Cac de luyen thi (1)

16 25 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:38

SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Trường THPT Thuận Thành số Mơn: Hóa học 12 Năm học: 2017-2018 Lần Thời gian làm bài: 50 phút; (Đề gồm 40 câu trắc nghiệm): Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H  1; C  12; N  14; O  16; Na  23; Al  27; S  32; Cl  35,5; K  39; Fe  56; Cu  64 ; Zn  65; Ag  108; Mn  55; Be  9; Mg  24; Ca  40; Sr  88; Ba  137 Câu 1: Công thức chung axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là: A C n H 2n O B C n H 2n  2O C C n H 2n 1O2 D C n H 2n  2O Câu 2: Trường hợp sau không xảy phản ứng?  a  AgNO3  NaCl  b  NaOH  NH 4Cl  c  KNO3  Na 2SO  d  NaOH  Cu  NO3  A (b) B (c) C (d) D (a) Câu 3: Hiện "nước đá khô" sử dụng rộng rãi lĩnh vực bảo quản thực phẩm, bảo quản hạt giống khô, làm đông lạnh trái cây, bảo quản vận chuyển chế phẩm sinh học, dùng làm sương mù hiệu ứng đặc biệt "Nước đá khô" điều chế cách nén áp suất cao khí sau đây? A O B CO C N D SO2 Câu 4: Trong không khí chứa chủ yếu hai khí sau đây? A N , CO2 B N , O C CO , O D O , NH Câu 5: Cho 0,10 mol ancol A phản ứng với kim loại Na dư thu 3,36 lít khí (đktc) Số lượng nhóm chức ancol A là: A B C D Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn anđehit mạch hở X thu số mol nước số mol CO2 X thuộc dãy đồng đẳng nào? A anđehit no, hai chức B anđehit no, đơn chức C anđehit không no (có liên kết đơi C=C), đơn chức D anđehit khơng no (có liên kết đơi C=C), đa chức Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 7: Chia hỗn hợp X gồm axit đơn chức thành hai phần Phần I tác dụng hết với Na thu 2,24 lít H (đktc) Phần trung hòa vừa đủ với V lít dung dịch NaOH 2M Giá trị V là: A 0,2 lít B lít C 0,5 lít D 0,1 lít Câu 8: Có ancol no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng hiđro 13,514%? A B C D Câu 9: Cho 3,36 lít CO đktc vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M Ba  OH  0,5M Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng là: A 9,85 gam B 19,7 gam C 14,775 gam D 1,97 gam Câu 10: Chất sau không tác dụng với nước brom? A Propan B Etilen C Stiren D Axetulen Câu 11: Trộn lẫn V ml dung dịch (gồm NaOH Ba  OH  ) có pH = 12 với V ml dung dịch gồm HCl 0,02 M H 2SO 0,005M 2V ml dung dịch Y Dung dịch Y có pH A B C D Câu 12: Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O Fe3O phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu V lít khí NO (duy đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 77,44 gam muối khan Giá trị V A 4,48 lít B 5,6 lít C 2,24 lít D 2,688 lít Câu 13: Ancol etylic phenol có phản ứng với A CH 3COOH B Na C Nước brom D NaOH Câu 14: Hỗn hợp X gồm ankađien (Y) ankin (Z) có số mol Cho x mol hỗn hợp X qua dung dịch brom (dư) Số mol brom tham gia phản ứng là: A 3x B 1,5x C 2x D x Câu 15: Dung dịch nước chất sau có mơi trường axit: A CH 3COONa B NaOH C NaCl D H 2SO Câu 16: Nhiệt phân muối Cu  NO3  thu sản phẩm A Cu  NO  O B CuO, NO O C CuO, NO O D Cu, NO O Câu 17: Hoà tan 4,32 gam kim loại đồng (Cu) dung dịch HNO3 lỗng, dư thu V lít khí NO (sản phẩm khử đktc) dung dịch X Giá trị V A 0,504 B 2,016 C 1,512 D 1,008 Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng thu 13,44 lít khí CO (đktc) 15,3 gam nước Công thức phân tử hai ancol là: A CH 4O, C H 5O B C2 H 6O, C3H 8O C C3 H8 O, C4 H10 O D C H10O, C5 H12O Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 19: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO H 2O thu là: A 18,60 gam B 20,40 gam C 18,96 gam D 16,80 gam Câu 20: Một ankan có tỉ khối so với hiđro 29 có mạch cacbon phân nhánh Tên gọi ankan là: A isopentan B Butan C neopentan D isobutan Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrocacbon X thu 8,4 lít khí CO đktc 5,4 gam nước Xác định CTPT X là: A C H B C5 H C C H8 D C5 H8 Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O (ở đktc), thu 0,45 mol CO 0,2 mol H 2O Giá trị V là: A 8,96 B 11,2 C 6,72 D 13,44 Câu 23: Cho CH 3CHO tác dụng với hidro (xúc tác Ni, đun nóng) thu được: A HCOOH B CH3COOH C CH 3CH 2OH D CH3OH Câu 24: Đốt cháy 4,4 gam hỗn hợp CH , C2 H , C3H , C H10 cần a mol O thu b mol CO 7,2 gam H O Giá trị a, b A 0,5 0,3 B 0,6 0,3 C 0,5 0,8 D 0,5 0,4 Câu 25: Cho dung dịch Ba  HCO3  vào dung dịch: CuSO , NaOH, NaHSO , K CO3 , Ca  OH  , H 2SO , HNO3 , MgCl , HCl, Ca  NO  Số trường hợp có phản ứng xảy là: A B C D Câu 26: Cho phản ứng: FeO  HNO3 � Fe  NO3   NO  H 2O Trong phương trình phản ứng có phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa: A B C 10 D Câu 27: Hiđrocacbon X, mạch hở có phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH , biết hiđro hóa hồn tồn X thu butan Có chất thỏa mãn điều kiện X? A B C D Câu 28: Dung dịch X gồm Na CO3 , K 2CO3 , NaHCO3 Chia X thành phần nhau: - Phần tác dụng với nước vôi dư thu 20 gam kết tủa - Phần tác dụng với dung dịch HCl dư thu V lít khí CO đktc Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 6,72 D 3,36 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 29: Trong số chất sau đây: toluen, isopren, benzen, propilen, propanal, phenol, ancol anlylic, axit acrylic, stiren, o-xilen, đimetylaxetilen Có chất làm màu dung dịch nước brom? A B C D Câu 30: Số đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C8 H10 O , chứa vòng benzen, tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH là: A B C D Câu 31: Cho chất sau đây: 1) CH 3COOH , 2) C H 5OH , 3) C2 H , 4) CH 3COONa , 5) HCOOCH  CH , 6) CH3COONH , 7) C H Dãy gồm chất sau tạo từ CH3CHO phương trình hóa học là: A 1, 2, 4, B 1, 2, C 1, 2, 3, 6, D 2, 3, 5, Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn ancol X thu CO H O theo tỷ lệ mol 3:4 Số ancol thỏa mãn điều kiện X là: A B C D  Câu 33: Dung dịch X chứa 0,02 mol Al3 ; 0,04 mol Mg 2 ; 0,04 mol NO3 ; x mol Cl y mol Cu 2 Cho X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu 17,22 gam kết tủa Mặt khác, cho 170 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 3,30 B 4,86 C 4,08 D 5,06 Câu 34: Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, gồm axit no hai axit không no có liên kết đơi (C=C) Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu 25,56 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn sản phẩm cháy dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam Tổng khối lượng hai axit cacboxylic không no m gam X A 18,96 gam B 9,96 gam C 15,36 gam1 D 12,06 gam Câu 35: Xét sơ đồ điều chế CH phòng thí nghiệm Biết X hỗn hợp chất rắn chứa chất Ba chất X là: A CaO, Ca(OH) , CH 3COONa B Ca(OH)2 , KOH, CH 3COONa C CaO, NaOH, CH 3COONa D CaO, NaOH, CH 3COOH Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 36: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu V lít khí CO2 (đktc) a gam nước Biểu thức liên hệ m, a, V là: A m  2a  V 11, B m  2a  V 22, C m  a  V 5, D m  a  V 11, Câu 37: Các phản ứng xảy thổi từ từ CO đến dư vào cốc chứa dung dịch hỗn hợp NaOH, Ca  OH   1 CO  2NaOH � Na 2CO3  H 2O  2 CO  Ca  OH  � CaCO  H 2O  3 CO  Na 2CO  H 2O � 2NaHCO  4 CO  CaCO3  H 2O � Ca  HCO  Thứ tự phản ứng hóa học xảy là: A 2, 1, 3, B 1, 3, 2, C 2, 1, 4, D 1, 2, 3, Câu 38: Hỗn hợp X chứa hợp chất hữu no, mạch hở, có số mol nhau, (trong phân tử chứa nhóm chức –CHO –COOH 2) Chia X thành phần nhau: - Phần tác dụng vừa đủ 0,896 lít (đktc) H (xt: Ni, to) - Phần tác dụng vừa đủ 400 ml dung dịch NaOH 0,1M - Đốt cháy hoàn toàn phần thu 3,52 gam CO - Phần tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH dư, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu m gam Ag Giá trị m A 8,64 Câu 39: B 17,28 X hỗn hợp C 12,96 gồm HOOC-COOH, D 10,8 OHC-COOH, OHC  C �C  CHO , OHC  C �C  COOH ; Y axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở Đun nóng m gam X với lượng dư dung dịch AgNO3 / NH thu 23,76 gam Ag Nếu cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thu 0,07 mol CO Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam X m gam Y cần 0,805 mol O thu 0,785 mol CO Giá trị m là: A 6,0 B 4,6 C 8,8 D 7,4 Câu 40: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) KNO3 , thu dung dịch X chứa m gam muối 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N H Khí Y có tỉ khối so với H 11,4 Giá trị m là: A 16,085 B 14,485 C 18,300 D 18,035 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải MA TRẬN ĐỀ THI Chuyên đề Loại câu hỏi Lý Bài thuyết tập Mức độ câu hỏi Dễ Trung Khó bình Cấp độ nhận thức Tổng Nhận Thông Vận Vận biết dụng dụng 0 hiểu 0 0 0 0 0 0 0 cao 0 6 1 10 hidrocacbon Ancol – Phenol Anđehit – Axit 2 2 cacboxylic Este – Lipit Cacbohiđrat Amin – Amino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Axit Peptit – 0 0 0 0 0 Protein 10 Polime 11 Đại cương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kim loại 12 Kim loại kiềm 1 0 1 nhôm 13 Sắt – Crom 1 1 1 hợp chất 14 Phân biệt 0 0 0 0 0 số loại chất vơ 15 Hóa học 0 0 0 3 1 2 2 Sự điện li Nitơ – Photpho – Cacbon –Silic Phân bón hóa học Đại cương hóa hữu kim loại kiềm thổ vấn đề phát triển kinh tế - xã hội – môi trường 16 Tổng hợp vấn đề Hóa học Hữu Cơ 17 Tổng hợp Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải vấn đề Hóa học Vơ Cơ Tổng câu 18 22 18 15 15 10 40 ĐÁP ÁN 1-A 11-C 21-D 31-A 2-B 12-D 22-A 32-D 3-B 13-B 23-C 33-C 4-B 14-C 24-A 34-D 5-C 15-D 25-A 35-C 6-B 16-C 26-D 36-A 7-D 17-D 27-B 37-A 8-A 18-B 28-B 38-C 9-B 19-C 29-A 39-C 10-A 20-D 30-A 40-D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Câu 2: Đáp án B Giải thích: a, AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 b, NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3↑ + H2O d, 2NaOH + Cu(OH)2 →↑ 2NaCl + CuCl2 Câu 3: Đáp án B Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án C nH = 3,36 = 0,15 (mol) 22,4 → nOH  = nH = 0,3 (mol) → số nhóm chức ancol = 0,3 =3 0,1 Câu 6: Đáp án B nH 2O  nCO2 → k = → andehit no, đơn chức, mạch hở Câu : Đáp án D nH = 2,24 = 0,1 (mol) 22,4 → n-COOH = 0,1.2 = 0,2 (mol) → nNaOH = n-OH = n-COOH = 0,2 (mol) →V= 0,2 = 0,1 (lít) Câu 8: Đáp án A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt CTPT ancol CnH2n+2O → %mH = 2n  = 0,13514 14n  18 → n = → C4H10O → có ancol CH3CH2CH2CH2OH CH3CH(CH3)CH2OH CH3CH2CH(OH)CH2 CH3C(OH)CH3 CH3 Câu 9: Đáp án B nCO2 = 3,36 = 0,15 (mol) , nOH- = 0,4 (mol) → nOH- > nCO2 → OH- dư 22,4 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O 0,15 0,3 0,3 (mol) Có : nBa2 = 0,5.0,2 = 0,1 (mol) → nBaCO3 �= 0,1 mol → m↓ = 0,1.197 = 19,7 (gam) Câu 10: Đáp án A Propan: CH3CH2CH3 Câu 11: Đáp án C Chọn V=1 lít nH   2.nH SO4  nHCl  2.0, 005  0, 02  0, 03(mol ) pOH  14  log(1012 )  2M  nOH   0, 01( mol ) H   OH  � H 2O Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 0.03 0.01  nH  (dư) =0.02 mol Vtổng =2 lít  pH   log 0, 02 2 Sai lầm thường gặp lấy V= 1lít thay V tổng lít Câu 12: Đáp án D Quy hỗn hợp Fe O nFe ( NO )3  nO  77, 44  0,32(mol ) = nFe (bảo toàn nguyên tố) 56  62.3 22,82  0,32.56  0,3 mol (bảo toàn khối lượng) 16 nNO  0,32.3  0,3.2  0,12 mol (bảo toàn e) => VNO  0,12.22,  2, 688 lít Câu 13: Đáp án B Chú ý annol ko tác dụng với NaOH Câu 14: Đáp án C Ankadien ankin có cơng thức tổng qt Cn H n  mol X tác dụng với mol brom Câu 15: Đáp án D Câu 16: Đáp án C Khi nhiệt phân: 2Cu (NO)3 � 2CuO  NO2  O2 Câu 17: Đáp án D nCu=4,32:64=0,0675 mol Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải nNO= 0, 0675 �2 =0,045 mol (bảo tồn e) ->VNO=0,045×22,4=1.008 lít Câu 18: Đáp án B nCO2 =0.6 mol < nH 2O =0.85 mol ->2 anol no đơn chức nancol =0,85-0,6=0,25 mol C =0,6:0,25=2,4-> C2 H 5OH , C3 H 7OH Câu 19: Đáp án C Quy hỗn hợp C3 H , C3 H có số mol a, b => Ta có hệ: a  b  0,1 � � 42 a  44 b  0,1.(21, 2.2) � => a=0.08mol , b=0,02 mol => nCO2  0,3( mol ), n H 2O  0,32(mol ) => m=18,96g Câu 20: Đáp án D An kan: CnH2n+2 14n+2=58 => n=4 có nhánh => D Câu 21: Đáp án D nCO2  0,375 mol n H 2O  0,3 mol nC   C5 H nH Câu 22: Đáp án A Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải nO2  2.nCO2  nH 2O  0, 4mol (bảo tồn ngun tố oxi) => VCO2 =8,96 lít Câu 23: Đáp án C Câu 24: Đáp án A Quy hỗn hợp ban đầu thành nguyên tố C H nH  2.nH 2O  2.0,  0,8 mol (bảo toàn nguyên tố H) nC  nO2  4,  0,8  0,3 mol => nCO2 =0,3 mol 12 2nCO2  nH 2O  0,5 mol Câu 25: Đáp án A Các dung dịch tác dụng vs Ba(HCO3)2 : CuSO4, NaOH,NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, HCl Câu 26: Đáp án D H   NO3  3e � NO  H 2O Câu 27: Đáp án B C-C-C≡C C≡C-C≡C C=C-C≡C Câu 28: Đáp án B nCaCO3  0,  nCO2 ( bảo toàn nguyên tố c) Câu 29: Đáp án A Các chất làm màu brom: toluene, isopren, benzen, propilen,propanal, phenol, ancol anlylic, axit acrylic, stiren, đimetylaxetic Câu 30: Đáp án A Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải C8H10O có nhân benzene,tác dụng Na ko tác dụng NaOH => có nhóm OH ko gắn vào vòng cacbon C6H5-CH2-CH2-OH CH3- C6H4-CH2-OH (có đồng phân o,m p) C6 H  CH  OH | CH Câu 31: Đáp án A PTHH: (1) CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr (2) CH3CHO + H2 → C2H5OH (4) CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → CH3COONa + Cu2O + 3H2O (6) CH3CHO + AgNO3/ NH3 → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag Câu 32: Đáp án D nH 2O  nCO2 =>X ancol no,hở =>CTPT có dạng: CnH2n+2Om (n≥m) nC : nH  : nên ancol có CTTQ là: (C3H8Om)k TH thõa mãn là: k=1 m=1;2;3 Như vậy: có cơng thức thõa mãn đề Câu 33: Đáp án C nAgCl=0.12 (mol) BTĐT: 3nAl 3  2nMg 2  2nCu 2  nNO3  nCl   nCu 2  0, 01 (mol) Khi cho NaOH 0.17 (mol) vào dd X thì: Dung dịch cuối chứa: Cl  :0.12(mol) => nAlO2 =0.01(mol) => nAl ( OH )3 =0.01(mol) NO3 : 0.04(mol) Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Na+:0.17(mol) Kết tủa gồm: Al(OH)3:0.01(mol), Cu(OH)2:0.01(mol), Mg(OH)2:0.04(mol) => m = 4.08 (g) Câu 34: Đáp án D Ta có: nNaOH= 0.3 (mol) =>mX=25.56-0.3.(23-1)= 18.96 (g) mdd tăng= mCO2  mH 2O = 44a + 18b= 40,08(g) (1) BTKL: => mO2 = 40.08-18.96=21.12 (g) => nO2 =0,66 (mol) 1 BTNT: n-COOH  nO2  nCO2  nH 2O  a  b  0,96(mol ) 2 (2) Từ (1),(2) => a=0.69 (mol) b=0.54 (mol) => naxit không no= 0.69-0.54= 0.15 (mol) naxit no= 0.15 (mol) Số nguyên tử H trung bình =3.6 nên axit phải HCOOH: 0.15 (mol) Vậy,khối lượng axit không no = 18.96- 0.15.46= 12.06 (g) Câu 35: Đáp án C PTHH: CH3COONa + NaOH (có mặt CaO) → CH4+Na2CO3 Câu 36: Đáp án C Ta có: nCO2  nH 2O  V (mol) 22, a (mol) 18 Các ancol no,đơn chức,mạch hở nên: nancol  nH 2O  nCO2  a V  (mol) 18 22, BTNT: Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 1 15V nO2  nCO2  nH 2O  nancol  (mol ) 2 22, V  m  mCO2  mH 2O  mO2  a  (g) 5, Câu 37: Đáp án A Câu 38: Đáp án C -P1: Tác dụng vừa đủ với: 0.04 (mol) H2 =>n-CHO = 0,04 (mol) -P2: Tác dụng vừa đủ 0.04 (mol) NaOH =>n-COOH = 0.04 (mol) -P3: Đốt cháy hoàn toàn thu 0.08 (mol) CO 2= n-CHO+ n-COOH nên nguyên tử C có mặt gốc chức -CHO –COOH Vậy,5 chất là: HCHO: 0.01 (mol) HCOOH: 0.01 (mol) HOC-CHO: 0.01 (mol) HOOC-COOH: 0.01 (mol) HOC-COOH: 0.01 (mol) =>nAg= 4nHCHO+ 2nHCOOH+ 4nHOC-CHO+ 2nHOC-COOH = 0.12 (mol) =>m= 12,96 (g) Câu 39: Đáp án C -Ta có: nAg= 0,12 (mol) =>n-CHO= 0.11 (mol) -Khi cho X tác dụng với NaHCO3 thu 0.07 (mol) CO2 =>n-COOH= 0,07 (mol) -Nhận thấy: chất có nguyên tử H có mặt gốc chức –CHO –COOH nên: nH=n-CHO+ n-COOH= 0,18 (mol) =>nX=0,09 (mol) -Coi hh X gồm: -CHO: m(g) -COOH: m(g) nH2O: a (mol) đốt hoàn toàn X Y -C≡C: b (mol) Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải -BTKL: mX+ mY+ mO2= mCO2  mH 2O => 2m+ 32.0,805= 44.0,785+ 18a (1) -mX= m-CHO+ m-COOH+ mC≡C (2) =>m=0,11.29+ 0,07.45+ 24b -nC(X)= 2b+0,18 (mol)= mCO2  mH 2O = 2b+ 0,09 (mol) Khi đốt hhX X Y lượng CO 2H2O không đổi nên: 2b+0,09= 0,785a (3) Từ (1),(2),(3) => a=0.49 (mol), b=0,1025 (mol), m=8.8(g) Câu 40: Đáp án D Ta có: ne cho= 2nMg= 0,145.2=0,29 (mol) Bảo tồn e: => nNH 4 = 0.01 (mol) Theo gt, H+ dư nên NO3- hết => nK  = nNO3-= 2nN2  nNH 4 = 0,05 (mol) nCl   nH  phản ứng= 12nN2  10nNH 4  2nH =0,35 (mol) Vậy: m = mK   mCl   mNH 4  mMg 2 =18.035(g) Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... trị m là: A 16,085 B 14,485 C 18,300 D 18,035 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải MA TRẬN ĐỀ THI Chuyên đề Loại câu hỏi Lý Bài thuyết tập Mức độ câu hỏi... Đáp án A Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải C8H10O có nhân benzene,tác dụng Na ko tác dụng NaOH => có nhóm OH ko gắn vào vòng cacbon C6H5-CH2-CH2-OH... Y -C≡C: b (mol) Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải -BTKL: mX+ mY+ mO2= mCO2  mH 2O => 2m+ 32.0,805= 44.0,785+ 18a (1) -mX= m-CHO+ m-COOH+ mC≡C (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (1) , Cac de luyen thi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay