De thi hoc ki 2 (3)

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

GIỚI HẠN KIỂM TRA HKII MƠN HĨA, KHỐI 12, NĂM HỌC 2017-2018 THỜI GIAN: 50 phút I Giới hạn: từ Bài 21: Điều chế kim loại đến hết Bài 34: Crom hợp chất crom II Hình thức: Gồm 02 phần - Phần 1: trắc nghiệm khách quan 24 câu, thời gian làm 30 phút - Phần 2: tự luận, thời gian làm 20 phút Phần 1: nội dụng cụ thể cho 24 câu trắc nghiệm: Chương Chương 5: Điều chế kim loại Nhận biết Số câu: Số điểm: Chương 6: Kiềm hợp chất kiềm 0,0 Tính chất vật lý, quy luật biến đổi tính chất vật lý theo phân nhóm chính, cấu hình, ứng dụng điều chế kim loại kiềm 0,25 Số câu: Số điểm: Chương 6: Kiềm thổ hợp chất kiềm thổ Số câu: Số điểm: Chương 6: Nhôm hợp chất nhôm Số câu: Số điểm: Chương 7: sắt hợp chất sắt Số câu: Số điểm: Thơng hiểu Vận dụng thấp Tốn phương pháp nhiệt luyện, thủy luyện điện phân (1 tốn) 0,0 0,25 Tính chất hóa học Bài tập kim loại kim loại kiềm kiềm tác dụng với hợp chất kiềm nước, CO2 tác dụng với dung dịch kiềm 0,25 Tính chất hóa học kim loại kiềm thổ hợp chất kiềm thổ 0,0 0,50 Tính chất vật lý Tính chất hóa học nhơm, cấu hình, nhơm hợp quặng nhơm, điều chất nhôm chế nhôm, ứng dụng nhôm hợp chất 0,50 0,75 Tính chất vật lý Tính chất hóa học sắt, cấu hình, sắt hợp chất quặng sắt, tính sắc chất vật lý hợp chất sắt 0,25 0,75 Vận dụng cao Tổng 0,25 (1 toán) 0,25 0,0 Bài tập kim loại Bài tập hợp chất kiềm thổ hợp kiềm thổ chất kiềm thổ 0,75 (1 toán) (1 tốn) 0,50 0,25 Bài tập nhơm Bài tập nhôm hợp chất nhôm hợp chất nhôm 1,00 (2 toán) 0,50 Bài tập sắt hợp chất sắt (1 toán) 0,25 Bài tập sắt hợp chất sắt 2,00 (2 toán) 0,50 (1 toán) 0,25 1,75 Trang Chương 7: Kim loại crom Số câu: Số điểm: Tính chất hóa học kim loại crom 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 Lưu ý: Mỗi đề kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan xáo trộn thành đến mã đề khác để HS ngồi cạnh có mã đề khác (xáo trộn riêng phần: phần thuộc 60% đầu phần phân hoá thuộc 40% sau đề kiểm tra) Phần 2: Nội dụng cụ thể cho phần tự luận : gồm câu hỏi ngắn độc lập với Nhận biết – thông hiểu- vận dụng thấp Dạng Viết phương trình chứng minh tính lưỡng tính, tính oxy hóa, tính khử, …(tối đa phản ứng) Nêu giải thích tượng : - CO2 với dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2 muối aluminat - Dung dịch NaOH KOH tác dụng với muối Al3+ - Dung dịch NH3 với muối Al3+ - Dung dịch axit HCl với muối aluminat Nhận biết (chỉ cho chất loại trường hợp sau): - Các kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, kim loại nhôm kim loại sắt - Các oxit kiềm, oxit kiềm thổ, oxit nhôm oxit sắt - Các muối clorua kiềm, muối clorua kiềm thổ, muối clorua nhôm muối clorua sắt Bài tập: - Kim loại hỗn hợp kim loại tác dụng với axit HCl H2SO4 loãng - CO2 với dung dịch kiềm (cho biết trước lượng CO2 lượng kiềm tính muối kết tủa) - Dùng dịch kiềm với muối Al3+ (cho biết trước lượng muối nhơm Al3+ lượng kiềm tính muối kết tủa) - Dung dịch HCl với muối aluminat (cho biết trước lượng muối aluminat lượng axit tính muối kết tủa) - Cho FeO Fe(OH)2 dụng với HNO3 dư , H2SO4 đặc nóng dư tạo sản phẩm khử (cho biết trước lượng rắn tính muối sản phẩm khử ngược lại) - Kim loại sắt kim loại nhôm tác dụng với HNO3 dư , H2SO4 đặc nóng dư tạo sản phẩm khử (cho biết trước lượng kim loại tính muối sản phẩm khử ngược lại) Ghi chú: • Đề thi theo chương trình SGK khơng có phần giảm tải Trang 1 1 ... trường hợp sau): - Các kim loại ki m, kim loại ki m thổ, kim loại nhôm kim loại sắt - Các oxit ki m, oxit ki m thổ, oxit nhôm oxit sắt - Các muối clorua ki m, muối clorua ki m thổ, muối clorua... clorua sắt Bài tập: - Kim loại hỗn hợp kim loại tác dụng với axit HCl H2SO4 loãng - CO2 với dung dịch ki m (cho biết trước lượng CO2 lượng ki m tính muối kết tủa) - Dùng dịch ki m với muối Al3+...Chương 7: Kim loại crom Số câu: Số điểm: Tính chất hóa học kim loại crom 0,00 0 ,25 0,00 0,00 0 ,25 Lưu ý: Mỗi đề ki m tra phần trắc nghiệm khách quan xáo trộn
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 (3) , De thi hoc ki 2 (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay