Cac de luyen thi (1)

8 22 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:38

Hãy sở hữu”Tuyển tập 100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết” tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học Giáo viên: Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú ĐT: 0989292117 facebook: trieu phu nguyen ĐỀ LẦN 101 ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: Hố Học Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Ngày thi: 23/3/2018 gửi địa mail để nhận tài liệu miễn phí: tài liệu Bộ tài liệu Chìa khóa vàng 100 đề thi thử 2018 nhé, Thời gian chữa đề thi: 22h.00 Thứ ngày 24/03/2018 trực tiếp FACEBOOK Trieu Phu Nguyen Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) nguyên tố: H=1; He=4; Li=7;B-11; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba= 137; Pb=207 Câu 1: Hợp chất hữu thiết phải chứa nguyên tố A hidro B cacbon C oxi D nitơ Câu 2: Kim loại sau kim loại kiềm? A Ba B Al C Na D Cu Câu 3: Trong công nghiệp, kim loại nhôm điều chế phương pháp A nhiệt luyện B thủy luyện C điện phân dung dịch D điện phân nóng chảy Câu 4: Khi X thoát đốt than lò, đốt xăng dầu động cơ, gây ngộ độc hô hấp cho người vật nuôi, làm giảm khả vận chuyển oxi máu X A CO2 B SO2 C CO D Cl2 Câu 5: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 6: Biết mùi cá (đặc biệt cá mè) hỗn hợp amin (nhiều trimetylamin) số chất khác Để khử mùi cá trước nấu ta dùng dung dịch sau đây? A Xút B Soda C Nước vôi D Giấm ăn Câu 7: Al(OH)3 không phản ứng với dung dịch đây? A HCl B NaOH C H2SO4 D Na2SO4 Câu 8: Chất sau chất điện li mạnh? A NaOH B HF C CH3COOH D C2H5OH Câu 9: Polime sau thuộc loại polime thiên nhiên? A Polietilen B Tơ olon C Tơ tằm D Tơ axetat t  X + NO2 + O2 Chất X Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3)2  A Fe3O4 B Fe(NO2)2 C FeO D Fe2O3 Câu 11: Phương trình hóa học sau sai? A Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ B 3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O C Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O D 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl2 Câu 12: Kết luận sau SAI? A Có dung dịch làm quỳ tím hóa xanh dãy dung dịch: Glyxin, alanin, valin, axit glutamic, lysin, anilin B Có chất tham gia phản ứng tráng gương dãy chất: Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, fructozơ C Có polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng dãy polime: Tơ olon, tơ lapsan, tơ enang, PVA, PE D Ancol thơm C8H10O có đồng phân tách nước tạo sản phẩm tham gia phản ứng trùng hợp Câu 13: Cho 2,33 gam hỗn hợp Zn Fe vào lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 896 ml khí H2(đktc) dung dịch Y có chứa m gam muối Giá trị m A 5,17 B 3,57 C 1,91 D 8,01 Câu 14: Cho phát biểu sau: (1) Tính chất hóa học hợp kim hồn tồn khác tính chất hóa học đơn chất tham gia tạo thành hợp kim (2) Nguyên tắc luyện thép từ gang dùng O2 oxi hóa tạp chất Si, P, S, Mn, … gang để thu thép (3) Crom tự bốc cháy tiếp xúc với khí clo nhiệt độ thường Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Hãy sở hữu”Tuyển tập 100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết” tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học (4) Dùng dung dịch Fe(NO3)3 dư để tách Ag khỏi hỗn hợp Fe, Cu Ag (5) Để vật thép cacbon ngồi khơng khí ẩm, xảy q trình ăn mòn điện hóa học (6) Các ion Na+, Fe2+, NO 3 , HSO 4 tồn dung dịch (7) W-Co hợp kim siêu cứng (8) Cacbon tồn hai dạng: Cacbon tinh thể cacbon vô định hình Số phát biểu A B C Câu 15: Hình vẽ bên mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X Khí Y D A HCl B Cl2 C O2 D NH3 Câu 16: Cho chất: triolein, glucozơ, etyl axetat, Gly-Ala Số chất bị thủy phân môi trường axit, đun nóng A B C D Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn lượng xenlulozơ cần 2,24 lít O2 thu V lít CO2 Các khí đo đktc Giá trị V A 4,48 B 2,24 C 1,12 D 3,36 Câu 18: Cho 13,50 gam amin đơn chức X tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu 24,45 gam muối Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 19: Thí nghiệm sau không xảy phản ứng? A Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 B Cho Si vào dung dịch NaOH, đun nóng C Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch HCl D Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 Câu 20: Cho phát biểu sau: (a) Axetilen etilen đồng đẳng (b) Axit fomic có phản ứng tráng bạc (c)Phenol chất rắn, tan nước lạnh (d) Axit axetic tổng hợp trực tiếp từ metanol Số phát biểu A B C D Câu 21: Cho phát biểu: (a) Các nguyên tố nhóm IA kim loại (b) Tính dẫn điện kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Au, Al, Fe (c) Kim loại Na khử ion Cu2+ dd thành Cu (d) Nhơm bị ăn mòn điện hóa cho vào dd chứa Na2SO4 H2SO4 (e) Cho Fe vào dd AgNO3 dư, sau phản ứng thu dd chứa hai muối (g) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, sau phản ứng thu Fe Số phát biểu A B C D Câu 22: Este X có cơng thức phân tử C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu dd Y không tham gia phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 23: Có kết so sánh sau: (1) Tính axit: CH3COOH > HCOOH (2) Tính bazơ: C2H5NH2 > CH3NH2 (3) Tính tan nước: CH3NH2 > C3H7NH2 (4) Số đồng phân: C3H8O > C3H9N Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Hãy sở hữu”Tuyển tập 100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết” tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học (5) Vị ngọt: Glucozơ > fructozơ (6) Khối lượng phân tử: Amilopectin > amilozơ (7) Hàm lượng metan: Khí thiên nhiên > khí mỏ dầu (8) Nhiệt độ nóng chảy: Etylbenzen > toluen (9) Khả tham gia phản ứng thế: Naphtalen > benzen (10) Tính đàn hồi: Cao su buna > cao su thiên nhiên Số kết so sánh A B C D Câu 24: Kết thí nghiệm chất X, Y, Z, T với số thuốc thử ghi bảng sau: Chất X Y Z T Dung dịch Dung dịch nước Dung dịch màu Kết tủa trắng màu brom Có khí Có khí Có khí Kim loại Na Các chất X, Y, Z, T A Ancol etylic, stiren, phenol, axit acrylic B Ancol etylic, stiren, axit axetic, axit acrylic C Axit axetic, benzen, phenol, stiren D Axit axetic, axit fomic, stiren, axit acrylic Câu 25: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dd chứa a mol Na2SO4 b mol Al2(SO4)3 Lượng kết tủa tạo biểu diễn đồ thị bên Giá trị a A 0,03 B 0,06 C 0,08 D 0,30 Câu 26: Cho dung dịch sau: Na2CO3, BaCl2, Na3PO4, Ca(OH)2, HCl, CH3COONa, (NH4)2SO4, AlCl3, K2SO4, NaCl, KHSO4, K2CO3 Chọn kết luận kết luận sau: A Có dung dịch làm mềm nước cứng tạm thời dung dịch cho pH > B Có dung dịch làm mềm nước cứng tạm thời dung dịch cho pH > C Có dung dịch làm mềm nước cứng tạm thời dung dịch cho pH > D Có dung dịch làm mềm nước cứng tạm thời dung dịch cho pH > Câu 27: Cho chất sau: Glucozơ, xiclopropan, tinh bột, triolein, anilin, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, cumen, phenol, glixerol, axit linoleic Chọn kết luận kết luận sau: A Có chất làm màu nước brom chất tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường B Có chất làm màu nước brom chất tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường C Có chất làm màu nước brom chất tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường D Có chất làm màu nước brom chất tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường Câu 28: Cho phát biểu sau: (1) Điều chế kim loại Al cách điện phân nóng chảy Al2O3 (2) Tất kim loại kiềm thổ tan nước nhiệt độ thường (3) Quặng boxit có thành phần Na3AlF6 (4) Bột nhơm tự bốc cháy tiếp xúc với khí Clo (5) Thạch cao sống có cơng thức CaSO4.H2O (6) Đun nóng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu Số phát biểu là? A B C D Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm amino axit Y (H2NCxHyCOOH) 0,01 mol H2NC3H5(COOH)2 tác dụng với 50 ml dd HCl 1M, thu dd Z Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,04 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dd chứa 8,135 gam muối Phân tử khối Y A 117 B 75 C 103 D 89 Câu 30: Hòa tan hết 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu V lít khí SO2 (sản phẩm khử S+6, đktc) dung dịch Y Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào Y, thu 21,4 gam kết tủa Giá trị V Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Hãy sở hữu”Tuyển tập 100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết” tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học A 4,48 B 6,72 C 5,60 D 7,84 Câu 31: Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M, phản ứng xong cô cạn dung dịch thu 27,3 gam chất rắn Giá trị V A 350,0 B 462,5 C 600,0 D 452,5 Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng X (C6H11O4N) + NaOH → Y + Z + H2O Y + HCl → HOOC–CH(NH3Cl)–CH2–CH2–COOH + NaCl Biết X, Y, Z hợp chất hữu Phát biểu sau đúng? A Y axit glutamic B X có hai cấu tạo thỏa mãn C Phân tử X có hai loại chức D Z ancol etylic Câu 33: Kết luận sau SAI? A Có chất lưỡng tính dãy chất: (NH2)2CO, KHCO3, AlCl3, Sn(OH)2, Zn(OH)2, KHS, Al, Al2O3 B Trong công nghiệp, ozon dùng để tẩy trắng tinh bột, dầu ăn,… C Nitrophotka phân phức hợp, amophot phân hỗn hợp D Ở nhiệt độ thích hợp Si tác dụng với tất chất: NaOH, Mg, O2, F2, Ca Câu 34: Cho 38,1 gam hỗn hợp X gồm CH3COOC6H5 (phenyl axetat) Val-Gly-Ala (tỉ lệ mol : 1) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 54,5 B 56,3 C 58,1 D 52,3 Câu 35: Cho cặp dung dịch sau: (a) NaOH Ba(HCO3)2; (b) NaOH AlCl3; (c) NaHCO3 HCl; (d) NH4NO3 KOH; (e) Na2CO3 Ba(OH)2; (f)AgNO3 Fe(NO3)2 Số cặp dd trộn với có xảy phản ứng A B C D Câu 36: Cho dãy chất: CH3COOH3NCH3, H2NCH2COONa, H2NCH2CONHCH2-COOH, ClH3NCH2COOH, saccarozơ glyxin Số chất dãy vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 37: Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO4 NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 2,68A Sau thời gian điện phân t (giờ), thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 2,55 gam Al2O3 Giá trị t gần với giá trị sau đây? A B C D 3,5 Câu 38: Hỗn hợp E gồm pentapeptit X, hexapeptit Y, Val-Ala (trong X, Y chứa Ala, Gly, Val số mol Val-Ala 1/4 số mol hỗn hợp E) Cho 0,2 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,95 mol NaOH, thu hỗn hợp muối Ala, Gly, Val Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 139,3 gam E, thu tổng khối lượng CO2 H2O 331,1 gam Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E gần với giá trị sau đây? A 60% B 64% C 68% D 62% Câu 39: X este mạch hở có cơng thức phân tử C5H8O2; Y Z hai este (đều no, mạch hở, tối đa hai nhóm este, MY < MZ) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X, Y Z, thu 15,68 lít CO2 (đktc) Mặt khác, cho E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp hai ancol có số cacbon hỗn hợp hai muối Phân tử khối Z A 74 B 118 C 88 D 132 Câu 40: Hòa tan hồn tồn 216,55 gam hỗn hợp KHSO4 Fe(NO3)3 vào nước dung dịch X Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO, Al2O3 (trong m O  64 m Y ) tan hết vào X Sau phản ứng kết thúc, thu dung 205 dịch Z chứa muối trung hòa 2,016 lít (đktc) hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam (trong H2 chiếm 4/9 thể thích nguyên tố oxi chiếm 8/23 khối lượng hỗn hợp) Cho BaCl2 dư vào Z thu 356,49 gam kết tủa Giá trị m A 20,0 B 22,0 C 22,5 D 20,5 Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Hãy sở hữu”Tuyển tập 100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết” tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học 1-B 11-D 21-C 31-A 2-C 12-A 22-A 32-B 3-D 13-A 23-A 33-C 4-C 14-C 24-A 34-A 5-C 15-C 25-B 35-B Đáp án 101 6-D 7-D 16-D 17-B 26-B 27-A 36-B 37-D 8-A 18-A 28-A 38-B 9-C 19-D 29-C 39-B 10-D 20-D 30-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, muối cacbua, muối xianua) Câu 2: Đáp án C Các kim loại thuộc nhóm IA kim loại kiềm Gồm: Li, Na, K, Rb Cs Fr Câu 3: Đáp án D Để điều chế Al người ta điện phân nóng chảy Al2O3 Câu 4: Đáp án C Khí CO Vì t  CO2 Ban đầu C phản ứng: C + O2  t  2CO Sau đó: CO2 + C  Câu 5: Đáp án C Để gọi tên este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự: Tên R' + Tên RCOO + at ⇒ Tên gọi vinyl axetat ứng với CTCT thu gọn CH3COOCH=CH2 Câu 6: Đáp án D Mùi cá amin gây nên Mà amin hợp chất có tính bazo ⇒ Dùng giấm ăn (tính axit) để trung hòa → tạo muối theo nước trơi Câu 7: Đáp án D Vì Al(OH)3 hyđroxit lưỡng tính ⇒ tác dụng với axit bazo Câu 8: Đáp án A Các dung dịch kiềm LiOH, KOH, Ba(OH)2, NaOH chất điện li mạnh Câu 9: Đáp án C Polime thiên thiên phổ biến tinh bột, xenlulozo, tơ tằm Câu 10: Đáp án D t  2Fe2O3 + 8NO2 + O2↑ Ta có phản ứng: 4Fe(NO3)2  Câu 11: Đáp án D D sai vì: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Câu 12: Đáp án Chọn A  A: Lysin B: Glucozơ, fructozơ  C: Tơ lapsan, tơ enang  D: C6H5CH2CH2OH, C6H5CH(OH)-CH3 Câu 13: Đáp án A Ta có mMuối = mKim loại + mCl–  mMuối = mKim loại + nH2 × 71 = 2,33 + 0,04 × 71mol ⇒ mMuối = 5,17 gam Câu 14: Đáp án C Chọn C ( 1S, 2Đ, 3S, 4Đ, 5Đ, 6S, 7Đ, 8S) Câu 15: Đáp án C Vì thu Y phương pháp đẩy nước ⇒ Y khơng tan tan nước Câu 16: Đáp án D Số chất bị thủy phân mơi trường axit, đun nóng gồm: Triolein, etyl axetat Gly-Ala Câu 17: Đáp án B Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Hãy sở hữu”Tuyển tập 100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết” tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học Xenlulozo thuộc cacbohidrat ⇒ có cơng thức tổng quát Cn(H2O)m t  nCO2 + mH2O ⇒ đốt ta có: Cn(H2O)m + nO2  ⇒ nCO2 = nO2 = 0,1 mol ⇒ VCO2 = 2,24 lít Câu 18: Đáp án A Vì amin đơn chức ⇒ nHCl phản ứng = nAmin ⇒ mTăng = mHCl = 24,45 – 13,5 = 10,85 gam ⇒ nHCl = nAmin = 0,3 mol ⇒ MAmin = 45 ⇒ Amin có CTPT C2H7N X có đồng phân là: C2H5NH2 (CH3)2NH Câu 19: Đáp án D A ⇒ Fe2+ + H+ + NO3– → Fe3+ + NO + H2O B ⇒ Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2↑ C ⇒ NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O Câu 20: Đáp án D Axetilen thuộc họ ankin etilen thuộc họ anken ⇒ (a) Sai Câu 21: Đáp án C (a) Sai nguyên tố hidro khơng phải kim loại (b) Đúng tính dẫn điện kim loại giảm dần theo thứ tự Ag > Cu > Au > Al > Fe (c) Sai dung dịch Cu2+ có H2 ⇒ Na tác dụng với H2O trước (d) Sai khơng thể tạo điện cực khác chất (e) Đúng AgNO3 dư tạo muối Fe(NO3)3 Tuy nhiên có thêm AgNO3 d [Phát hành dethithpt.com] (g) Sai vỡ FeCl3 d ⇒ Mg hết trước Fe3+ ⇒ không thu Fe Câu 22: Đáp án A Vì Este có chứa nguyên tử oxi ⇒ Este đơn chức Este đơn chức + NaOH theo tỉ lệ 1:2 ⇒ Este có dạng RCOOC6H4R' Vì sản phẩm sau phản ứng xà phòng hóa khơng tráng gương ⇒ R ≠ H Vậy CTCT thỏa mãn X gồm: CH3COOC6H4CH3 (3 đồng phân vị trí octo, meta, para) C2H5COOC6H5 Câu 23: Đáp án A ( 1S, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ, 7Đ, 8S, 9Đ, 10S) Câu 24: Đáp án A Câu 25: Đáp án B Ta có sơ đồ q trình:  Na 2SO4 : a   Ba  AlO2 2 : 0, 02  Ba  OH 2  BaSO4      NaAlO2 : 2a   Al2  SO4 3 : b 0,3 mol  0,32  mol  Bảo tồn gốc SO42– ta có: a + 3b = 0,3 (1) Bảo tồn Al ta có: 0,02×2 + 2a = 2b  2a – 2b = –0,04 (2) Giải hệ (1) (2) ta có a = nNa2SO4 = 0,06 mol Câu 26: Đáp án B  Các dung dịch làm mềm nước cứng tạm thời: Na2CO3, Na3PO4, Ca(OH)2, K2CO3  Các dung dịch cho pH > 7: Na2CO3, Na3PO4, Ca(OH)2, CH3COONa, K2CO3 Câu 27: Đáp án A  Các chất làm màu nước brom: Glucozơ, xiclopropan, triolein, anilin, phenol, axit linoleic  Các chất tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường: Glucozơ, saccarozơ, fructozơ, glixerol, axit linoleic Câu 28: Đáp án A (2) Sai Be khơng tan nước (3) Sai quặng boxit có thành phần Al2O3 Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Hãy sở hữu”Tuyển tập 100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết” tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học (5) Sai thạch cao sống có cơng thức CaSO4.2H2O (6) Sai làm mềm nước cứng tạm thời cách đun nóng Câu 29: Đáp án C Ta có ∑nCOOH + nH+ = ∑nOH– ⇒ Y + 0,01×2 + nHCl = nNaOH + nKOH ⇒ nY = 0,02 mol nH2O tạo thành = ∑nOH– = 0,09 mol ⇒ Bảo toàn khối lượng ta có: mY + mH2NC3H5(COOH)2 + mHCl = mNaOH + mKOH + mH2O 2, 06  mY = 2,06 gam  MY = = 103 0, 02 Câu 30: Đáp án B H2SO4 dùng dư đề cho rõ ràng → 21,4 gam kết tủa rõ 0,2 mol Fe(OH)3 mà có 0,9 mol NaOH → chứng tỏ nH+ Y = 0,3 mol hết.! (p/s: đừng nhầm lẫn 0,2 mol Fe(OH)3 → ∑nFe X = 0,2 nhé.!) ♦ CB3: 19,2 gam (Fe; O) + 0,75 mol H2SO4 (lượng đủ) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O có 2x mol Fe → x mol Fe2(SO4)3 ||→ nSO2 = 0,75 – 3x theo bảo tồn S bảo tồn electron có 2nO X = 3nFe – 2nSO2 ||→ nO X = 6x – 0,75 mol ||→ mX = mFe + mO = 56 × 2x + 16 × (6x – 0,75) = 19,2 ||→ giải ra: x = 0,15 mol ||→ nSO2 = 0,75 – x = 0,3 mol → Yêu cầu VSO2 = 6,72 lít p/s: giải CB3 có nhiều hướng khác: ví dụ gọi x có SO2 theo x; nH2O = 0,375 mol ||→ BTKL phương trình giải x ln.! Câu 31: Đáp án A Ta có nP2O5 = 0,1 mol ⇒ nP = 0,2 mol ● Giả sử tạo muối NaH2PO4 Bảo toàn P ⇒ nNaH2PO4 = 0,2 mol ⇒ mMuối = 24 gam ⇒ Điều giả sử sai ● Giả sử tạo muối Na2PO4 Bảo toàn P ⇒ nNa2HPO4 = 0,2 mol ⇒ mMuối = 28,4 gam ⇒ Điều giả sử sai + Nhận thấy 24 < 27,3 < 28,4 ⇒ muối NaH2PO4 Na2PO4 Đặt nNaH2PO4 = a nNa2PO4 = b PT theo bảo tồn P ta có: a + b = 0,2 (1) PT theo m muối: 120a + 142b = 273 (2) Giải hệ (1) (2) ⇒ nNaH2PO4 = 0,05 nNa2PO4 = 0,15 Bảo tồn Na ta có ∑nNaOH pứ = a + 2b = 0,35 mol ⇒ VNaOH = 0,35 lít = 350 ml Câu 32: Đáp án B Câu 33: Đáp án C  A: Đúng : KHCO3, Sn(OH)2, Zn(OH)2, KHS, Al2O3  B: Đúng C: Sai nitrophotka : KNO3 ,  NH 2 HPO  phân hỗn hợp    amophot : NH H PO ,  NH 2 HPO  phân phức hợp   D: Đúng Câu 34: Đáp án A Từ tỉ lệ mol 1:1 ⇒ nCH3COOC6H5 = nVal-Gly-Ala = 0,1 mol Ta có mX + mNaOH = mMuối + mH2O Ta có nNaOH pứ = 2nCH3COOC6H5 + 3nVal-Gly-Ala = 0,5 mol Mà nH2O = nCH3COOC6H5 + nVal-Gly-Ala = 0,2 mol Bảo toàn khối lượng ⇒ mMuối = 38,1 + 0,5×40 – 0,2×18 = 54,5 gam Câu 35: Đáp án B Ta có phản ứng: (a) 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3↓ + 2H2O (b) 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl Sau đó: Al(OH)3 + NaOHdư → [NaAl(OH)4] Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Hãy sở hữu”Tuyển tập 100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết” tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học (c) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O (d) NH4NO3 + KOH → KNO3 + NH3↑ + H2O (e) Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH (f) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓ Câu 36: Đáp án B Số chất dãy vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl gồm: CH3COOH3NCH3, H2NCH2CONHCH2-COOH glyxin Câu 37: Đáp án D Vì 2nCuSO4 < nNaCl ⇒ Al2O3 bị hòa tan OH– Ta có nAl2O3 = 0,025 mol ⇒ nOH– cần dùng = 0,05 mol ⇒ nNaOH = 0,05 mol Vì Dung dịch chứa chất tan ⇒ Cl– bị điện phân hết chất tan Na2SO4 NaOH ⇒ mGiảm = mCu + mCl– + mH2  mGiảm = 0,05×64 + 0,15×35,5 + 0,05×1 = 8,575 < 10,375 ⇒ Nước có điện phân (10,375 – 8,575) = 1,8 gam ⇒ nH2O = 0,1 mol ⇒ ∑ne nhận = 2nCu + 2nH2 + 2nH2O = 0,1 + 0,05 + 0,2 = 0,35 mol ⇒t= 0,35  96500 ≈ 12602,6s ≈ 3,5 2, 68 Câu 38: Đáp án B ► Quy E C₂H₃NO, CH₂ H₂O ⇒ nC₂H₃NO = nNaOH = 0,95 mol; nH₂O = nE = 0,2 mol Đặt nCH₂ = x Giả sử 139,3(g) E gấp k lần 0,2 mol E ⇒ 139,3(g) E chứa 0,95k mol C₂H₃NO; kx mol CH₂ 0,2k mol H₂O Đốt cho (1,9k + kx) mol CO₂ (1,625k + kx) mol H₂O ⇒ mE = 57 × 0,95k + 14kx + 18 × 0,2k = 139,3(g) || 44.(1,9k + kx) + 18.(1,625k + kx) = 331,1(g) ||⇒ giải hệ cho: k = 2; kx = 1,7 ⇒ x = 1,7 ÷ = 0,85 mol ● nVal-Ala = 1/4nE = 0,05 mol Đặt nX = a; nY = b ⇒ nE = a + b + 0,05 = 0,2 mol nC₂H₃NO = 5a + 6b + 0,05 × = 0,95 mol Giải hệ có: a = 0,05 mol; b = 0,1 mol ► Gọi số gốc CH₂ ghép vào X Y m n Chú ý X Y chứa Gly, Ala Val ⇒ X Y chứa ÍT NHẤT gốc Ala gốc Val ⇒ m, n ≥ (do ghép Ala cần CH₂; ghép Val cần CH₂) ⇒ 0,05m + 0,1n + 0,05 × = 0,85 Giải phương trình nghiệm nguyên: m = n = ⇒ X l GlyAlaVal v Y l GlyAlaVal [Phát hành dethithpt.com] %mY = 0,1 ì 430 ữ (0,95 ì 57 0,85 × 14 + 0,2 × 18) × 100% = 61,74% Câu 39: Đáp án B t  0,7 mol CO2 + ? mol H2O Giải đốt 0,2 mol E + O2  ⇒ Ctrung bình E = 0,7 ÷ 0,2 = 3,5 ⇒ CY < 3,5 ⇒ có khả cho Y HCOOCH3; HCOOC2H5 CH3COOCH3 Tuy nhiên ý thủy phân E thu ancol có số C ⇒ Y phải HCOOC2H5 để suy ancol số C lại C2H4(OH)2 ||⇒ cấu tạo X CH2=CH–COOC2H5 este Z no (HCOO)2C2H4 ||⇒ MZ = 118 Câu 40: Đáp án D Hỗn hợp khí D gồm 0,04 mol H2 || mO/D = 0,64 gam  nO/D = 0,04 mol ⇒ nN/D = 1,84  0, 04   0, 64 = 0,08 mol 14 Kết tủa BaSO4 với 1,53 mol → ban đầu có 1,53 mol KHSO4 → Fe(NO3)3 0,035 mol Bảo toàn N → Z có 0,025 mol NH4+; bảo tồn H → nH2O = 0,675 mol Bảo toàn O → ∑nO Y = 0,4 mol → m = 0,4 × 16 ì 205 ữ 64 = 20,5 gam K  3   Al    Al   KHSO      2  Mg       Mg O   Fe  NO3 3   Fe?       0,035 mol   m gam  NH 4 : 0, 025mol  1,53mol   mol   H : 0, 04     SO 24     N : 0, 08mol   H O  mol  1,53mol  0,675 mol   O : 0, 04   Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com ... Các ion Na+, Fe2+, NO 3 , HSO 4 tồn dung dịch (7) W-Co hợp kim siêu cứng (8) Cacbon tồn hai dạng: Cacbon tinh thể cacbon vơ định hình Số phát biểu A B C Câu 15: Hình vẽ bên mơ tả thí nghiệm điều... 10-D 20-D 30-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, muối cacbua, muối xianua) Câu 2: Đáp án C Các kim loại thuộc nhóm IA kim loại kiềm... tập 100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết” tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học (5) Vị ngọt: Glucozơ > fructozơ (6) Khối lượng phân tử: Amilopectin > amilozơ (7) Hàm lượng metan: Khí thi n nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (1) , Cac de luyen thi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay