Hoa hoc thi vao 10 nam 2017

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:35

so crAo uqg vA DAg rAo THI TUytN uNu Lop t0 TIIpr nAnc qqc zqrg- zotz TINH THAI NGUYEN ut cniNn rntlc C0u L cnuvtl,r nnON THI: HoA Hgc Thcri gian lim bii:150 phrit (L:hdng tC ttOi gian giao d0) (1,5 tti6m) Hodn thintr PTIIH theo c6c so dd sau, chi rO c6c chat tri AlCl3 -r-X1-+ X2 + CO2 x2 + x3 -+ Alz(so4)3 Xl + X3-+ -1- Xr d6n Xs : * NaCl Na2son + H2o CO2 + X2 + Ba(OH)z-+ X4 + fI2O X1 + I{aOF{ -+ X5 + H2O C6 lq h6a cn6t Ui mAt nh6n cht?a cac ch6t raru ri6ng biQt sau : KCl, KzCO:, KzSO+, BaCO3, BaS0+ Chi ,fruqc clung hba ch6t ldm thuSc th{r, hdy nhftr bi6t cdc chdt rin tr6n Viiit crflc PTHH xiy C{u-2-r (I,5 cli0n:) Trinh bdy phuotrg phdp h6a hqc dd tacn ri0n1g ttrng oxit kft6i h6n hqp gOm : CuO, Al2O3 vd Fe2O3 Vii)t cris PTHf{ xiry Nung ch6t rtn A nhigt dQ cao thu durJc chrit r6n B mdrq tr[ne r,,i C kh6ng mdu Chrit B phin rmg mSnh liQt v6i nusc tpo thinh clung dfch D lim hOng phenolphtalein Khi C ldm vAn OUc dung dich D Khi cho B t6c dUng r,6i cacbon & nhiQt dQ cao thi thu dugc ctr6t E vd gi6i ph6ng t t i p Cho E phAn img vdi nu6c thi thu dugc SOng miu G OOt chay G thu dugc nudc vi C X*c dinh cdc chdtA, B, C, D, E, F, G vd viOt c6c PTFIH xiy e6u-3: (tr,S di6m) t Vii5t c6c PTFIH xay ratheo so d0 sau, ghi ro iiiAu kien phan ung (n6u c6) (I\46i mui tdn chi dugc virit m0t PTI{l:l) ,, ^fi Xr -i"X2y>Xs \ -** X+ Cao su Buna PEI ,-ttra gi6t ring Xr ch6t H hqp chtit ohi6m chri yiSu frong thdnh phAn thi€n nhi€n X2,Ya,X4, X5, & li cac htu co 2" i.{hAn bi6t c6c khf sau dwg c6c lg ri€ng bi6t bi m6t nhan barg phuong ph6p ho6 hqc: cacbonnic, etilen, axetilen, metan CAu 4: (2,0 di6m) E6 phfin tich h6n hqp bgt gdm sft vi sit cxit nguli ta ti6n henh cac thi nghi$m sau: Thf nghiQm 1: H&a tan 8,08 gam bQt cua h6n hqp ndy tong HCI 1,32M(du), ttru ttuqc 0,448 lit kh{ e EKTC vi dung dich A Thi nghiQm 2: Cho dung digh A F* hWrg vrii dunq dich NaOH du, dun n6ngF*g kh6ng khf, lpc k6t tua vi nung d nhi$t d$ cao d6n lehdi luqmg khdng tl6i thu dugc 8,8 gam san ph6m a Tinh *dnh phAn phan u"am vA Hr6i lirqng cua cdc chf;t cti bong h6n hq'p ban diu b X6c dinh cdngthfc siit oxit e Tinh tiio tich clung dictr HCl t6i thieu t-.an dung thi nghiQm eEsS: (1,5 di6m) H6n hq,I: rfn X gdm nh6m vd kim lo$ ki€m M" Floi tan hodn todn 6,36 garn X (chi luqng vua ddr d,ung dicf, axit HzSOa lo6ng thu duryc 4,928lit Hz & DKTC vi dung dich Y tdi cho sunLfat ir"g hod) Cho Y tac dlrng vcri lu,pg vira dri dung dich Ba(oH)2 tira !6c sunfat chuy6n htit thlnkr ktit tua thi thu duqc 54,38 gam k€t *6;;;6i a.Xdc dinh kim loPi IU b Cho th6rn 3,4g gam mu6i hd2SO4 vdo dung dich Y thu rlugc diing dich Z Tiiin hinh ki5t tinh a- ifra, il;g oirh Z thu duqc 56,88 g"* tinh thA muOi kdp c6 cdng thirc dang aM,SOo.bAl2(,SO4h.cH2O X6c dinh c6ng thric cira tinh thc mu6i kep Ciu 6: (2,s ilii6m) Cho 114,3 gam h6n hqp A gom ancol don chfc vd tliinh phAn bilng nhau: I axit cacboxylic dcn chric Chia A - Phin 1r T5c rlpng hiit vOi Na, thu duo.'c 8,4 iit H2 d DKTC' - PhAn 2: I)Ot,;6f"'i hodn toin thu dugc 59,'$ gam CO2 vd b gam FI2O' - phfin 3: Thir:o hign phfrn ring este hda nudc sinh ra" vdi hiQu su6t 60% Sau phan rmg thAy c6 3,24 gam t" X6c dinh c6ng thirc phAn tft" viot cOng thuc c6u tpo cria cilc eh6t h6n hqtp A vd cria este tpo ' Tinh b Al: 27; Fe = 56; Ctt: 54; Mg: 24; Co: 40; Ba = 137; C : 12; ii' = l; O ': 16;5 - 32' tt|'kh6i: lr{a: 23; K-: 39; tsi6r nguydn Cdc ch* viit tiit:PTF{H: phuong trinh h6a hqc; DKTC: 3i$u kion tieu chu6n' gi thant) (Thi stuh kh6n2t dugc s* rt4ng bat ki tdi ii€u ndo Gidm thi coi thi khdng gidi tlztclt Hg vi t6n thi sinh:.", ^' i.i ,.e.n $ei.D.n., , " Chir kI gidrn thi s{i "SBD:"""""""""6""""r""'s Chir k{ gi6m thi s6 2 ... tieu chu6n' gi thant) (Thi stuh kh6n2t dugc s* rt4ng bat ki tdi ii€u ndo Gidm thi coi thi khdng gidi tlztclt Hg vi t6n thi sinh:.", ^' i.i ,.e.n $ei.D.n., , " Chir kI gidrn thi s{i "SBD:"""""""""6""""r""'s... 59,'$ gam CO2 vd b gam FI2O' - phfin 3: Thir:o hign phfrn ring este hda nudc sinh ra" vdi hiQu su6t 60% Sau phan rmg thAy c6 3,24 gam t" X6c dinh c6ng thirc phAn tft" viot cOng thuc c6u tpo cria... bong h6n hq'p ban diu b X6c dinh cdngthfc siit oxit e Tinh tiio tich clung dictr HCl t6i thieu t-.an dung thi nghiQm eEsS: (1,5 di6m) H6n hq,I: rfn X gdm nh6m vd kim lo$ ki€m M" Floi tan hodn todn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoa hoc thi vao 10 nam 2017, Hoa hoc thi vao 10 nam 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay