De thi hoc ki 2 (2)

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

Trang 1/3 - Mã đề thi 21 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH MƠN: HĨA HỌC 12 Năm học: 2017 – 2018 Thời gian làm 45 phút Họ tên: .Lớp: Số báo danh: Mã đề thi 21 Cho biết nguyên tử khối (theo u) nguyên tố là: H = 1; O = 16; Al = 27; Fe = 56; Mg = 24; Cr = 52; Sr = 88; Ba = 137; Na = 23; Cl = 35,5; Ca = 40; S = 32; K = 39; Cu = 64, Zn = 65 Đề gồm 30 câu trắc nghiệm Câu 1: Cho sắt tác dụng với dung dịch AgNO3 dư Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch chứa A AgNO3 Fe(NO3)2 B AgNO3 Fe(NO3)3 C Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 D AgNO3 ; Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 Câu 2: Cho mẩu nhỏ Na vào dung dịch AlCl3 thấy có tượng A có khí khơng màu B có khí có kết tủa keo trắng C có kết tủa keo trắng C kết tủa sinh sau tan dần Câu 3: Nguyên tử nguyên tố Mg (Z =12) có cấu hình electron A 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2 B 1s2 2s2 2p6 3p2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 D 1s2 2p6 3s2 3p2 Câu 4: Phân biệt BaCl2 người ta không dùng dung dịch A AgNO3 B H2SO4 C HCl D Na2CO3 Câu 5: Thể tích khí NO (giả sử sản phẩm khử nhất, đktc) sinh cho 1,92 gam bột Cu tác dụng với axit HNO3 loãng (dư) (Cho N = 14, O = 16, Cu = 64) A 0,672 lít B 0,224 lít C 1,120 lít D 0,448 lít Câu 6: Có cặp kim loại sau tiếp xúc với Al-Fe; Zn-Fe; Sn-Fe; Cu-Fe để lâu không khí ẩm Cặp mà sắt bị ăn mòn A Chỉ có cặp Al-Fe B Chỉ có cặp Zn-Fe C Chỉ có cặp Sn-Fe D Cặp Sn-Fe Cu-Fe Câu 7: Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư đến phản ứng kết thúc thu 20 gam kết tủa Giá trị V A 4,48 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 5,6 lít Câu 8: Chất sau làm quỳ tím hóa xanh A NaCl B KCl C NaOH D BaCl2 Câu 9: Cho 15,2 gam hỗn hợp bột kim loại Zn Cu vào dung dịch HCl (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 4,48 lít khí H2 (đkc) m gam kim loại không tan Giá trị m A 2,0 B 6,4 C 8,5 D 2,2 Câu 10: Hòa tan hồn tồn 4,6 gam Na vào 24 gam nước thu dung dịch NaOH có nồng độ A 28,17% B 13,45% C 12,3% D 19,78% Câu 11: Cho khí CO dư khử hồn tồn 46,4g hỗn hợp gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 thu m gam Fe kim loại Hỗn hợp khí sinh dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 80g kết tủa Giá trị m A 39,6 gam B 23,6 gam C 33,6 gam D 29,8 gam Câu 12: Hấp thụ hồn tồn 8,96lit (đkc) khí CO2 vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,4M thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 17,73 gam B 19,7 gam C 11,82 gam D 9,85 gam Câu 13: Kim loại sau có độ cứng thấp A K B Na C Cs D Li Câu 14: Kim loại sau không tan dung dịch HNO3 đặc, nguội A Al B Ag C Cu D Ba Câu 15: Cho 14 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch H 2SO4 lỗng dư tạo 6,72 lít H2 (đktc) Khối lượng muối sunfat thu dung dịch là: A 32,4 gam B 42,8 gam C 53,1 gam D 38,4 gam Câu 16: Dung dịch chứa ion sau: Fe +2 ; Cu2+ ; Mg2+ Dung dịch sau có khả kết tủa hết ion Trang 2/3 - Mã đề thi 21 A NaCl B NaOH C HNO3 D Na2SO4 Câu 17: Dung dịch Cu Fe2O3 có số mol Dung dịch sau hòa tan hết hỗn hợp A NaOH B NH3 C HCl D AgNO3 Câu 18: Có dd FeSO4 lẫn tạp chất CuSO4, để loại bỏ CuSO4 ta dùng: A dd HNO3 B bột sắt dư C bột nhôm dư D NaOH vừa đủ Câu 19: Chất sau làm tăng hiệu ứng nhà kính nhiều A CO2 B CFC C CH4 D SO2 Câu 20: Cho kim loại: Cu, Fe, Ca, Ag, Zn Số kim loại tan dung dịch HCl A B C D Câu 21: Kim loại sau điều chế phương pháp điện phân nóng chảy A Al B Au C Fe D Zn Câu 22: Trường hợp sau phản ứng kết thúc thu kết tủa A Cho NH3 dư vào dung dịch CuCl2 B Cho NaOH dư vào dung dịch AlCl3 C Cho CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 D Cho HCl dư vào dung dịch Ca(HCO3)2 Câu 23: Cho 300ml dung dịch NaOH 4M vào 300ml dung dịch AlCl 1M HCl 2M thu kết tủa có khối lượng A 3,9 gam B 7,8 gam C 15,6gam D 11,7 gam Câu 24: Tính oxi hố ion sau tăng dần theo thứ tự: A Fe3+, Cu2+, Fe2+ B Fe2+, Cu2+, Fe3+ C Cu2+, Fe3+, Fe2+ D Cu2+, Fe2+, Fe3+ Câu 25: Muốn khử dung dịch chứa Fe2+ thành Fe cần dùng kim loại sau: A Zn B Cu C Ag D Fe Câu 26: Kim loại kiềm điều chế công nghiệp theo phương pháp sau A Nhiệt luyện B Thủy luyện C Điện phân nóng chảy D Điện phân dung dịch Câu 27: Kim loại sau tác dụng với dd HCl tác dụng với Cl2 cho loại muối clorua: A Fe B Ag C Cu D Zn Câu 28: Tính chất hóa học kim loại là: A Tính khử B Tính oxi hóa C Tính axit D Tính bazơ Câu 29: Trong tự nhiên,canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi A Thạch cao sống B Đá vôi C Thạch cao khan D Thạch cao nung Câu 30: Hai chất sau hiđroxit lưỡng tính ? A Ba(OH)2 Fe(OH)3 B Cr(OH)3 Al(OH)3 C NaOH Al(OH)3 D Ca(OH)2 Cr(OH)3 -HẾT - Trang 3/3 - Mã đề thi 21 ... Mg (Z = 12) có cấu hình electron A 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2 B 1s2 2s2 2p6 3p2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 D 1s2 2p6 3s2 3p2 Câu 4: Phân biệt BaCl2 người ta không dùng dung dịch A AgNO3 B H2SO4 C HCl D Na2CO3 Câu... gam Câu 24 : Tính oxi hố ion sau tăng dần theo thứ tự: A Fe3+, Cu2+, Fe2+ B Fe2+, Cu2+, Fe3+ C Cu2+, Fe3+, Fe2+ D Cu2+, Fe2+, Fe3+ Câu 25 : Muốn khử dung dịch chứa Fe2+ thành Fe cần dùng kim loại... CO2 B CFC C CH4 D SO2 Câu 20 : Cho kim loại: Cu, Fe, Ca, Ag, Zn Số kim loại tan dung dịch HCl A B C D Câu 21 : Kim loại sau điều chế phương pháp điện phân nóng chảy A Al B Au C Fe D Zn Câu 22 :
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 (2) , De thi hoc ki 2 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay