De thi hoc ki 2

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

ƠN THI HỌC KÌ II – HĨA 12 – BT01 Câu 1: Sắt tác dụng với chất sau thu muối sắt (III)? A Cl2 B dung dịch CuSO4 C dung dịch HCl D S Câu 2: Một mẫu bột đồng có lẫn tạp chất sắt, để loại bỏ tạp chất sử dụng dung dịch đây? A Dung dịch AgNO3 dư B Dung dịch HNO3 loãng dư C Dung dịch Pb(NO3)2 dư.D Dung dịch H2SO4 loãng dư Câu 3: Cho 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl 1M Sau phản ứng xong thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 3,9 B 11,7 C 9,36 D 7,8 Câu 4: Cặp kim loại sau bền không khí nước có màng oxit bảo vệ? A Al Cr B Fe Al C Fe Cr D Mn Cr Câu 5: Các số oxi hoá đặc trưng crom A +2; +4, +6 B +2, +3, +6 C +3, +4, +6 D +1, +2, +4, +6 Câu 6: Khối lượng K2Cr2O7 cần lấy để tác dụng đủ với 91,2 gam FeSO dung dịch (có mơi trường H2SO4) A 58,8 gam B 29,4 gam C 176,4 gam D 88,2 gam Câu 7: Cho cấu hình electron sau đây: (a) 1s22s22p63s2 (b) 1s22s22p63s23p64s2 (c) 1s22s1 (d) 1s22s22p63s23p2 Có cấu hình electron ngun tử kim loại kiềm thổ? A B C D Câu 8: Cho 5,8 gam Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư thu muối sắt có khối lượng A 3,58 gam B 11,3 gam C 7,16 gam D 22,6 gam Câu 9: Cho mẫu kim loại kiềm M tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 60ml B 30ml C 75ml D 150ml Câu 10: Tên quặng chứa FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 là: A xiđerit, hematit đỏ, manhetit, pirit B pirit, hematit, manhetit, xiđerit C xiđerit, manhetit, pirit, hematit D hematit nâu, pirit, manhetit, xiđerit Câu 11: Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe( NO3)3 + dNO2 + eH2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, tối giản Tổng (a + b) bằng: A B C D Câu 12: Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z=26) thuộc nhóm A VIB B VIIIB C IIA D VIIIA Câu 13: Trộn a gam crom (III) oxit với nhôm dư nung nhiệt độ cao (khơng có khơng khí), thu 13 gam crom Biết hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm 80% Giá trị a A 19 gam B 15,2 gam C 47,5 gam D 23,75 gam o Câu 14: Cho bột nhôm tác dụng với chất hay dung dịch sau: O (t ); Cl2 (to); dung dịch NaOH; dung dịch H2SO4 đặc, nguội; FeO (to) Số trường hợp có phản ứng hóa học xảy Ôn thi HKII – BT1 GV: Lê Thanh Tâm Trường THPT Lại Sơn A B C D Câu 15: Kim loại sau có độ cứng lớn tất kim loại? A Sắt B Vàng C Vonfam D Crom Câu 16: Khử 21 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 CO nhiệt độ cao, sau phản ứng thu 17,8 gam Fe Thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng là: A 8,96 lít B 4,48 lít C 6,72 lít D 2,24 lít Câu 17: Chất có nhiều khói thuốc gây hại cho sức khoẻ người A cafein B heroin C nicotin D cocain Câu 18: Hòa tan hồn toàn 23,1 gam hỗn hợp gồm Al Al 2O3 V lít dung dịch NaOH 1M vừa đủ, phản ứng xong thu 3,36 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị V A 0,05 lít B 0,5 lít C 0,15 lít D 0,1 lít Câu 19: Kim loại sau thuộc nhóm IA? A Ba B K C Mg D Ag Câu 20: Hòa tan hòa toàn hỗn hợp gồm Na, Ca nước thu dung dịch X 10,08 lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch HCl 3M vừa đủ để trung hòa hồn tồn dung dịch X A 300 ml B 900 ml C 200 ml D 500 ml Câu 21: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là: A Quặng đôlômit B Quặng pirit C Quặng hematit D Quặng boxit Câu 22: Điện phân Al2O3 nóng chảy với cường độ dòng điện 9A thời gian 30 phút, thu 1,1 gam Al Hiệu suất trình điện phân A 72,85% B 84,72% C 27,15% D 15,28% Câu 23: Cơng thức hóa học sắt (III) hiđroxit A Fe2O3 B Fe(OH)2 C Fe3O4 D Fe(OH)3 Câu 24: Cho kim loại: Cu, Be, Ba, Zn, Ca Số kim loại thuộc nhóm IIA A B C D Câu 25: Ngâm đinh sắt đánh bề mặt vào 200 ml dung dịch CuSO Sau phản ứng hồn tồn, lấy đinh sắt rửa nhẹ, sấy khơ thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 3,2 gam Nồng độ mol ban đầu dung dịch CuSO4 A 4M B 1M C 3M D 2M Câu 26: Cho chất: Na, Na2O, NaOH, NaHCO3 Số chất tác dụng với dung dịch HCl sinh chất khí A B C D Câu 27: Cho 0,02 mol bột sắt vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO Khi phản ứng hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m A 6,48 B 5,4 C 4,32 D 7,56 Câu 28: Nguyên tử kim loại sau có cấu hình electron hóa trị 3s ? A Al B Na C Mg D Fe Câu 29: Cho 0,69 gam kim loại kiềm tác dụng hoàn toàn với H 2O (dư) Sau phản ứng thu 0,336 lít khí H2 (đktc) Kim loại kiềm A Li B K C Na D Rb Câu 30: Hòa tan m (gam) Fe dung dịch H 2SO4 đặc nóng dư, thu 1,344 lít khí SO (sản phẩm khử đo đktc) Giá trị m A 3,36 B 1,764 C 2,24 D 0,896 Ôn thi HKII – BT1 GV: Lê Thanh Tâm Trường THPT Lại Sơn (Cho nguyên tử khối chất sau: C=12, H=1, O=16, N=14, Br=80, S=32, P=31, Al=27, Ba=137, Ca=40, Cs=133, Rb=85,5, Li=7, Zn=65, Cu=64, Mg=24, Na=23, K=39, Ag=108, Fe=56, Cr=52, Cl=35,5) Ôn thi HKII – BT1 GV: Lê Thanh Tâm Trường THPT Lại Sơn ... trình điện phân A 72, 85% B 84, 72% C 27 ,15% D 15 ,28 % Câu 23 : Cơng thức hóa học sắt (III) hiđroxit A Fe2O3 B Fe(OH )2 C Fe3O4 D Fe(OH)3 Câu 24 : Cho kim loại: Cu, Be, Ba, Zn, Ca Số kim loại thuộc nhóm... A 6,48 B 5,4 C 4, 32 D 7,56 Câu 28 : Nguyên tử kim loại sau có cấu hình electron hóa trị 3s ? A Al B Na C Mg D Fe Câu 29 : Cho 0,69 gam kim loại ki ̀m tác dụng hoàn toàn với H 2O (dư) Sau phản ứng... H2 (đktc) Kim loại ki ̀m A Li B K C Na D Rb Câu 30: Hòa tan m (gam) Fe dung dịch H 2SO4 đặc nóng dư, thu 1,344 lít khí SO (sản phẩm khử đo đktc) Giá trị m A 3,36 B 1,764 C 2, 24 D 0,896 Ôn thi
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay