DE LY THAI TO GIAI CHI TIET

7 22 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

Đề thi thử THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Từ xenlulozơ chế hóa sản phẩm sau đây? A Thuốc súng khơng khói B Keo dán C Bánh mì D Kem đánh Câu Loại dầu, mỡ lipit? A Mỡ động vật B Dầu thực vật C Dầu cá D Dầu mazut Câu Phản ứng thủy phân este mơi trường kiềm, đun nóng gọi phản ứng? A Xà phòng hóa B Tráng gương C Este hóa D Hiđro hóa Câu Chất ứng với công thức cấu tạo sau amin bậc hai? A CH3-NH-CH2CH3 B (CH3)2CH-NH2 C CH3CH2CH2-NH2 D (CH3)3N Câu Khi nấu canh cua thấy mảng “gạch cua” lên A đông tụ protein B đông tụ lipit C phản ứng thủy phân protein D phản ứng màu protein Câu Chất sau valin? A HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH B CH3CH(NH2)COOH C H2NCH2COOH D (CH3)2CHCH(NH2)COOH Câu Thủy phân hoàn toàn este X dung dịch NaOH, đun nóng, thu natri axetat etanol Công thức X A CH3COOC2H5 B CH3COOC2H3 C C2H3COOCH3 D C2H5COOCH3 Câu Công thức cấu tạo sau tương ứng với α-amino axit? A CH3CH(NH2)COONa B H2NCH2CH2COOH C CH3CH(NH2)COOH D H2NCH2CH(CH3)COOH Câu Peptit Ala-Gly-Val-Ala-Glu có liên kết peptit? A B C D Câu 10 “Đường mía” thương phẩm có chứa chất đây? A glucozơ B fructozơ C saccarozơ D tinh bột Câu 11 Để khử mùi cá (gây số amin) nên rửa cá với? A nước muối B giấm ăn C nước D cồn II Thông hiểu Câu 12 Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala dung dịch NaOH dư thu m gam muối Giá trị m A 16,8 B 18,6 C 20,8 D 20,6 Câu 13 Đốt cháy hoàn toàn amin X đơn chức bậc khí oxi dư, thu khí N 2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) 18,9 gam H2O Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 14 Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức Y 145 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ancol etylic 10 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo Y A C2H3COOC2H5 B HCOOC2H5 C C2H5COOC2H5 D CH3COOC2H5 Câu 15 Thủy phân este X (C4H6O2) môi trường axit, thu anđehit Công thức X A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH2CH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 16 Phát biểu không đúng? A Amino axit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl B Axit glutamic thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin thuốc bổ gan C Trong dung dịch H2NCH2COOH tồn dạng ion lưỡng cực H3N+CH2COO– D Tất peptit protein có phản ứng màu biure Câu 17 Để xà phòng hóa 11,1 gam este no đơn chức, mạch hở cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M, este có cơng thức phân tử A C3H6O2 B C5H10O2 C C2H4O2 D C4H8O2 Câu 18 Cho 9,85 gam hỗn hợp hai amin, đơn chức, bậc đồng đẳng tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu 18,975 gam muối Công thức hai amin A CH3NH2 C2H5NH2 B CH3NH2 C3H7NH2 C C2H5NH2 C3H7NH2 D C3H7NH2 C4H9NH2 Câu 19 Glucozơ chất dinh dưỡng dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em người ốm Trong công nghiệp glucozơ dùng tráng gương, tráng ruột phích Glucozơ có cơng thức hóa học là: A C6H22O5 B C6H12O6 C C12H22O11 D C6H10O5 Câu 20 Xà phòng hóa hồn toàn 3,7 gam HCOOC 2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 3,2 B 3,4 C 5,2 D 4,8 Câu 21 Metylamin không phản ứng với dung dịch sau đây? A CH3COOH B FeCl3 C HCl D NaOH Câu 22 Một loại mùn cưa có chứa 60% xenlulozơ Dùng 1kg mùn cưa sản xuất lít cồn 70°? (Biết hiệu suất trình 70%; khối lượng riêng C 2H5OH nguyên chất 0,8 g/ml) A ≈ 0,426 lít B ≈ 0,596 lít C ≈ 0,298 lít D ≈ 0,543 lít Câu 23 Cho 1,5 gam H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ dung dịch HCl, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 2,96 B 10,57 C 11,05 D 2,23 Câu 24 Dãy gồm chất bị thủy phân dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng A glucozơ, tinh bột xenlulozơ B fructozơ, saccarozơ tinh bột C saccarozơ, tinh bột xenlulozơ D glucozơ, saccarozơ fructozơ Câu 25 Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X lượng vừa đủ NaOH thu 0,5 mol glixerol 459 gam muối khan Giá trị m A 442 B 444 C 445 D 443 Câu 26 Cho este: etyl fomat, vinyl axetat, triolein, metyl acrylat, phenyl axetat Số este phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ancol A B C D Câu 27 Có ba chất hữu H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2NH2 Để nhận biết dung dịch hợp chất trên, cần dùng thuốc thử sau đây? A NaoH B HCl C Quỳ tím D CH3OH/HCl Câu 28 Cho 0,1 mol axit glutamic vào 150 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng A 0,35 mol B 0,50 mol C 0,6 mol D 0,55 mol Câu 29 Phát biểu sau không đúng? A Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol B Chất béo trieste etylen glicol với axit béo C Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước D Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm Câu 30 Phát biểu sau sai? A Fructozơ có nhiều mật ong B Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 trạng thái rắn C Metyl acrylat, tripanmitin tristearin este D Thủy phân hồn tồn chất béo ln thu glixerol Câu 31 Để chuyển hóa triolein thành tristearin người ta thực phản ứng A hiđro hóa B este hóa C xà phòng hóa D polime hóa Câu 32 Cho 500mL dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 10,8 gam Ag Nồng độ dung dịch glucozơ dùng A 0,20M B 0,02M C 0,01M III Vận dụng Câu 33 Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm điều chế chất hữu Y: D 0,10M Phản ứng sau xảy thí nghiệm trên? A 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O B H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O H SO ,t ���� � CH3COOC2H5 + H2O C CH3COOH + NaOH ���� � D CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O Câu 34 Hợp chất hữu X este đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ V lít O2 (đktc) tạo b mol CO2 d mol H2O Biết a  b  d V  100,8a Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện X A B C D Câu 35 Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Chuyển màu hồng Y Dung dịch I2 Có màu xanh tím Z Dung dịch AgNO3 có NH3 Kết tủa Ag T Nước brom Kết tủa trắng Các dung dịch X, Y, Z, T A Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ B Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin C Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin D Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic Câu 36 Cho 0,1 mol X có cơng thức phân tử C3H12O3N2 tác dụng với 240ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), sau phản ứng xảy hồn tồn, thu chất khí Y có mùi khai dung dịch Z Cô cạn Z m gam chất rắn Giá trị m A 10,6 B 12,2 C 18,6 D 16,6 Câu 37 Hỗn hợp X gồm glucozơ saccarozơ Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam X môi trường axit, thu dung dịch Y Trung hòa axit dung dịch Y, sau cho thêm lượng dư AgNO dung dịch NH3, đun nóng, thu 8,64 gam Ag Thành phần phần trăm theo khối lượng glucozơ X A 48,70% B 18,81% C 81,19% D 51,28% Câu 38 Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH) tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu Ag (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu A B C D Câu 39 Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O 2, thu 3,42 mol CO 3,18 mol H2O Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu b gam muối Giá trị b A 53,16 B 57,12 C 60,36 D 54,84 IV Vận dụng cao Câu 40 X, Y, Z este đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong X no, Y Z có liên kết đôi C=C phân tử) Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với O vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH) dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng Mặt khác đun nóng 23,58 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu hỗn hợp F chứa muối hỗn hợp ancol thuộc dãy đồng đẳng Thêm NaOH rắn, CaO rắn dư vào F nung thu hỗn hợp khí G Biết phản ứng xảy hoàn toàn Vậy phần trăm khối lượng khí có phân tử khối nhỏ G gần với giá trị A 76,42% B 61,11% C 73,33% D 87,83% HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án A Câu 10 Chọn đáp án C Câu 11 Chọn đáp án B Câu 12 Chọn đáp án C M Gly Ala  75  89  18  146 � n Gly Ala  14, �146  0,1 mol Câu 13 Chọn đáp án C t � 0,6 mol CO2 + 1,05 mol H2O đốt amin đơn chức X + O2 �� tương quan: n H O  n CO ||⇒ có dãy đồng đẳng cần xét sau: 2  TH1: X dạng CnH2n + 1N ⇒ tương quan: ½.nX = �n H2O  �n CO � n X  0,9 mol � n  �n CO2 : n X  0,6 �0,9  0, 67 → không thỏa mãn.!  TH2: X dạng CnH2n + 3N ⇒ tương quan 1,5n X  �n H O  �n CO 2 � n X  0,3 mol � n  �n CO2 : n X  0, : 0,3  → X C2H7N X amin đơn chức bậc ⇒ có cấu tạo thỏa mãn CH3CH2NH2 ⇒ chọn đáp án C Câu 14 Chọn đáp án D Câu 15 Chọn đáp án C Câu 16 Chọn đáp án D Câu 17 Chọn đáp án A Câu 18 Chọn đáp án A Câu 19 Chọn đáp án B Câu 20 Chọn đáp án B Câu 21 Chọn đáp án D Câu 22 Chọn đáp án A Câu 23 Chọn đáp án D Câu 24 Chọn đáp án C Câu 25 Chọn đáp án C Câu 26 Chọn đáp án B Câu 27 Chọn đáp án C Câu 28 Chọn đáp án B Câu 29 Chọn đáp án B Câu 30 Chọn đáp án B Câu 31 Chọn đáp án A Câu 32 Chọn đáp án D Câu 33 Chọn đáp án C Câu 34 Chọn đáp án D Câu 35 Chọn đáp án C Câu 36 Chọn đáp án B Câu 37 Chọn đáp án D Câu 38 Chọn đáp án B Câu 39 Chọn đáp án D Câu 40 Chọn đáp án B ... H2SO4 lỗng, đun nóng A glucozơ, tinh bột xenlulozơ B fructozơ, saccarozơ tinh bột C saccarozơ, tinh bột xenlulozơ D glucozơ, saccarozơ fructozơ Câu 25 Xà phòng hóa hồn tồn m gam triglixerit X lượng... Ag (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu A B C D Câu 39 Đốt cháy hoàn to n a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O 2, thu 3,42 mol CO 3,18 mol... Chọn đáp án A Câu 10 Chọn đáp án C Câu 11 Chọn đáp án B Câu 12 Chọn đáp án C M Gly Ala  75  89  18  146 � n Gly Ala  14, �146  0,1 mol Câu 13 Chọn đáp án C t � 0,6 mol CO2 + 1,05 mol H2O
- Xem thêm -

Xem thêm: DE LY THAI TO GIAI CHI TIET , DE LY THAI TO GIAI CHI TIET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay