Cac de luyen thi

12 18 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:38

GV SOẠN : THẠC SĨ: NGUYỄN VĂN PHÚ ĐT: 0989292117 facebook: trieu phu nguyen ĐỀ LẦN 102 ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: Hố Học Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Ngày thi: 30/3/2018 gửi địa mail để nhận tài liệu miễn phí: tài liệu Bộ tài liệu Chìa khóa vàng 100 đề thi thử 2018 nhé, Thời gian chữa đề thi: 21h.30 Thứ ngày 31/03/2018 livetream on FACEBOOK Trieu Phu Nguyen Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) nguyên tố: H=1; He=4; Li=7;B-11; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba= 137; Pb=207 Câu Cho kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh A Al B Na C Mg D Fe Câu Cho 5,5 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Al Fe vào đung dịch HCl (dư), thu 4,48 lít khí H2 (đktc) Khối lượng Al Fe hỗn hợp A 2,7 gam 2,8 gam B 2,8 gam 2,7 gam C 2,5 gam 3,0 gam D 3,5 gam 2,0 gam Câu Trường hợp sau xảy nhiều trường hợp ăn mòn điện hóa nhất? A Nhúng Zn vào dung dịch: AgNO3, CrCl3, CuCl2, NaCl, MgCl2, Al2(SO4)3, HCl + CuCl2, HNO3 B Nhúng Fe vào dung dịch: AgNO3, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, HNO3, HCl, Al(NO3)3, CuSO4 + HCl C Nhúng Zn vào dung dịch: AgNO3, CuSO4 + H2SO4, CuCl2, NaCl, MgCl2, Al2(SO4)3, HCl, HNO3 D Nhúng Fe vào dung dịch: AgNO3, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, HNO3, HCl, Pb(NO3)2, CuSO4 + HCl Câu Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol Hỗn hợp X tan hoàn toàn dung dịch A NaOH dư B HCl dư C AgNO3 dư D NH3 dư Câu : Cho polime sau: Thủy tinh hữu cơ, PVA, PVC, PPF, PE, tơ enang, nilon-6,6, cao isopren, tơ olon, tơ lapsan Chọn kết luận kết luận sau: A Có polime điều chế từ phản ứng trùng hợp polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng B Có polime điều chế từ phản ứng trùng hợp polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng C Có polime điều chế từ phản ứng trùng hợp polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng D Có polime điều chế từ phản ứng trùng hợp polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng Câu Hoà tan hoàn toàn kim loại Zn, Fe, Cu dung dịch HNO3 lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu chất rắn không tan Cu Dung dịch sau phản ứng chứa A Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 B Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 C Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2 D Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2 Câu Phát biểu sau đúng? A Các kim loại kiềm thổ tác dụng với nước nhiệt độ thường B Thạch cao nung có cơng thức CaSO4.2H2O C Ở nhiệt độ cao, oxit kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại D Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm chúng dầu hỏa Câu Cho chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc, nóng Số trường hợp xảy phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu Thực phản ứng sau: (1) Tách phân tử hiđro từ phân tử butan (2) Cho buta-1,3-đien tác dụng với dung dịch Br2 400C (1:1) (3) Cho 2,3-đimetylbutan tác dụng với Cl2 (askt (1:)) (4) Đề hiđrat hóa hỗn hợp butan-1-ol butan-2-ol (5) Hiđro hóa hết hỗn hợp glucozơ fructozơ (6) Cho toluen tác dụng với Br2 ( bột Fe, t0 (1:1)) (7) Cho but-1-en xiclobutan tác dụng với H2 dư (8) Hiđrat hóa but-1-en Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Các phản ứng xảy hoàn toàn Số trường hợp tạo hai sản phẩm (khơng tính đồng phân cis-trans) A B C D Câu 10 Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên là: A 3-amino butan B 2-amino butan C metyl propyl amin D đietyl amin Câu 11 Cho tính chất sau: (1) Là chất kết tinh, khơng màu, vị (2) Phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường (3) Phản ứng với Cu(OH)2/NaOH nhiệt độ cao (4) Tráng gương (5) Làm màu nước brom (6) Phản ứng màu với I2 (7) Thủy phân (8) Phản ứng với H2 ( Ni, t0) Trong tính chất này, glucozơ saccarozơ có chung: A tính chất B tính chất C tính chất D tính chất Câu 12 Polime thiên nhiên X sinh trình quang hợp xanh Tiến hành thí nghiệm: Nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch chứa Natri iotua, sau cho polime X tác dụng với dung dịch thu thấy tạo màu xanh tím Polime X A tinh bột B xenlulozơ C saccarozo D glicogen Câu 13 Cho axit cacboxylic tác dụng với propan-2-ol có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo este X có cơng thức phân tử C5H10O2 Tên gọi X A n-propyl axetat B isopropyl axetat C propyl propionat D isopropyl propionat Câu 14 Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol cste X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu 4,032 lít khí CO2 (ở đktc) 3,24 gam H2O Giá trị V A 6,72 lít B 3,36 lít C 4,704 lít D 9,408 lít Câu 15 Hợp chất hữu X mạch hở có cơng thức phân tử C8H14O4, phân tử chứa loại nhóm chức Đun 43,5 gam X với dung dịch NaOH dư, thu 40,5 gam muối chất hữu Y Thành phần phần trăm khói lượng oxi Y A 42,105% B 51,613% C 34,783% D 26,67% Câu 16 Để phân biệt glucozơ saccarozơ nên chọn thuốc thử đây? A Dung dịch brom B Cu(OH)2 nhiệt độ thường C H2 (xúc tác Ni, t°) D Dung dịch H2SO4 loãng Câu 17 Cho m gam glucozơ lên men thành rượu (ancol) etylic với hiệu suất 60% Hấp thụ hồn tồn khí CO2 sinh vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 39,4 gam kết tủa Giá trị m A 21,6 gam B 18,0 gam C 30,0 gam D 10,8 gam Câu 18 Peptit sau khơng có phản ứng màu biure? A Ala-Gly B Ala-Gly-Gly C Ala-Ala-Gly-Gly D Gly-Ala-Gly Câu 19 Cho chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- gốc phenyl), Dãy chất xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là: A (4), (1), (5), (2), (3) B (3), (1), (5), (2), (4) C (4), (2), (3), (1), (5) D (4), (2), (5), (1), (3) Câu 20 Cho phát biểu sau: (1) Ở điều kiện thường, anilin chất rắn, tan nước (2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất kết tủa trắng (3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu (4) Ứng với công thức phân tử C2H7N, có 01 đồng phân amin bậc (5) Các peptit cho phân ứng màu biure Tổng số phát biểu A B C D Câu 21 Cho 0,01 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M Mặt khác 1,5 gam X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch KOH 0,5M Tên gọi X A glyxin B alanin C axit glutamic D lysin Câu 22 Polivinyl clorua điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa hiệu suất giai đọan sau: H 15% H 95% H 90% CH   C2 H   C2 H 3Cl   PVC Muốn tổng hợp PVC cần m3 khí thiên nhiên (đktc) ? A 5589 m3 B 5883 m3 C 2914 m3 D 5877 m3 Câu 23 Cho phát biểu sau: Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com (1) Glucozơ vừa thể tính khử vừa thể tính oxi hóa thứ tự phản ứng với H2 (Ni, t0) dd AgNO3/NH3 (2) Xenlulozơ có mạch cacbon khơng phân nhánh khơng xoắn (3) Rifominh q trình xúc tác nhiệt làm biến đổi cấu trúc phân tử hiđrocacbon từ mạch cacbon không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm (4) Glucozơ nguyên liệu dùng để làm bánh kẹo, nước giải khát, đồ hộp công nghiệp thực phẩm (5) Phản ứng poliisopren với HCl giữ nguyên mạch polime (6) Cho 2,2-đimetylbutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 (askt) thu sản phẩm (7) Tơ vật liệu polime hình sợi dài mảnh với độ bền định (8) Dùng nước brom phân biệt glucozơ, phenol, toluen Số phát biểu A B C D Câu 24 Kết thí nghiệm chất hữu X, Y, Z sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Cu(OH)2 nhiệt độ thường Dung dịch xanh lam Y Nước brom Mất màu dung dịch Br2 Z Quỳ tím Hóa xanh Các chất X, Y, Z A Ala-Ala-Gly, glucozơ, etyl amin B Ala-Ala-Gly, glucozơ, anilin C saccarozơ, glucozơ, anilin D saccarozơ, glucozơ, metyl amin Câu 25 Cho 16,2 gam kim loại M (có hố trị n khơng đổi) tác dụng với 3,36 lít O2 (đktc) Hồ tan chất rắn sau phản ứng dung dịch HCl dư thấy thoát 13,44 lít H2 (đktc) Kim loại M A Mg B Ca C Fe D Al Câu 26 Các chất khí X, Y, Z, R, S T tạo từ trình tương ứng sau: (1) Thuốc tím tác dụng với dung dịch axit clohiđric đặc (2) Sunfua sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric (3) Nhiệt phân kalicorat, xúc tác manganđioxit (4) Nhiệt phân quặng đolomit (5) Amoniclorua tác dụng với dung dịch natri nitrit bão hòa (6) Oxi hóa quặng pirit sắt Số chất khí làm màu thuốc tím A B C D Câu 27 Natri, kali canxi sản xuất công nghiệp phương pháp A Thuỷ luyện B Nhiệt luyện C Điện phân nóng chảy D Điện phân dung dịch Câu 28 Cho 8,96 lít CO2 (đktc) sục vào dung dịch chứa 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ca(OH)2 2M NaOH 1,5M thu a gam kết tủa dung dịch X Đun nóng kĩ dung dịch X thu thêm b gam kết tủa Giá trị (a + b) A gam B 15 gam C 20gam D 40gam Câu 29 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng (c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư (d) Cho Na vào dung dịch MgSO4 (e) Đốt FeS2 khơng khí (f) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với điện cực trơ Số thí nghiệm khơng tạo thành kim loại A B Câu 30 Tiến hành thí nghiệm sau: - TN1: Nhúng sắt vào dung dịch FeCl3 - TN2: Nhúng sắt vào dung dịch CuSO4 C D Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com - TN3: Cho đinh làm thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng - TN4: Cho đinh làm thép vào dung dịch H2SO4 loãng - TN5: Nhúng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3 - TN6: Nhúng nhôm vào dung dịch H2SO4 lỗng có hồ tan vài giọt CuSO4 Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa A B C Câu 31 Phát biểu sau sai ? A Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dấn từ Li đến Cs B Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn so với kim loại chu kì C Các kim loại kiềm kim loại nhẹ D Các kim loại kiềm có màu trắng bạc có ánh kim Câu 32 Kết luận sau đúng? A Hiđrocacbon mạch hở C5H8 có tất đồng phân hiđro hóa tạo isopentan D B Ankin C6H10 có đồng phân tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo sản phẩm C6H9Ag C Amin C5H13N có đồng phân tác dụng với HCl tạo muối có dạng RNH3Cl ( R gốc hiđrocacbon) D Hợp chất hữu C2H4O2 có đồng phân tham gia phản ứng tráng gương Câu 33 Cho 3,48 gam bột Mg tan hết dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) KNO3, thu dung dịch X chứa m gam muối 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 H2 Hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 11,4 Giá trị m A 16,085 B 14,485 C 18,300 D 18,035 Câu 34 Nhận xét sau sai ? 2 2 A Trong môi trường kiềm, ion CrO4 (màu vàng) phản ứng với H2O sinh ion Cr2O7 (màu da cam) 2 B Trong mòi trường axit H2SO4 lỗng, ion Cr2O7 oxi hóa H2S thành S C Cr(OH)2 tan dung dịch NaOH có mặt O2 D Cho dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch Ba(NO3)2 xuất kết tủa màu vàng tươi Câu 35 Hòa tan hồn tồn 7,6 gam chất rắn X gồm Cu, Cu2S S HNO3 dư thấy thoát 5,04 lít khí NO (đktc) dung dịch Y Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung địch Y m gam kết tủa Giá trị m A 28,9625 gam B 20,3875 gam C 27,7375 gam D 7,35 gam Câu 36 Nung hỗn hợp X gồm FeO, CuO, MgO Al nhiệt độ cao, sau phản ứng xảy hoàn toàn cho phần rắn vào dung dịch NaOH dư thấy có khí H2 bay chất rắn không tan Y Cho Y vào dung dịch H2SO4 loãng, dư Tồng số phản ứng xảy A B C D Câu 37 Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở Thủy phân hồn tồn 0,05 mol X có khối lượng 24,97g dung dịch NaOH dư, đun nóng, có 0,3 mol NaOH phản ứng Sau phản ứng thu m(g) hỗn hợp Y gồm muối glyxin, alanin axit glutamic, muối axit glutamic chiếm 1/9 tổng số mol muối Y Giá tri m A 34,85 B 35,53 C 38,24 D 35,25 Câu 38 Cho 77,1 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO3)2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 725 ml H2SO4 2M loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 193,1 gam muối sunfat trung hòa 7,84 lít (đktc) khí Z gồm hai khí có khí hóa nâu ngồi khơng khí, tỉ khối Z so với He 4,5 Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp X gần vởi giá trị sau A 12.5 B 12 C 14 D 20 Câu 39 Điện phân 300 ml dung dịch X chứa m gam chất tan FeCl3 CuCl2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện 5,36 ampe Sau 14763 giây, thu dược dung dịch Y catôt xuất 19,84 gam hỗn hợp kim loại Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu dược 39,5 gam kết tủa Giá trị CM FeCl3 CuCl2 A 1M 0,5M B 0.5M 0,8M C 0,5M 0,6M D 0,6M 0,8M Câu 40 Cho X, Y hai axit hữu mạch hở (MX < MY); Z ancol no; T este hai chức mạch hở không phân nhánh tạo X, T, Z Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu ancol Z hỗn hợp F chứa hai muối có số mol Cho Z vào bình chứa Na dư thấy bình tăng 19,24 gam thu 5,824 lít H2 đktc Đốt hồn tồn hỗn hợp F cần 15,68 lít O2 (đktc) thu khí CO2, Na2CO3 7,2 gam H2O Thành phần phần trăm khối lượng T E gần với giá trị A 51 B 14 C 26 D Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 102 Câu Chọn đáp án B Thứ tự giảm dần tính khử kim loại: Na, Mg, Al, Fe Câu Chọn đáp án A 27n Al  57n Fe  5,5g n Al  0,1 mol  Có   4, 48 3n Al  2n Fe  2n H2  22,  0, mol n Fe  0,05 mol  m Al  2,7g  m Fe  2,8g Câu Chọn đáp án D Số trường hợp A B C D 3 Câu Chọn đáp án B Hỗn hợp X tan hoàn toàn dung dịch HCl dư 2Al  6HCl  2AlCl3  3H Fe2O3  6HCl  2FeCl3  3H 2O x 2x mol Cu  2FeCl3  CuCl2  2FeCl2 x 2x mol Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án D Sau phản ứng Cu dư, chứng tỏ HNO3 phản ứng hết 3Zn  8HNO3  3Zn(NO3 )  2NO  4H 2O Fe  4HNO3  Fe(NO3 )3  NO  2H 2O 3Cu  8HNO3  3Cu(NO3 )  2NO  4H 2O Cu  2Fe(NO3 )3  Cu(NO3 )  2Fe(NO3 ) => Dung dịch sau phản ứng chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2 Câu Chọn đáp án D A sai Trong nhóm kim loại kiềm thổ có Ca, Ba tác dụng với nước nhiệt độ thường B sai Thạch cao nung có công thức CaSO4.H2O CaSO4.0,5H2O C sai Các oxit kim loại kiềm không bị khử CO nhiệt độ cao D Kim loại kiềm không phản ứng với dầu hỏa, đồng thời bảo quản dầu hỏa tránh tác động ẩm khơng khí Câu Chọn đáp án A Các trường hợp xảy phản ứng thuộc loại phản ứng oxi - hóa khử: HNO3 đặc, nóng phản ứng với Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3 Câu Chọn D (1), (2), (3), (4), (6), (8) Câu 10 Chọn đáp án B Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên 2-amino butan Câu 11 Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Glucozơ Có Có Có Có Có Khơng Khơng Có Saccarozơ Có Có Khơng Khơng Khơng Khơng Có Khơng Chọn A Câu 12 Chọn đáp án A Polime X tinh bột Nước clo tác dụng với dung dịch NaI tạo I2 làm xanh hồ tinh bột Câu 13 Chọn đáp án B Axit cacboxylic + CH3CH(OH)CH3 → C5H10O2 => Este X có cơng thức CH3COOCH(CH3)2 (isopropyl axetat) Câu 14 Chọn đáp án C Có n CO2  4,032 3, 24  0,18 mol,n H 2O   0,18 mol 22, 18 BTNT O   n O2  2.0,18  0,18  2.0,06  0, 21 mol  VO2  4,701 Câu 15 Chọn đáp án C X + NaOH → muối + chất hữu Y => X este chức (Dethithpt.com)  Trường hợp 1: Axit tạo este chức Có nmuối  n X  43,5 40,5  0, 25 mol  Mmuối   162 174 0, 25 => Công thức muối C2H4(COONa)2 => Công thức este X C2H4(COOC2H5)2, Y C2H5OH 16 100%  34,783% => %m O Y   46  Trường hợp 2: Axit tạo este đơn chức Có nmuối  2n X  0,5 mol  Mmuối  40,5  81 0,5 => Khơng tìm cơng thức thỏa mãn Câu 16 Chọn đáp án A Chọn thuốc thử dung dịch brom Glucozơ làm màu dung địch brom saccarozơ khơng Câu 17 Chọn đáp án C Có n CO2  n BaCO3  m 39,  0, mol  n C6H12O6 lt  n CO2  0,1mol 197 180.0,1  30g 60% Câu 18 Chọn đáp án A Đipeptit khơng có phản ứng màu biure Câu 19 Chọn đáp án D Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Thứ tự lực bazơ giảm dần: (C2 H5 )2 NH (4) C2 H5 NH (2) Có nhóm C2H5 đẩy e, làm tăng lực bazơ N Có nhóm C2H5 đẩy e NH (5) C6 H5 NH (1) (C6 H5 )2 NH (3) Có nhóm C6H5 hút e Có nhóm C6H5 hút e, làm giảm mạnh lực bazơ N Câu 20 Chọn đáp án A Sai Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng (1) Đúng Anilin phản ứng với brom tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromanilin (2) Sai Dung dịch anilin không làm phenolphtalein đổi màu (3) Đúng đồng phân amin bậc CH3NHCH3 (4) Sai Chỉ peptit có từ liên kết peptit trở lên cho phản ứng màu biure Câu 21 Chọn đáp án A n NaOH 0,01    X có chức COOH nX 0,01 1,5 g X + vừa đủ 0,02 mol KOH Nếu X có chức NH2: n X  n KOH  0,02 mol  M X  1,5  75 0,02 => Công thức X H2NCH2COOH (glyxin) Nếu X có chức NH2: n X  1,5 n KOH  0,01 mol  M X   150 0,01 => Khơng tìm cơng thức phù hợp Câu 22 Chọn đáp án B n PVC  1000 16  kmol  n CH4 lt  2n.n PVC  32kmol 62,5n n  n CH4 tt  32  249,51kmol 0,15.0,95.0,9  VkhÝ thiªn nhiªn  249,51 22,  5883 lít = 5883 m3 0,95 Câu 23 Chọn D ( 1S, 2Đ, 3Đ, 4S, 5Đ, 6Đ, 7Đ, 8Đ) Câu 24 Chọn đáp án D (Dethithpt.com) X phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam => X saccarozơ glucozơ Y làm màu nước brom => Y glucozơ => X saccarozơ Z hóa xanh quỳ tím => Z metyl amin Câu 25 Chọn đáp án D n O2  3,36 13, 44  0,15 mol,n H2   0,6 mol 22, 22, BT e   n.n M  4n O2  2n H  n 16,  4.0,15  2.0,6  M  9n M Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com  n  3, M  27 (Al) Câu 26 Chọn A (1) (2) (3) (4) (5) (6) Cl2 H2S O2 CO2 N2 SO2 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 2H2S + 2KMnO4  2MnO2 + 3S + 2KOH + 2H2O ( hay 2KMnO4 + 5H2S + 3H2SO4  2MnSO4 + 5S + K2SO4 + 8H2O) Câu 27 Chọn đáp án C Natri, kali canxi kim loại có tính khử mạnh, chúng điều chế cách điện phân nóng chảy từ hợp chất chúng Câu 28 Chọn đáp án C 8,96  n CO32  0,15 mol n CO32  n HCO3  n CO2  22,  0, mol  Có   n  0, 25 mol n   2n 2  n   0,1  2.2  1,5   0,55 mol   HCO3 OH CO HCO 3  a  100.0,15  15g   a  b  20 b  100.0,05  5g Câu 29 Chọn đáp án A Mg  Fe2 (SO4 )3  MgSO4  2FeSO4 (a) Không xảy phản ứng (b) AgNO3  Fe(NO3 )  Ag  Fe(NO3 )3 (c) 2Na  2H 2O  2NaOH  H 2NaOH  MgSO4  Mg(OH)  Na 2SO4  2Fe 2O3  8SO (d) 4FeS2  11O  t0 (e) 2Cu(NO3 )  2H 2O  2Cu  4HNO3  O Có thí nghiệm khơng tạo kim loại Câu 30 Chọn đáp án A • TN1: Xảy ăn mòn hóa học: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 • TN2: Xảy ăn mòn điện hóa Ban đầu xảy phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Xuất điện cực: Tại catot (Cu): Cu2+ + 2e → Cu Tại anot (Fe): Fe → Fe2+ + 2e Fe bị ăn mòn dần (Dethithpt.com)  Fe3O4 • TN3: Xảy ăn mòn hóa học: 3Fe + 2O2  t0 • TN4: Xảy ăn mòn điện hóa Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Thép hợp kim Fe – C gồm tinh thể Fe tiếp xúc trực tiếp với tinh thể C (graphit) Khi cho thép vào dung dịch H2SO4 lỗng xảy q trình: Tại catot (C): 2H+ + 2e → H2 Tại anot (Fe): Fe → Fe2+ + 2e Fe bị ăn mòn dần • TN5: Xảy ăn mòn hóa học: Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4 • TN6: Xảy ăn mòn điện hóa: Đầu tiên xảy phản ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu Xuất điện cực: Tại catot (Cu): 2H+ + 2e → H2 Tại anot (Al): Al → Al3+ + 3e Al bị ăn mòn dần Vậy có trường hợp xảy ăn mòn điện hóa Câu 31 Chọn đáp án A A sai Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ Li đến Cs bán kính kim loại tăng dần, liên kết mạng tinh thể lỏng lẻo B So với kim loại chu kì, kim loại kiềm có điện tích hạt nhân nhỏ nên khả hút e nhất, bán kính lớn C D Câu 32 Chọn B A C=CC=C, CC=C=C, CCC≡C  C C   C C  C≡CCCCC, C≡CCCC, C≡C=CCC, C≡CCC B   C C  C C C5H13N có 17 đồng phân gồm có: bậc I, bậc II bậc III (RNH3Cl muối amin bậc I) D CH3COOH, HCOOCH3, CHOCH2OH (có chất tráng gương) Câu 33 Chọn đáp án D n Mg  3, 48  0,145 mol 24 0,56  n N  0,02 mol n N2  n H2  22,  0,025 mol  Có  28n N  2n H  11, 4.2.0,025  0,57g n H2  0,005 mol 2  Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com 2.0,145  10.0,02  2.0,005  0,01 mol BT e   n NH   BTNT N   n KNO3  2n N  n NH   0,05 mol  mmuối  mMgCl2  m NH4Cl  mKCl  95.0,145  53,5.0,01  74,5.0,05  18,035g Câu 34 Chọn đáp án A 2 2 A sai Trong môi trường kiềm, ion Cr2O7 (màu da cam) phản ứng với H2O sinh ion CrO4 (màu vàng)  2 B 3H 2S  8H  Cr2O7  3S  2Cr 3  7H 2O C 4Cr(OH)  O2  4NaOH  4NaCrO  6H 2O D K 2Cr2O7  2Ba(NO3 )  H 2O  2BaCrO  2KNO3  2HNO3 Câu 35 Chọn đáp án C Quy đổi E tương ứng với hỗn hợp gồm x mol Cu, y mol S 64x  32y  7,6  x  0,075    BT e  5,04  2x  6y  3n NO   0,675 mol  y  0,0875   22,  m  mCu(OH)2  mBaSO4  98x  233y  27,7375g Câu 36 Chọn đáp án B Nung X nhiệt độ cao: t 3CuO  2Al   3Cu  Al2O3 t 3FeO  2Al   3Fe  Al2O3 Phần rắn + NaOH dư: Al2O3  2NaOH  2NaAlO  H 2O 2Al  2NaOH  2H 2O  2NaAlO  3H => Y gồm: Cu, Fe, MgO Y  H 2SO4 loãng dư: MgO  H 2SO4  MgSO4  H 2O Fe  H 2SO4  FeSO4  H Có tất phản ứng xảy Câu 37 Chọn đáp án B Glu = Gly + CH2 + COO C2 H3ON : 9a mol CH : b mol  Quy đổi X  H 2O : 0,05 CO2 : a mol X + 0,3 mol NaOH: 9a  a  0,3  a  0,03 mol Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Bảo toàn khối lượng: mX  m NaOH  mm  mH2O 24,97  0,3.40  mm  18. 0,03  0,05  mm  35,53  gam  Câu 38 Chọn đáp án A Khí Z hóa nâu ngồi khơng khí NO M Z  4,5.4  18  M NO => Khí lại có PTK < 18 => Khí H2 7,84    n NO  n H  22,  0, 35 mol  n NO  0, mol    n H  0,15 mol  30n NO  2n H  18.0, 35  6, 3g  BTKL   mH2O  77,1  98.1,45  193,1  6,3  19,8g  n H2O  1,1 mol BTNT H   n ( NH )2 SO4  BTNT N   n Fe( NO3 )2  2.1, 45  2.0,15  2.1,1  0,05 mol n NO  n ( NH4 )2 SO4  0,15 mol Đặt số mol Mg, Al, ZnO x, y, z Có khí H2 nên sau phản ứng số mol Fe2+ không đổi  24x  27y  81z  77,1  180.0,15  50,1   120x  171y  161z  193,1  152.0,15  132.0, 05  163,   BT e  2x  3y  3.0,  2.0,15  16.0, 05    %m Mg   x  0,   y  0,  z  0,  24.0,  12, 45% gần với giá trị 12,5% 77,1 Câu 39 Chọn đáp án D Sau điện phân thu hỗn hợp kim loại => Fe3+, Cu2+ bị điện phân hết, Fe2+ bị điện phân 2Fe3  2Cl  2Fe2  Cl2 Cu 2  2Cl  Cu  Cl2 Fe2  2Cl  Fe  Cl2 Y  AgNO3  39,5 g kết tủa => Chứng tỏ Y chứa FeCl2 dư m  m AgCl  m Ag  143,5.2n FeCl2  Y   108n FeCl2  Y   39,5g  n FeCl2  Y  0,1 mol Cú n e điện phân It 5,36.14763   0,82 mol E 96500    n Fe3  2n Cu   n Fe3  0,1  0,82 mol   m Kim loai  64n Cu   56 n Fe3  0,1  19,84g 1  2 n Fe3  0,18 mol C M(FeCl3 )  0,6M  n Cu   0, 24 mol C M(CuCl2 )  0,8M Từ (1), (2) suy ra:  Câu 40 Chọn đáp án A Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Cách 1: T este chức tạo X, Y, Z => Z ancol chức Có mbình tăng  m Z  mH2  m Z  19, 24  2.0, 26  19,76g n Z  n H2  0, 26 mol  M Z  19,76  76 0, 26 => Công thức Z C3H6(OH)2 (Dethithpt.com) Sau phản ứng với NaOH thu muối có số mol nên: RCOOH : x mol R'COOH:x mol  38,86g E  C 3H (OH) : y mol (RCOO)(R'COO)C 3H :  0, 26  y  mol  F + 0,7 mol O2 → 0,4 mol H2O BTNT O   2.0,4  2.0,7  0,4  2n CO2  3.0,2  n CO2  0,6 mol BTKL   m F  44.0,6  7,  106.0,  32.0,7  32, 4g  M F  32,  81 0,  MX,Y  81  23   59  mE  59.0,4  76.0,26  18.2  0,26  y   38,86  y  0,135  %m T   59,  76  18.2   0, 26  0,135  100%  50,82% 38,86 Gần với giá trị 51 Cách 2: RCOOH : 0,3 mol  Quy đổi E thành: C3H (OH) : 0,195 mol H O :  x mol  Muối thu RCOONa: 0,3 mol Khi đốt muối: n O2  0,525 mol;n H2O  0,3 mol;n Na 2CO3  0,15 mol Bảo toàn O: n CO2  0, 45 mol H 0,3.2 0, 45  0,15  2;C  2 0,3 0,3 HCOONa : 0,15 mol CH  CHCOONa : 0,15 mol Do hai muối số mol => hai muối  => mE  0,15.46  0,17.72  0,195.76  18x  29,145  x  0,1875 mol T  X  Y  Z  2H 2O  n T   %m T  50,82% 32 Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com ... dd AgNO3/NH3 (2) Xenlulozơ có mạch cacbon khơng phân nhánh khơng xoắn (3) Rifominh q trình xúc tác nhiệt làm biến đổi cấu trúc phân tử hiđrocacbon từ mạch cacbon không phân nhánh thành phân nhánh,...  249,51kmol 0,15.0,95.0,9  VkhÝ thi n nhiªn  249,51 22,  5883 lít = 5883 m3 0,95 Câu 23 Chọn D ( 1S, 2Đ, 3Đ, 4S, 5Đ, 6Đ, 7Đ, 8Đ) Câu 24 Chọn đáp án D (Dethithpt.com) X phản ứng với Cu(OH)2... 2.0,06  0, 21 mol  VO2  4,701 Câu 15 Chọn đáp án C X + NaOH → muối + chất hữu Y => X este chức (Dethithpt.com)  Trường hợp 1: Axit tạo este chức Có nmuối  n X  43,5 40,5  0, 25 mol  Mmuối
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay