Hoa hoc HDC thi vao 10 2017

6 46 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:35

so crAo DUC vA DAq srNH LoP 10 rHPT NAwI Hec 2oL6 :20! r4o rrn ruvEN rimr rnar NcwEN rntlc oB cniNn cnuYtN nnON THI: HOe HQC Thdi gian lim bii:150 phrit (khdng tC AOi gian giao de) Ciu 1: 1t,S AiOm; Hoan thenh PTHH theo c6c so dd sau, chi 16 circ chdttu Xr diSn Xs : ) Yr+ COz+ NaCl AlCls * X1 Xz + Xs -1 412(SO+)3 + Na2SOa + HzO Xr + Xl+ CO2 + """' Xz+Ba(OFI)z+fu+HzO X1+NaOH+Xs+HzO BaSon' cap ctr6t ran riOng biet sau : KCl, KzCor, KzSo+, BaCo3, -Iern C6 il t o" triiui *6iorr#rhaa xiy PTttrI c6c vitit ,ililth,i, t av ,na" bi67 c6c ch6t ran trcn chi ttugc dung hd"hd, IID: AlClg + 3NaHCOr+ (xr) zii(om, Al(OH)r{ + 3COzf +:NaCl Cx, + 6NaHSo++ A1z(sou)3 + 3Na2Soa + 6Hzo Cx3) NaHCOs + NaHSO+ -+ COzt + Na2SO4 + H2O Ba(AlO 2)2 + +H2O 2Al(OfDr + Ba(OfD2 + NaHCOs + NaOH + (&) NazCOl + H2O (xs) ttanh diu' Z.LdymQt it mSi chi6t nCn cac'-6ng nehigm kh6c c6 ru2 chitlfiong tan h Bacor vi Baso+' nhan ta dA,, 6c - cho nu6c t6n 1on,1l6],6g6"g "gr,ieriva ,h#;r" ih6"s-fu rcn, 5r,g nenie- nao ch6t r'in tan, ong tI6 - suc colvio ; i;s-;;h|9[-;f6; ftmg BaCO3.Ong'cdn lPi li BaSO+ CO2 + H2O + BaCOr+ Ba(HCOg)z mn luqt voi dung dich chria chf,t - L6y dung dich Ba(HCOs)zvua thu duo c-& t6n cho t6c dlrng KCl, KzCOr, KzSOe ;6;" ,-f,i6 kh6ng c6 hiQn tuqng gi ld 6ng nghiQm chira KCI' + z ileighiem ttr6y xu6t hign ktit tua chrla KzCOs vd KzSOa' Ba(HCOr)z + KzCOs -+ BaCOg J + 2KHCOT 6ng,rn?il:fu?IJr,YfJu],??i.o,.,",1,frff:i?.u'1p wru6ng sec coz vio chit ban d6u iaEcor Orig nghieir Jo" iai chta h6a ch6t ban ttiu h6a chda ktit tua Bacor, Ba(HCOg)z COz + HzO + BaCOr _ nehi€m d6 Ii Kzso+' + Ciu 2: (1,5 ili6m) g6m : CuO, Al2O3 vi biy phuong phip h6a hqc dC tach ri6ng ttng oxit ktr6i h$n hqrp , FezOr Vii5t cac PTItr{ xiY Tdnh HD: ffi-U6n hqp vio dung dich NaOH du' Chi c6 AlzOa phan img: AlzOt + 2NaOH Lgc 16y ch6t ran kh6ng tan li CuO, FezO3 vi + 2NaA1O2+H2O dung dlch nudc lqc A' Nung n6ng ch6t ran rdi khrl bang t6ch cho lu6ng Hd hoflc ran g6m zkimlo4i Cu, Fe ]HrL CuO+ Fe2o3 - co) du di qua ta thu du-o c h6n hqp ch6t Cu + HzO + 3Hz " > 2Fe + 3Hzo Hoi tan h5n hqp kim loai blng dung dich anit HCl ( du) ' Xiryraphanimg: Fe + 2HCl + FeClz + Cu kh6ng phan rmg Lqc 6y Cu vi H1 dung dich nu6c lgc B' + Or* Cu tong khdng d nhiet dQ cao ta duo c CuO : 2Cu Nung '-'L6i-J""g Aittg tfti Oro cho t6c dung vOi aa NaOH du-+ thu FeClz - Lgc 6y tet ma Fe(OFI)z vi + NaOH nung ktr6ng + kfii + Oz+ NaCl d nhiet dQ cao ta thu du-o c Fe2O3 2HzO - Th6i tu tt rttin du Coz dung dich A thu cao thu du-cYc AlzO: NaAlOz +COz+ ZHzO 2CuO tiSt tua Fe(OH)z Fe(OH)zJ + j+ 2Fe(Of!3 -$ FezO: + 3HzO 4Fe(OFDz clu-o c duo c kct 4Fe(OtI)r A(orDr Lqc kist tua vi , -+A1(Otf3l nung d nhiet d0 + NaHCOs 2N(OrDrJ+AlzOr + 3HzO' B phan Nung chi*rhnf o orrie, dQ cao thu duo.c i',Artri^Q mnu tr[ng vi C kh61s.P* tha] gng milh ligt voi nu6c tpo thenh dung dich D hm h61e nhgnolphtalei Khi C lim vdn cfuc dung E oici p I(hi cho B tac dgng voi cacbonb oniet iQ cao,thi thu duo c chAt E vi giii ph6ng F Cho 0) D[t x, y ldn lugt li sd mol ctra M; Al 6,36 gamhh X Theo bii ta c6: M'x + 27 'Y = 5'36 (I) uiju + 2wro n =o,Zbmol n2=4'928 2214 xlT + 3yl2 =0,22 =2 x + 3y =0,44 GD Tt(1), (2),(3),(4)tac6 nBoso -(lHz =0,22mo| < =)l[Busoo =0,22 '233 = 5l'268 54'389 Trong kdt ttra c6 A1(OH)r: =2 = 0,04mo1 ffiu(orr), = 54'38 - 5L'26 = 3'l2g =)rlat(on)' =3,12fi8 TU (1), (2) nn, Theo (5) c6 - n^,o* bi hon tan = rl,on = x =>tre1(oH), ksttie = Y 0,04 @) x= K= 0,08 Tt (I), (tr), (m) c6 hQ: [tr't.x + 27.v = $,36 -lv = o,tz * + 3Y =0,44 => [- x = 0,04 Vfly kim lo4i kidm M U=rg li Kali (K) th@6 vio = 3,481174 = 0,02mo1 Theo dA:n*zson Sau tiri thcm c6: n^r,ro,), = 0,06mol =;, nKrson = 0'04 * 0'O2= 0'06mol =) [Ir 1116 tdt ti*= 56,88 * 0'06'17 - 0'06342 = 25'929 =)(Igrekdt *=25,92118 = 1,44mol CT cfra tinh thd mudi k6p c6 dqng:aKrso4'bAlr(Soil'cHrO C6 a : b : c = 0,06 : 0,06 : 1,44= t : L :24 Viy CT cira mudi k6p li: KrSO4.AI{SO4)3'24H2O Cf,u 6: (2,0 ili6m) Cho 14,3 gamhdn hqp A gdm ancol dcrn chrtc phan b[ng nhau: vi ub (0,9 + 0,45) 18 = 24,3 Truirng hop 2l flncoo, =0,3mol ) frnon = 0,45mol + 3n *2m:9 + n= 1,m=3 :0'45mol s lL' A :[cntoru ^ =32.0,45+(68+r).0,3 - lcr[,or:o,3mol=!*, (loAi vi di6u kiQn r = 38,1 32'3 = 6) :: .H6t '- * ! ) r =ll ... siit oxit ngrri ta ti6n henh cac thi nghiQm sau: Thi ngbiQn 1: Hda hn 8,08 gam b6J cua h5n hqp tuong HCI1,32M (du), thu ttugrc 0,,148 lit d DKTC vidurg diphA: Thi nghigm 2: Cho dyng qiSh A tric... cfuc dung E oici p I(hi cho B tac dgng voi cacbonb oniet iQ cao ,thi thu duo c chAt E vi giii ph6ng F Cho t (1) 2y) FeCl2+Qy - 2x) FeCl3 + y - Khitho6t rasauthinghiQm I li:0,448 litH2tuong,hrg
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoa hoc HDC thi vao 10 2017, Hoa hoc HDC thi vao 10 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay