De khao sat chat luong

51 47 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa LÝ THUYẾT 2018 – 645 câu ***************** Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hóa : Hiđrocacbon X → hiđrocacbon Y → anđehit Z → ancol T → axit P → muối M → X Biết Z, T, P, M hợp chất đơn chức Cặp Y T thỏa mãn A.C2H4, C2H5OH B C2H2, C2H5OH C CH4, CH3OH D CH4, C2H5OH Câu 2: Cho cặp chất sau: (1) NaAlO2 HCl; (2) NaOH NaHCO3; (3) BaCl2 NaHCO3 ; (4) (NH2)2CO Ca(OH)2 ; (5) Ba(AlO2)2 Na2SO4; (6) PbS O3 (7) Ba(HCO3)2 NaOH (8) CH3COONH4 HCl to (9) KHSO4 NaHCO3 10) CuO + C → Số cặp có phản ứng xảy là: A B 10 C D Câu 3: Kim loại sắt ứng với dung dịch sau đây? C H2SO4 lỗng A HNO3 lỗng B H2SO4 đặc, nóng D HNO3 đặc, nguội Câu 4: Cho dãy chất: CH2=CHCOOH; CH3COOH; CH2=CH-CH2-OH; CH3COOCH=CH2; HCOOCH3 Số chất dãy làm màu dung dịch brom A B C D Câu 5: Cho nhận xét sau (1)Glucozơ mantozơ có phản ứng tráng bạc (2)Etanol phenol tác dụng với dung dịch NaOH (3)Tính axit axit fomic mạnh axit axetic (4)Liên kết hiđro ngun nhân khiến etanol có nhiệt độ sôi cao đimetylete (5)Phản ứng NaOH với etylaxetat phản ứng thuận nghịch (6)Cho anilin vào dung dịch brom thấy có vẩn đục Các kết luận A (2), (3), (5), (6) B (1), (2), (4), (5) C (2), (4), (5), (6) D (1), (3), (4), (6) Câu 6: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch gồm chất tan: A Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 C Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO3)2, AgNO3 Câu 7: Kim loại sau thuộc nhóm IA ? A Mg B Ca C Al D Li Câu 8: Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải A HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3 B CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, HCOOCH3 C HCOOCH3, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH D CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Câu 9: Chất X có cơng thức phân tử C3H4O2, tác dụng với dung dịch NaOH thu CHO2Na Công thức cấu tạo X A CH3-COOH B HCOO-C2H3 C HCOO-C2H5 D CH3-COO-CH3 Câu 10: Cho phản ứng sau: (a) Cu + H2SO4 (đặc, nóng) → (b) Si + dung dịch NaOH → t (c) FeO + CO  → t (e) Cu(NO3 )  → (d) O3 + Ag → (f) NH3 + CrO3 → Số phản ứng sinh đơn chất A B C D Câu 11: Đun nóng etyl axetat với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A C2H5COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa C CH3COONa CH3OH D HCOONa C2H5OH Câu 12: Số electron lớp kim loại Al (Z = 13) A B C D Câu 13: Phản ứng hóa học sau sai? A Cu + 2FeCl3(dung dịch) → CuCl2 + 2FeCl2 B 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 to C H2 + CaO  D ZnSO4 + Mg → MgSO4 + Zn → Ca + H2O Câu 14: Hỗn hợp X gồm axit fomic ancol etylic Cho lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) m gam chất rắn Y Giá trị m A 17,0 B 13,80 C 13,60 D 16,30 Câu 15: Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm điều chế khí Z: o t A Ca(OH)2 dung dịch + NH4Cl rắn  → 2NH3 + CaCl2 + H2O o t B HCl dung dịch + Zn  → ZnCl2 + H2 o t C H2SO4 đặc + Na2SO3 rắn  → SO2 + Na2SO4 + H2O o t D MnO2 + HCl đặc  → MnCl2 + Cl2 + H2O Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Ở điều kiện thường, kim loại có khối lượng riêng lớn khối lượng riêng nước B Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử C Các kim loại có số oxi hố hợp chất D Ở điều kiện thường, tất kim loại trạng thái rắn Câu 17: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi A boxit B thạch cao sống C thạch cao nung D đá vôi Câu 18: Ancol no, mạch hở X có khơng q ngun tử cacbon phân tử Biết X tác dụng với Cu(OH)2 điều kiện thường Số công thức cấu tạo bền phù hợp với X A B C D Câu 19: Thực thí nghiệm sau nhiệt độ thường: (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (2) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 (3) Cho CaO vào dung dịch CH3COOH (4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch MgCl2 Số thí nghiệm có xảy phản ứng A B C D Câu 20: Hấp thụ sản phẩm cháy hiđrocacbon vào dung dịch Ca(OH)2, dung dịch thu có khối lượng giảm so với ban đầu khối lượng kết tủa A tổng khối lượng CO2 H2O B nhỏ tổng khối lượng CO2 H2O C lớn tổng khối lượng CO2 H2O D lớn khối lượng CO2 Câu 21: Chất X có cấu tạo CH3COOCH3 Tên gọi X A etyl axetat B metyl propionat C propyl axetat Câu 22: Phát biểu sau sai: A Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng +2, +3, +6 D metyl axetat Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa B Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam C CrO3 oxi axit D Cr2O3 tan dung dịch NaOH loãng Câu 23: Tiến hành thí nghiệm sau (a) Sục khí NH3 vào bột CuO đun nóng (b) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch nước Br2 (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF (d) Cho đạm ure vào dung dịch nước vôi (e) Cho kim loại Mg vào dung dịch FeCl3(dư) Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa A B C D Câu 24: Phản ứng đặc trưng este A phản ứng thuỷ phân B phản ứng nitro hoá C phản ứng este hoá D phản ứng vơ hố Câu 25: Thuỷ phân este X môi trường axit thu hai sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương Công thức X A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 26: Khi đốt cháy than đá, thu hỗn hợp khí có khí X (khơng màu, khơng mùi, độc) X khí sau đây? A CO2 B CO C SO2 D NO2 Câu 27: Chất X, Y (đều có M = 60 chứa C, H, O) Chất X phản ứng với Na, NaOH NaHCO3; chất Y phản ứng với NaOH không phản ứng với Na, NaHCO3 Tên gọi X, Y A axit axetic metyl fomat B axit axetic metyl axetat C metyl fomat axit axetic D axit fomic metyl axetat Câu 28: Để loại bỏ lớp cặn ấm đun nước lâu ngày (thành phần CaCO3), nên dùng dung dịch sau đây? A Giấm ăn B Nước vôi C Muối ăn D Cồn 700 Câu 29: Một số este có mùi thơm hoa quả, khơng độc Cho biết etyl butirat isoamyl axetat có mùi A dứa mùi chuối chín B táo mùi hoa nhài C đào chín mùi hoa nhài D chuối chín mùi táo Câu 30: Este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH, đun nóng thu hai muối hữu nước X có tên gọi A metyl benzoat B benzyl fomat C phenyl fomat D phenyl axetat Câu 31: Xà phòng hóa chất sau thu glixerol? A Benzyl axetat B Metyl fomat C Metyl axetat D Tristearin Câu 32: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol với axit béo (b) Ở nhiệt độ thường, triolein tồn trạng thái lỏng (c) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (d) Đốt cháy hoàn toàn etyl fomat thu số mol CO2 lớn số mol H2O (e) Phenyl axetat sản phẩm phản ứng axit axetic phenol (f) Đốt cháy hoàn toàn anđehit axetic thu số mol CO2 số mol H2O Số phát biểu A B C D Câu 33: Cho dãy kim loại: Fe, Na, K, Ca, Be Số kim loại dãy tác dụng với nước nhiệt độ thường tạo dung dịch bazơ A B C D Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa Câu 34: X Y hai kim loại phản ứng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 Hai kim loại X, Y A Mg, Zn B Mg, Fe C Fe, Cu D Fe, Ni Câu35: Cho hợp chất hữu : (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở; (5) anken; (6) ancol khơng no (có liên kết đôi C=C), mạch hở (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở (10) axit khơng no (có liên kết đôi C=C), đơn chức Dãy gồm chất đốt cháy hoàn toàn cho số mol CO2 số mol H2O : A (3), (5), (6), (8), (9) B (3), (4), (6), (7), (10) C (2), (3), (5), (7), (9) D (1), (3), (5), (6), (8) Câu 36: Hai kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện A Ca Fe B Fe Cu C Na Cu D Mg Zn Câu 37: Số liên tiếp σ (xích ma) có phân tử: vinyl clorua; axetilen; buta-1,3-đien A 4; 2; B 5; 3; C 4; 3; D 3; 5; Câu 38: Phát biểu sau đúng? A Tất amin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh B Ở nhiệt độ thường, tất amin tan nhiều nước C Để rửa ống nghiệm có dính anilin, dùng dung dịch HCl D Các amin không độc, sử dụng chế biến thực phẩm Câu 39: Cho chất sau: H2NCH2NH3HCO3 (X), CH3COONH3CH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T) Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch HCl A X, Y, T B X, Y, Z C X, Y, Z, T D Y, Z, T Câu 40: Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 Phương pháp hoá học đơn giản để loại tạp chất A cho Fe dư vào dung dịch, chờ phản ứng xong lọc bỏ chất rắn B cho từ từ Mg vào dung dịch hết màu xanh C điện phân dung dịch với điện cực trơ đến hết màu xanh D chuyển muối thành hiđroxit, oxit, kim loại hồ tan H2SO4 lỗng Câu 41: Cho dãy kim loại: Na, Al, Cu, Fe, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng A B C D Câu 42: Chất hữu X có công thức phân tử C3H12O3N2 phản ứng với dung dịch NaOH sinh chất khí Y tác dụng với HCl sinh chất khí Z Khối lượng phân tử Y, Z A 31; 44 B 45; 46 C 45; 44 D 31; 46 Câu 43: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X→ Y → axit axetic X Y A glucozơ, anđehit axetic B glucozơ, etyl axetat C glucozơ, ancol etylic D ancol etylic, anđehit axetic Câu 44: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C2H7O2N phản ứng với dung dịch NaOH sinh khí làm xanh giấy quỳ tẩm nước cất Vậy X A muối amoni B amin C Hợp chất nitro D este Câu 45: Chất sau có tên gọi đường mía? A Saccarozơ B Glucozơ C Fructozơ D Tinh bột Câu 46 Công thức chất béo (C17H35COO)3C3H5 có tên gọi A triolein B tripanmitoylglyxerol C tripanmitin D tristearin Câu 47: Số trường hợp xảy phản ứng oxi hóa-khử pư sau: (a) Propin + H2, xúc tác Ni, t0; (b) metyl axetilen + Br 2/CCl4 -200C; (c) axetilen + H2, xúc tác Pd/PbCO3; (d) propilen + dd AgNO 3/NH3; (e) butađien + Br2/CCl4 - 40 C; (g) isobutilen + HCl; Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa + (h) etilen + H2O, xúc tác H , t0; (i) anlyl clorua + dd NaOH; (k) glixerol + Cu(OH) Số trường hợp xảy phản ứng oxi hóa - khử là: A B C D Câu 48: X có công thức phân tử C4H14O3N2 Khi cho X tác dụng NaOH thu hỗn hợp Y gồm khí điều kiện thường làm xanh quỳ ẩm Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 49: Chất phản ứng thủy phân A fructozơ B saccarozơ C tinh bột D xenlulozơ Câu 50: X, Y, Z kim loại sơ đồ phản ứng sau: X(NO3 )  X O3  X 2O3  X XCl3  +HNO3  to  +CO(t o )  +HCl  Y  → Y(NO3 )   → YO  → Y → Y        Z Z Z ZNO3    Z X, Y, Z A Al, Pb, Ag B Al, Cu, Hg C Al, Cu, Ag D Fe, Cu, Ag Câu 51: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng X, Y Cu(OH)2 nhiệt độ thường Dung dịch xanh lam Z Nước brom Kết tủa trắng T, Z, Y, X A Metylamin, anilin, saccarozơ, glucozơ B Saccarozơ, anilin, glucozơ, metylamin C Anilin, metylamin, saccarozơ, glucozơ D Metylamin, anilin, glucozơ, saccarozơ Câu 52: Số este có cơng thức phân tử C4H8O2 tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 53: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Fe Cu, ta dùng lượng dư dung dịch A CuSO4 B HCl C HNO3 D AlCl3 Câu 54: Kim loại sau dùng làm dây tóc bóng đèn ? A Fe B Cr C W D Cu Câu 55: Phương trình hố học sau thể cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ? A CuCl2 → Cu + Cl2 B H2 + CuO → Cu + H2O C Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 D 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2 Câu 56: Hãy xếp chất sau theo trật tự tăng dần tính bazơ: CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH, (C6H5)2NH NH3 A (C6H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < (CH3)2NH B C6H5NH2 < (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < CH3NH2 C (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < C6H5NH2 < CH3NH2 D (C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH Câu 57: Khi tham gia phản ứng hóa học, kim loại đóng vai trò chất A nhận electron B bị khử C bị oxi hóa D oxi hóa Câu 58: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư (2) Cho Na vào dung dịch CuSO4 (3) Cho Cu vào dung dịch AgNO3 (4) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl3 (5) Nung nóng AgNO3 (6) Cho khí CO dư qua CuO nung nóng Số thí nghiêm có tạo kim loại A B C D Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa Câu 59: Cho a mol kim loại Mg vào dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 c mol Zn(NO3)2 Kết thúc phản ứng, thu chất rắn chứa hai kim loại Quan hệ a, b, c A a ≥ b B b < a ≤ b + c C b ≤ a ≤ b + c D b < a < 0,5(b + c) Câu 60: Cho kim loại Kali vào dung dịch Fe2(SO4)3, tượng quan sát A có kim loại màu trắng xám bám vào kim loại Na B có khí ra, đồng thời xuất kết tủa màu nâu đỏ C có khí ra, đồng thời xuất kết tủa trắng xanh D có khí ra, đồng thời xuất kết tủa trắng xanh sau chuyển dần thành nâu đỏ Câu 61: Điều khẳng định sau không đúng? A Glucozơ fructozơ tham gia phản ứng tráng gương B Thủy phân saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ tạo sản phẩm có glucozơ C Tinh bột xenlulozơ hai chất đồng phân D Glucozơ fructozơ hai chất đồng phân Câu 62: Đun nóng vinyl fomat với dung dịch kiềm sản phẩm thu có A hai chất làm quỳ tím hóa đỏ B chất tạo dung dịch xanh lam với Cu(OH)2 nhệt độ thường C chất cho phản ứng tráng gương D hai chất cho phản ứng tráng gương Câu 63: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3 (2) Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 (3) Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3 (4) Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào dung dịch HCl (5) Để vật thép khơng khí ẩm (6) Đốt cháy dây sắt khí clo Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D Câu 64: Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: 1) Na2O Al2O3; 2) Cu Fe2(SO4)3; 3) BaCl2 CuCl2 ; 4) Ba NaHSO4 Số hỗn hợp tan hồn tồn nước (dư) tạo dung dịch A B C D Câu 65: Cho phản ứng hoá học sau (1) Al2O3 + dung dịch NaOH → (2) Al4C3 + H2O → (3) dung dịch NaAlO2 + CO2 → (4) dung dịch AlCl3 + dung dịch Na2CO3 → (5) dung dịch AlCl3 + dung dịch NH3 → (6) Al + dung dịch NaOH → Số phản ứng có tạo thành Al(OH)3 A B C D Câu 66: Cho phát biểu sau: (a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (b) Phenol tham gia phản ứng brom khó benzen (c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu ancol bậc (d) Dung dịch axit axetic tác dụng với Cu(OH)2 (e) Dung dịch phenol nước làm quỳ tím hóa đỏ (f) Trong cơng nghiệp, axeton sản xuất từ cumen Số phát biểu A B C D Câu 67: Chỉ số câu câu sau: (1) Phenol, axit axetic, CO2 phản ứng với NaOH (2) Phenol, ancol etylic không phản ứng với NaHCO3 (3) CO2, axit axetic phản ứng với natriphenolat dd natri etylat (4) Phenol, ancol etylic, CO2 không phản ứng với dd natri axetat (5) HCl phản ứng với dd natri axetat, natri p-crezolat Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa A B C D Câu 68: Este có CTPT C2H4O2 có tên gọi sau đây? A metyl propionat B etyl fomat C metyl axetat D metyl fomat Câu 69: Cho dãy kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư tạo kết tủa A B C D Câu 70: Peptit sau khơng có phản ứng màu biure? A Ala-Gly-Gly B Ala-Gly C Ala-Ala-Gly-Gly D Gly-Ala-Gly Câu 71: Nhóm chất tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam A saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol B glixerol, glucozơ, frutozơ, saccarozơ C ancol etylic, glucozơ, fructozơ, glixerol D glixerol, glucozơ, anđehit axetic, etilenglicol Câu 72: Cho chất: xiclobutan, metylxiclopropan, 1,2-đimetylxiclopropan, α-butilen, but-1-in, trans but-2-en, butađien, vinyl axetilen, isobutilen, anlen Có chất số chất tác dụng với hiđro tạo butan A B C D Câu 73: Đun nóng este CH3OOCCH=CH2 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH2=CHOH C CH3COONa CH3CHO D C2H5COONa CH3OH Câu 74: Phát biểu sau sai? A Tất phản ứng lưu huỳnh với kim loại cần đun nóng B Na2CO3 nguyên liệu quan trọng công nghiệp sản xuất thủy tinh C Nhôm bền mơi trường khơng khí nước có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ D Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy kim loại kiềm giảm dần Câu 75: Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X, thu hỗn hợp khí CO2 nước có tỉ lệ mol 1:1 Chất X lên men rượu Chất X chất chất sau? A etyl axetat B glucozơ C tinh bột D sacacrozơ Câu 76: Dãy gồm chất xếp theo chiều tính bazơ tăng dần từ trái qua phải A NH3, CH3NH2, C6H5NH2 B CH3NH2, NH3, C6H5NH2 C CH3NH2, C6H5NH2, NH3 D C6H5NH2, NH3, CH3NH2 Câu 77: Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi mì hay bột có cơng thức cấu tạo A NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa B NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH C HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa D NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa Câu 78: Chọn phát biểu sai phát biểu đây? A Amin hợp chất hữu có tính chất lưỡng tính B Amin tác dụng với axit cho muối C Các amin có tính bazơ D Tính bazơ anilin yếu NH3 Câu 79: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 (b) Dẫn khí CO qua Fe2O3 nung nóng (c) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn (d) Đốt bột Fe khí oxi (e) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 lỗng (f) Nung nóng Cu(NO3)2 (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Số thí nghiệm có xảy oxi hóa kim loại A B C D Câu 80: Cách sau không điều chế NaOH ? A Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3 B Cho Na2O tác dụng với nước Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa C Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ D Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3 Câu 81: Có dung dịch sau (dung môi nước): CH3NH2 (1), anilin (2), HOOCCH2CH(NH2)-COOH (3), amoniac (4), H2NCH2CH(NH2)COOH (5), lysin (6), axit glutamic (7) Số chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh A B C D Câu 82: Chất X phản ứng tạo C2H5OH từ C2H5OH phản ứng tạo chất X Trong chất C2H2, C2H4, C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, C2H5ONa, C6H12O6 (glucozơ), C2H5Cl, số chất phù hợp với X A B C D Câu 83: Để thu kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, dùng kim loại sau ? A Na B Fe C Ca D Ag Câu 84: Cho ứng dụng sau ? (1) dùng ngành công nghiệp thuộc da (2) dùng công nghiệp giấy (3) chất làm nước (4) chất cầm màu ngành nhuộm vải (5) khử chua đất trồng, sát trùng chuồng trại, ao nuôi Số ứng dụng phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) A B C D Câu 85: Nhỏ từ từ dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 Hiện tượng xảy A có kết tủa keo trắng có khí bay lên B khơng có kết tủa, có khí bay lên C có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan D có kết tủa keo trắng Câu 86: Hãy cho biết dùng quỳ tím phân biệt dãy dung dịch sau ? A glyxin, lysin, axit glutamic B alanin, axit glutamic, valin C glyxin, valin, axit glutamic D glyxin, alanin, lysin Câu 87: Cho khí CO dư qua hỗn hợp X gồm FeO, CuO MgO nung nóng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn Y Thành phần chất rắn Y gồm A FeO, Cu, Mg B FeO, CuO, Mg C Fe, CuO, Mg D Fe, Cu, MgO Câu 88: Phương trình hóa học sau sai ? A Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu B Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 C CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 D Na2SO4 + Mg(HCO3)2 → MgSO4 + 2NaHCO3 Câu 89: Cho hỗn hợp gồm a mol Zn, b mol Mg vào dung dịch có chứa c mol AgNO3, d mol Cu(NO3)2 đến kết thúc phản ứng thu dung dịch X, chất rắn Y Biết 0, 5c < a + b < 0, 5c + d Phát biểu sau ? A Chất rắn Y chứa ba kim loại B Chất rắn Y chứa kim loại C Dung dịch X chứa ba ion kim loại D Dung dịch X chứa hai ion kim loại Câu 90: Chia 2m gam hỗn hợp X gồm kim loại có hố trị khơng đổi thành phần Cho phần tan hết dung dịch HCl (dư) thu 2,688 lít H2 (đktc) Nung nóng phần hai oxi (dư) thu 4,26 gam hỗn hợp oxit Giá trị m A 1,17 B 2,34 C 4,68 D 3,51 Câu 91: Cho đặc điểm sau phản ứng este hố: (1) hồn tồn, (2) thuận nghịch, (3) toả nhiệt mạnh, (4) nhanh, (5) chậm Phản ứng este hoá nghiệm đặc điểm A (1), (4) B (2), (5) C (1), (3), (4) D (1), (3) Câu 92: Quặng boxit dùng để sản xuất kim loại sau ? A Mg B Na C Al D Cu Câu 93: Phát biểu sau đúng? A Trong hợp chất, tất kim loại kiềm thổ có số oxi hóa +2 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa B Trong nhóm IIA, tính khử kim loại giảm dần từ Be đến Ba C Tất hiđroxit kim loại nhóm IIA dễ tan nước D Tất kim loại nhóm IA có mạng tinh thể lập phương tâm diện Câu 94: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C2H8O3N2 Cho X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch Y gồm chất vô hỗn hợp Z gồm amin Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 95: Trong chất đây, chất đipeptit ? A H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH Câu 96: Cho phát biểu sau: (1) NaHCO3 dùng làm thuốc chữa đau dày thừa axit (2) Ở nhiệt độ thường, tất kim loại kiềm tác dụng với nước (3) Cơng thức hóa học thạch cao nung CaSO2.H2O (4) Al(OH)3, NaHCO3, Al2O3 chất có tính chất lưỡng tính (5) Có thể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời Số phát biểu A B C D Câu 97: Cho phát biểu sau: (1) Chất béo rắn thường không tan nước nặng nước (2) Dầu thực vật loại chất béo có chứa chủ yếu gốc axit béo không no (3) Dầu thực vật dầu bôi trơn không tan nước tan dung dịch axit (4) Các chất béo tan dung dịch kiềm đun nóng (5) Tripeptit glyxylglyxylalanin có gốc α-amino axit liên kết peptit (6) Tất peptit có khả tham gia phản ứng thủy phân Số phát biểu A B C D Câu 98: Sản phẩm phản ứng nhiệt nhơm ln có A FeO B Fe C Al D Al2O3 Câu 99: Phản ứng axit với ancol (có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) tạo thành este gọi phản ứng? A xà phòng hóa B kết hợp C trung hòa D este hóa Câu 100 Trong số polime sau: sợi (1) ; tơ lapsan (2) ; len (3) ; tơ visco (4) ; tơ axetat (5) ; nilon 6,6 (6) ; tơ nitron (7) Loại tơ tổng hợp gồm : A (1), (2), (3) B (1), (4), (5) C (2), (6), (7) D (2), (3), (4) Câu 101: Chất sau amino axit? A HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)COOH C H2N-CH2-COOH D HOC6H4-CH2-CH(NH2)COOH Câu 102: Loại đường sau chiếm hàm lượng nhiều mật ong ? A Đường fructozơ B Đường glucozơ C Đường saccarozơ D Đường mantozơ Câu 103: Cho pentapeptit X có cấu tạo: Gly-Ala-Val-Ala-Val Phân tử khối X A 559 B 397 C 487 D 415 Câu 104: Để bảo vệ vỏ tàu thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu kim loại A Zn B Ni C Sn D Cu Câu 105: Nhận định sau khơng đúng? Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa A Anilin khơng làm đổi màu quỳ tím ẩm B Anilin có tính bazơ nên tác dụng với nước brom C Amin có tính bazơ ngun tử N có đơi e tự nên có khả nhận proton D Anilin bazơ yếu NH3, ảnh hưởng hút eletron nhân lên nhóm chức –NH2 Câu 106: Một tetrapeptit X cấu tạo từ loại α-aminoaxit (phân tử chứa nhóm –NH2 nhóm – COOH), có phân tử khối 414 Khối lượng mol phân tử X A 121,5 B 85,5 C 90 D 117 Câu 107: Trường hợp sau xuất ăn mòn điện hóa ? A Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 B Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl C Đốt dây sắt khí clo D Để thép ngồi khơng khí ẩm Câu 108 Có dung dịch lỗng nồng độ (mol/lít) sau: Na2CO3 (1); H2SO4 (2); HCl (3); KNO3 (4); AlCl3 (5) Giá trị pH dung dịch xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải A (1), (4), (3), (2), (5) B (1), (4), (5), (3), (2) C (2), (1), (5), (3), (4) D (2), (3), (5), (4), (1) Câu 109: Dãy chất xếp theo chiều tăng dần bậc amin A C2H5NH2, C2H5NHC2H5, (CH3)3N B CH3NH2, C2H5NH2, CH3NHCH3 C CH3NHCH3, (CH3)3N, CH3NH2 D C2H5NH2, (CH3)3N, CH3NHCH3 Câu 110: Đốt cháy sắt khí oxi, sau thời gian đem sản phẩm hòa tan vào dung dịch HCl loãng (dư) thu dung dịch X Dung dịch X không tác dụng với chất sau ? A AgNO3 B NaHSO4 C Cu D NaNO3 Câu 111: Thuỷ phân este X môi trường kiềm, thu natri axetat ancol metylic Công thức X A C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C C2H3COOCH3 D CH3COOCH3 Câu 112: Phát biểu sau ? A Crom kim loại có tính khử yếu sắt B Photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 C Trong mơi trương kiềm brom oxi hóa ion CrO2- thành Cr2O72- D Cr2O3 Al2O3 tan dung dịch NaOH loãng Câu 113: Trong y học, sorbitol có tác dụng nhuận tràng Cơng thức phân tử sorbitol A C12H22O11 B C6H12O6 C C6H14O6 D C12H24O11 Câu 114: Cho chất có cơng thức sau:(1) HCOOCH3; (2) (C17H35COO)3C3H5; (3) C3H5(OH)3; (4) C17H35COOH; (5) (C17H33COO)3C3H5; (6) C15H31COOH Những chất thuộc loại chất béo A (2) (5) B (2) (3) C (3) (4) D (1) (5) Câu 115: Bảng ghi lại tượng làm thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch nước: X, Y, Z T Các chất X, Y, Z T A Anilin, glucozơ, etylenglicol, etanol B Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol C Phenol, glucozơ, glixerol, anđehit axetic D Fructozơ, glucozơ, glixerol, etanol Câu 116: Hai kim loại Fe Cu tác dụng với dung dịch loãng chất sau ? A AgNO3 B Ni(NO3)2 C H2SO4 D HCl 10 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa Câu 435: Trong loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao A hematit nâu B manhetit C xiđerit D hematit đỏ Câu 436: Chất hữu sau dùng để sản xuất tơ tổng hợp? A PoliStiren B Poli(Vinyl xianua) C PoliIsopren D Poli(metyl metacrylat) Câu 437: Dãy gồm chất vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch kiềm? A AlCl3 Al2(SO4)3 B Al(NO3)3 Al(OH)3 C Al2(SO4)3 Al2O3 D Al(OH)3 Al2O3 Câu43 8: Các số oxi hoá đặc trưng crom là: A +2; +4, +6 B +2, +3, +6 C +1, +2, +4, +6 D +3, +4, +6 Câu 439: Dung dịch sau có pH < 7? A Na2SO4 B Al2(SO4)3 C K2CO3 D CH3COONa Câu 410: Trong phản ứng hoá học sau đây, phản ứng không xảy ? A SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O B SiO2 + 4HCl → SiCl + 2H2O t C SiO2 + 2C  → Si + 2CO t D SiO2 + 2Mg  → Si + 2MgO Câu 411: Cặp chất sau đồng phân ? A C2H5OH CH3-O-CH2-CH3 B CH3–O-CH3 CH3-CHO C CH3-CH2–CHO CH3-CHOH-CH3 D CH2=CH-CH2OH CH3-CH2-CHO Câu 412: Cho hợp chất thơm : ClC6H4CH2Cl + dung dịch KOH (đặc, dư, to, p) ta thu chất nào? A KOC6H4CH2OK B HOC6H4CH2OH C ClC6H4CH2OH D KOC6H4CH2OH Câu 413: Bố trí thiết bị hình vẽ dùng để điều chế số khí phòng thí nghiệm Ba khí điều chế theo hình vẽ A CO2, H2, C2H2 B H2, C2H4, CO2 C N2, H2, NH3 D O2, CO2, C2H4 Câu 414: Phát biểu sau sai? A Thủy phân vinyl axetat thu andehit axetic B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc C Triolein phản ứng với nước brom D Ở điều kiện thường, tristearin chất lỏng Câu415: Cho chất sau: vinyl fomat, triolein, tinh bột, anilin, Gly-Ala-Gly, protein Số chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường kiềm A B C D Câu 416: Cho phát biểu sau: 1) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu khí Cl2 catot 2) Cho CO dư qua hỗn hợp Fe2O3 CuO đun nóng, thu Fe Cu 3) Nhúng Zn vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, có xuất ăn mòn điện hóa 4) Kim loại dẻo Au, kim loại dẫn điện tốt Ag 5) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu A B C Câu 417: Cho phương trình hóa học sau xảy theo tỉ lệ mol: t° X + 4NaOH  → Y + Z + T + 2NaCl + H2O Y + 2AgNO3 +3NH3 + H2O → C2H4NO4Na +2Ag + 2NH4NO3 Z+ HCl → C3H6O3 + NaCl t° T+ ½.O2  → C2H4O2 Biết X không phân nhánh Công thức cấu tạo X D 37 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa A CH3CH2COOCH(Cl)COOC(Cl)=CH2 B CH3CH(Cl)COOCH2COOC(Cl)=CH2 C CH3CH(Cl)COOCH(Cl)COOC2H3 D HOCH2COOCH(Cl)COOCH(Cl)CH3 Câu 418: Cho nhận xét sau: Trong điện phân dung dịch NaCl catot xẩy oxi hoá nước Khi nhúng Fe vào dung dịch hỗn hợp CuSO4 H2SO4 Fe bị ăn mòn điện hố Trong thực tế để loại bỏ NH3 phòng thí nghiệm ta phun khí Cl2 vào phòng Khi cho thêm CaCl2 vào nước cứng tạm thời thu nước cứng toàn phần Nguyên tắc để sản xuất gang khử quặng sắt oxit than cốc lò cao Sục H2S vào dung dịch hỗn hợp FeCl3 CuCl2 thu loại kết tủa Số nhận xét là: A B C D Câu 419: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Phân bón amophot hỗn hợp muối NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 B Phân bón nitrophotka phân phức hợp C Tro thực vật loại phân kali có chứa K2CO3 D Chỉ bón phân đạm amoni cho loại đất chua khử chua trước vôi Câu 420: Phát biểu sau sai? A Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng B Amino axit hợp chất hữu tạp chức C Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng D Dung dịch glyxin không làm đổi màu phenolphtalein Câu 421: Trong nhận định đây, có nhận định đúng? (1) Li kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất; (2) Cr có độ cứng lớn kim loại; (3) Kim loại kiềm kim loại nặng; (4) Li kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất; (5) Fe, Zn, Cu kim loại nặng; (6) Os kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao A B C D Câu 422: Khi ủ than tổ ong có khí độc, khơng màu, khơng mùi tạo ra, khí? A CO2 B SO2 C CO D H2 Câu 423: Trong phản ứng hoá học sau, phản ứng sai? to A 3CO + Fe2O3  → 3CO2 + 2Fe to B CO + CuO  → CO2 + Cu to C 3CO + Al2O3  → 2Al + 3CO2 to D 2CO + O2  → 2CO2 Câu 424: Tính dẫn điện kim loại giảm dần theo trật tự sau đây? A Ag, Cu, Au, Al, Fe B Ag, Au, Cu, Al, Fe C Ag, Cu, Al, Au, Fe D Ag, Cu, Au, Fe, Al Câu 425: Phản ứng sinh đơn chất? A Cho bột SiO2 vào dung dịch HF B Cho NH3 vào dung dịch HCl loãng C Nhỏ Na2CO3 vào dung dịch H2SO4 loãng D Cho bột Si vào dung dịch NaOH Câu 426: Trong chất: metan, etilen, benzen, stiren, glixerol, anđehit axetic, đimetyl ete, axit acrylic Số chất có khả làm màu nước brom A B C D Câu 427: Axit cacboxylic giấm ăn có công thức cấu tạo thu gọn A HOOC-COOH B HCOOH C CH3-COOH D CH3-CH(OH)-COOH Câu 428: Trong môi trường kiềm, protein có khả phản ứng màu biure với A Mg(OH)2 B Cu(OH)2 C KCl D NaCl Câu 429: Cho chất sau đây: triolein, etyl axetat, saccarozơ, fructozơ, Ala-Gly-Ala, glucozơ, xenlulozơ, vinyl fomat, anbumin Số chất bị thủy phân môi trường kiềm A B C D Câu 430: Đây thí nghiệm điều chế thu khí gì? 38 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa A C2H2 B C3H8 C H2 D CH4 Câu 431: Phenol lỏng khơng có khả phản ứng với A dung dịch NaOH B nước brom C kim loại Na D dung dịch NaCl Câu 432: Este sau có mùi dứa chín? A etyl isovalerat B benzyl axetat C isoamyl axetat D etyl butirat Câu 433: Trường hợp tạo sản phẩm ancol muối natri axit cacboxylic? to A CH 3COOCH 2CH = CH + NaOH  → o t B CH 3COOC6 H ( phenyl axetat ) + NaOH  → o t C HCOOCH = CHCH + NaOH  → o t D CH 3COOCH = CH + NaOH  → Câu 434: Cho hợp kim sau: Cu – Fe (1); Zn – Fe (2); Fe – C (3); Sn – Fe (4) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước A (1), (3) (4) B (2), (3) (4) C (1), (2) (3) D (1), (2) (4) Câu 435: Tơ lapsan thuộc loại tơ A poliamit B Vinylic C polieste D poliete Câu 436: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất màu A nâu đỏ B hồng C vàng D xanh tím Câu 437: Cho phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaCO3 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Các phản ứng có phương trình ion rút gọn là: A (1), (2), (3), (6) B (1), (2), (5), (6) C (2), (3), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) Câu 438: Chất rắn không màu, dễ tan nước, kết tinh điều kiện thường A C2H5OH B C6H5NH2 C H2NCH2COOH D CH3NH2 Câu 439: Cho X, Y, Z, M kim loại Thực thí nghiệm sau: Thí nghiệm M + dung dịch muối X → kết tủa + khí Thí nghiệm X + dung dịch muối Y → Y Thí nghiệm X + dung dịch muối Z: khơng xảy phản ứng Thí nghiệm Z + dung dịch muối M: không xảy phản ứng Chiều tăng dần tính khử kim loại X, Y, Z, M A Y < X < M < Z B Z < Y < X < M C M < Z < X < Y D Y < X < Z < M Câu 440: Cho chất rắn: MgO, CaCO3, Al2O3 dung dịch: HCl, NaOH, NaHCO3 Khi cho chất tác dụng với đôi một, tổng số cặp chất phản ứng với là: A B C D Câu 441: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T Nhiệt độ sôi (oC) 182 184 -6,7 -33,4 pH (dung dịch nồng độ 6,48 7,82 10,81 10,12 0,001M) Nhận xét sau không đúng? A Z, T làm xanh quỳ tím ẩm B Dung dịch X có tính axit; dung dịch Y, Z, T có tính bazơ C X, Y tạo kết tủa trắng với nước brom D Phân biệt dung dịch X với dung dịch Y quỳ tím 39 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa Câu 442: Ứng với cơng thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na; z đồng phân vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 t đồng phân cấu tạo vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 Nhận định sai? A x = B t = C y = D z = Câu 443.Câu 31-B07-285: Có dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2 Nhúng vào dung dịch Fe nguyên chất Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D Câu 444.Câu 9-CD7-439: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn; Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị phá huỷ trước A B C D Câu 445.Câu 48-A8-329: Biết ion Pb2+ dung dịch oxi hóa Sn Khi nhúng hai kim loại Pb Sn nối với dây dẫn điện vào dung dịch chất điện li A có Pb bị ăn mòn điện hố B có Sn bị ăn mòn điện hố C Pb Sn khơng bị ăn mòn điện hố D Pb Sn bị ăn mòn điện hố Câu 446Câu 55-A8-329: Một pin điện hố có điện cực Zn nhúng dung dịch ZnSO4 điện cực Cu nhúng dung dịch CuSO4 Sau thời gian pin phóng điện khối lượng A điện cực Zn giảm khối lượng điện cực Cu tăng B hai điện cực Zn Cu tăng C điện cực Zn tăng khối lượng điện cực Cu giảm D hai điện cực Zn Cu giảm Câu 447.Câu 46-B8-371: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 2: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm 3: Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 4: Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D Câu 448.Câu 8-A9-438: Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: A I, II IV B I, III IV C I, II III D II, III IV Câu 449.Câu 12-B9-148: Có thí nghiệm sau: (I) Nhúng sắt vào dung dịch H2SO4 lỗng, nguội (II) Sục khí SO2 vào nước brom (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven (IV) Nhúng nhơm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội Số thí nghiệm xảy phản ứng hoá học A B C D Câu 450.Câu 30-B10-937: Có dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D Câu 451.Câu 30-CD11-259: Nếu vật làm hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hố q trình ăn mòn A kẽm đóng vai trò catot bị oxi hóa B sắt đóng vai trò anot bị oxi hố + C sắt đóng vai trò catot ion H bị oxi hóa D kẽm đóng vai trò anot bị oxi hố Câu 452.Câu 53-B11-846: Trong q trình hoạt động pin điện hố Zn – Cu + A khối lượng điện cực Zn tăng B nồng độ ion Zn2 dung dịch tăng + C khối lượng điện cực Cu giảm D nồng độ ion Cu2 dung dịch tăng Câu 453.Câu 26-B12-359: Trường hợp sau xảy ăn mòn điện hố? A Sợi dây bạc nhúng dung dịch HNO3 B Đốt sắt khí Cl2 C Thanh nhơm nhúng dung dịch H2SO4 loãng D Thanh kẽm nhúng dung dịch CuSO4 Câu 454.Câu 26-CD12-169: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Fe vào dung dịch gồm CuSO4 H2SO4 loãng; (b) Đốt dây Fe bình đựng khí O2; (c) Cho Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 HNO3; (d) Cho Zn vào dung dịch HCl Số thí nghiệm có xảy ăn mòn điện hóa 40 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa A B C D Câu 455.Câu 60-A13-193: Trường hợp sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học? A Kim loại sắt dung dịch HNO3 loãng B Thép cacbon để khơng khí ẩm C Đốt dây sắt khí oxi khô D Kim loại kẽm dung dịch HCl Câu 456.Câu 16-A7-748: Khi nung hỗn hợp chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 FeCO3 khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu chất rắn A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 D Fe Câu 457.Câu 33-B8-371: Phản ứng nhiệt phân không to to A NH4NO2  B NaHCO3  → N2 + 2H2O → NaOH + CO2 to to B 2KNO3  C NH4Cl  → 2KNO2 + O2 → NH3 + HCl Câu 458 Câu 11-B9-148: Khi nhiệt phân hồn tồn muối X, Y tạo số mol khí nhỏ số mol muối tương ứng Đốt lượng nhỏ tinh thể Y đèn khí khơng màu, thấy lửa có màu vàng Hai muối X, Y là: A KMnO4, NaNO3 B Cu(NO3)2, NaNO3 C CaCO3, NaNO3 D NaNO3, KNO3 Câu 459.Câu 47-CD10-824: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là: A Ag, NO2, O2 B Ag2O, NO, O2 C Ag, NO, O2 D Ag2O, NO2, O2 Câu 460.Câu 32-B07-285: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp) Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng điều kiện a b (biết ion SO42− không bị điện phân dung dịch) A b > 2a B b = 2a C b < 2a D 2b = a Câu 461.Câu 43-A8-329: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catôt xảy + + A oxi hoá ion Cl B oxi hoá ion Na C khử ion Cl D khử ion Na Câu 3.Câu 33-A10-684: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) phản ứng ăn mòn điện hố xảy nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là: A Phản ứng cực âm có tham gia kim loại ion kim loại – B Phản ứng cực dương oxi hoá Cl C Đều sinh Cu cực âm D Phản ứng xảy ln kèm theo phát sinh dòng điện Câu 462.Câu 37-A10-684: Có phát biểu sau: Lưu huỳnh, photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn [Ar]3d5 Bột nhôm tự bốc cháy tiếp xúc với khí clo Phèn chua có cơng thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Các phát biểu là: A 1, 3, B 2, 3, C 1, 2, D 1, 2, Câu 463.Câu 55-CD10-824: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot đồng (anot tan) điện phân dung dịch CuSO4 với anot graphit (điện cực trơ) có đặc điểm chung + A anot xảy oxi hoá: Cu→ Cu2 + 2e B catot xảy khử: Cu + + 2e → Cu C catot xảy oxi hoá: 2H O + 2e → 2OH– + H 2 + 4H+ + 4e D anot xảy khử: 2H O → O 2 Câu 465.Câu 48-A11-318: Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm sắt, cực dương than chì, có màng ngăn xốp) A cực âm xảy trình khử H2O cực dương xảy trình oxi hoá ion Cl− − B cực âm xảy q trình oxi hố H2O cực dương xảy trình khử ion Cl + − C cực âm xảy trình khử ion Na cực dương xảy trình oxi hoá ion Cl − D cực dương xảy q trình oxi hố ion Na+ cực âm xảy trình khử ion Cl 41 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa Câu 466.Câu 49-CD13-415: Điện phân dung dịch gồm NaCl HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) Trong trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH dung dịch thu A tăng lên B không thay đổi C giảm xuống D tăng lên sau giảm xuống Câu 467.Câu 23-A7-748: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại là: A Cu, FeO, ZnO, MgO B Cu, Fe, Zn, Mg C Cu, Fe, Zn, MgO D Cu, Fe, ZnO, MgO Câu 468.Câu 25-CD7-439: Phản ứng hoá học xảy trường hợp không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng B Al tác dụng với CuO nung nóng C Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng D Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng Câu 469.Câu 36-CD11-259: Dãy gồm oxit bị Al khử nhiệt độ cao là: A FeO, MgO, CuO B PbO, K2O, SnO C Fe3O4, SnO, BaO D FeO, CuO, Cr2O3 Câu 470.Câu 9-A12-296: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 Al có tỉ lệ mol tương ứng : Thực phản ứng nhiệt nhôm X (khơng có khơng khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp gồm A Al, Fe, Fe3O4 Al2O3 B Al2O3, Fe Fe3O4 C Al2O3 Fe D Al, Fe Al2O3 Câu 471 Câu 55-A7-748: Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3 Nếu thêm dung dịch KOH (dư) thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào dung dịch số chất kết tủa thu A B C D Câu 472 Câu 6-B07-285: Trong dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A HNO3, NaCl, Na2SO4 B HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 C NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 Câu 473.Câu 48-CD7-439: Cho hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y phần Fe không tan Chất tan có dung dịch Y A MgSO4 B MgSO4 Fe2(SO4)3 C MgSO4, Fe2(SO4)3 FeSO4 D MgSO4 FeSO4 Câu 474.Câu 38-B07-285: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch chứa chất tan kim loại dư Chất tan A Cu(NO3)2 B HNO3 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)3 Câu 475 Câu 7-A8-329: Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl, dung dịch NaOH A B C D Câu 476.Câu 18-A9-438: Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch HCl loãng là: A KNO3, CaCO3, Fe(OH)3 B Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO C FeS, BaSO4, KOH D AgNO3, (NH4)2CO3, CuS Câu 477.Câu 27-CD9-956: Dãy sau gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO3? A Zn, Cu, Mg B Al, Fe, CuO C Hg, Na, Ca D Fe, Ni, Sn Câu47 8.Câu 36-A10-684: Cho chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng nhiệt độ thường A B C D Câu 479.Câu 46-A10-684: Các chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 là: A CuO, Al, Mg B MgO, Na, Ba C Zn, Ni, Sn D Zn, Cu, Fe Câu 480.Câu 45-B10-937: Cho cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng sau: (a) Fe3O4 Cu 1:1); (b) Sn Zn 2:1); (c) Zn Cu 1:1); (d) Fe2(SO4)3 Cu 1:1); (e) FeCl2 Cu 2:1); (g) FeCl3 Cu 1:1) Số cặp chất tan hoàn toàn lượng dư dung dịch HCl lỗng nóng A B C D Câu 481.Câu 45-A11-318: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu dung dịch Y phần không tan Z Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu kết tủa A Fe(OH)3 B Fe(OH)3 Zn(OH)2 42 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa C Fe(OH)2, Cu(OH)2 Zn(OH)2 D Fe(OH)2 Cu(OH)2 Câu 482.Câu 18-B11-846: Cho dãy chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH (đặc, nóng) A B C D Câu 483.Câu 20-B11-846: Dãy gồm chất (hoặc dung dịch) phản ứng với dung dịch FeCl2 là: A Bột Mg, dung dịch BaCl2, dung dịch HNO3 B Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl C Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3 D Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch HCl Câu 484.Câu 22-A12-296: Cho dãy oxit: NO2, Cr2O3, SO2, CrO3, CO2, P2O5, Cl2O7, SiO2, CuO Có oxit dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng? A B C D Câu 485.Câu 10-A13-193: Dãy chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A HNO3, NaCl Na2SO4 B HNO3, Ca(OH)2 KNO3 C NaCl, Na2SO4 Ca(OH)2 D HNO3, Ca(OH)2 Na2SO4 Câu 486 Câu 28-CD13-415: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với tất chất dãy sau đây? A CuO, NaCl, CuS B BaCl2, Na2CO3, FeS C Al2O3, Ba(OH)2, Ag D FeCl3, MgO, Cu Câu 487 Câu 31-CD7-439: Các khí tồn hỗn hợp A Cl2 O2 B H2S Cl2 C NH3 HCl D HI O3 Câu 488Câu 5-CD9-956: Dãy gồm ion (không kể đến phân li nước) tồn dung dịch là: A Ag+, Na+, NO3-, ClB Al3+, NH4+, Br-, OHC Mg2+, K+, SO42-, PO43D H+, Fe3+, NO3-, SO42Câu 489Câu 25-A10-684: Hỗn hợp khí sau khơng tồn nhiệt độ thường? A H2S N2 B Cl2 O2 C H2 F2 D CO O2 Câu 489u 3-CD10-824: Dãy gồm ion tồn dung dịch là: A Na+, K+, OH-, HCO3B K+, Ba2+, OH-, Cl3+ 32+ C Al , PO4 , Cl , Ba D Ca2+, Cl-, Na+, CO32Câu 490 Câu 20-CD13-415: Dãy gồm ion tồn dung dịch là: A K+, Ba2+, Cl- NO3B K+, Mg2+, OH- NO3+ + + − − + + C Cu ; Mg ; H OH D Cl ; Na ; NO Ag 2 Câu 491.Câu 7-A7-748: Nhỏ từ từ dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 Hiện tượng xảy A có kết tủa keo trắng B khơng có kết tủa, có khí bay lên C có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan D có kết tủa keo trắng có khí bay lên Câu 492.Câu 40-B9-148: Thí nghiệm sau có kết tủa sau phản ứng? A Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3 B Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 C Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) D Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 Câu 493.Câu 29-CD9-956: Chất khí X tan nước tạo dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ dùng làm chất tẩy màu Khí X A NH3 B CO2 C SO2 D O3 Câu 494.Câu 10-CD10-824: Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl dung dịch Y Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất kết tủa xanh, sau kết tủa tan, thu dung dịch màu xanh thẫm Chất X A CuO B Fe C FeO D Cu Câu 495.Câu 12-CD10-824: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch suốt Chất tan dung dịch X A CuSO4 B AlCl3 C Fe(NO3)3 D Ca(HCO3)2 Câu496.Câu 14-CD11-259: Tiến hành thí nghiệm sau: Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4; Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4; Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3; Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2; 43 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3; Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3 Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu497.Câu 60-CD11-259: Khi cho lượng dư dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch ống nghiệm A chuyển từ màu da cam sang màu vàng B chuyển từ màu vàng sang màu đỏ C chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục D chuyển từ màu vàng sang màu da cam Câu 498.Câu 57-A11-318: Hiện tượng xảy nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là: A Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam B Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng C Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam D Dung dịch chuyển từ màu vàng sang khơng màu Câu 499.Câu 52-B12-359: Một mẫu khí thải sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất kết tủa màu đen Hiện tượng chất có khí thải gây ra? A H2S B NO2 C SO2 D CO2 Câu 550.Câu 57-B12-359: Dung dịch chất X khơng làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh Trộn lẫn hai dung dịch thu kết tủa Hai chất X Y tương ứng A KNO3 Na2CO3 B Ba(NO3)2 Na2CO3 C Na2SO4 BaCl2 D Ba(NO3)2 K2SO4 Câu 551 Câu 12-A13-193: Chất sau không tạo kết tủa cho vào dung dịch AgNO3? A HCl B K3PO4 C KBr D HNO3 Câu 552 Câu 29-CD13-415: Dung dịch phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu kết tủa trắng? A H2SO4 B FeCl3 C AlCl3 D Ca(HCO3)2 Câu 553.Câu 6-A8-329: Cho phản ứng sau: to to t o , Pt (3) NH3 + O2  (1) Cu(NO3)2  (2) NH4NO2  → → → to to to (4) NH3 + Cl2  (5) NH4Cl  (6) NH3 + CuO  → → → Các phản ứng tạo khí N2 là: A 1, 3, B 1, 2, C 2, 4, D 3, 5, Câu 554.Câu 22-A8-329: Cho Cu dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy khí khơng màu hóa nâu khơng khí Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH có khí mùi khai Chất X A amophot B ure C natri nitrat D amoni nitrat Câu 555.Câu 24-B8-371: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 Cu có số mol Hỗn hợp X tan hoàn toàn dung dịch A NH3(dư) B NaOH (dư) C HCl (dư) D AgNO3 (dư) Câu 556.Câu 35-B8-371: Cho phản ứng sau: to → Khí X + H2O H2S + O2 ( dư)  o t , Pt NH3 + O2  → Khí Y + H2O NH4HCO3 + HCl lỗng → Khí Z + NH4Cl + H2O Các khí X, Y, Z thu là: A SO2, NO, CO2 B SO3, N2, CO2 C SO2, N2, NH3 Câu 557.Câu 49-B8-371: Cho phản ứng: to → (1) O3 + dung dịch KI → (2) F2 + H2O  D SO3, NO, NH3 o t → (4) Cl2 + dung dịch H2S → (3) MnO2 + HCl đặc  Các phản ứng tạo đơn chất là: A 1, 2, B 2, 3, C 1, 2, D 1, 3, Câu 558.Câu 5-CD8-216: Trường hợp không xảy phản ứng hóa học to → 2H2O + 2SO2 A 3O2 + 2H2S  B FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl C O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2 D Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O 44 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa Câu 559.Câu 10-CD8-216: Cho dãy chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 Số chất dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa A B C D Câu 600.Câu 55-B8-371: Cho dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 A B C D Câu 601.Câu 29-CD8-216: Kim loại M phản ứng với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội) Kim loại M A Al B Zn C Fe D Ag Câu 602.Câu 30-CD8-216: Cho dãy chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4 Số chất dãy tạo thành kết tủa phản ứng với dung dịch BaCl2 A B C D Câu 603.Câu 41-CD8-216: Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 lỗng (dư) dung dịch X1 Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện khơng có khơng khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X2 chứa chất tan A Fe2(SO4)3 H2SO4 B FeSO4 C Fe2(SO4)3 D FeSO4 H2SO4 Câu 604.Câu 47-CD8-216: Cặp chất khơng xảy phản ứng hố học A Cu + dung dịch FeCl3 B Fe + dung dịch HCl C Fe + dung dịch FeCl3 D Cu + dung dịch FeCl2 Câu 605 Câu 35-A9-438: Trường hợp sau khơng xảy phản ứng hố học? A Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 B Cho Fe vào dung dịch H2SO4 lỗng, nguội C Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2 D Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 Câu 606.Câu 40-A9-438: Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp tan hoàn toàn nước (dư) tạo dung dịch A B C D Câu 607.Câu 45-A9-438: Có năm dung dịch đựng riêng biệt năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3 Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch Sau phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa A B C D Câu 608.Câu 53-A9-438: Trường hợp xảy phản ứng A Cu + HCl (loãng) → C Cu + H SO (loãng) → B Cu + HCl (loãng) + O2 → D Cu + Pb(NO ) (loãng) → Câu 609.Câu 4-B9-148: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu kết tủa Y Nung Y khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu chất rắn Z A hỗn hợp gồm BaSO4 FeO B hỗn hợp gồm Al2O3 Fe2O3 C hỗn hợp gồm BaSO4 Fe2O3 D Fe2O3 Câu 610 Câu 28-B9-148: Cho phản ứng hóa học sau: (NH4)2SO4 + BaCl2 → CuSO4 + Ba(NO3)2 → Na2SO4 + BaCl2 → H2SO4 + BaSO3 → (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Các phản ứng có phương trình ion rút gọn là: A 1, 2, 3, B 1, 3, 5, C 2, 3, 4, D 3, 4, 5, Câu 611.Câu 44-CD9-956: Hoà tan hoàn toàn lượng bột Zn vào dung dịch axit X Sau phản ứng thu dung dịch Y khí Z Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu khí khơng màu T Axit X A H2SO4 đặc B H2SO4 loãng C HNO3 D H3PO4 Câu 612.Câu 26-A10-684: Cho dung dịch: H2SO4 loãng, AgNO3, CuSO4, AgF Chất không tác dụng với dung dịch A NH3 B KOH C NaNO3 D BaCl2 Câu 613.Câu 2-B10-937: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp có tạo kết tủa 45 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa A B C D Câu 614.Câu 4-CD10-824: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu dung dịch X chất rắn Y Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu kết tủa A K2CO3 B BaCO3 C Fe(OH)3 D Al(OH)3 Câu 615 Câu 18-CD10-824: Cho dung dịch loãng: FeCl3, FeCl2, H2SO4, HNO3, hỗn hợp gồm HCl NaNO3 Những dung dịch phản ứng với kim loại Cu là: A 1, 3, B 1, 4, C 1, 2, D 1, 3, Câu 616.Câu 41-CD10-824: Kim loại M điều chế cách khử ion oxit + khí H2 nhiệt độ cao Mặt khác, kim loại M khử ion H dung dịch axit loãng thành H2 Kim loại M A Cu B Fe C Al D Mg Câu 617.Câu 48-CD11-259: Khí sau khơng bị oxi hố nước Gia-ven? A SO2 B CO2 C HCHO D H2S Câu 618.Câu 50-CD11-259: Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, Al tác dụng với oxi dư đun nóng chất rắn Y Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, sau lấy dung dịch thu cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn Z Biết phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần Z gồm: A Fe2O3, CuO B Fe2O3, CuO, Ag C Fe2O3, Al2O3 D Fe2O3, CuO, Ag2O Câu 619.Câu 10-A11-318: Trong thí nghiệm sau: Cho SiO2 tác dụng với axit HF Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH Cho khí O3 tác dụng với Ag Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng Số thí nghiệm tạo đơn chất A B C D Câu 620.Câu 17-A11-318: Thực thí nghiệm sau: Đốt dây sắt khí clo Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (trong điều kiện khơng có oxi) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (lỗng, dư) Có thí nghiệm tạo muối sắt(II)? A B C D Câu 621.Câu 39-A11-318: Tiến hành thí nghiệm sau: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 Sau phản ứng kết thúc, có thí nghiệm thu kết tủa? A B C D Câu 622.Câu 11-B11-846: Thực thí nghiệm sau: (a) Nung NH4NO3 rắn (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc) (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3 (d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) (e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 (h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng) (i) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư), đun nóng Số thí nghiệm sinh chất khí A B C D Câu 623.Câu 58-B11-846: Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 khơng khí (c) Nhiệt phân KNO3 (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư) (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) 46 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa (h) Nung Ag2S khơng khí (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc A B C D Câu 624.Câu 3-A12-296: Cho phản ứng sau: (a) H S + SO → (b) Na S O + dung dịch H SO (loãng) → 2 2 to tilemol1:2 → (c) SiO2 + Mg  (d) Al2O3 + dung dịch NaOH → (e) Ag + O3 → (g) SiO2 + dung dịch HF → Số phản ứng tạo đơn chất A B C D Câu 625 Câu 29-A12-296: Thực thí nghiệm sau (ở điều kiện thường): (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt(III) clorua (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng(II) sunfat (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt(III) clorua (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 626.Câu 12-B12-359: Cho thí nghiệm sau: (a) Đốt khí H2S O2 dư; (b) Nhiệt phân KClO3 (xúc tác MnO2); (c) Dẫn khí F2 vào nước nóng; (d) Đốt P O2 dư; (e) Khí NH3 cháy O2; (g) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3 Số thí nghiệm tạo chất khí A B C D Câu 627.Câu 58-B12-359: Trường hợp sau tạo kim loại? A Đốt FeS2 oxi dư B Nung hỗn hợp quặng apatit, đá xà vân than cốc lò đứng C Đốt Ag2S oxi dư D Nung hỗn hợp quặng photphorit, cát than cốc lò điện Câu 628.Câu 2-CD12-169: Tiến hành thí nghiệm sau: Cho Zn vào dung dịch AgNO3; Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3; Cho Na vào dung dịch CuSO4; Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng Các thí nghiệm có tạo thành kim loại A B C D Câu 629.Câu 17-CD12-169: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z Các khí X, Y Z A SO2, O2 Cl2 B H2, NO2 Cl2 C H2, O2 Cl2 D Cl2, O2 H2S Câu 630.Câu 27-CD12-169: Dung dịch loãng (dư) sau tác dụng với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)? A H2SO4 B HNO3 C FeCl3 D HCl Câu 631 Câu 58-CD12-169: Cho dãy kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 A B C D Câu 632 Câu 20-A13-193: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (b) Cho FeS vào dung dịch HCl (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF (f) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (e) Cho Si vào bình chứa khí F2 Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng A B C D Câu 633 Câu 21-A13-193: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch sau tạo muối sắt(II)? A HNO3 đặc, nóng, dư B CuSO4 C H2SO4 đặc, nóng, dư D MgSO4 Câu 634 Câu 4-B13-279: Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 lỗng (dư), thu dung dịch X Trong chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 Al, số chất có khả phản ứng với dung dịch X A B C D 47 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa Câu 635 Câu 43-B13-279: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch HCl (b) Cho Al vào dung dịch AgNO3 (d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 lỗng (c) Cho Na vào H2O Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 636 Câu 48-B13-279: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 SO2 sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ A B C D Câu 637 Câu 51-B13-279: Hòa tan khí X vào nước, thu dung dịch Y Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung dịch ZnSO4, ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau kết tủa tan Khí X A NO2 B HCl C SO2 D NH3 Câu 638 Câu 59-B13-279: Trường hợp sau không xảy phản ứng? A Au + HNO3 đặc → B Ag + O3 → C Sn + HNO3 loãng → D Ag + HNO3 đặc → Câu 639 Câu 23-CD13-415: Thực thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư) (c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) (d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu Fe2O3 (có số mol nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) Trong thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo hai muối A B C D Câu 640 Câu 54-CD13-415: Kim loại Ni phản ứng với dung dịch sau đây? A NaCl, AlCl3 B AgNO3, NaCl C CuSO4, AgNO3 D MgSO4, CuSO4 Câu 641.Câu 23-CD7-439: Cho khí CO (dư) vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu chất rắn Y Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy lại phần không tan Z Giả sử phản ứng xảy hồn tồn Phần khơng tan Z gồm A Mg, Fe, Cu B MgO, Fe3O4, Cu C MgO, Fe, Cu D Mg, Al, Fe, Cu Câu 642.Câu 24-CD7-439: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl muối Y Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta muối Y Kim loại M A Fe B Al C Mg D Zn Câu 643Câu 27-A7-748: Dãy ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hố (biết dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag): A Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ B Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ C Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ D Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+ Câu 644.Câu 26-B07-285: Cho phản ứng xảy sau đây: AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓ Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑ Dãy ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hố + + + + + + + + A Mn2 , H , Fe3 , Ag B Ag , Fe3 , H , Mn2 C Ag+ , Mn2+, H+, Fe3+ D Mn2+, H+, Ag+, Fe3+ Câu 645: Dãy gồm dung dịch tham gia phản ứng tráng bạc là: A Glucozơ, axit fomic, anđehit axetic C Frutozơ, glixerol, anđehit axetic B Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic D Glucozơ, frutozơ, saccarozơ (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Tĩnh Gia – Thanh Hóa, năm 2015) 48 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 419: Đáp án B A Đ C Đ B S Phân nitophotka phân hỗn hợp D Đ Câu 420: Đáp án A A sai anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu trắng B, C, D Câu 421: Đáp án B (1) S Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Hg (2) Đ (3) S Kim loại kiềm kim loại nặng (4) Đ (5) Đ (6) S Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao W Câu 422: Đáp án C Câu 423: Đáp án C C sai Al2O3 khơng bị khử CO Câu 424: Đáp án A Câu 425: Đáp án D 49 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa A SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O B NH3 + HCl → NH4Cl C Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2 D Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO2 + 2H2 Câu 426: Đáp án B Gồm chất: etilen, stiren, anđehit axetic, axit acrylic Câu 427: Đáp án C Câu 428: Đáp án B Câu 429: Đáp án D Gồm có: triolein, etyl axetat, Ala-Gly-Ala, vinyl fomat, anbumin Câu 430: Đáp án A CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 Câu 431: Đáp án D Câu 432: Đáp án D Câu 433: Đáp án A Câu 434: Đáp án A Gồm có (1) (3) (4) Câu 435: Đáp án C Tơ lapsan điều chế phản ứng trùng hợp nên polieste Câu 436: Đáp án D Câu 437: Đáp án A (1), (2), (3), (6) có phương trình ion rút gọn là: Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ Câu 438: Đáp án C A C2H5OH chất lỏng điều kiện thường B C6H5NH2 chất lỏng điều kiện thường, tan nước C Đúng D CH3NH2 chất khí điều kiện thường Câu 439: Đáp án D Từ thí nghiệm => M kim loại kiềm kiềm thổ ( sinh khí nên phải tác dụng với H2O) Từ thí nghiệm => tính khử X > Y Từ thí nghiệm => tính khử Z > X Từ thí nghiệm => tính khử M > Z Vậy thứ tự tính khử kim loại Y < X < Z < M Câu 440: Đáp án B Các cặp chất phản ứng với là: MgO HCl; CaCO3 HCl; Al2O3 HCl; Al2O3 NaOH; HCl NaOH; HCl NaHCO3; NaOH NaHCO3 => có cặp chất tất (1) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O (2) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O (3) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O (4) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O (5) HCl + NaOH → NaCl + H2O 50 Lý thuyết 2018- Hà Văn Bình Trường TG – Thanh Hóa (6) HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 ↑+ H2O (7) NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O Câu 441: Đáp án D Y có nhiệt độ sơi cao => Y phenol X có nhiệt độ sơi cao thứ hai có pH = 6,48 => X anilin Z có pH = 10,8 có mơi trường bazo mạnh T ( pH = 10,12) => Z CH3NH2 T NH3 A Đúng CH3NH2 NH3 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh B Đúng pH X = 6,48 < nên có mơi trường axit Y,Z, T có pH > nên có mơi trường bazo C Đúng phenol anilin tạo kết tủa trắng với dd brom D Sai X Y khơng làm đổi màu quỳ tím nên khơng phân biệt Câu 442: Đáp án D C3H6O2 có độ bất bão hòa k = Các đồng phân là: CH3CH2COOH (1); CH3COOCH3 (2); HCOOC2H5 (3) ; CH2(OH)CH2-CHO; CH3-CH(OH)-CHO (5) Số đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ x = (ứng với cơng thức (1) ) Số đồng phân tác dụng với NaOH không tác dụng với Na là: y = ( ứng với (2); (3) ) Số đồng phân vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với AgNO3 z = ( ứng với (3) ) Số đồng phân cấu tạo vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dd AgNO3/NH3 t = ( ứng với (4); (5)) Vậy D z = sai 51 ... tự gây Câu 263: Trong chất propen, hexan, benzen, stiren, axit axetic, axit acrylic, andehit axetic, andehit acrylic, etyl axetat, vinyl axetat, axitfomic số chất có khả làm màu nước brom điều
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong , De khao sat chat luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay