DE THI THU THPT QUOC GIA LAN 2 DAP AN CHI TIET

9 59 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

SỞ GD VÀ ĐT NAM ĐỊNH (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Môn Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: ………………… Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Br =80, P= 31, K = 39; Cr=52, Ni=59, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5, Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Ag = 108 41 Nhiệt phân hoàn toàn muối X thu kim loại hỗn hợp khí Muối X là: A Fe(NO3)2 B AgNO3 C KNO3 D Al(NO3)3 42 Hiđrocacbon sau không làm màu dung dịch Br2 nhiệt độ thường? A Metan B Etilen C Axetilen D Buta-1,3-đien 43 Thực phản ứng hiđro hóa CH3CHO (xúc tác Ni) thu sản phẩm hữu sau đây: A CH3COOH B CH3OH C C2H5OH D CH3COONH4 44 Chất sau chất điện li mạnh: A C2H5OH B CH3COOH C Al(OH)3 D HNO3 45 Thủy phân este X có cơng thức phân tử C 4H8O2 dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm thu có chứa natri fomat Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là: A B C D 46 Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X chất rắn Y:Khí Z tạo từ phản ứng hóa học đây? A CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O B NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O C H2SO4 + Na2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O D CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 47 Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất, vật liệu quan trọng việc sản xuất anot pin điện là: A Hg B Cs C Al D Li 48 Quặng manhetit loại quặng giàu sắt gặp tự nhiên Thành phần quặng manhetit là: A Fe2O3 B Fe3O4 C FeS2 D FeCO3 49 Thí nghiệm sau khơng xảy phản ứng hóa học? A Cho kim loại Fe vào dung dịch HCl B Cho Cr(OH)3 vào dung dịch KOH loãng C Cho Zn vào dung dịch Cr2(SO4)3 D Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội 50 Nhận định sau đúng? A Số nguyên tử C, H, O phân tử chất béo số nguyên, chẵn B Nhiệt độ nóng chảy tristearin cao nhiệt độ nóng chảy triolein C Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch D Dầu ăn dầu nhớt động có th|nh phần ngun tố 51 Amin X chứa vòng benzen có cơng thức phân tử C 6H7N Danh pháp sau amin X? A Anilin B Phenyl amin C Benzen amin D Benzyl amin 52 Trong dung dịch: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (1); NH2-CH2-COOH (2); C6H5NH2 (anilin) (3); NH2-CH2-CH(NH2)-COOH (4); CH3-CH2-NH2 (5) Số dung dịch làm xanh quỳ tím là: Sưu tầm: Phạm Duy Việt - SĐT: 01689953069 A B C D 53 Phản ứng hóa học xảy trình tạo thạch nhũ hang động đá vôi là: A CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 B Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O C Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O D Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 54 Thủy phân hoàn toàn m gam metyl fomat 74 ml dung dịch NaOH 1M dư, đun nóng Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 4,08 gam rắn khan Giá trị m là: A 2,4 B 3,6 C 3,0 D 6,0 55 Pentapeptit X mạch hở, tạo nên từ loại amino axit Y (trong Y chứa 1NH 1COOH) Phân tử khối X 513 Phân tử khối Y là: A 57 B 89 C 75 D 117 56 Cho chất: Si, NH4NO3, Al, CO2, CO, H3PO4 Số chất phản ứng với dung dịch NaOH lỗng đun nóng là: A B C D 57 Nhúng Zn vào 200 ml dung dịch CuSO nồng độ x mol/l đến dung dịch màu hoàn toàn thấy khối lượng Zn giảm 0,15 gam so với ban đầu Giá trị x là: A 0,75 B 0,25 C 0,35 D 0,30 58 Chất polime: A Chất béo B Xenlulozơ C PVC D Polibuta-1,3-đien 59 Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe + H2SO4 loãng → X; X + K2Cr2O7 + H2SO4 → Y, Y + KOH dư → Z, Z + Cl2/KOH → T Biết Y, Z, T hợp chất crom Các chất X, T là: A Fe2(SO4)3 CrCl3 B Fe2(SO4)3 K2CrO4 C FeSO4 K2Cr2O7 D FeSO4 K2CrO4 60 Cho phát biểu sau: (1) Có thể phân biệt axit fomic anđehit fomic phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (2) Tất peptit phản ứng với Cu(OH) tạo dung dịch màu tím (3) Amilozơ amilopectin đồng phân (4) Điều chế anđehit axetic công nghiệp phản ứng oxi hóa etilen (5) Glucozơ fructozơ làm mày dung dịch nước Br2 (6) Tách H2O từ etanol dùng điều chế etilen công nghiệp Số phát biểu là: A B C D 61 Glucozơ xenlulozơ có đặc điểm sau đây? A Là chất rắn, dễ tan nước B Tham gia phản ứng tráng bạc C Bị thủy phân môi trường axit D Trong phân tử có nhiều nhóm hiđroxyl (-OH) 62 Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na Ba vào nước thu dung dịch X 4,48 lít H (đktc) Để trung hòa X cần vừa đủ 400ml dung dịch H2SO4 xM Giá trị x A 0,5 B 1,0 C 0,8 D 0,4 63 Cho phát biểu sau: (a) Các kim loại Na, K, Ba phản ứng mạnh với nước (b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO H2SO4 (loãng) (c) Cho sắt vào dung dịch CuSO4 xảy tượng ăn mòn điện hóa (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu dung dịch chứa ba muối (e) Hỗn hợp Al2O3 Na (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) tan hoàn toàn nước dư (f) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Số phát biểu A B C D 64 Cho dung dịch: CH3COOH, H2NCH2COOH, C2H4(OH)2, saccarozơ; C2H5OH; anbumin Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 A B Sưu tầm: Phạm Duy Việt - SĐT: 01689953069 C D 65 Cho sơ đồ biến hóa: C2H4 + H2O → X; X + O2 → Y; Y + metyl amin = Z (muối) Phát biểu sau không đúng: A Từ axetandehit điều chế trực tiếp X Y B Nhiệt độ sôi Y lớn nhiệt độ sôi X C Trong sơ đồ có sản phẩm có H2O D Muối Z có đồng phân amino axit 66 Phát biểu n|o s au không đúng? A Các kim loại Al, Cr, Fe bị thụ động dung dịch HNO3 đặc nguội B Trong công nghiệp, kim loại Al, Cu, Zn điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối chúng C Các kim loại Al, Fe, Cr phản ứng với khí clo thu muối có công thức dạng RCl3 D Các kim loại Fe, Cu, Mg tan hồn tồn dung dịch FeCl dư 67 Hòa tan hồn tồn m gam Cu dung dịch HNO dư thu dung dịch X khơng chứa muối amoni 4,48 lít hỗn hợp khí Y gồm NO NO2 (đktc), tỉ khối Y so với H2 17 Giá trị m A 12,8 B 9,6 C 32,0 D 16,0 68 Trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi độ tan nước ba chất hữu X, Y, Z trình bày bảng sau: X Y Z Trạng thái Nhiệt độ sôi (0C) Nhiệt độ nóng chảy (0C) Rắn Lỏng Lỏng 181,7 184,1 78,37 43 - 6,3 - 114 X, Y, Z tương ứng chất sau đây: A Phenol, ancol etylic, anilin C Anilin, phenol, ancol etylic Độ tan nước (g/100ml) 200C 800C 8,3 ∞ 3,0 6,4 ∞ ∞ B Phenol, anilin, ancol etylic D Ancol etylic, anilin, phenol 69 Cho thí nghiệm sau: (1) Trộn dung dịch NaHCO3 dư với dung dịch Ba(OH) (2) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(AlO 2)2 (3) Cho NaOH dư vào dung dịch CrCl3 (4) Cho Ba(OH)2 dư v dung dịch A l2(SO4)3 Số thí nghiệm thu kết tủa sau kết thúc là: A B C D 70 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Al Mg 500ml dung dịch HNO 1M thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử nhất) Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y, lượng kết tủa tạothành biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị m A 3,06 B 3,24 C 2,88 D 2,79 71 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Al Al 2O3 500ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,3M Ba(OH)2 0,1M thu dung dịch Y 3,36 lít H (đktc) Cho dung dịch Y phản ứng với 500 ml dung dịch Z chứa HCl 0,64M H2SO4 0,08M thu 21,02 gam kết tủa Nếu cho dung dịch Y phản ứng với V lít dung dịch Z thu kết tủa lớn có khối lượng a gam Giá trị a là: A 20,750 B 21,425 C 31,150 D 21,800 72 Hỗn hợp gồm hexametylenđiamin, anilin, alanin lysin (trong ngun tố nitơ chiếm 20,22% khối lượng) Trung hòa m gam X dung dịch H2SO4 vừa đủ, thu 201,0 gam hỗn hợp muối Giá trị m A 127,40 B 83,22 C 65,53 D 117,70 Sưu tầm: Phạm Duy Việt - SĐT: 01689953069 73 Hỗn hợp X gồm chất hữu có cơng thức phân tử C 2H8O3N2 Cho lượng X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng, thu dung dịch Y gồm chất vơ 6,72 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm amin Cơ cạn tồn dung dịch Y thu 29,28 gam hỗn hợp muối khan Giá trị V A 420 B 480 C 960 D 840 74 Chất hữu có cơng thức phân tử C4H6O4 khơng có khả tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu ancol Y m gam muối Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol Y thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Giá trị a m A 0,1 16,6 B 0,12 24,4 C 0,2 16,8 D 0,05 6,7 75 Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch hỗn hợp RSO4 0,3M KCl 0,2M với cường độ dòng điện I = 0,5A sau thời gian t giây thu kim loại catot 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí anot Sau thời gian 3t giây thu hỗn hợp khí tích 4,256 lít (đktc) Biết hiệu suất phản ứng 100%, R có hóa trị khơng đổi Giá trị t A 23160 B 27020 C 19300 D 28950 76 Thủy phân hoàn toàn este E 500ml dung dịch NaOH 3M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 135,6 gam chất rắn m gam ancol no, đơn chức, mạch hở X Oxi hóa m gam ancol X thu hỗn hợp Y gồm anđehit, axit, ancol dư nước Chia hỗn hợp Y thành phần nhau: Phần 1: Cho vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 54 gam Ag Phần 2: Cho phản ứng vừa đủ với dung dịch nước Brom thu 3,36 lít khí Z (đktc) Phần 3: Cho tác dụng với Na dư thu 5,6 lít khí H2 (đktc) Cơng thức cấu tạo E B CH2=CHCOOCH3 A CH3CH2COOCH3 C CH3COOCH2CH3 D C2H3COOC2H5 77 Hỗn hợp P gồm axit đa chức X, Y có số mol v| axit đơn chức Z (X, Y, Z mạch hở, khơng phân nhánh có số ngun tử C khơng lớn 4; MX < MY) Trung hòa m gam hỗn hợp P cần vừa đủ 510 ml dung dịch NaOH 1M Đốt cháy hoàn toàn m gam P thu CO2 7,02 gam H2O Còn cho m gam P tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu 52,38 gam kết tủa Nhận định sau đúng? A Phần trăm khối lượng X P 17,34% B X, Y, Z axit no C Số nguyên tử C phân tử Z, X, Y tương ứng tăng dần D Thực phản ứng este hóa 2m gam hỗn hợp P với metanol dư (xúc t{c H 2SO4 đặc, đun nóng) thu 56,76 gam hỗn hợp este (Giả sử phản ứng hồn tồn) 78 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 Cu (trong FeO chiếm 1/5 tổng số mol hỗn hợp X) dung dịch HCl thu dung dịch Z chứa 20,71 gam hỗn hợp muối clorua Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X dung dịch chứa KNO3 HCl, thu dung dịch Y chứa muối clorua 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử N+5) Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu dung dịch T Cho dung dịch AgNO3 tới dư vào T thu 119,86 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với: A 11,4 B 14,9 C 13,6 D 12,8 79 Cho 19,55 gam hỗn hợp X gồm Zn, ZnO, Mg, MgCO3 vào dung dịch chứa 108,8 gam KHSO4 9,45 gam HNO3 đến phản ứng ho|n to|n thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 125,75 gam 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí, tỉ khối Z so với H2 22 Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến khối lượng không đổi, thu 10 gam chất rắn khan Phần trăm khối lượng Zn có hỗn hợp X A 26,60% B 33,25% C 19,95% D 16,62% 80 E hỗn hợp peptit X, Y, Z Thủy phân hoàn toàn 37 gam E cần dùng 450 ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng hồn tồn cạn thu hỗn hợp M gồm muối kali Gly, Ala Lys với số mol tương ứng x, y, z Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp peptit E thu số mol CO2 H2O Nếu đốt cháy hỗn hợp gồm a mol muối kali Gly b mol muối kali Ala (a y =b.x) 99 gam CO2 49,5 gam nước Phần trăm khối lượng muối kali Ala M gần với giá trị sau đây? A 65% B 75% C 45% D 25% Sưu tầm: Phạm Duy Việt - SĐT: 01689953069 41.B 42.A 43.C 44.D BẢNG ĐÁP ÁN 45.D 46.A 51.D 52.A 53.C 54.A 55.D 56.C 57.A 58.A 59.D 60.C 61.D 62.A 63.B 64.C 65.D 66.B 67.D 68.B 69.C 70.C 71.B 72.D 73.C 74.A 75.B 76.A 77.A 78.A 79.B 80.A 47.D 48.B 49.D 50.B 52 Trong dung dịch: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (1); NH2-CH2-COOH (2); C6H5NH2 (anilin) (3); NH2-CH2-CH(NH2)-COOH (4); CH3-CH2-NH2 (5) Số dung dịch làm xanh quỳ tím là: A B C D 54 Thủy phân hoàn toàn m gam metyl fomat 74 ml dung dịch NaOH 1M dư, đun nóng Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 4,08 gam rắn khan Giá trị m là: A 2,4 B 3,6 C 3,0 D 6,0 Định hướng tư giải m TKL B   m  0, 074.40  4, 08  32   m  2, 60 55 Pentapeptit X mạch hở, tạo nên từ loại amino axit Y (trong Y chứa 1NH 1COOH) Phân tử khối X 513 Phân tử khối Y là: A 57 B 89 C 75 D 117 Định hướng tư giải M  Y 513  4.18  117   Val 56 Cho chất: Si, NH4NO3, Al, CO2, CO, H3PO4 Số chất phản ứng với dung dịch NaOH loãng đun nóng là: A B C D 60 Cho phát biểu sau: (1) Có thể phân biệt axit fomic anđehit fomic phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (2) Tất c{c peptit phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu tím (3) Amilozơ amilopectin đồng phân (4) Điều chế anđehit axetic cơng nghiệp phản ứng oxi hóa etilen (5) Glucozơ v| fructozơ làm mày dung dịch nước Br2 (6) Tách H2O từ etanol dùng điều chế etilen công nghiệp Số phát biểu là: A B C D 63 Cho phát biểu sau: (a) Các kim loại Na, K, Ba phản ứng mạnh với nước (b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO H2SO4 (loãng) (c) Cho sắt vào dung dịch CuSO4 xảy tượng ăn mòn điện hóa (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu dung dịch chứa ba muối (e) Hỗn hợp Al2O3 Na (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) tan hoàn toàn nước dư (f) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Số phát biểu A B C D 64 Cho dung dịch: CH3COOH, H2NCH2COOH, C2H4(OH)2, saccarozơ; C2H5OH; anbumin Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 A B C D 69 Cho thí nghiệm sau: (1) Trộn dung dịch NaHCO3 dư với dung dịch Ba(OH)2 Sưu tầm: Phạm Duy Việt - SĐT: 01689953069 (2) Sục khí CO2 dư v|o dung dịch Ba(AlO2)2 (3) Cho NaOH dư v|o dung dịch CrCl3 (4) Cho Ba(OH)2 dư v|o dung dịch Al2(SO4)3 Số thí nghiệm thu kết tủa sau kết thúc là: A B C D 70 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Al Mg 500ml dung dịch HNO 1M thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử nhất) Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y, lượng kết tủa tạo th|nh biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị m A 3,06 Định hướng tư giải B 3,24 C 2,88 D 2,79 H  n e  0, Từ đồ thị ta thấy số mol HNO3 dư l| 0,1  n NO  0,1   m  0, 3.17  0, 05.78  4, 08   m  2,88 Tại vị trí 0,45 mol  71 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Al Al 2O3 500ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,3M Ba(OH)2 0,1M thu dung dịch Y 3,36 lít H (đktc) Cho dung dịch Y phản ứng với 500 ml dung dịch Z chứa HCl 0,64M H2SO4 0,08M thu 21,02 gam kết tủa Nếu cho dung dịch Y phản ứng với V lít dung dịch Z thu kết tủa lớn có khối lượng a gam Giá trị a là: A 20,750 B 21,425 C 31,150 D 21,800 Định hướng tư giải 2  Na2: 0,15 Ba  : 0, 05 Ba : 0, 01 Na : 0,15 : 0, 04 BaSO    ien So    Y AlO : 0, Ta có: 21, 02 Al(OH)  Cl : 0,15  D : 0, 32     2 3 OH : 0, 05   Al : 0, 05    Al(OH)3 : 0,  a  21, 425 BaSO : 0, 025 n H : n SO2  10 :1   Kết tủa max Al(OH)3 max  Trong Z   4 72 Hỗn hợp gồm hexametylenđiamin, anilin, alanin v| lysin (trong nguyên tố nitơ chiếm 20,22% khối lượng) Trung hòa m gam X dung dịch H 2SO4 vừa đủ, thu 201,0 gam hỗn hợp muối Giá trịcủa m A 127,40 B 83,22 C 65,53 D 117,70 Định hướng tư giải n H2SO4  a  Ta có: nN  2a  m  28a / 0, 2022   28a  98a  201   a  0,85   m  117, 0, 2022 73 Hỗn hợp X gồm chất hữu có công thức phân tử C 2H8O3N2 Cho lượng X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M v| đun nóng, thu dung dịch Y gồm chất vơ v| 6,72 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm amin Cơ cạn tồn dung dịch Y thu 29,28 gam hỗn hợp muối khan Giá trị V A 420 B 480 C 960 D 840 Định hướng tư giải Sưu tầm: Phạm Duy Việt - SĐT: 01689953069 CH  3CH2 NH3 NO3 NaNO 3: a NaNO3 CH NH NO CH Ta có X là:     NaHCO t  3 H N  CH  NH HCO Na CO : b Na CO  3  CH (NH ) CO   3 85a 106b  29, 28 a  0,12 0,12  0,18.2       V   0,96 b  0,18 0,5 a  b  0,3   74 Chất hữu có cơng thức phân tử C4H6O4 khơng có khả tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu ancol Y m gam muối Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol Y thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Giá trị a m A 0,1 16,6 B 0,12 24,4 C 0,2 16,8 D 0,05 6,7 Định hướng tư giải a  0,1 C H OOC  COOH : 0,1  Thấy ancol no, có 2C khơng thể đa chức  m  16, 75 Tiến hành điện ph}n (điện cực trơ, m|ng ngăn) dung dịch hỗn hợp RSO 0,3M KCl 0,2M với cường độ dòng điện I = 0,5A sau thời gian t gi}y thu kim loại catot v| 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí anot Sau thời gian 3t gi}y thu hỗn hợp khí tích l| 4,256 lít (đktc) Biết hiệu suất phản ứng 100%, R có hóa trị khơng đổi Giá trị t A 23160 B 27020 C 19300 D 28950 Định hướng tư giải Cl : a   R : 3a a  b  0, 06 Với t giây     O :b   Cl : a   2(2 a b)  O :b Với 3t giây   n  2a  4b e   2a  9b  0,19    6a 12b  3a.2  H:  6b  2 a  0, 05   t  27020  b  0, 01 76 Thủy phân hoàn toàn este E 500ml dung dịch NaOH 3M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 135,6 gam chất rắn v| m gam ancol no, đơn chức, mạch hở X Oxi hóa m gam ancol X thu hỗn hợp Y gồm anđehit, axit, ancol dư v| nước Chia hỗn hợp Y thành phần nhau: Phần 1: Cho vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 54 gam Ag Phần 2: Cho phản ứng vừa đủ với dung dịch nước Brom thu 3,36 lít khí Z (đktc) Phần 3: Cho tác dụng với Na dư thu 5,6 lít khí H (đktc) Công thức cấu tạo E A CH3CH2COOCH3 B CH2=CHCOOCH3 C CH3COOCH2CH3 D C2H3COOC2H5 Định hướng tư giải Vì Y tác dụng với nước Br2 có khí nên ancol phải CH3OH → loại C, D HCHO : 0,1 Br2    n CO2  0,15  n HCHOHCOOH  0,15  HCOOH : 0, 05 n du Với phần 3: n H  0, 25   ancol  0,5  0,1 0, 05.2  0,3  n ancol  0,45  n E 1,35  C2 H5COOCH3 77 Hỗn hợp P gồm axit đa chức X, Y có số mol v| axit đơn chức Z (X, Y, Z mạch hở, khơng phân nhánh có số ngun tử C khơng lớn 4; M X < MY) Trung hòa m gam hỗn hợp P cần vừa đủ 510 ml dung dịch NaOH 1M Đốt ch{y ho|n to|n m gam P thu CO2 7,02 gam H2O Còn cho m gam P tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu 52,38 gam kết tủa Nhận định n|o sau đ}y đúng? A Phần trăm khối lượng X P 17,34% B X, Y, Z axit no Sưu tầm: Phạm Duy Việt - SĐT: 01689953069 C Số nguyên tử C phân tử Z, X, Y tương ứng tăng dần D Thực phản ứng este hóa 2m gam hỗn hợp P với metanol dư (xúc t{c H 2SO4 đặc, đun nóng) thu 56,76 gam hỗn hợp este (Giả sử phản ứng hoàn toàn) Định hướng tư giải nCHCCOOH  0, 27 CH  C  COOH : 0, 27     HOOC  COOH : 0, 06  17, 34% Ta có: n COO  0, 51    0, 39 n HOOC  C  C  COOH : 0, 06  H2O 78 Hòa tan hồn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3 v| Cu (trong FeO chiếm 1/5 tổng số mol hỗn hợp X) dung dịch HCl thu dung dịch Z chứa 20,71 gam hỗn hợp muối clorua Mặt khác, hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X dung dịch chứa KNO v| HCl, thu dung dịch Y chứa muối clorua v| 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử N+5) Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu dung dịch T Cho dung dịch AgNO3 tới dư v|o T thu 119,86 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với: A 11,4 B 14,9 C 13,6 D 12,8 Định hướng tư giải FeO : a 0,8a  0, 2b  0, 2c   Ta có: m Fe2 O3 : b    56(a b)  64 c 71(a 3b)  20, 71  Cu : c  H      n  HCl  0, 08  2(a 3b)  2(a 3b) Và n  0, 02    NO BTE  n Ag   a  2c   0, 06    a  0, 02   143,5(0, 08  a12 b) 108(2 a c 0, 06)  119,86   b  0, 05   m  11,36  c  0, 03 79 Cho 19,55 gam hỗn hợp X gồm Zn, ZnO, Mg, MgCO3 vào dung dịch chứa 108,8 gam KHSO4 9,45 gam HNO3 đến phản ứng ho|n to|n thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 125,75 gam v| 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí, tỉ khối Z so với H2 22 Cho dung dịch NaOH đến dư v|o dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngo|i khơng khí đến khối lượng không đổi, thu 10 gam chất rắn khan Phần trăm khối lượng Zn có hỗn hợp X A 26,60% B 33,25% C 19,95% D 16,62% Định hướng tư giải TKL  Bn     0, 425  n NH4 H2 O NAP  n Zn2 Ta có: n MgO  0, 25  ZnO : a  0, 025 Và MgCO : b     NO : 0,15  0, 025  2c  N O : c  b  c  0,1   2a  2b 10c 10.0, 025  0, 95  0,  c   B TKL   0, 25.24  65(0,  c) 16 a 60 b  19, 55  a  0, 05    b  0, 05   n Zn  0,1  %Zn  33, 25% c  0, 05  Sưu tầm: Phạm Duy Việt - SĐT: 01689953069 80 E hỗn hợp peptit X, Y, Z Thủy phân hoàn toàn 37 gam E cần dùng 450 ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn thu hỗn hợp M gồm muối kali Gly, Ala Lys với số mol tương ứng x, y, z Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp peptit E thu số mol CO2 H2O Nếu đốt cháy hỗn hợp gồm a mol muối kali Gly b mol muối kali Ala (a y =b.x) 99 gam CO2 v| 49,5 gam nước Phần trăm khối lượng muối kali Ala M gần với giá trị n|o sau đ}y? A 65% B 75% C 45% D 25% Định hướng tư giải a  0, 25  Khi đốt cháy muối    x  y b  0, 75 NH : z Gly : x Don chat  C2H 3NO : 4x  z 4x  z  0, 45   Ala : 3x  37    2y  z  4x  z Lys : z CH 2: x z 57(4 x z) 14(3 x z) 15 z18 y  37  H O : y x  0,1    y  0,  %AlaK  65, 02% z  0, 05  Sưu tầm: Phạm Duy Việt - SĐT: 01689953069  ... xảy q trình tạo thạch nhũ hang động đá vôi là: A CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3 )2 B Ca(OH )2 + CO2 → CaCO3 + H2O C Ca(HCO3 )2 → CaCO3 + CO2 + H2O D Ca(OH )2 + 2CO2 → Ca(HCO3 )2 54 Thủy phân hoàn toàn... 49.D 50.B 52 Trong dung dịch: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (1); NH2-CH2-COOH (2) ; C6H5NH2 (anilin) (3); NH2-CH2-CH(NH2)-COOH (4); CH3-CH2-NH2 (5) Số dung dịch làm xanh quỳ tím là: A B C D 54 Thủy phân... dịch H 2SO4 vừa đủ, thu 20 1,0 gam hỗn hợp muối Giá trịcủa m A 127 ,40 B 83 ,22 C 65,53 D 117,70 Định hướng tư giải n H2SO4  a  Ta có: nN  2a  m  28 a / 0, 20 22   28 a  98a  20 1 
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT QUOC GIA LAN 2 DAP AN CHI TIET , DE THI THU THPT QUOC GIA LAN 2 DAP AN CHI TIET

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay