DE THI THU HAY 2018 CO NHIEU BAY KIEN THUC

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

GV Hồng Mạnh Hùng Trường THPT Điềm Thụy Phú Bình Thái Ngun, TT Ơn luyện thi TP Sơng Cơng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Mơn: Hóa Học ĐỀ THI THỬ LẦN 20 Thời gian làm 50 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề thi có trang) Mà ĐỀ 132 Câu Trong phương pháp sau, phương pháp điều chế Cu có độ tinh khiết cao từ Cu(OH) 2.CuCO3 (X)? +ddHCl + Fe du A X ��� � dd CuCl2 ��� � Cu +ddH SO4 dpdd B X ���� � dd CuSO4 ��� � Cu +ddHCl co can dpnc C X ��� � dd CuCl2 ��� � CuCl2 khan ��� � Cu t  Cdu ,t D X �� Cu � CuO ���� 0 Câu Cho phát biểu sau: 1) Glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3 2) Phân tử khối amino axit (1 nhóm - NH2, nhóm - COOH) ln ln số lẻ 3) Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng 4) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư thu kim loại sau phản ứng 5) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên Số phát biểu A B C D Câu Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X dung dịch NaOH Sau phản ứng thu glixerol; 15,2 gam natri oleat 30,6 gam natri stearat Phân tử khối X A 886 B 888 C 890 D 884 Câu Cho chất : Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO Dựa vào mối quan hệ hợp chất vơ cơ, dãy biến đổi sau thực ? A Ca � CaCO3 � Ca(OH)2 � CaO B Ca � CaO � Ca(OH)2 � CaCO3 C Ca(CO3 � Ca � CaO � Ca(OH)2 D CaCO3 � Ca(OH)2 � Ca � CaO Câu Cho 21,6 gam hỗn hợp X gồm metyl amin, etylamin propyl amin (có tỉ lệ số mol tương ứng 1:2:1) tác dụng hết với dung dịch HCl thu m gam muối Giá trị m A 36,2 gam B 40,58 gam C 43,5gam D 39,12 gam Câu Cho dung dịch chứa a mol Ca(HCO 3)2 tác dụng với dung dịch chứa a mol chất tan X Để thu lượng kết tủa lớn X A Ba(OH)2 B Ca(OH)2 C NaOH D Na2CO3 Câu Chất có phản ứng màu biure A Tinh bột B Saccarozơ C Protein D Chất béo Câu Cho dung dịch chứa 27 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu tối đa gam Ag? A 21,6 B 10,8 C 16,2 D 32,4 Câu Cho hỗn hợp Cu Fe2O3 vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu đung dich X lượng chất rắn không tan Dung dịch X không tác dụng với chất sau đây? A AgNO3 B Cu C Fe D Cl2 Câu 10 Cho chất: isopren, stiren, cumen, ancol allylic, anđehít acrylic, axit acrylic, triolein Số chất cho tác dụng với H2 dư Ni, t° thu sản phẩm hữu cơ, đốt cháy sản phẩm cho số mol H 2O lớn số mol CO2 A B C D Câu 11 Cho 0,15 mol alanin vào 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch X Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 30,90 B 17,55 C 18,825 D 36,375 Câu 12 Chất hữu chủ yếu dùng điều chế trực tiếp axit axetic công nghiệp là: A axetanđehit B etyl axetat C ancol etylic D ancol metylic Câu 13 Cho dung dịch: HNO 3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 Số dung dịch tác dụng với dung dịch NaHCO3 là: A B C D ĐT 0976763886 ĐC MAIL hungptk17@gmail.com GV Hồng Mạnh Hùng Trường THPT Điềm Thụy Phú Bình Thái Ngun, TT Ơn luyện thi TP Sơng Cơng Câu 14 Tơ visco không thuộc loại A tơ nhân tạo B tơ bán tổng hợp C tơ hóa học D tơ tổng hợp Câu 15 Trong khí có khí sau: O 2, Ar, CO2, H2O, N2, CH4 Số khí khí nguyên nhân gây ăn mòn kim loại là? A B C D Câu 16 Chất dẻo PVC chất dẻo PE So sánh kết luận sau khơng đúng? A PVC nặng nước, chìm nươc ; PE nhẹ nước, mặt nước B Túi PVC sờ có cảm giác dính tay ; túi PE sờ vào thấy trơn C Túi PVC thường dùng để đựng thực phẩm không chứa chất gây độc D Đốt PVC lòng phễu có láng dung dịch AgNO3 thấy có tạo kết tủa trắng PE khơng Câu 17 Cho sơ đồ chuỗi phản ứng sau : Cr2O3 � A1 � A2 � Cr(OH)2 � A3 � A4 � A5 � A6 � Cr2O3 Kết luận sau không ? A A3 có tính lưỡng tính B A5 có màu xanh lục C A6 có màu vàng da cam D A1 không tan dd kiềm đặc Câu 18 Những tranh cổ thường vẽ bột ‘trắng chì’ có công thức Pb(OH) 2.PbCO3 lâu ngày thường bị xám đen Để phục hồi tranh người ta phun lên tranh nước oxi già H 2O2, tranh trắng trở lại Phương trình hóa học giải thích việc làm ? A PbCO3 + H2O2 � PbO2 + CO2 + H2O B Pb(OH)2 + H2O2 � PbO + 2H2O + 1/2O2 C PbS + 4H2O2 � PbSO4 + 4H2O D PbO + H2O2 � PbO2 + H2O Câu 19 Số amin bậc có cơng thức phân tử C4H11N A B C D Câu 20 Cho 1,52 gam hỗn hợp Fe Cu vào 200 ml dung dịch HNO sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch A 224 ml khí NO (ở đktc) đồng thời lại 0,64 gam chất rắn Nồng độ mol dung dịch HNO dùng ban đầu là? A 0,1M B 0,2 M C 0,25 M D 0,5 M Câu 21 Ở nhiệt độ cao, cacbon không tác dụng trực tiếp với chất sau đây? A H2SO4 đặc B KClO3 C Cl2 D Mg Câu 22 Phát biểu sau đúng: A Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá theo % vể khối lượng K 2O phân   B Phân đạm cung cấp nitơ cho trồng dạng ion NH NO3 C Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá theo % khối lượng kali phân D Supephotphat đơn có thành phần Ca(H2PO4)2 Câu 23 Trong phòng thí nghiệm, khí Z (làm màu dung dịch thuốc tím) điều chế từ chất rắn X, dung dịch Y đặc, đun nóng thu vào bình tam giác phương pháp đẩy khơng khí hình vẽ sau: Các chất X, Y, Z A Fe, H2SO4, H2 B Cu, H2SO4, SO2 C CaCO3, HCl, CO2 D NaOH, NH4Cl, NH3 Câu 24 Hỗn hợp E gồm chất X (C3H9NO2) chất Y (C2H8N2O3) Cho 6,14 gam E tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,06 mol hai amin đơn chức, bậc dung dịch F chứa m gam muối Giá trị m A 5,10 B 4,92 C 5,04 D 4,98 Câu 25 Có mẫu phân đạm sau: NH4Cl (đạm lá), NH4NO3 (đạm lá), NaNO3 (đạm nitrat) (NH4)2SO4 (đạm sunfat) Dãy chất sau phân biệt mẫu phân đạm trên? ĐT 0976763886 ĐC MAIL hungptk17@gmail.com GV Hoàng Mạnh Hùng Trường THPT Điềm Thụy Phú Bình Thái Ngun, TT Ơn luyện thi TP Sơng Cơng A Quỳ tím, ddBaCl2, ddAgNO3 B dd Ba(OH)2, dd AgNO3 C Dd NaOH, dd Ba(NO3)2 D dd KOH, dd BaCl2, dd AgNO3 Câu 26 Có hỗn hợp muối NH4HCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 Khi nung 48,8 gam hỗn hợp đến khối lượng khơng đổi, thu 16,2 gam bã rắn Chế hóa bã rắn với dung dịch HCl lấy dư, thu 2,24 lít khí (ở đktc) Thành phần % khối lượng Ca(HCO3)2 hỗn hợp là? A 33,19% B 34,43% C 41,56% D 38,61% Câu 27 Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H 2SO 0,5M NaNO3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X khí NO (sản phẩm khử N 5 ) Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X lượng kết tủa thu lớn Giá trị tối thiểu V A 240 B 120 C 360 D 400 Câu 28 Chất hữu X (chứa vòng benzen) có cơng thức CH 3COOC6H4OH Khi đun nóng a mol X tác dụng với tối đa mol NaOH dung dịch? A a mol B 2a mol C 4a mol D 3a mol Câu 29 Cho dãy chất: metyl acrylat, tristearin, glucozơ, glyxylalanin (Gly-Ala) Số chất bị thủy phân đun nóng mơi trường axit A B C D l Câu 30 Hỗn hợp A gồm axit đơn chức, ancol đơn chức este đơn chức (các chất A có nhiều 1C phân tử) Đốt cháy hoàn toàn m gam A hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH) dư thấy có 135 gam kết tủa xuất hiện, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 58,5 gam Biết số mol ancol m gam A 0,15 Cho Na dư vào m gam A thấy có 2,8 lít khí (đktc) Mặt khác, m gam A tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 12 gam NaOH Cho m gam A vào dung dịch nước brom dư Hỏi số mol brom phản ứng tối đa gần với giá trị nào? A 0,48 B 0,56 C 0,74 D 0,82 Câu 31 X hỗn hợp gồm Mg MgO (trong Mg chiếm 60% khối lượng) Y dung dịch gồm H 2SO4 NaNO3 Cho gam X tan hoàn toàn vào Y, thu dung dịch Z (chỉ chứa ba muối trung hòa) hỗn hợp hai khí (gồm khí NO 0,04 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z, thu m gam kết tủa Biết Z có khả tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,44 mol NaOH Giá trị m T A 55,92 B 25,2 C 46,5 D 53,6 Câu 32 Đun nóng 8,68 gam hỗn hợp X gốm ancol no, đơn chức, mạch hở với H 2SO4 đặc, thu hỗn hợp Y gồm: ete (0,04 mol), anken ancol dư Đốt cháy hoàn toàn lượng anken ete Y, thu 0,34 mol CO Nếu đốt cháy hết lượng ancol Y thu 0,1 mol CO2 0,13 mol H2O Phần trăm số mol ancol tham gia phản ứng tạo ete A 21,43% B 26,67% C 31,25% D 35,29% Câu 33 Cho từ từ dung dịch chứa a mol Ba(OH) vào dung dịch chứa b mol ZnSO4 Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa theo giá trị a sau: Giá trị b là: A 0,08 B 0,11 C 0,12 D 0,1 Câu 34 Hỗn hợp E gồm este X đơn chức axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, khơng no có liên kết đơi C=C phân tử) Đốt cháy hồn tồn m gam E thu 18,92 gam khí CO 5,76 gam nước Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 46,6 gam E 200 gam dung dịch NaOH 12% cô cạn dung dịch thu phần Z có chứa chất hữu T Dẫn tồn Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 188 gam đồng thời 15,68 lít khí H (đktc) Biết tỉ khối T so với O2 Phần trăm số mol Y hỗn hợp E A 46,35% B 37,5% C 53,65% D 62,5% ĐT 0976763886 ĐC MAIL hungptk17@gmail.com GV Hoàng Mạnh Hùng Trường THPT Điềm Thụy Phú Bình Thái Nguyên, TT Ơn luyện thi TP Sơng Cơng Câu 35 Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm Al, MgCO 3, Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu kết tủa Y Nung Y khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu hỗn hợp chất rắn Z gồm A BaSO4, MgO FeO B BaSO4, MgO, Al2O3 Fe2O3 C MgO Fe2O3 D BaSO4, MgO Fe2O3 Câu 36 Chất X có công thức phân tử C5H8O4 este chức, chất Y có CTPT C4H6O2 este đơn chức, Cho X Y tác dụng với NaOH dư, sau cạn dung dịch lấy chất rắn thu tương ứng nung với NaOH khan (có mặt CaO) trường hợp thu CH4 chất hữu Công thức cấu tạo X, Y là: A CH3OOC-CH2-COOCH3, CH3COOC2H3 B CH3COO-CH2-COOCH3, CH3COOC2H3 C CH3-CH2-OOC-COOCH3, CH3COOC2H3 D CH3COO-CH2-COOCH3, C2H3COOCH3 Câu 37 Một bình kín chi chứa chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylacetilen (0,4 mol), hidro (0,65 mol), bột Niken Nung nóng bình thời gian thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H A Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 NH3 thu 92 gam kết tủa 10,08 lít hỗn hợp khí Y (điều kiện tiêu chuẩn) Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol brom dung dịch Giá trị A gần với giá trị sau đây? A 19,6 B 21,4 C 15,8 D 26,5 Câu 38 Cho 37,38 gam hỗn hợp E gồm peptit X (x mol), peptit Y (y mol) peptit Z (z mol) mạch hở; tổng sổ nguyên tử oxi ba phân tử X, Y, Z 12 Đốt cháy hoàn toàn X mol X y mol Y z mol Z thu CO có số mol nhiều H2O a mol Đun nóng 37,38 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 55,74 gam hỗn họp T gồm ba muối Gly, Ala, Val Phần trăm khối lượng muối Ala T là: A 15,0% B 13,9% C 19,9% D 11,9% Câu 39 Để tác dụng hết với x mol triglixerit X cần dùng tối đa 7x mol Br2 dung dịch Mặt khác, đốt cháy hoàn tồn x mol X khí O2, sinh V lít CO2 (đktc) y mol H2O Biểu thức liên hệ V với x y A V = 22,4(3x + y) B V = 44,8(9x + y) C V = 22,4(7x + 1,5y) D V = 22,4(9x + y) Câu 40 Hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe, Fe(OH) 2, Fe2O3 Fe3O4 dung dịch chứa 0,96 mol NaHSO 0,16 mol HNO3, thu dung dịch X X mol khí Y Nhúng Fe vào dung dịch X, thu hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với He 4; đồng thời khối lượng Fe giảm 11,76 gam Các phản ứng xảy hoàn toàn khí NO sản phẩm khử N+5 trình Giá trị x A 0,12 B 0,10 C 0,13 D 0,09 BẠN NÀO QUAN TÂM CẦN ĐÁP ÁN GỬI ĐC MAIL VÀO MAIL CỦA MÌNH hungptk17@gmail.com MÌNH CHUYỂN ĐÁP ÁN CHO (TRONG ĐỀ CĨ SỬ DỤNG TƯ LIỆU THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG NHƯ CHUYÊN ĐH VINH, CHUYÊN VP) ĐT 0976763886 ĐC MAIL hungptk17@gmail.com ... thu tương ứng nung với NaOH khan (có mặt CaO) trường hợp thu CH4 chất hữu Công thức cấu tạo X, Y là: A CH3OOC-CH2-COOCH3, CH3COOC2H3 B CH3COO-CH2-COOCH3, CH3COOC2H3 C CH3-CH2-OOC-COOCH3, CH3COOC2H3... ancol no, đơn chức, mạch hở với H 2SO4 đặc, thu hỗn hợp Y gồm: ete (0,04 mol), anken ancol dư Đốt cháy hoàn toàn lượng anken ete Y, thu 0,34 mol CO Nếu đốt cháy hết lượng ancol Y thu 0,1 mol CO2 ... NH4HCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 Khi nung 48,8 gam hỗn hợp đến khối lượng khơng đổi, thu 16,2 gam bã rắn Chế hóa bã rắn với dung dịch HCl lấy dư, thu 2,24 lít khí (ở đktc) Thành phần % khối lượng Ca(HCO3)2
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU HAY 2018 CO NHIEU BAY KIEN THUC , DE THI THU HAY 2018 CO NHIEU BAY KIEN THUC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay