguyên nhân sau không gây nhiễm mơi trường khơng khí A Khí thải sinh hoạt, khí thải cơng nghiệp B Khí sinh từ q trình quang hợp xanh C Khí thải phương tiện giao thông D Hoạt động núi lửa Đáp án B (Các thím đọc cho kỹ đề nhé) Câu 45 Polime sau polime thiên nhiên A thủy tinh hữu B xenlulozo C protein D cao su tự nhiên Đáp án A Câu 46 Este sau tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo muối A Metyl axetat B Phenyl axetat C Etyl fomat D Benzyl fomat Đáp án B CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O Câu 47 Thành phần quặng Pirit A Fe2O3 B FeS2 C Fe3O4 D FeCO3 Đáp án B Xem SGK sắt Câu 48 Ion kim loại sau có tính oxi hóa mạnh A Na+ B Fe2+ C Cu2+ D Ag+ Đáp án D Xem dãy điện hóa Câu 49 Ngày nay, công nghiệp tổng hợp hữu dựa nguyên liệu A Etilen B Axetilen C Metan D Propilen Đáp án A (Cái thầy nhớ đọc lâu nên quên tài liệu trích dẫn) Câu 50 Phương pháp chủ yếu sản xuất N2 công nghiệp A Nhiệt phân muối NH4NO2 B Phân hủy protein C Nhiệt phân muối NH4NO3 D Chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng Đáp án D A: Điều chế N2 phòng thí nghiệm B, C: khơng thu N2 Câu 51 Cấu hình electron lớp nguyên tử nguyên tố nhóm IA A ns2 B (n-1)d10ns1 C ns2np1 D ns1 Đáp án D (Xem kim loại kiềm) Câu 52 Cho phản ứng sau (a) Đimetylaxxetilen + dung dịch AgNO3/NH3 → (b) Fructozo + dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) → (c) Toluen + dung dịch KMnO4 (đun nóng) → (d) Phenol + dung dịch Br2 → Số phản ứng tạo kết tủa A B C D Đáp án B (a) Đimetylaxetilen CH3-C≡C-CH3 khơng có phản ứng với AgNO3/NH3 (b) Fructozo + AgNO3/NH3 → 2Ag (c) Toluen C6H5-CH3 + KMnO4 → C6H5COOK + KOH + MnO2 + H2O Kết tủa MnO2 màu đen nhé! (d) Phenol C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH kết tủa trắng ạ! Câu 53 Để phân biệt dung dịch đựng riêng biệt AlCl3, ZnCl2, CuCl2, NaCl cần dùng thuốc thử A dung dịch NH3 B quỳ tím C dung dịch Ba(OH)2 D dung dịch NaOH Đáp án A Hình phần chữ nhỏ SGK lớp 11 NH3 phải, bạn đọc lại nhé! Hiện tượng: AlCl3 tạo kết tủa trắng keo ZnCl2 ban đầu có kết tủa trắng keo sau tan NH3 dư CuCl2 ban đầu có kết tủa xanh lam sau tan dư NH3 NaCl khơng có tượng Câu 54 Cho chất CH2=CH-COOH, C6H5OH, C2H5OH, KOH, Ba(OH)2, Al(OH)3, AlCl3, HCl, BaSO4 Những chất (số chất) tác dụng với Na2CO3 A B C D Đáp án C CH2=CH-COOH + Na2CO3 → CH2=CH-COONa + NaHCO3 C6H5OH + Na2CO3 → C6H5ONa + NaHCO3 Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaOH 2AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO3 → 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3 Câu 55 Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hợp chất hữu X người ta thu 3,36 lít CO2(đktc) 2,7 gam nước Cho 7,4 gam X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 2M tạo 8,2 gam muối Cơng thức cấu tạo X A CH3COOC2H5 B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D C2H5COOCH3 Đáp án C Số mol CO2 = H2O = 0,15 mol suy X este no, đơn chức mạch hở Số mol NaOH = 0,1 = nX = nmuối suy MX = 74 Mmuối = 82 Vậy CTCT X CH3COOCH3 Câu 56 Phát biểu sau sai ? A Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng B Dung dịch lysin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh C Aminoaxit hợp chất hữu tạp chức D Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng Đáp án A Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu trắng Câu 57 Cho sơ đồ: 2CrO42↔ Cr2O72- chứng tỏ A Ion CrO42- tồn môi trường axit B Dung dịch từ màu da cam CrO42- chuyển sang dung dịch màu vàng Cr2O72C Ion Cr2O72- tồn môi trường bazo D Sự chuyển hóa qua lại muối cromat đicromat Đáp án D A Ion CrO42- tồn môi trường bazo B Dung dịch từ màu vàng CrO42- chuyển sang dung dịch màu da cam Cr2O72C Ion Cr2O72- tồn mơi trường axit Câu 58 Trong cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- 0,02 mol Cl- Đun sôi nước cốc hồi lâu thi nước thuộc loại A Nước cứng toàn phần B Nước mềm C Nước cứng vĩnh cửu D Nước cứng tạm thời Đáp án C Khi đun 2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O 0,05 0,025 22+ CO3 < (Ca +Mg2+) nên nước ion nên nước trở thành vĩnh cửu Câu 59 Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 A điện phân nóng chảy CaCl2 B điện phân dung dịch CaCl2 C dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 D nhiệt phân CaCl2 Đáp án A Xem lại kim loại kiềm thổ Câu 60 Một loại phân supephotphat kép chứa 69,62% canxi đihidrophotphat, lại chất khơng chứa photopho Độ dinh dưỡng loại phân A 39,76% B 42,25% C 48,52% D 45,75 Đáp án B Độ dinh dưỡng phân lân tính % khối lượng P2O5 tương ứng với lượng P có phân lân Ca(H2PO4)2 → P2O5 234 gam 142 69,62 x = 69,62.142/234 = 42,25 Câu 61 Đặc điểm chung phân tử hợp chất hữu Thành phần nguyên tố thiết phải có C H Có thể chứa nguyên tố khác Cl, N, P, O Liên kết hóa học chủ yếu liên kết cộng hóa trị Liên kết hóa học chủ yếu liên kết ion Dễ bay hơi, khó cháy Phản ứng hóa học xảy nhanh Nhóm ý A 2, 4, B 1, 2, 3, C 4, 5, D 2, Đáp án D Xem lại SGK 11 hợp chất hữu Câu 62 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Đáp án C ( thí nghiệm a d) Câu 63 Một hỗn hợp (X) gồm anđehit acrylic anđehit no đơn chức mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam hỗn hợp cần vừa hết 1,624 lít khí oxi (đktc) thu 2,86 gam CO2 Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu m gam Ag Giá trị m A 8,64 B 11,88 C 10,80 D 7,56 Đáp án B Số mol O2 = 0,0725, CO2 =0,065, BTKL: mnước = 0,9 gam Suy mol H2O = 0,05 BTNT O: mol hỗn hợp = 0,05+0,065.2 – 0,0725.2 = 0,035 MTB X = 1,44/0,035 = 41,14 Vậy anđehit cần tìm HCHO (M=30) Từ giải hệ PT: 56x + 30y = 1,44 3x + y = 0,065 Giải x = 0,015 y = 0,02 Vậy m = 108(0,015.2 + 0,02.4) = 11,88 gam Câu 64 Cho chất sau: HCl, KI, Al, Cu, AgNO3, HNO3 NaOH Số chất tác dụng với dung dịch FeCl3 A B C D Đáp án C: KI, Al, Cu, AgNO3 NaOH Câu 65 Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu 550 gam kết tủa dung dịch X Đun kỹ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m A 810 B 750 C 650 D 550 Đáp án B Tổng số mol CO2 = 5,5 + 2.1 = 7,5 mol C6H10O5 → 2CO2 + 2C2H5OH 162 m 7,5 Giá trị m = (7,5.162/2).100/81 = 750 gam Câu 66 Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước dung dịch X Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây, y gam kim loại M catot 0,035 khí catot Còn thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích thu hai điện cực 0,1245 mol Giá trị y A 4,48 B 4,788 C 1,680 D 3,920 HD Thời điểm Tại catot t (s) M2++2e→M Tại anot 2H2O → 4e + 4H+ + O2 0,14 ← 0,035 M2++2e→M a→2a 2H2O →4e + 4H+ + O2 2t (s) − 2H2O + 2e → 2OH + H2 0,28 ← 0,07 2b ← b Tại thời điểm 2t (s), xét hỗn hợp: BT e: 2nM2+ + 2nH2= 4nO2 nH2 = 0,1245−nO2 = 0,1245 – 0,07 ⇒2a+2b = 0,28 ⇒ b = 0,0545 ⇒ a=0,0855 ⇒MSO4=13,68/0,0855=160 ⇒ M Cu Tại thời điểm t (s) nCu=2nO2=0,07mol ⇒ mCu = 4,48gam Câu 67 Cho 8,6 gam hỗn hợp X gồm Cu, Cr, Fe nung nóng oxi (dư) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 11,8 gam hỗn hợp Y Để tác dụng hết chất Y cần V lít dung dịch HCl 2M Giá trị V A 0,10 B 0,25 C 0,15 D 0,20 Đáp án D BTKL: mO = 11,8 – 8,6= 3,2 ⇒ nO = 0,2 Khi tác dụng với HCl: 2H+ + O → H2O Vậy số mol HCl = 0,4 ⇒ Vdd = 0,20 lít Câu 68 Hỗn hợp X gồm: C2H6, C2H2, C2H4 có tỉ khối so với H2 14,25 Đốt cháy hoàn toàn 11,4 gam X, sau cho sản phẩm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam Giá trị m A 62,4 B 73,12 C 51,4 D 68,5 Đáp án C Ta thấy: MX = 28,5 ⇒ nX= 11,4/28,5 = 0,4 mol Số mol CO2 = 2nX = 0,8 ⇒ mC = 0,8.12 = 9,6 gam BTKL: mH = 11,4 – 9,6= 1,8 gam ⇒ nnước = 0,9 mol Vậy m = 0,8.44 + 0,9.18 = 51,4 gam Câu 69 Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y Làm bay dung dịch Y 9,55 gam muối khan Số công thức cấu tạo ứng với CTPT X A B C D Đáp án C Ta có: mHCl = 9,55-5,9 = 3,65 gam Suy nHCl = 0,1 ⇒ nX = 0,1 ⇒ MX = 59 ⇒ C3H9N CTCT: C-C-C-NH2; C-C(NH2)-C; C-C-NH-C (CH3)3N Câu 70 Hỗn hợp X gồm C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO C2H5OH chiếm 50% theo số mol Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu 3,06 gam H2O 3,136 lít CO2 (đktc) Mặt khác, cho 8,55 gam hỗn hợp X thực phản ứng tráng bạc thu p gam Ag Giá trị p A 8,64 B 11,0808 C 18,59 D 21,6 Đáp án C Đặt số mol C2H5CHO = x; CH3CHO = y C2H5OH = x + y Ta có: 3x + 2y + 2x + 2y = 0,14 3x + 2y + 3x + 3y = 0,17 Giải ra: x = 0,02 y = 0,01 Khối lượng X = 0,02.58 + 0,01.44 + 0,03.46 = 2,98 gam Khối lượng Ag thu thực tráng bạc 2,98 gam X = 0,06.108 = 6,48 gam Vậy cho 8,55 gam X tham gia phản ứng tráng bạc p = 8,55.6,48/2,98 = 18,59 Câu 71 X α aminoaxit no chứa nhóm NH2 nhóm COOH Cho 23,4 gam X tác dụng với HCl dư thu 30,7 gam muối Công thức cấu tạo cảu X A CH3-CH(CH3)CH(NH2)COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C CH2=C(CH3)CH(NH2)COOH D H2N-CH2-COOH Đáp án A Ta thấy: mHCl = 30,7-23,4 = 7,3 gam Suy ra: nHCl = 0,2 mol từ biết ma.a= 0,2 Ma.a= 117 Câu 72 Cho 16,6 gam hỗn hợp A gồm ancol đồng đẳng liên tiếp qua bình đựng H2SO4 đặc, nhiệt độ thích hợp thu 13 gam hỗn hợp B gồm (2 anken, ete, ancol dư) Đốt cháy hồn tồn B thu 17,92 lít CO2 (đktc) 16,2 gam H2O Thành phần % thể tích ancol có KLPT nhỏ A 66,67% B 43% C 33,33% D 57% Đáp án C Ta có: số mol CO2 = 0,8; số mol H2O = 0,9 Lượng H2O tách đun A với H2SO4 đặc = 16,6-13 = 3,6 gam (0,2 mol) Nếu đốt cháy hỗn hợp A thu 0,8 mol CO2 0,9 + 0,2 = 1,1 mol H2O Suy ra: nA = 1,1 – 0,8 = 0,3 mol MA= 16,6=0,3 = 55,33 Vậy ancol C2H5OH C3H7OH Giải hệ PT: x + y = 0,3 46x + 60y = 16,6 tìm x = 0,1 y = 0,2 Câu 73 Cho dãy chất: Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3, CaCO3, NaHCO3 Số chất dãy vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl A B C D Đáp án A gồm Al(OH)3, Al2O3 NaHCO3 Câu 74 X, Y, Z, T chất sau: glucozo, anilin, fructozo phenol Tiến hành thí nghiệm để nhận biết chùng ta có kết sau Thuốc thử Nước Br2 Dd AgNO3/NH3 Dd NaOH X Kết tủa (-) (-) Y Nhạt màu Kết tủa (-) Z Kết tủa (-) (+) T (-) Kết tủa (-) (+): phản ứng (-): không phản ứng Các chất X, Y, Z, T A phenol, fructozo, anilin, glucozo B glucozo, anilin, phenol, fructozo C fructozo, phenol, glucozo, anilin D anilin, fructozo, phenol, glucozo Đáp án D X không phản ứng với NaOH AgNO3/NH3 nên X anilin Z không phản ứng với AgNO3/NH3 phản ứng với NaOH nên Z phenol Câu 75 Cho hỗn hợp K2CO3 NaHCO3 (tỉ lệ mol : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu kết tủa X dung dịch Y Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khơng khí hết 560 ml Biết tồn Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M Khối lượng kết tủa X là: A 3,94 gam B 7,88 gam C 11,28 gam D 9,85 gam Đáp án B Đặt K2CO3 = a; NaHCO3 = a, Ba(HCO3)2 = b Ta có: Ba2+ + CO32- → BaCO3 Khi cho HCl vào bình đến hết khí, HCl phản ứng với BaCO3, NaHCO3, Ba(HCO3)2 K2CO3 có bình Ta có: 2H+ + CO32- → H2O + CO2 H+ + HCO3- → H2O + CO2 Suy ra: Tổng mol CO32- = a HCO3- = a + 2b Mà HCl = 0,56.0,5 = 0,28 Từ ta có: 2a + a +2b = 0,28 tức 3a + 2b = 0,28 (1) Khi cho dung dịch Y tác dụng với vừa đủ dung dịch NaOH có HCO3- phản ứng HCO3- + OH- → CO32Suy ra: mol HCO3- = nOH- 0,2 tức a + 2b = 0,2 (2) Giải (1) (2) a = 0,04 b = 0,08 Vậy mBaCO3 = 197a = 7,88 gam Câu 76 Cho 10 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, S, FeS2 CuS (trong O chiếm 16% khối lượng hỗn hợp X) tác dụng vừa đủ với 0,335 mol H2SO4 đặc (đun nóng) sinh 0,2125 mol khí SO2 dung dịch Y Nhúng hanh Mg dư vào dung dịch, sau phản ứng xả hoàn toàn lấy Mg cân lại thấy tăng 2,8 gam (giả sử 100% kim loại sinh bám vào Mg) Đốt cháy hoàn toàn 10 gam X (sản phẩm gồm Fe2O3, CuO SO2) lượng vừa đủ V lít (đkc) hỗn hợp A gồm O2 O3 tỉ lệ mol 1:1 Giá trị V A 1,568 B 1,5232 C 1,4336 D 1,4784 Đáp án D Quy đổi hỗn hợp X gồm Fe (x mol), Cu (y mol), S (z mol) O (0,1 mol) Ta có: 56x + 64y + 32z + 1,6 = 10 (1) Bảo toàn nguyên tố S: 1,5x + y = z + (0,335-0,2125) suy ra: 1,5x + y - z = 0,1225 (2) Nhúng Mg vào: mtăng = 56x + 64y – 24(1,5x+y) = 2,8 Suy ra: 20x + 40y = 2,8 (3) Giải được: x = 0,1; y = 0,02; z = 0,0475 Khi đốt cháy X: BTNT O: 5a + 0,1 = 0,15 + 0,02 + 0,095 (trong a số mol O2 số mol O3) Tìm a = 0,033 Vậy V = 2a.22,4 = 0,066.22,4 = 1,4784 lít Câu 77 Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 Al2(SO4)3 ta có đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 sau: Dựa vào đồ thị xác định giá trị x là: A 0,40 mol B 0,30 mol C 0,20 mol D 0,25 mol Đáp án B Tại số mol Ba(OH)2 = 0,32 mol lượng kết tủa ổn định sau giảm Lúc kết tủa BaSO4 = 0,3 mol Khi OH- = 0,64 mol Al3+ + 4OH- → [Al(OH)4]Từ suy Al3+ = 0,16 mol Tại vị trí đồ thị gấp khúc ta thấy lượng kết tủa tăng chậm chứng tỏ lúc có hòa tan Al(OH)3 lượng kết tủa tăng nên kết tủa BaSO4 tiếp tục tạo Giai đoạn đầu tăng có Al(OH)3 BaSO4 Khi nBa(OH)2 = x lượng BaSO4 tối đa tan Al(OH)3 dẫn đến đồ thị xuống Suy x = mol BaSO4 = 0,3 mol Câu 78 Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 Fe(NO3)2 dung dịch chứa NaHSO4 0,16 mol HNO3, thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z gồm CO2 NO (tỉ lệ mol tương ứng 1:4) Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam bột Cu, thấy thoát 0,03 mol khí NO Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu 154,4 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hồn tồn khí NO sản phẩm khử trình Phần trăm khối lượng Fe đơn chất hỗn hợp X A 37,33% B 48,80% C 29,87% D 33,60% Đáp án A Ta có: nNO = 0,03 nCu = 0,135 suy H+ dư Y = 4nNO = 0,12 mol BT electron: nFe3+ = 0,18 mol Fe(OH)3 = 0,18 suy m Fe(OH)3 = 19,26 gam Mà khối lượng kết tủa = 154,4 gam nên suy mol BaSO4= 0,58 mol Vậy dung dịch Y có: Fe3+ = 0,18 mol; SO42- = 0,58 mol; Na+ = 0,58 mol, H+ dư = 0,12 mol NO3- 0,08 mol Đặt số mol Fe, Fe3O4, FeCO3 Fe(NO3)2 x, y, z t Ta có: 56x + 232y + 116z + 180t = 15 (1) BTNT Fe: x + 3y + z + t = 0,18 (2) Số mol CO2 = FeCO3 = z nNO = 4z BT electron: 3x + y + z + t = 4z.3 =12 t Tức là: 3x + y +z – 11t = (3) BTNT N: 2t + 0,16 = 4z + 0,08 tức 4z – 2t = 0,08 (4) Giải hệ PT (1), (2), (3) (4) x = 0,1; y = 0,01, z = 0,03, t = 0,02 Vậy %Fe = 0,1.56/15 = 37,33% Câu 79 Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm tetrapeptit A pentapeptit B (A B mạch hở chứa đồng thời glyxin alanin phân tử) lượng dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn thu (m + 15,8) gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn lượng muối sinh lượng oxi vừa đủ thu Na2CO3 hỗn hợp Y gồm CO2, H2O N2 Dẫn tồn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu có 4,928 lít khí (đktc) khỏi bình Xem N2 không bị nước hấp thụ, phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng B hỗn hợp X là: A 58,92% B 46,94% C 50,92% D 35,37% Đáp án B Ta thấy: A+ 4NaOH → Muối + H2O B + 5NaOH → Muối + H2O Đặt nA = x, nB = y Ta có: (4x+ 5y)40 – 18(x+y) = 15,8 Tức 142x + 182y = 15,8 (1) Khi đốt cháy muối: mCO2 + mH2O = 56,04 gam Và nN2 = 0,22 mol BTNT N: 4x + 5y = 0,22.2 = 0,44 (2) Giải (1) (2) x = 0,06 y = 0,04 Số mol NaOH phản ứng = 0,44 mol số mol Na2CO3 = 0,22 mol Giải sử A có a Gly (4-a) Ala B có b Gly (5-b) Ala Phản ứng cháy: CnH2n+1O2NNa + O2 → ½ Na2CO3 + (n-0,5)CO2 + (n+0,5)H2O + ½ N2 Thấy: nH2O – nCO2 = mol muối ta có: 44x + 18y = 56,04 y-x = 0,22 Giải x = 0,84 y = 1,06 BTNT C: nC(trong X) = nCO2 + nNa2CO3 Ta có: 0,06[2a + 3(4-a)] + 0,04[2b + 3(5-b)] = 0,84 + 0,22 = 1,06 Suy ra: 3a + 2b = 13 Do a b số nguyên dương nên lấy a =3 b = Vậy A (Gly)3Ala B (Gly)2(Ala)3 Dễ dàng tính mB %mB = 46,94% Câu 80 Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tạo thành từ ancol Y axit cacboxylic (phân tử có nhóm COOH); có axit no đồng đẳng axit khơng no (có đồng phân hình học, chứa liên kết đơi C = C phân tử) Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X dung dịch NaOH thu hỗn hợp muối m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư thu 896ml khí (đktc) khối lượng bình tăng 2,48 gam Mặt khác, đốt cháy hồn tồn 5,88gam X thu CO2 3,96 gam H2O Phần trăm khối lượng este không no X là: A 40,82% B 38,76% C 29,25% D 34,01% Đáp án D - Ancol Y đơn chức có dạng R’OH Phản ứng Y với Na: R’OH + Na → R’ONa + 1/2H2 nH2 = 0,04 → nancol = 0,08mol mbình tăng = mY – mH2 → mY = 2,56gam → MY = 32 → Y CH3OH - nY = neste = 0,08 → nO (trong X) = 0,16 → mO = 2,56 → mC = mX – mO – mH = 5,88 – 2,56 – 3,96.2/18 = 2,88 gam (0,24mol) → neste không no = 0,24 – 0,22 = 0,02mol neste no = 0,06 - C = nCO2/nX = → este no HCOOCH3 (a mol) CH3COOCH3 (b mol) este khơng no CnH2n-2O2 (0,02mol) - Bảo tồn C ta có: 2a + 3b + 0,02n = 0,24 a + b = 0,06 → b + 0,02n = 0,12 → n < Để axit khơng no có đồng phân hình học số C axit khơng no = → este axit với CH3OH, số C → n = Với n = → b = 0,02; a = 0,04 → mHCOOCH3 + mCH3COOCH3 = 3,88 gam → meste không no = gam → %meste không no = 34,01% ... catot Còn thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích thu hai điện cực 0 ,124 5 mol Giá trị y A 4,48 B 4,788 C 1,680 D 3,920 HD Thời điểm Tại catot t (s) M2++2e→M Tại anot 2H2O → 4e + 4H+ + O2 0,14... H2 0,28 ← 0,07 2b ← b Tại thời điểm 2t (s), xét hỗn hợp: BT e: 2nM2+ + 2nH2= 4nO2 nH2 = 0 ,124 5−nO2 = 0 ,124 5 – 0,07 ⇒2a+2b = 0,28 ⇒ b = 0,0545 ⇒ a=0,0855 ⇒MSO4=13,68/0,0855=160 ⇒ M Cu Tại thời... lượng bình tăng m gam Giá trị m A 62,4 B 73 ,12 C 51,4 D 68,5 Đáp án C Ta thấy: MX = 28,5 ⇒ nX= 11,4/28,5 = 0,4 mol Số mol CO2 = 2nX = 0,8 ⇒ mC = 0,8 .12 = 9,6 gam BTKL: mH = 11,4 – 9,6= 1,8 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: HD giai de thi KSCL lop 12 tinh thanh hoa , HD giai de thi KSCL lop 12 tinh thanh hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay