DE HSG HOA 12 QUANG BINH 20172018

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Họ tên:……………… Số báo danh:…………… KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2017-2018 Khóa ngày 22 – – 2018 Mơn: Hóa học LỚP 12 THPT Thời gian 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề gồm có 02 trang Câu I (1,75 điểm) Hồn thành phương trình hóa học phản ứng sau: to a Au + NaCN + H2O + O2 �� b Pb + H2SO4 (đặc) �� � � c Cu2O + H2SO4 loãng �� d Fe2(SO4)3 + SnSO4 �� � � e Fe3O4 + HI �� f CrCl3 + Br2 + NaOH �� � � to h Na[Al(OH)4] + NH4Cl g KO2 + CO2 �� � ��� Oxit F (oxit lưỡng tính) có màu lục sẫm, khó nóng chảy, bền với nhiệt F tác dụng với H 2SO4 (dư) đun nóng, tạo thành dung dịch G có màu xanh lục Nhỏ dung dịch KOH vào G đến dư, thu dung dịch H có màu xanh ve, thêm tiếp H 2O2 dung dịch I có màu vàng Khi cho H 2SO4 loãng vào I thu dung dịch K có màu da cam Nếu cho dung dịch KOH vào K lại thu dung dịch I Viết phương trình ion thu gọn phản ứng xảy Câu II (2,25 điểm) Sắp xếp chất sau theo thự tự tăng dần tính bazơ giải thích: CH3-CH(NH2)-COOH (I); CH3-CH2-CH2-NH2 (II); CHC-CH2-NH2 (III); CH2CH-CH2-NH2 (IV) Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi sau: OH OH NO2 [H] A NaNO2+ HCl 0-50C B H2O C ClCH 2COCl (1:1) D POCl3 E CH 3NH2 1:1 F H2 OH Pd HOCHC H2NHCH 3 Hỗn hợp X gồm chất có cơng thức phân tử C 3H12N2O3 C2H8N2O3 Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu dung dịch Y gồm chất vô 0,04 mol hỗn hợp khí Z gồm chất hữu đơn chức, bậc (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) Cơ cạn Y thu m gam muối khan Tìm giá trị m? m Câu III (2,0 điểm) Cho từ từ dung dịch Ba(OH) 0,1M vào 12,43 dung dịch chứa x mol H2SO4 y mol Al2(SO4)3 Khối lượng kết tủa (m gam) tạo 8,935 thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch Ba(OH)2 (V ml) biểu diễn đồ thị bên Hãy xác định giá trị x, y V 550 350 Khi thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X thu mol Alanin, mol Axit glutamic, mol Lysin mol Tyrosin Cho X phản ứng với 1-flo-2,4-đinitrobenzen (kí hiệu ArF) thủy phân thu Ala, Glu, Lys hợp chất p-HOC 6H4CH2CH(NHAr)COOH Mặt khác, thủy phân X nhờ enzim cacboxipeptidaza thu Lys tetrapeptit Ngồi thủy phân khơng hồn tồn X thu hỗn hợp sản phẩm có chứa đipeptit Ala-Glu, Ala-Ala Tyr-Ala a Viết công thức cấu tạo dạng chủ yếu amino axit pH = pH = 13 b Xác định công thức cấu tạo gọi tên pentapeptit X Câu IV (2,0 điểm) Hòa tan hồn tồn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO 50,4%, thu dung dịch X (khơng có muối amoni) hỗn hợp khí B (gồm hai sản phẩm khử N +5) Cho 500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X, thu kết tủa Y dung dịch Z Lọc lấy Y nung không khí đến khối lượng khơng đổi, thu 16,0 gam chất rắn Cô cạn dung dịch Z thu chất rắn T Nung T đến khối lượng không đổi, thu 41,05 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hồn tồn Tính C% chất tan dung dịch X? Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este hai chức A (được tạo thành từ axit hai chức hợp chất đơn chức) lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn thu H 2O hỗn hợp X gồm hai muối Đốt cháy toàn lượng muối cần vừa đủ 6,496 lít O (đktc), thu 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2O Tính thành phần phần trăm khối lượng muối hỗn hợp X Câu V (2,0 điểm) Cho dung dịch A chứa FeCl3 0,01M Giả thiết rằng, Fe(H2O)63+ (viết gọn Fe3+) axit nấc với số phân li Ka=6,3.10-3 a Tính pH dung dịch A b Tính pH cần thiết để bắt đầu xảy kết tủa Fe(OH)3 từ dung dịch A Biết Fe(OH)3 có Ks= 6,3.10-38 Tính pH dung dịch thu trộn 10ml dung dịch axit axetic có pH=3 với 10ml dung dịch axit fomic có pH=3 Biết Ka axit axetic axit fomic 10-4,76 10-3,75 Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Al=27; S=32; Cl =35,5; K=39; Fe =56; Cu=64; Ba=137 HẾT ... với 10ml dung dịch axit fomic có pH=3 Biết Ka axit axetic axit fomic 10-4,76 10-3,75 Cho: H=1; C =12; N=14; O=16; Na=23; Al=27; S=32; Cl =35,5; K=39; Fe =56; Cu=64; Ba=137 HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: DE HSG HOA 12 QUANG BINH 20172018 , DE HSG HOA 12 QUANG BINH 20172018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay