De thi hoc ki 2

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

ÔN TẬP HỌC KÌ Câu Để phản ứng hoàn toàn với 100ml dung dịch CuSO4 1M, cần vừa đủ m gam Fe Giá trị m A 11,2 B 5,6 C 2,8 D 8,4 Câu Cho phương trình hố học: a Al + b Fe3O4 →cFe + dAl2O3 (a, b, c, d số nguyên, tối giản) Tổng hệ số a, b, c, d A 26 B 24 C 27 D 25 Câu Cho dãy kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl A B C D Câu Al2O3 phản ứng với hai dung dịch: A NaCl, H2SO4 B Na2SO4, KOH C NaOH, HCl D KCl, NaNO3 Câu Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M 100ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 100 B 300 C 200 D 400 Câu Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 CO dư nhiệt độ cao Sau phản ứng thu 33,6 gam chất rắn Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 80gam kết tủa Giá trị m A 34,88 B 36,16 C 46,4 D 59,2 Câu Hoà tan 22,4 gam Fe dung dịch HNO3 lỗng (dư), sinh V lít khí NO ( sản phẩm nhất, đktc) Giá trị V A 8,96 B 2,24 C 4,48 D 3,36 Câu Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A tính bazơ B tính khử C tính axit D tính oxi hóa Câu Cho dãy chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3 Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 10 Dãy sau gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO ? A Zn, Cu, Mg B Al, Fe, CuO C Fe, Ni, Sn D Hg, Na, Ca Câu 11 Cho 4,6 gam kim loại kiềm M tác dụng với lượng nước (dư) sinh 2,24 lít H2 (đktc) Kim loại M A Na B K C Li D Cs Câu 12 Cho kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh A Al B Na C Mg D Fe Câu 13 Thứ tự số cặp oxi hóa - khử dãy điện hóa sau : Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ Cặp chất không phản ứng với A Fe dung dịch CuCl2 B dung dịch FeCl2 dung dịch CuCl2 C Cu dung dịch FeCl3 D Fe dung dịch FeCl3 Câu 14 Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A Na2SO4 B HCl C H2S D Ba(OH)2 Câu 15 Cho sắt vào dung dịch: FeCl 3, AlCl3, CuCl2, Pb(NO3)2, HCl, H2SO4 đặc nóng (dư) Số trường hợp phản ứng sinh muối sắt (II) A B C D Câu 16 Hai kim loại phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu A Fe Au B Fe Ag C Al Ag D Al Fe Câu 17 Cặp chất không xảy phản ứng A Cu + AgNO3 B Fe + Cu(NO3)2 C Ag + Cu(NO3)2 D Zn + Fe(NO3)2 Y Câu 18 Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe  X  FeCl3   Fe(OH) Hai chất X, Y  A Cl2, NaOH B NaCl, Cu(OH)2 C HCl, Al(OH)3 D HCl, NaOH Câu 19 Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 Hiện tượng xảy A có kết tủa nâu đỏ B có kết tủa keo trắng, sau kết tủa lại tan C có kết tủa keo trắng D dung dịch suốt Câu 20 Trong công nghiệp, kim loại điều chế phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy kim loại A Na B Cu C Fe D Ag Câu 21 Tất kim loại Fe, Zn, Cu, Ag tác dụng với dung dịch A HCl B KOH C H2SO4 loãng D HNO3 loãng Câu 22 Số electron lớp nguyên tử kim loại thuộc phân nhóm nhóm II A B C D Câu 23 Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e Fe A [Ar ] 3d7 4s1 B [Ar ] 3d6 4s2 C [Ar ] 4s23d6 D [Ar ] 4s13d7 Câu 24 Cơng thức chung oxit kim loại thuộc nhóm IA A RO2 B R2O C R2O3 D RO Câu 25 Cấu hình electron cation R3+ có phân lớp 2p6 Nguyên tử R A N B Mg C Al D S Câu 26 Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư Sau phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) A 4,48 lít B 2,24 lít C 6,72 lít D 3,36 lít Câu 27 Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 xuất A kết tủa màu nâu đỏ B kết tủa màu trắng xanh, sau chuyển dẩn sang màu nâu đỏ C kết tủa màu trắng xanh D kết tủa màu xanh lam Câu 28 Có mẫu kim loại Na, Ca, Al, Fe Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử nhận biết tối đa A chất B chất C chất D chất Câu 29 Để phân biệt dung dịch AlCl3 dung dịch KCl ta dùng dung dịch A NaOH B HCl C H2SO4 D NaNO3 Câu 30 Để phân biệt dung dịch AlCl3 dung dịch KCl ta dùng dung dịch A H2SO4 B HCl C NaNO3 D NaOH Câu 31 Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2 Số gam kết tủa thu A 25gam B 12gam C 10gam D 40gam Câu 32 Dãy gồm kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo dung dịch có mơi trường kiềm là: A Be, Na, Ca B Na, Ba, K C Na, Cr, K D Na, Fe, K Câu 33 Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy cao tất kim loại? A Sắt B Đồng C Vonfam D Kẽm Câu 34 X kim loại phản ứng với dung dịch H 2SO4 loãng, Y kim loại tác dụng với dung dịch Fe(NO 3)3 Hai kim loại X, Y (biết thứ tự dãy điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A Fe, Cu B Ag, Mg C Mg, Ag D Cu, Fe Câu 35 Nung 21,4 gam Fe(OH)3 nhiệt cao đến khối lượng không đổi, thu m gam oxit Giá trị m A 12 B C 14 D 16 Câu 36 Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A khử Fe2+ oxi hóa Cu B khử Fe2+ khử Cu2+ C oxi hóa Fe oxi hóa Cu D oxi hóa Fe khử Cu2+ Câu 37 Nhận xét sau SAI: A Crom thuộc chu kì 4, nhóm VIA B Crom kim loại cứng C Trong hợp chất, crom có số oxi hóa thường gặp +1, +2, +3, +6 D Crom có tính khử mạnh sắt Câu 38 Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO 3)3 0,4 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y m gam chất rắn Z Giá trị m A 22,4 B 19,6 C 28 D 25,2 Câu 39 Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Thuốc thử Dung dịch Ba(OH)2 Mẫu thử X Kết tủa trắng, sau tan Y Khí mùi khai kết tủa trắng Z Có khí mùi khai T Có kết tủa nâu đỏ X, Y, Z, T là: A Al2(SO4)3, (NH4)2SO4 ,NH4NO3, FeCl3 B Al2(SO4)3, NH4NO3, (NH4)2SO4, FeCl3 C AlCl3, NH4NO3, (NH4)2SO4 , FeCl3 D AlCl3, (NH4)2SO4, NH4NO3, FeCl3 Câu 40 Chất sau có tính oxi hóa mạnh: A Cr(OH)3 B CrCl3 C Cr2O3 D CrO3 Câu 41 Phản ứng sau dùng để điều chế Al(OH)3 A Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch muối AlCl3 B Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch muối AlCl3 C Cho Al2O3 tan vào nước D Cho kim loại Al dư vào dung dịch NaOH Câu 42 Khi cho 0,01 mol FeCl2 tác dụng với dung dịch chứa AgNO dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,435 B 3,95 C 2,515 D 1,08 Câu 43 Nhận định sau SAI : A Nhơm có tính khử mạnh Magie B Nhơm dẫn điện tốt Sắt C Nhơm có hóa trị III D Nhôm mềm, dễ kéo sợi, dễ dát mỏng Câu 44 Cho mẫu hợp kim Na- K-Ca tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch axit HCl 1,5 M cần dùng để trung hoà phần hai dung dịch X A 600 ml B 300 ml C 150 ml D 200 ml Câu 45 Một mẫu nước có chứa ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- Đây mẫu nước A có tính cứng vĩnh cửu B khơng có tính cứng C có tính cứng tạm thời D có tính cứng tồn phần Câu 46 Cho 9,75 gam kim loại M nhóm IA tác dụng hết với nước thu 2,8 lít khí (đktc) Kim loại M A Li B Ca C Na D K Câu 47 Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp Na 2CO3 0,1M NaHCO3 0,2M vào 300 ml dung dịch HCl 1M khuấy Sau phản ứng thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 4,032 D 4,928 Câu 48 Cho 2,82 gam hỗn hợp Mg, Al, phản ứng với dung dịch HCl dư thu 3,136 lít H (đkc) % khối lượng Mg Al A 24,55 ; 75,45 B 44,5 ; 55,5 C 25,45 ; 74,55 D 42,55 ; 57,45 Câu 49 Cho a mol CO2 hấp thụ vào dd chứa 0,2mol NaOH 0,15 mol Ba(OH)2 thu 23,64g kết tủa a A 0,12 B 0,38 0,25 C 0,36 D 0,12 0,38 Câu 50 Cho từ từ dung dịch 0,65 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch có chứa 26,7g AlCl dừng phản ứng thu m gam kết tủa Biết phản ứng vừa đủ Xác định m ? A 16,9 g B 15,6 g C 50,7g D 11,7 g Câu 51 Cho 18,6 gam hỗn hợp gồm kẽm sắt tác dụng với dung dịch H 2SO4 lỗng dư Thể tích khí hidro (đktc) giải phóng sau phản ứng 6,72 lít % Fe hỗn hợp ban đầu là? A 36,23% B 63,77% C 69,89% D 30,11% Câu 52 Trộn 24 gam Fe2O3 với 10,8 gam nhôm nung (không có khơng khí) Hỗn hợp thu sau phản ứng cho tan vào dd NaOH dư có 5,376 lít khí bay (ĐKC) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm A 90% B.60% C.80% D.12,5% Câu 53 Nung hỗn hợp muối cacbonat hai kim loại nhóm IIA đến khối lượng khơng đổi, thu 2,24 lít CO2 4,64 g hỗn hợp oxit Hai kim loại là: A Ca Sr B.Be Mg C.Mg Ca D.Sr Ba Câu 54 Cho 1,5 gam hỗn hợp gồm Na kim loại kiềm X tác dụng với nước, thu 1,12 lít H2(ĐKC) X A Li B.K C.Rb D.Na Câu 55 Nhiệt phân hoàn toàn 4,65 gam hốn hợp A gồm Na2CO3 KHCO3 ta thu 4,03 gam hốn hợp chất rắn Tính phần trăm khối lượng Na2CO3 A? A 29,78% B.56,99% C.70,88% D.36,56% ... V A 2, 24 B 4,48 C 4,0 32 D 4, 928 Câu 48 Cho 2, 82 gam hỗn hợp Mg, Al, phản ứng với dung dịch HCl dư thu 3,136 lít H (đkc) % khối lượng Mg Al A 24 ,55 ; 75,45 B 44,5 ; 55,5 C 25 ,45 ; 74,55 D 42, 55... CO2 hấp thụ vào dd chứa 0,2mol NaOH 0,15 mol Ba(OH )2 thu 23 ,64g kết tủa a A 0, 12 B 0,38 0 ,25 C 0,36 D 0, 12 0,38 Câu 50 Cho từ từ dung dịch 0,65 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch có chứa 26 ,7g... nước thu 2, 8 lít khí (đktc) Kim loại M A Li B Ca C Na D K Câu 47 Nhỏ từ từ 20 0 ml dung dịch hỗn hợp Na 2CO3 0,1M NaHCO3 0,2M vào 300 ml dung dịch HCl 1M khuấy Sau phản ứng thu V lít khí CO2 (đktc)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay