5 DE THI HK2 HOA 12

44 20 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 40 câu / trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Câu 1: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ A Hg B Cs C Al D Li Câu 2: Trong ion sau: Ag+, Cu2+ Fe2+ Au3+ Ion có tính oxi hóa mạnh A Ag+ B Cu2+ C Fe2+ D Au3+ Câu 3: Cho 0,78 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H 2O, thu 0,01 mol khí H Kim loại M A Li B Na C K D Rb Câu 4: Cho mẫu nước cứng chứa ion: Ca2+, Mg2+ HCO3– Hoá chất dùng để làm mềm mẫu nước cứng A HCl B Na2CO3 C H2SO4 D NaCl Câu 5: Oxit nhôm khơng có tính chất ứng dụng sau đây? A Dễ tan nước B Có nhiệt độ nóng chảy cao C Là oxit lưỡng tính D Dùng để điều chế nhơm Câu 6: Thí nghiệm sau khơng có hòa tan chất rắn? A Cho Cr(OH)3 vào dung dịch HCl B Cho Cr vào dung dịch H 2SO4 lỗng, nóng C Cho Cr vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội D Cho CrO3 vào H2O Câu 7: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III) Chất X A HNO3 B H2SO4 C HCl D CuSO4 Câu 8: Phát biểu sau sai? A Hàm lượng cacbon thép cao gang B Sắt kim loại màu trắng xám, dẫn nhiệt tốt C Quặng pirit sắt có thành phần FeS D Sắt(III) hiđroxit chất rắn, màu nâu đỏ, không tan nước Câu 9: Kim loại sau phản ứng với dung dịch FeSO dung dịch HNO3 đặc, nguội? A Mg B Al C Cr D Cu Câu 10: Cho dãy chất: Ag, Fe 3O4, Na2CO3 Fe(OH)3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng A B C D Câu 11: Phương trình hố học sau sai? A Mg + 2HCl → MgCl + H2 B Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O C Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O D 2Cr + 6HCl → 2CrCl + 3H2 Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu 7,28 lít khí H (đktc) Kim loại M A Mg B Al C Zn D Fe Câu 13: Khử hoàn toàn lượng Fe3O4 H dư, thu chất rắn X m gam H 2O Hòa tan hết X dung dịch HCl dư, thu 1,008 lít khí H (đktc) Giá trị m A 0,72 B 1,35 C 0,81 D 1,08 Câu 14: ‘‘Hiệu ứng nhà kính” tượng Trái Đất ấm dần lên xạ có bước sóng dài vùng hồng ngoại bị khí giữ lại mà khơng xạ ngồi vũ trụ Khí ngun nhân gây hiệu ứng nhà kính? A O2 B SO2 C CO2 D N2 Câu 15: Etyl axetat có cơng thức hóa học A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D HCOOC2H5 Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH) tạo dung dịch màu xanh lam B Xenlulozơ bị thuỷ phân dung dịch kiềm đun nóng C Glucozơ bị thủy phân môi trường axit D Tinh bột có phản ứng tráng bạc Câu 17: Thủy phân este X (C4H6O2) môi trường axit, thu anđehit Công thức X A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH2CH=CH2 Câu 18: Số amin có cơng thức phân tử C 3H9N A B C D Câu 19: Amino axit có phân tử khối nhỏ A Glyxin B Alanin C Valin D Lysin Câu 20: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng A 0,50 mol B 0,65 mol C 0,35 mol D 0,55 mol Câu 21: Tơ sau tơ nhân tạo? A Tơ nilon–6,6 B Tơ tằm C Tơ nitron D Tơ visco Câu 22: Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm điều chế chất hữu Y: Phản ứng sau xảy thí nghiệm trên? A 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O o H 2SO ,t B CH3COOH + C2H5OH ����� CH3COOC2H5 + H2O ����� C H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O D CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozơ saccarozơ, thu 6,72 lít khí CO (đktc) 5,04 gam H2O Giá trị m A 8,36 B 13,76 C 9,28 D 8,64 Câu 24: Phát biểu sau sai ? A Glyxin, alanin α–amino axit B Geranyl axetat có mùi hoa hồng C Glucozơ hợp chất tạp chức D Tơ nilon – 6,6 tơ nitron protein Câu 25: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm CuSO4 KCl vào H 2O, thu dung dịch Y Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến H 2O bắt đầu điện phân hai điện cực dừng điện phân Số mol khí anot lần số mol khí từ catot Phần trăm khối lượng CuSO X là: A 61,70% B 44,61% C 34,93% D 50,63% Câu 26: Nhỏ từ từ 62,5 ml dung dịch hỗn hợp Na 2CO3 0,08M KHCO 0,12M vào 125 ml dung dịch HCl 0,1M khuấy Sau phản ứng, thu V ml khí CO (đktc) Giá trị V A 224 B 168 C 280 D 200 Câu 27: Nung 7,84 gam Fe khơng khí, sau thời gian, thu 10,24 gam hỗn hợp rắn X Cho X phản ứng hết với dung dịch HNO (loãng, dư), thu V ml khí NO (sản phẩm khử N +5, đktc) Giá trị V A 2240 B 3136 C 2688 D 896 Câu 28: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (lỗng, dư), thu dung dịch X Cho dãy chất: KMnO 4, Cl2, NaOH, Na2CO3, CuSO4, Cu KNO3 Số chất dãy tác dụng với X là: A B C D Câu 29: Cho phát biểu sau: (a) Các oxit kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại (b) Các kim loại Ca, Fe, Al Na điều chế phương pháp điện phân nóng chảy (c) Các kim loại Mg, K Fe khử ion Ag + dung dịch thành Ag (d) Cho Mg vào dung dịch FeCl dư, không thu Fe Số phát biểu A B C D FeSO4  H2SO4 NaOH(d� ) Br2  NaOH Câu 30: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: K 2Cr2O7 ����� � � X ���� � Y ����� Z Biết X, Y Z hợp chất crom Hai chất Y Z A Cr(OH)3 Na2CrO4 B Cr(OH)3 NaCrO2 C NaCrO2 Na2CrO4 D Cr2(SO4)3 NaCrO2 Câu 31: Chất hữu X mạch hở, có cơng thức phân tử C 4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu ancol Y m gam muối Đốt cháy hoàn toàn Y, thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Giá trị a m là: A 0,1 16,8 B 0,1 13,4 C 0,2 12,8 D 0,1 16,6 0 CH3OH/HCl,t C2H 5OH/HCl,t NaOH(d� ) Câu 32: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X ������ � Y ������ � Z ���� �T Biết X axit glutamic, Y, Z, T chất hữu chứa nitơ Công thức phân tử Y T A C6H12O4NCl C5H7O4Na2N B C6H12O4N C5H7O4Na2N C C7H14O4NCl C5H7O4Na2N D C7H15O4NCl C5H8O4Na2NCl Câu 33: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng X Tác dụng với Cu(OH) môi trường kiềm Có màu tím Y Ðun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư), để nguội Tạo dung dịch màu xanh lam Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO Z Ðun nóng với dung dịch NaOH lỗng (vừa đủ) Thêm tiếp Tạo kết tủa Ag dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng T Tác dụng với dung dịch I2 lỗng Có màu xanh tím Các chất X, Y, Z, T là: A Lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột.B Triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng C Lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat.D Vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột Câu 34: Cho phát biểu sau: (a) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng.(b) Ở điều kiện thường, anilin chất rắn (c) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.(e) Thủy phân hồn tồn anbumin lòng trắng trứng, thu α–amino axit (f) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H Số phát biểu A B C D Câu 35: Ba chất hữu X, Y Z có cơng thức phân tử C 4H8O2, có đặc điểm sau: + X có mạch cacbon phân nhánh, tác dụng với Na NaOH + Y điều chế trực tiếp từ axit ancol có số nguyên tử cacbon + Z tác dụng với NaOH tham gia phản ứng tráng bạc Các chất X, Y, Z là: A CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3 B CH3CH(CH3)COOH, CH3CH2COOCH3, HCOOCH2CH2CH3 C CH3CH(CH3)COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3 D CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH2CH3, CH3COOCH2CH3 Câu 36: Hỗn hợp M gồm este no, đơn chức, mạch hở hai amin no, đơn chức, mạch hở X Y đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn lượng M thu N2; 5,04 gam H2O 3,584 lít CO2 (đktc) Khối lượng phân tử chất X A 59 B 31 C 45 D 73 Câu 37: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3 Fe(NO3)2 bình chân khơng, thu chất rắn Fe2O3 0,45 mol hỗn hợp gồm NO CO2 Mặt khác, cho m gam X phản ứng với dung dịch H 2SO4 (loãng, dư), thu V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO NO (sản phẩm khử N +5) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 6,72 B 4,48 C 3,36 D 5,60 Câu 38: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu 14,08 gam CO 2,88 gam H2O Mặt khác, cho m gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 2,4 gam NaOH, thu dung dịch T chứa hai muối Khối lượng muối axit cacboxylic T A 1,64 gam B 2,72 gam C 3,28 gam D 2,46 gam Câu 39: Nung hỗn hợp X gồm a mol Mg 0,25 mol Cu(NO 3)2, sau thời gian, thu chất rắn Y 0,45 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 O2 Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,3 mol HCl, thu dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối clorua 0,05 mol hỗn hợp khí T (gồm N2 H2 có tỉ khối so với H 11,4) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 82 B 74 C 72 D 80 Câu 40: X amino axit có cơng thức H 2NCnH2nCOOH, Y axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu m gam muối Z Đốt cháy hồn tồn Z cần 25,2 lít khí O (đktc), thu N 2, Na2CO3 50,75 gam hỗn hợp gồm CO H2O Khối lượng muối có phân tử khối nhỏ Z A 14,55 gam B 12,30 gam C 26,10 gam D 29,10 gam KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Câu Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn) Chất X A Na2SO4 B NaNO3 C Na2CO3 D NaCl Câu Khí sinh trường hợp sau không gây ô nhiễm khơng khí ? A Q trình đun nấu, đốt lò sưởi sinh hoạt B Quá trình quang hợp xanh C Quá trình đốt nhiên liệu động tơ D Q trình đốt nhiên liệu lò cao Câu Chất sau vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl? A AlCl3 B Al2(SO4)3 C NaAlO2 D Al2O3 Câu Oxit sau tác dụng với dung dịch HCl sinh hỗn hợp muối? A Al2O3 B Fe3O4 C CaO D Na2O Câu Polime sau tổng hợp phản ứng trùng hợp? A Polisaccarit B Poli(vinyl clorua) C Poli(etylen terephatalat) D Nilon-6,6 Câu Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu A nâu đỏ B trắng C xanh thẫm D trắng xanh Câu Sản phẩm phản ứng este hóa ancol metylic axit propionic A propyl propionat B metyl propionat C propyl fomat D metyl axetat Câu Dung dịch chất sau khơng làm quỳ tím chuyển màu? A Etylamin B Anilin C Metylamin D Trimetylamin Câu Trong kim loại: Al, Mg, Fe Cu, kim loại có tính khử mạnh A Cu B Mg C Fe D Al BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề có 04 trang) Câu 10 Chất sau không phản ứng với NaOH dung dịch? A Gly-Ala B Glyxin C Metylamin D Metyl fomat Câu 11 Đá vơi ngun liệu có sẵn tự nhiên, dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi, Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 khối lượng, lại tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu m kg chất rắn Giá trị m A 80,0 B 44,8 C 64,8 D 56,0 Câu 12 Kim loại crom tan dung dịch A HNO3 (đặc, nguội) B H2SO4 (đặc, nguội) C HCl (nóng) D NaOH (lỗng) Câu 13 Cho gam hỗn hợp X gồm Ag Al vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Al X A 54,0% B 49,6% C 27,0% D 48,6% Câu 14 Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc) Giá trị V A 13,44 B 8,96 C 4,48 D 6,72 Câu 15 Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 19,6 B 9,8 C 16,4 D 8,2 Câu 16 Cho hỗn hợp Zn Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 AgNO3, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp hai kim loại Hai kim loại A Fe, Cu B Cu, Ag C Zn, Ag D Fe, Ag Câu 17 Hòa tan hồn tồn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu dung dịch KOH có nồng độ x% Giá trị x A 14 B 18 C 22 D 16 Câu 18 Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu este Y Trong Y, oxi chiếm 32% khối lượng Công thức Y A C2H3COOCH3 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC2H3 D C2H3COOC2H5 Câu 19 Cho dãy chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat Số chất dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) A B C D Câu 20 Phát biểu sau sai ? A Protein sở tạo nên sống B Protein đơn giản chất có tối đa 10 liên kết peptit C Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit, bazơ enzim D Protein có phản ứng màu biure Câu 21 Xà phòng hóa hồn tồn este X mạch hở dung dịch NaOH, thu hỗn hợp chất hữu gồm: (COONa)2, CH3CHO C2H5OH Công thức phân tử X A C6H10O4 B C6H10O2 C C6H8O2 D C6H8O4 Câu 22 Thực thí nghiệm điều chế khí X, khí X thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau: Thí nghiệm là: A Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3 B Cho dung dịch H2SO4 đặc vào bình đựng kim loại Cu C Cho dung dịch H2SO4 lỗng vào bình đựng hạt kim loại Zn D Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K2Cr2O7 Câu 23 Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn tồn, thu 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử N+5, đktc) 2,4 gam chất rắn Giá trị m A 8,0 B 10,8 C 8,4 D 5,6 Câu 24 Hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức Đốt cháy hoàn toàn m gam E O2, thu CO2, H2O 0,672 lít khí N2 (đktc) Mặt khác, để tác dụng với m gam E cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 45 B 60 C 15 D 30 Câu 25 Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi) dung dịch muối nitrat kim loại M (có hóa trị không đổi) Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 6,96 gam catot thu a gam kim loại M Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam catot 0,224 lít khí (đktc) Giá trị a A 8,64 B 6,40 C 6,48 D 5,60 Câu 26 Cho phát biểu sau: (a) Thủy phân vinyl axetat NaOH đun nóng, thu natri axetat fomanđehit (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng (c) Ở điều kiện thường, anilin chất khí (d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit (e) Thủy phân hồn toàn anbumin thu hỗn hợp α-amino axit (g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 Số phát biểu A B C Câu 27 Cho sơ đồ chuyển hóa: D Biết chất Y, Z, T hợp chất crom Các chất X, Y, Z, T A Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2 B FeSO4, CrSO4, KCrO2, K2CrO4 C FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4 D FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7 Câu 28 Cho mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu mol glixerol, mol natri panmitat mol natri oleat Phát biểu sau sai? A Phân tử X có liên kết π B Có đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X C Cơng thức phân tử chất X C52H96O6 D mol X làm màu tối đa mol Br2 dung dịch Câu 29 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Điện phân NaCl nóng chảy (b) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) (c) Cho mẩu K vào dung dịch AlCl3 (d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (e) Cho Ag vào dung dịch HCl (g) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 NaHSO4 Số thí nghiệm thu chất khí A B C D Câu 30 Cho mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu mol chất Y, mol chất Z mol H2O Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu chất hữu T Phát biểu sau sai? A Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : B Chất Y có phản ứng tráng bạc C Phân tử chất Z có nguyên tử oxi D Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : Câu 31 Cho phát biểu sau: (a) Tất peptit có phản ứng màu biure (b) Muối phenylamoni clorua không tan nước (c) Ở điều kiện thường, metylamin đimetylamin chất khí (d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-AlaGly có nguyên tử oxi (e) Ở điều kiện thường, amino axit chất lỏng Số phát biểu A B C D Câu 32 Ancol etylic điều chế cách lên men tinh bột theo sơ đồ: enzim enzim (C6H10O5)n ��� � C6H12O6 ��� � C2H5OH o Để điều chế 10 lít ancol etylic 46 cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, lại tạp chất trơ) Biết hiệu suất trình 80% khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml Giá trị m A 3,600 B 6,912 C 10,800 D 8,100 Câu 33 Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch gồm a mol NaOH b mol Ca(OH)2 Sự phụ thuộc số mol kết tủa CaCO3 vào số mol CO2 biểu diễn theo đồ thị sau: Tỉ lệ a : b tương ứng A : B : C : D : Câu 34 Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) chất Y (C3H12N2O3) Chất X muối axit hữu đa chức, chất Y muối axit vô Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol : 3) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 2,40 B 2,54 C 3,46 D 2,26 Câu 35 Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu dung dịch X Hấp thụ CO2 dư vào X, thu dung dịch chất Y Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 theo tỉ lệ mol : 1, tạo chất Z tan nước Chất Z A Ca(HCO3)2 B Na2CO3 C NaOH D NaHCO3 Câu 36 Cho chất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2 Số chất tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 A B C D Câu 37 Hỗn hợp T gồm este đơn chức X, Y (MX < MY) Đun nóng 15 gam T với lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu m gam hỗn hợp Z gồm ancol (có phân tử khối 14u) hỗn hợp hai muối Đốt cháy m gam Z, thu 9,408 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H2O Phần trăm khối lượng X T A 59,2% B 40,8% C 70,4% D 29,6% Câu 38 Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH y mol K2CO3, thu 200 ml dung dịch X Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu 2,688 lít khí (đktc) Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 39,4 gam kết tủa Giá trị x A 0,10 B 0,20 C 0,05 D 0,30 Câu 39 Hỗn hợp E gồm chất: X (là este amino axit); Y Z hai peptit mạch hở, nguyên tử nitơ (đều chứa hai loại gốc amino axit, MY < MZ) Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở 45,34 gam ba muối glyxin, alanin, valin (trong có 0,1 mol muối alanin) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E O2 dư, thu CO2, N2 1,38 mol H2O Phần trăm khối lượng Y E A 18,39% B 20,72% C 27,58% D 43,33% Câu 40 Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 m gam Al dung dịch chứa 0,61 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 47,455 gam muối trung hòa 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với H2 16 Giá trị m A 1,080 B 4,185 C 5,400 D 2,160 Bài thi: KHTN Mơn Hóa ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA –ĐỀ Bài thi: KHTN Mơn Hóa Câu 1: Kim loại Cu không tan dung dịch sau đây: A HNO3 lỗng nguội B HCl lỗng nóng C HNO3 lỗng nóng D H2SO4 đặc nóng Câu 2: Cho 3,36 gam sắt tác dụng hồn tồn với lượng dư khí clo Khối lượng muối sinh là: A 6,50 gam B 9,75 gam C 7,62 gam D 5,08 gam Câu 3: Sau thực hành hóa học, số chất thải dạng dung dịch, có chứa ion: Cu 2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+ Dùng chất sau để xử lí sơ chất thải trên? A Muối ăn B Nước vôi dư C Giấm ăn D Etanol Câu 4: Cho nhận định sau: (1) Ở điều kiện thường, metylamin đimetylamin chất khí có mùi khai (2) Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất phức màu xanh đậm (3) Metylamin tan nước cho dung dịch có mơi trường axit (4) H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH tripeptit (5) Tất protein tan nước tạo thành dung dịch keo số nhận định là: A B C D Câu 5: Chất sau thuộc polime thiên nhiên? A Poli(vinyl clorua) B Tơ nitron C Xenlulozơ D Tơ nilon-6,6 Câu 6: Dung dịch chất sau không tạo kết tủa với dung dịch NaOH? A CuSO4 B BaCl2 C FeCl2 D FeCl3 Câu 7: Phương pháp sau dùng để điều chế Ca từ CaCl2? A Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn B Dùng nhiệt phân hủy CaCl2 C Điện phân CaCl2 nóng chảy D Dùng kim loại K tác dụng với dung dịch CaCl2 Câu 8: Dung dịch chất không tác dụng với dung dịch NaHCO3? A NaOH B NaNO3 C HNO3 D HCl Câu 9: Nước tự nhiên có chứa ion gọi nước cứng có tính vĩnh cửu ? A Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- B Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42C Mg2+, Cl-, SO42-, HCO3- D Ca2+, Cl-, SO42-, HCO3Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 3,33 gam CH3COOCH3 cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng Giá trị V là: A 60 B 90 C 120 D 180 Câu 11: Phát biểu sau sai? A Ngoài fructozơ, mật ong chứa nhiều glucozơ B Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp C H2NCH(CH3)COOH chất rắn điều kiện thường D Để rửa ống nghiệm có dính anilin, dùng dung dịch HCl Câu 12: Dung dịch chất tác dụng với Cu(OH)2 môi trường kiềm nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam? A Anilin B Etyl axetat C Saccarozơ D Tristearin Câu 13: Cho a mol Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu x mol H2 Cho a mol Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu y mol H2 Quan hệ x y là: A x=3y B x=1,5y C y=1,5x D y=3x Câu 14: Tripanmitin tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Cu(OH)2 ( điều kiện thường) B Dung dịch KOH (đun nóng) C Dung dịch nước brom.D H2(xúc tác Ni, đun nóng) Câu 15: Cho dãy chất:metyl fomat, valin, tinh bột, etylamin, metylamoni axetat, Gly - Ala - Gly Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là: A B C D Câu 16: Cho 13,0 gam kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 4,48 lít khí H (đktc) Kim loại là: A Ca B Zn C Fe D Mg Câu 17: Cho 21,60 gam hỗn hợp gồm etylamin glyxin tác dụng vừa đủ với 360 ml dung dịch HCl 1,00M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 26,64 B 23,16 C 34,74 D 37,56 Câu 18: Phương trình hóa học sau đúng? t0 A FeSO4 + Cu �� B Cr + Cl2 �� � CuSO4 + Fe � CrCl2 t C Fe + S �� D 2Ag + 2HCl �� � 2AgCl + H2 � FeS Câu 19: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thấy 6,72 lít khí H2 (đktc) Khối lượng Al2O3 X là: A 20,4 gam B 10,2 gam C 15,3 gam D 5,1 gam Câu 20: Thí nghiệm sau có khí? A Cho dung dịch NaOH vào dung K2CO3 B Điện phân dung dịch CuSO4 C Cho BaCl2 dung dich H2SO4 D Cho Cu dư vào dung dịch HCl đặc nóng, dư Câu 21: Phát biểu sau sai? A Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu glucozơ B Khi đun nóng glucozơ ( fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag C Xenlulozơ saccarozơ thuộc loại disaccarit D Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng vòng cạnh ( dạng α β) Câu 22: Hỗn hợp X gồm H2NCH(CH3)COOH (7,12 gam) CH3COOCH3 (8,88 gam) Cho toàn X tác dụng với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, sau phản ứng hồn tồn thu dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 24,72 B 21,92 C 18,72 D 20,72 Câu 23: Peptit sau khơng có phản ứng màu biure? A Ala-Gly-Gly B Ala-Gly-Ala-Gly C Gly-Ala-Gly D Gly-Ala Câu 24: Các peptit có mạch hở X, Y, Z (MX>MY>MZ) Khi đốt cháy 0,16 mol X Y Z thu số mol CO2 lớn số mol H2O 0,16 mol Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (gồm X, Y 0,16 mol Z) với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa 101,04 gam hỗn hợp muối alanin valin Biết n X < nY Phần trăm khối lượng Z E là: A 11,68 B 69,23 C 11,86 D 18,91 Câu 25: Hòa tan hồn tồn 8,2 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 Cu( FeO chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp X) dung dịch chứa NaNO3 HCl, thu dung dịch Y chứa muối clorua 0,488 lít NO ( sản phẩm khử N+5, đktc) Mặt khác, hòa tan hồn tồn 8,2 gam hỗn hợp X dung dịch HCl thu dung dịch Z chứa muối có tổng khối lượng 14,8 gam Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu dung dịch T Cho dung dịch AgNO tới dư vào T thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 98,175 B 90,075 C 80,355 D 55,635 Câu 26: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: X,Y, Z, T là: A anilin, tinh bột, axit glutamic, glucozơ B tinh bột,anilin, glucozơ, axit glutamic C tinh bột, glucozơ,anilin,axit glutamic D tinh bột, glucozơ,axit glutamic,anilin Câu 27: Ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn: - X Y không tác dụng với nhau; - Y tác dụng với Z có kết tủa xuất hiện; - X tác dụng với Z có kết tủa xuất X, Y, Z là: A BaCl2, Al2(SO4)3, K2SO4 B FeCl2, NaOH, AgNO3 C Na2SO4, Na2CO3, Ba(OH)2 D NaHCO3, Na2SO4, BaCl2 Câu 28: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 KCl điện cực trơ, màng ngăn xốp tới nước bắt đầu điện phân hai cực dừng điện phân, thu dung dịch X 4,48 lít khí anot ( đktc) Dung dịch X hòa tan tối đa 15,3 gam Al2O3 Giá trị m là: A 49,8 B 42,6 C 37,8 D 31,4 Câu 29: Hỗn hợp M gồm peptit mạch hở X peptit mạch hở Y với tỉ số mol n X: nY= 1:3 Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu 48,60 gam glyxin 25,632 gam alanin Biết peptit X, Y cấu tạo từ loại α amino axit tổng số liên kết peptit -CO-NH- phân tử X, Y Giá trị m là: A 65,700 B 69,768 C 125,136 D 62,568 Câu 30: Cho 20,16 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 Cu vào dung dịch HCl thu dung dịch Y chứa hai chất tan lại 8,32 gam chất rắn Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu m gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 52,64 B 56,54 C 58,88 D 45,92 Câu 31: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư (c) Cho Cu vào dung dịch FeCl3 dư (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 Sau kết thúc thí nghiệm, số thí nghiệm thu kết tủa là: A B C D Câu 32: Chia 7,40 gam este X làm hai phần nhau: Phần Đem đốt cháy hồn tồn thu 3,36 lít CO (đktc) 2,70 gam nước Phần Cho tác dụng hết với 39,20 gam dung dịch KOH 10%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 5,32 gam chất rắn Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3COOHCH3 B CH3COOCH=CH2 C HCOOC2H5 D CH3COOC2H5 Câu 33: Hỗn hợp M gồm CnH2n+1COOH H2N-CxHy(COOH)t Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol M thu N2; 26,88 lít CO2 (đktc) 24,3 gam H2O Mặt khác, cho 0,25 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl Giá trị a là: A 0,20 B 0,15 C 0,18 D 0,12 Câu 34: Hòa tan hồn tồn lượng Ba vào dung dịch chứa amol HCl thu dung dịch X a mol H Trong chất sau: Na2CO3, Al, AlCl3, NaHCO3, Fe, AgNO3 Số chất tác dụng với dung dịch X là: A B C D Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm glucozơ, metyl fomat vinyl fomat cần dùng vừa hết 12,32 lít khí O2 (đktc) sản phẩm thu gồm CO2 9,0 H2O Phần trăm khối lượng vinyl fomat X là: A 32,80 B 32,43 C 23,34 D 23,08 Câu 36: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO Cu (x,y nguyên dương) vào 300 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch Y( không chứa HCl) lại 3,2 gam kim loại khơng tan Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3, thu 51,15 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 11,4 B 13,7 C 14,5 D 17,0 Câu 37: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol NaOH y mol NaALO 2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Giá trị mmax là: A 23,4 B 15,6 C 7,8 D 31,2 Câu 38: Cho chất hữu bền, mạch hở X, Y, Z có CTPT C2H4O2 Biết: - X tác dụng với NaOH không tác dụng với Na - Y tác dụng với NaHCO3 giải phóng khí CO2 - Z vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc Phát biểu sau khơng đúng: A Y có nhiệt độ sôi cao X B Z tác dụng với H2 (Ni, t0) tạo hợp chất đa chức C X hợp chất hữu tạp chức D X có khả tham gia phản ứng tráng bạc Câu 39: Sắt ngun chất bị ăn mòn điện hóa nhúng vào dung dịch chất đây? A HCl B CuCl2 C FeCl2 D FeCl3 Câu 40: Để m gam Fe khơng khí, sau thời gian, thu 12,0 gam hỗn hợp chất rắn X Cho X phản ứng hết với dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử N +5, đktc) dung dịch Y Giá trị m là: A 6,72 B 10,08 C 8,40 D 8,96 1-B 11-B 21-C 31-B 2-B 12-C 22-D 32-C 3-B 13-C 23-D 33-B 4-C 14-B 24-A 34-B 5-C 15-B 25-B 35-D Đáp án 6-B 16-B 26-C 36-A 7-C 17-C 27-C 37-B 8-B 18-C 28-C 38-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án B Câu 4: Đáp án C Ở điều kiện thường, metylamin đimetylamin chất khí có mùi khai → Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất phức màu tím → sai Metylamin tan nước cho dung dịch có mơi trường bazo → sai H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH đipeptit → sai 9-B 19-B 29-D 39-B 10-B 20-B 30-C 40-B Vậy có phản ứng tạo kết tủa (a), (d) Câu 8: A FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + NaCl 4Fe(OH)2 + O2 + H2O →Fe(OH)3↓ Câu 9: C NaOH; NaAlO2; Na2SO4 H2SO4(d� ) NaOH(d� ) Fe,Al ����� � FeSO ,Al (SO ) ����� � Quá trình: 22 433 t0 44 444 (Y )Fe(OH)2 ��� Fe2O3 dung d� ch X Câu 10: D Na Tan, tạo thành dung dịch suốt H2 O Al Không tan Lấy dung dịch NaOH nhận Câu 12: C Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu a a a Ca Tan, dung dịch thu dạng huyền phù Tan Fe Không tan Không tan a Ta có: Khối lượng sắt tăng lên 3,2g →64a – 56a = 3,2 → a=0,4mol → x  0,  2M 0, Câu 13: B t �  3SO �2Cr2 O3  2K O A : 3S  3K 2Cr2 O7 �� Trong K2Cr2O7 có màu da cam, Cr2O3 có màu lục thẫm t � CrO  H 2O B: Khi nung chân không: Cr  OH  �� 0 t � 2Cr2 O3  4H 2O Khi nung không khí: 4Cr  OH   O �� Trong Cr(OH)2 màu vàng nâu, CrO màu đen, Cr2O3 màu lục thẫm t0 C: 2NH  2CrO3 � Cr2 O3  N  3H 2O Trong CrO màu đỏ , Cr2O3 màu lục thẫm t0 D: 2NH  2CrO3 � 2Cr2 O3 Trong CrO màu đem , Cr2O3 màu lục thẫm Câu 16: C Các tính chất Saccarozơ là: Chất rắn kết tinh, không màu (1), Tan tốt nước (2), Không có tính khử (4), Bị thủy phân đến cho monosaccarit (5) Câu 20: C nGlyNa  nAlaNa  nGlyAla  14,6  0,1mol � mmu�i  97nGlyNa  111nAlaNa  20,8(g) 146 Câu 22: D Các phát biểu là: d, e Câu 23: D Khi đốt cháy hỗn hợp cacbohidrat ta ln có : n O2  n CO2  0,1125 mol BTKL ���� m A  44n CO2  m H 2O  32n O  3,15(g) Câu 24: A Isoamyl axetat; Phenylamoni clorua; Poli(vinyl axetat); Glyxylvalin; Triolein Câu 25: A a,b,c Câu 26: B BT:e ��� � nX  2nH2  0,4 � M X  15,6  39 Vậy X K 0,4 Câu 27: A BT:e ��� � nFe  nH2  0,2mol � mFeCl2  127nFe  25,4(g) Câu 28: C nCa ( OH )2,  0, 2mol , nCaCO3  0,15mol Vì sau phản ứng cho thêm vài giọt NaOH vào dung dịch lại thấy xuất kết tủa → dung dịch ban đầu có Ca ( HCO3 ) CO2+Ca(OH)2→CaCO3+H2O 0,15 0,15 0,15 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 0,1 0, 05 0, 05 → nCO2  0, 25mol � VCO2  5, 6l Câu 29: A n HCl  0,5mol; n H2SO4  0,14mol n H2  0,,39mol Ta có n H phản ứng  n H ban đầu nên áp dụng định luật bảo tồn khối lượng, ta có : m muoái  m Al  Mg  m Cl  mSO2  7, 74  0,5.35,5  0,14.96  38,93gam Câu 30: B Phản ứng 8Al  3Fe3O4 � 4Al3O3  9Fe Từ tỉ lệ mol theo giả thiết suy Al dư Câu 31: B X đa chức + NaOH tạo muối � X este X có tham gia phản ứng tráng gương � X chứa nhóm HCOO− Vì X tác dụng với NaOH sinh muối nên để lượng kết tủa Ag lớn X là: HCOO – CH2 HCOO – CH C2H7COO – CH2 Ta thấy AgNO3 NH3 X ���� � 4Ag � mAg = 4.0,06.108 = 25,92 (g) Câu 33: A BT:O - Khi đốt E, ta có: ��� �nE   CE  n CO2 nE  2n CO2  n H 2O  2n O2  0, 04 mol 2n H 2O 0,32 0,32  H E    Vậy công thức phân tử E C8H8O2 0, 04 nE 0,04 - E tác dụng với NaOH: n NaOH 0, 06   nên hỗn hợp E có este tạo axit cacboxylic nE 0, 04 n A  n B  0, 04 n A  0, 02 mol �HCOOCH 2C6H (A) � � �� �� CH3COOC6 H5 (B) n A  2n B  0, 06 � n B  0, 02 mol � � phenol (hoặc đồng đẳng phenol)  E � HCOOH 6H 43 ;CH 43COOH;C 14 25OH 43 - Hỗn hợp sản phẩm thu sau tác dụng với HBr gồm 14 0,02mol 0,02 mol 0,02 mol Vậy nBr2(p�)  nHCOOH  3nC6H5OH  0,08mol � mBr2  12,8(g) Câu 34: B Phương trình: C17 H 35COO)3 C3H  3NaOH �� � 3C17 H 35COONa  C3H (OH)3 mol: 0,04 → 0,12 40nNaOH(ban ��u).100 � nNaOH(ban ��u)  0,12.1,25  0,15mol � mddNaOH   75 C% Câu 35: B n KCl  7, 45 28,  0,1 mol; n Cu ( NO3 )   0,15 mol 74,5 188 Nếu KCl điện phân hết Cu(NO3)2 + KCl → Cu + O2↑ + 4HNO3 0,1 → 0,1 →0,1 → Δm↓ = 64.0,05 + 71.0,05 + 32.0,1 = 16,35g>10,75g → Cu(NO3)2 chưa hết → Dung dịch sau phản ứng chứa KNO3, HNO3 Cu(NO3)2 Câu 36: A 89n Ala  147n Glu  15,94 n Ala  0, 08 mol � � �� - Ta có: � n Ala  2n Glu  n NaOH  0, � n Glu  0, 06 mol � BT:Na ���� � n NaCl  n NaOH  0, mol � m X  125,5n AlaHCl  183, 5n GluHCl  58,5n NaCl  32, 75(g) Câu 37: C NO:0,26mol 0,3mol 1,8mol 78 ymol 2xmol 3xmol 678 } } � Fe3 ,Cu2 ,H  d� Mg � 2   �� � � Mg ,NH ,Cl  H , NO  Mg(d�),Fe,Cu �   44 44 43 42 44 43 NO3 ,Cl � h� n h� p kh�Y dung d� ch T m6,04(g)r� n 44 4 43 } FexOy,Fe,Cu  HCl ,HNO3 � 44 43 m(g)A (m60,24)(g) X BTKL ��� �m  30 n{NO  18n H 2O � n H 2O  1,02 mol HNO3  m { A  36,5 n{HCl  63n144 2443 { X m 1,8 m  60,24 0,3 0,26 2+ Dung dịch X chứa (X không chứa Fe khơng tồn dung dịch chứa đồng thời Fe2+, H+ NO3-) BT:N BT:H ��� � n NO3  n HNO3  n NO  0, 04 mol ; ��� � nH (d�)  nHCl  nHNO3  2nH2O  0,26mol BT:Cl ���� n Cl   n HCl  1,8 mol � mFe3  mCu2  mX  nH (d�)  35,5nCl   62nNO3  m 6,4(g) - Nhận thấy khối lượng chất rắn thu sau phản ứng (m – 6,04) > (m Fe3  mCu 2 ) , nên chắn hỗn hợp rắn sau phản ứng có Mg dư mMg(d�)  m m {r�n  (m 4Fe2 Cu )  0,36 (g) m6,04 m6,4 - Xét trình phản ứng Mg với dung dịch Y ta có: n   2nH2  4nNO  10nNH  � 4x  12x  10y  0,26 � x  0,01 � � H (d�) �� �� � nNH   0,01mol � BT:N 3x  y  0,04 y  0,01 ���� nNO   nNO  nNH  � � � � BTDT (T) ����� n Mg 2  n Cl  n NH  BT:Mg � mMg(A)  24nMg2  mMg(d�)  21,84(g)  0,895 mol ���� Câu 38: B n CO2  x, nH 2O  y � � � nO / X ,Y ,Z  2n _ COO_  2nNaOH  2.0,3  0, � m( C , H )  12 x  y  21, 62  0.3.2.16  12, 02 � � �� m dd giam  100 x  (44 x  18 y)  34,5 � �x  0,87 � � �y  0, 79 n X  nY  nZ  nCOO   nNaOH  0,3 � � � � 0,87 C X ,Y , Z   2,9 � 0,3 � �x la HCOOCH � k x =1 � n +n +n =0,3 � �n  0, 22 087  0, 22.2 � �x Y Z � �X � C (Y , X )   5,375 0, 08 �n Y + n Z = 0,08 �nY  nZ  0, 08 Y la CH3 -CH=CH-COOCH � �� � mC3H5COONa =0,08.108=8,64 gam Z la CH -CH=CH-COOC H � Câu 39: B Tại V kết tủa chứa BaSO4 với n BaSO  � nBa(OH)2  n 69,  0,3 mol � n Al2 (SO )3  BaSO  0,1 mol 233 4nAl3 8nAl2(SO4 )3   0,4 mol � VBa(OH)2  2(l) 2 Câu 40: D t0 (C H NH ) CO3 (A)  2NaOH ��� Na 2CO (D)  2C H NH  2H 2O t0 (COONH 3CH ) (B)  2NaOH ���(COONa) (E)  CH NH  2H 2O n E  0,5n CH3 NH  0, 06 mol n C2H5 NH  n CH 3NH  0, n C 2H 5NH  0, 08 mol � � � � �� �� � 45n C2H NH  31n CH3NH  0, 2.18,3.2 � n CH 3NH  0,12 mol � m E  0, 06.134  8, 04 (g) � � SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THANH BÌNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 MƠN HĨA Thời gian : 50 phút ĐỀ THI ĐỀ XUẤT-SỐ 3- LẦN Câu 1: Trong số kim loại sau kim loại có tính dẻo A Ag B Au C Al D Pt Câu 2: Trong số kim loại Na, Mg, Al, Fe, kim loại có tính khử mạnh A Fe B Mg C Al D Na Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 6,44 g kim loại kiềm R nước thu dung dịch X 3,136 lít khí (đktc) Kim loại A Li B Na C K D Cs Câu 4: Một loại nước có chứa Mg(HCO3)2 Ca(HCO3)2 loại nước gì? A Nước cứng tạm thời B Nước cứng vĩnh cửu C Nước cứng toàn phần D Nước mềm Câu 5: Kim loại khơng bị hòa tan dung dịch axit HNO đặc, nguội tan dung dịch NaOH A Fe B Al C Pb D Mg Câu 6: Oxit lưỡng tính A Cr2O3 B MgO C CrO D CaO Câu 7: Nhận định sau sai? A Sắt tan dung dịch CuSO4 B Sắt tan dung dịch FeCl3 C Sắt tan dung dịch FeCl2 D Đồng tan dung dịch FeCl3 Câu 8: Phát biểu sau ? A sắt bị oxi hóa clo tạo thành hợp chất sắt (II) B sắt tác dụng với axit H2SO4 loãng, HCl tạo thành hợp chất sắt (III) C hợp chất sắt (II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III) D hợp chất sắt (III) bị oxi hóa thành sắt Câu 9: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng lấy khí thu để khử oxit kim loại Y X Y là: A đồng sắt B sắt đồng C đồng bạc D bạc đồng Câu 10; Cho dãy kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl A B C D Câu 11 Dung dịch nước vôi phản ứng với dãy chất sau ? A BaCl2, Na2CO3, Al B CO2, Na2CO3, Ca(HCO3)2 C NaCl, Na2CO3, Ca(HCO3)2 D NaHCO3, NH4NO3, MgCO3 Câu 12: Cho hỗn hợp gồm Al, BaO Na2CO3 (có số mol) vào nước dư thu dung dịch X chất kết tủa Y Chất tan dung dịch X là: A NaAlO2 C Ba(AlO2)2 Ba(OH)2 B NaOH Ba(OH)2 D NaOH NaAlO2 Câu 13: Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt CO nhiệt độ cao, phản ứng xong khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam Công thức oxit sắt dùng : A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO Fe2O3 Câu 14: Tỉ lệ số người chết bệnh phổi hút thuốc gấp hàng chục lần số người không hút thuốc Chất gây nghiện gây ung thư có thuốc A nicotin B aspirin C cafein D moocphin Câu 15: Dãy gồm oxit bị Al khử nhiệt độ cao A PbO, K2O, SnO B FeO, CuO, Cr2O3 C Fe3O4, SnO, BaO D FeO, MgO, CuO Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr B Sục khí Cl2 vào dung dịch CrO2- mơi trường kiềm tạo dung dịch có màu da cam C Một số chất vô hữu C; P; S; C2H5OH bốc cháy khí gặp CrO3 D Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 làm dung dịch chuyển từ da cam sang vàng Câu 17: Este sau thủy phân môi trường axit cho hỗn hợp chất hữu tham gia phản ứng tráng bạc? A CH3COOC2H5 B HCOOCH=CH2 C HCOOC3H7 D CH3COOC6H5 Câu 18: C7H9N có đồng phân thơm? A B C D Câu 19: Trong chất đây, chất glixin? A H2N-CH2-COOH B CH3–CH(NH2)–COOH C HOOC-CH2CH(NH2)COOH D H2N–CH2-CH2–COOH Câu 20: Cho 22,25 g hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 100 ml B 150 ml C 400 ml D 250 ml Câu 21: Tơ đươc sản xuất từ xenlulozơ A Tơ nilon-6,6 B Tơ tằm C Tơ capron D Tơ visco Câu 22: Cho dãy chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, glucozơ Số chất dãy phản ứng với NaOH (trong dung dịch) A B C D Câu 23 Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO sinh hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi thu 10 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam Tính a A 13,5 gam B 15,0 gam C 20,0 gam D 30,0 gam Câu 24: Phát biểu sau đúng? A Este isoamyl axetat có mùi chuối chín B Etylen glicol ancol no, đơn chức, mạch hở C Axit béo axit cacboxylic đa chức D Ancol etylic tác dụng với dung dịch NaOH Câu 25: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3 ; 0,1 mol CuCl2 0,15 mol HCl ( điện cực trơ , màng ngăn xốp) với dòng điện I = 1,34A 12 Khi dừng điện phân khối lượng catot tăng : A 6,4g B 11,2g C 9,2g D 7,8g Câu 26: V lít khí CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu 10 gam kết tủa Tính V A 1,12 lít 4,48 lít B 4,48 lít 2,24 lít C 3,36 lít 2,24 lít D 1,12 lít 2,24 lít Câu 27: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m A 38,72 B 35,50 C 49,09 D 34,36 Câu 28: Có nhận xét sau: 1; Các kim loại Na Ba kim loại nhẹ 2;Độ cứng Cr> Al 3;Cho K vào dung dịch CuSO4 tạo Cu 4;Về độ dẫn điện: Ag>Cu>Al 5; Có thể điều chế Mg cách cho khí CO khử MgO nhiệt độ cao Trong nhận xét số nhận xét là: A.3 B.4 C.5 D.2 Câu 29: Cho thí nghiệm sau: 1;Cho Mg vào dd H2SO4(loãng) 2; Cho Fe3O4 vào dd H2SO4(loãng) 3; Cho FeSO4 vào dd H2SO4(đặc ,nóng) 4; Cho Al(OH)3 vào dd H2SO4(đặc ,nóng) 5; Cho BaCl2 vào dd H2SO4(đặc ,nóng) 6; Cho Al(OH)3 vào dd H2SO4(lỗng) Trong thí nghiêm số thí nghiệm xảy phản ứng mà H2SO4 đóng vai trò chất oxi hóa là: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 30: Thực thí nghiệm sau : (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 khơng khí (c) Nhiệt phân KNO3 (d) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH (dư) (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl (dư) (h) Cho Mg dư vào dung dịch FeCl 3.(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc : A B C D Câu 31: Thủy phân 37 gam hai este công thức phân tử C 3H6O2 dd NaOH dư Chưng cất dd sau phản ứng thu hỗn hợp ancol Y chất rắn khan Z Đun nóng Y với H 2SO4 đặc 1400C, thu 14,3 gam hỗn hợp ete Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối Z : A 40,0 gam B 38,2 gam C 42,2 gam D 34,2 gam  HCl  NaOH Câu 32: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin ��� � X ��� �Y Chất Y chất sau đây? A H2N-CH2-CH2-COOH C CH3-CH(NH3Cl)-COOH B CH3-CH(NH3Cl)-COONa D CH3-CH(NH2)-COONa Câu 33: Hỗn hợp X gồm este đơn chức Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 thu 43,2 gam Ag Cho 14,08 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu hỗn hợp muối hai axit đồng đảng kết tiếp v 8,256 gam hỗn hợp hai ancol no hở đồng đẳng liên tiếp A, B ( MA < MB) Công thức ancol (A) A CH3OH B C2H5OH Câu 34: Phát biểu sau sai? C C3H7OH D C4H9OH A Poli(metyl metacrylat) dùng để chế tạo thủy tinh hữu B Cao su buna−N thuộc loại cao su thiên nhiên C Lực bazơ anilin yếu lực bazơ metylamin D Chất béo gọi triglixerit triaxylglixerol Câu 35: Cho este :etylfomat(1),vinyl axetat (2),triolein (3),metylacrylat(4),phenylaxetat (5).Dãy gồm este phản ứngđượcvới dungdịch NaOH (đun nóng) sinh raancol A (1), (2),(3) C (2), (3), (5) B (1),(3), (4) D (3), (4),(5) Câu 36 Cho phát biểu sau: (a) Thép hợp kim sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon (b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray phản ứng nhiệt nhơm (c) Sắt có hemoglobin (huyết cầu tố) máu (d) Hỗn hợp Cu Fe2O3 (tỉ lệ : 1) tan hết dung dịch HCl dư Số phát biểu A B C D Câu 37: Hỗn hợp A gồm CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 có % khối lượng S 22% Lấy 50 gam hỗn hợp hòa tan vào nước cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu kết tủa B Lọc nung B khơng khí đến khối lượng khơng đổi chất rắn D Dẫn luồng khí CO dư qua D nung nóng đến phản ứng hồn tồn ta m gam chất rắn E Giá trị m A 20 B 19 C 17 D 18 Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai este X, Y đồng phân cần dùng 22,4 gam O 2, thu 13,44 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H2O Mặt khác cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch chứa 8,42 gam NaOH cô cạn dung dịch thu sau phản ứng lại 14,72 gam chất rắn khan Biết gốc axit Y có số nguyên tử cacbon nhiều gốc axit X Tỉ lệ mol nX : nY A.3 : B : C : D : Câu 39: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO 3)2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 0,725 mol H 2SO4 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 90,400 gam muối sunfat trung hòa 3,920 lít khí Z (đktc) gồm hai khí N H2 Biết tỉ khối Z so với H2 33/7 Phần trăm khối lượng nhôm hỗn hợp X gần với giá trị sau ? A 14,15% B 13,0% C 13,4% D 14,1% Câu 40: Hỗn hợp X gồm C3H7COOH, C4H8(NH2)2 HO-CH2-CH = CH- CH2-OH Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X , sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) thấy tạo 20 gam kết tủa dung dịch Y Đun nóng dung dịch Y thấy xuất kết tủa Cô cạn dung dịch Y nung nóng chất rắn thu đến khối lượng khơng đổi thu 5,6 gam chất rắn Giá trị m A 8,2 B 8,8 C 5,4 D 7,2 HẾT HƯỚNG DẪN GIẢI THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 MƠN HĨA Thời gian : 50 phút Câu 1: Trong số kim loại sau kim loại có tính dẻo A Ag B Au C Al D Pt Câu 2: Trong số kim loại Na, Mg, Al, Fe, kim loại có tính khử mạnh A Fe B Mg C Al D Na Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 6,44 g kim loại kiềm R nước thu dung dịch X 3,136 lít khí (đktc) Kim loại A Li B Na C K D Cs Giải: Dễ dàng tìm kim loại Na Câu 4: Một loại nước có chứa Mg(HCO3)2 Ca(HCO3)2 loại nước gì? A Nước cứng tạm thời B Nước cứng vĩnh cửu C Nước cứng toàn phần D Nước mềm Câu 5: Kim loại không bị hòa tan dung dịch axit HNO đặc, nguội tan dung dịch NaOH A Fe B Al C Pb D Mg Câu 6: Oxit lưỡng tính A Cr2O3 B MgO C CrO D CaO Câu 7: Nhận định sau sai? A Sắt tan dung dịch CuSO4 B Sắt tan dung dịch FeCl3 C Sắt tan dung dịch FeCl2 D Đồng tan dung dịch FeCl3 Câu 8: Phát biểu sau ? A sắt bị oxi hóa clo tạo thành hợp chất sắt (II) B sắt tác dụng với axit H2SO4 loãng, HCl tạo thành hợp chất sắt (III) C hợp chất sắt (II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III) D hợp chất sắt (III) bị oxi hóa thành sắt Câu 9: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng lấy khí thu để khử oxit kim loại Y X Y là: A đồng sắt B sắt đồng C đồng bạc D bạc đồng Câu 10; Cho dãy kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl A B C D Câu 11 Dung dịch nước vôi phản ứng với dãy chất sau ? A BaCl2, Na2CO3, Al B CO2, Na2CO3, Ca(HCO3)2 C NaCl, Na2CO3, Ca(HCO3)2 D NaHCO3, NH4NO3, MgCO3 Câu 12: Hoµ tan hoµn toµn 1.2 gam Kim loại M vào dung dịch HNO d thu ®ỵc 0.224 lÝt khÝ N2 nhÊt ë ®ktc Kim loại M : A- Mg B- Fe C- Al D- Cu Giải: n2 nhận = 10.0,01=0,1 mol NMg = 0,1/n mol  MMg=12n  n=2, M=24  Mg Câu 13: Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt CO nhiệt độ cao, phản ứng xong khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam Công thức oxit sắt dùng : A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO Fe2O3 Giải: Chọn B nO = 4,8/16 = 0,3 mol mFe = 16-4,8=11,2 gam  nFe = 0,2 mol nFe : nO = 2:  Fe2O3 Câu 14: Tỉ lệ số người chết bệnh phổi hút thuốc gấp hàng chục lần số người không hút thuốc Chất gây nghiện gây ung thư có thuốc A nicotin B aspirin C cafein D moocphin Câu 15: Vinyl axetat tên gọi A CH2=CH2COOCH3 C HCOOCH=CH2 Câu 16: Cho dãy chuyển hoá : B.CH3COOCH=CH2 D CH3-COO-C6H5 H SO 98% l� n men r� � u �Y Glucozơ ����� � X ����� 170o C Chỉ xét sản phẩm Y dãy chuyển hố A khí etilen B đimetyl ete C ancol etylic D axit axetic Câu 17: Este sau thủy phân môi trường axit cho hỗn hợp chất hữu tham gia phản ứng tráng bạc? A CH3COOC2H5 B HCOOCH=CH2 C HCOOC3H7 D CH3COOC6H5 Câu 18: C7H9N có đồng phân thơm? A B C D Câu 19: Trong chất đây, chất glixin? A H2N-CH2-COOH B CH 3–CH(NH2)–COOH C HOOC-CH2CH(NH2)COOH D H2N–CH2-CH2–COOH Câu 20: Cho 22,25 g hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 100 ml B 150 ml C 400 ml D 250 ml HDG: Chọn đáp án B 22, 25 � nX   0, 25 HCl � ��� 0, 4.1  0, 25  V � V  0,15(lit)  150(ml) 89 Ta có : � � n NaOH  1.V � Câu 21: Tơ đươc sản xuất từ xenlulozơ A Tơ nilon-6,6 B Tơ tằm C Tơ capron D Tơ visco Câu 22: Cho dãy chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, glucozơ Số chất dãy phản ứng với NaOH (trong dung dịch) A B C D Câu 23 Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO sinh hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi thu 10 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam Tính a A 13,5 gam B 15,0 gam C 20,0 gam D 30,0 gam Giải: Chọn B Ta có : 3,4 = 10 – mCO2  mCO2 = 6,6  nCO2 = 0,15 mol  a = (0,15/2) x 180x100/90= 15 gam Câu 24: Phát biểu sau đúng? A Este isoamyl axetat có mùi chuối chín B Etylen glicol ancol no, đơn chức, mạch hở C Axit béo axit cacboxylic đa chức D Ancol etylic tác dụng với dung dịch NaOH Câu 25: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3 ; 0,1 mol CuCl2 0,15 mol HCl ( điện cực trơ , màng ngăn xốp) với dòng điện I = 1,34A 12 Khi dừng điện phân khối lượng catot tăng : A 6,4g B 11,2g C 9,2g D 7,8g Giải: Chọn D Catot : Fe3+ + 1e  Fe2+ Cu2+ + 2e  Cu 2H+ + 2e H2 Fe2+ + 2e  Fe , ne trao đổi = 0,6 mol => Theo thứ tự sau phản ứng có : 0,1 mol Cu 0,025 mol Fe => mtăng = 0,1.64 + 0,025.56 = 7,8 g Câu 26: V lít khí CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu 10 gam kết tủa Tính V A 1,12 lít 4,48 lít B 2,24 lít 4,48 lít C 3,36 lít 2,24 lít D 1,12 lít 2,24 lít Giải: Chọn B TH1; nCO2 = nCaCO3 = 0,1 mol TH2: nCO2 = nOH- - nCaCO3 = 0,15.2 – 0,1 =0,2 mol Câu 27: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 lỗng (dư), thu 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m A 38,72 B 35,50 C 49,09 D 34,36 Giải: Chọn đáp án A Fe: x mol HNO3 ,du NO:0,06 � 11,36 gam � ���� � Fe(NO3 )3 : x =0,16 ۴ m = 0,16 242=38,72g O: y mol � 56 x  16 y  11, 36 � � x  0,16; y  0,15 � x  y  0, 06 �3 � Câu 28: Có nhận xét sau: 1; Các kim loại Na Ba kim loại nhẹ 2;Độ cứng Cr> Al 3;Cho K vào dung dịch CuSO4 tạo Cu 4;Về độ dẫn điện: Ag>Cu>Al 5; Có thể điều chế Mg cách cho khí CO khử MgO nhiệt độ cao Trong nhận xét số nhận xét là: A.3 B.4 C.5 D.2 Giải: 1; Các kim loại Na Ba kim loại nhẹ.(Sai – Ba không nhẹ) 2;Độ cứng Cr> Al(Chuẩn) 3;Cho K vào dung dịch CuSO4 tạo Cu (Sai) 4;Về độ dẫn điện: Ag>Cu>Al(Chuẩn) 5; Có thể điều chế Mg cách cho khí CO khử Mg nhiệt độ cao.(Sai) Câu 29: Cho thí nghiệm sau: 1;Cho Mg vào dd H2SO4(loãng) 2; Cho Fe3O4 vào dd H2SO4(lỗng) 3; Cho FeSO4 vào dd H2SO4(đặc ,nóng) 4; Cho Al(OH)3 vào dd H2SO4(đặc ,nóng) 5; Cho BaCl2 vào dd H2SO4(đặc ,nóng) 6; Cho Al(OH)3 vào dd H2SO4(lỗng) Trong thí nghiêm số thí nghiệm xảy phản ứng mà H2SO4 đóng vai trò chất oxi hóa là: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 30: Cho phản ứng: M + 2HCl → MCl2 + H2; MCl2 + 2NaOH → M(OH)2 + 2NaCl 4M(OH)2 + O2 + 2H2O → 4M(OH)3 M(OH)3 + NaOH → Na[M(OH)4] M kim loại sau đây? A Fe B Al C Cr D Pb Câu 31: Thủy phân 37 gam hai este công thức phân tử C 3H6O2 dd NaOH dư Chưng cất dd sau phản ứng thu hỗn hợp ancol Y chất rắn khan Z Đun nóng Y với H 2SO4 đặc 1400C, thu 14,3 gam hỗn hợp ete Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối Z : A 40,0 gam B 38,2 gam C 42,2 gam D 34,2 gam Giải; chọn B 37  0,5 � nancol  0,5 � nH2O  0,25 74 BTKL ��� � 37 0,5.40  mZ  mY  mZ  mete  mH2O  mZ  14,3 0,25.18 � mZ  38,2 neste  Ta có :  HCl  NaOH Câu 32: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin ��� � X ��� �Y Chất Y chất sau đây? A H2N-CH2-CH2-COOH B CH3-CH(NH3Cl)-COONa C CH3-CH(NH3Cl)-COOH D CH3-CH(NH2)-COONa Giải: Chọn D Các phản ứng: CH3 – CH(NH2) – COOH + HCl  CH3 – CH(NH3Cl) – COOH; CH3 – CH(NH3Cl) – COOH + 2NaOH  CH3-CH(NH2)-COONa + NaCl + H2O;  Đáp án D Câu 33: Hỗn hợp X gồm este đơn chức Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 thu 43,2 gam Ag Cho 14,08 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu hỗn hợp muối hai axit đồng đảng kết tiếp 8,256 gam hỗn hợp hai ancol no hở đồng đẳng liên tiếp A, B ( MA < MB) Công thức ancol (A) A CH3OH B C2H5OH Giải: Chọn B Do este tác dụng với AgNO3/NH3 C C3H7OH � HCOOR1 � 0,5 mol � �� � 0,4 mol Ag � HCOOR : 0, mol CH 3COOR � RCOORx ( với R = 0,2.H + 0,3.CH3):0,5 = 9,4 ; Rx trung bình R1 R2) Dùng phương pháp đổi góc KOH 9,4COORx ��� HORx � 14,08 gam 8,256 gam Mol HO R x  14, 08  8, 256  0,16 mol 9,  44  17 D C4H9OH MRx = 8,256:0,16 = 51,6 Suy Rx = 51,6-17 = 34,6 C2H5- (29) < 34,6 < C3H7- (43) Vây: (A) là C2H5OH Câu 34: Phát biểu sau sai? A Poli(metyl metacrylat) dùng để chế tạo thủy tinh hữu B Cao su buna−N thuộc loại cao su thiên nhiên C Lực bazơ anilin yếu lực bazơ metylamin D Chất béo gọi triglixerit triaxylglixerol Câu 35: Cho este :etylfomat(1),vinyl axetat (2),triolein (3),metylacrylat(4),phenylaxetat (5).Dãy gồm este phản ứngđượcvới dungdịch NaOH (đun nóng) sinh raancol A (1), (2),(3) C (2), (3), (5) B (1),(3), (4) D (3), (4),(5) Câu 36: Hỗn hợp X gồm HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 CH3CH(OH)COOH Đốt cháy hồn tồn X cần V lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào lượng dư nước vôi thu 50 gam kết tủa Giá trị V A 7,84 lít B 16,8 lít C 11,2 lít D 8,40 lít Giải: Chọn đáp án C Số H X gấp đôi số C, O Do ta có cơng thức trung bình CnH2nOn: n� ng n CO2  n OPh�  0, � V  0,5.22,  11, 2(lit) Câu 37: Hỗn hợp A gồm CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 có % khối lượng S 22% Lấy 50 gam hỗn hợp hòa tan vào nước cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu kết tủa B Lọc nung B khơng khí đến khối lượng khơng đổi chất rắn D Dẫn luồng khí CO dư qua D nung nóng đến phản ứng hồn tồn ta m gam chất rắn E Giá trị m A 20 B 19 C 17 D 18 Giải: Chọn C Cu (OH ) � CuSO4 � � � hoø a o nướ c;+NaOH vừ a đủ A � FeSO4 ��������� B �Fe(OH ) �Fe ( SO ) �Fe(OH ) 3 � � loïc, nung khô ng khí B �������� Cu �CuO  COdu � D� ���� E � � mE  m �Fe �Fe2O3 ion kim loại (A) %mS = 22% → mS = 11 gam  nS = 0,34375 mol = nSO42-  mSO42- = 33 gam →mion kim loại A = 17gam Vây m=17(g) Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai este X, Y đồng phân cần dùng 22,4 gam O 2, thu 13,44 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H2O Mặt khác cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch chứa 8,42 gam NaOH cô cạn dung dịch thu sau phản ứng lại 14,72 gam chất rắn khan Biết gốc axit Y có số nguyên tử cacbon nhiều gốc axit X Tỉ lệ mol nX : nY A.3 : B : C : D : Giải: Chọn A este no, đơn chức mạch hở Dùng tăng giảm khối lượng có (68 – 40)a + (82 – 40)b = 14,72 – 8,42 = 6,3 Câu 39: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO 3)2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 90,400 gam muối sunfat trung hòa 3,920 lít khí Z (đktc) gồm hai khí N2 H2 Biết tỉ khối Z so với H2 33/7 Phần trăm khối lượng nhôm hỗn hợp X gần với giá trị sau ? A 14,15% B 13,0% C 13,4% D 14,1% Giải: Chọn C - Hỗn hợp Z gồm N2 (0,05 mol) H2 (0,125 mol) - Khi cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng, ta có : BTKL ��� � nH2O  mX  98nH2SO4  mZ  mY 2n  2nH2  2nH2O  0,5mol � nNH4  H2SO4  0,05mol 18 - Xét hỗn hợp rắn X ta có : BT:N ��� � nFe(NO3)2  2nN2  nNH4  0,075mol nZnO  2nH2SO4  12nN2  2nH2  10nNH4  0,05mol 2 24nMg  27nAl  mX  180nFe(NO3)2  81nZnO  12,45 � �nMg  0,35 0,15.27 � �� � %mAl  100  13,5 + � BT:e ��� � 2n  3n  10n  2n  8n  11 ,15 n  0,15 30  Mg Al N H Al � 2 � NH4 Câu 40: Hỗn hợp X gồm C3H7COOH, C4H8(NH2)2 HO-CH2-CH = CH- CH2-OH Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X , sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) thấy tạo 20 gam kết tủa dung dịch Y Đun nóng dung dịch Y thấy xuất kết tủa Cơ cạn dung dịch Y nung nóng chất rắn thu đến khối lượng không đổi thu 5,6 gam chất rắn Giá trị m A 8,2 B 8,8 C 5,4 D 7,2 Giải: chọn B Nhận xét: + M C3H7 COOH  M C4H8 ( NH )2  M HO CH CH CH CH OH  88 + Các chất hỗn hợp X chứa C � �CaCO3 : 0, 2(mol) � Ca(OH)2 CO ���� �� co� ca� n, t0 dd Y Ca(HCO3 ) ���� � 0,1(mol) CaO � Ta có: n Ca (HCO3 )2  n CaO  0,1(mol) BTNT C: n CO2  0,  0,1.2  0, 4(mol) � n X  0, n CO2   0,1(mol) 4 Vậy m = 0,1.88 = 8,8g Hết ... A 0 ,50 B 0, 45 C 0,60 D 0 ,55 Cho 3,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 O2 phản ứng vừa đủ với 5, 55 gam hỗn hợp Y gồm Mg Al, thu 15, 05 gam hỗn hợp Z Phần trăm khối lượng Mg Y là: A 51 , 35% B 75, 68%...  3,  0, 15. 12  0, 15. 2 = 0, 05 mol → nC = 0, 15 :0, 05 = 16.2 X C3H6O2 Phần 2:Bảo toàn khối lượng → mancol= 3,7 + 3,92 - 5, 32 = 2,3 gam → Mancol = 2,3 : 0, 05 = 46 → C2H5OH → X HCOOC2H5 Câu 33:... 0, 15 Cho 3,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 O2 phản ứng vừa đủ với 5, 55 gam hỗn hợp Y gồm Mg Al, thu 15, 05 gam hỗn hợp Z Phần trăm khối lượng Mg Y là: A 51 , 35% B 75, 68% C 24,32% D 48, 65% Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 DE THI HK2 HOA 12 , 5 DE THI HK2 HOA 12

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay