on thpt quoc gia

52 56 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:33

TRAC NHIEM VAT LY 11 ON THI TOT NGHIEP QUOC GIA (2017-2018) Chương I: ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG I Tóm tắt lý thuyết: Các cách nhiễm điện cho vật: Có cách nhiễm điện cho vật nhiễm điện do: cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng Hai loại điện tích tương tác chúng: - Có hai loại điện tích điện tích dương điện tích âm - Các điện tích dấu đẩy nhau, trái dấu hút Định luật Cu – lơng: Lực hút hay đẩy hai điện tích điểm có phương trùng với đường nối hai điện tích điểm, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng F k q1q2 r2 k: 9.109 N.m2/C2; ε: số điện môi môi trường Thuyết electron: thuyết dựa vào cư trú di chuyển electron để giải thích tượng điện tính chất điện vật gọi thuyết electron Định luật bảo tồn điện tích: Trong hệ cô lập điện, tổng đại số điện tích khơng đổi Điện trường: a) Khái niệm cường độ điện trường: Điện trường môi trường (dạng vật chất) bao quanh điện tích gắn liền với điện tích Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt b) Cường độ điện trường: - Cường độ điện trường điểm đặc trưng cho tác dụng lực điện trường điểm Nó xác định thương số lực điện tác dụng F tác dụng lên điện tích thử q (dương) đặt điểm độ lớn q - Đặc điểm véc tơ cường độ điện trường + Điểm đặt: Tại điểm xét + Phương chiều: phương chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương đặt điểm xét + Độ lớn: E = F/q (q dương) - Đơn vị: V/m c) Cường độ điện trường gây điện tích điểm Q: - Biểu thức: E kQ r - Chiều cường độ điện trường: hướng xa Q Q dương, hướng phía Q Q âm d) Nguyên lí chồng chất điện trường: Cường độ điện trường điểm tổng véc tơ cường độ điện trường thành phần điểm Đường sức điện: a) Khái niệm: Đường sức điện đường mà tiếp tuyến điểm giá véc tơ cường độ điện trường điểm -1- b) Các đặc điểm đường sức điện - Qua điểm điện trường vẽ đường sức mà - Đường sức điện đường có hướng Hướng đường sức điện điểm hướng cường độ điện trường điểm - Đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín - Quy ước: Vẽ số đường sức tỉ lệ với cường độ điện trường điểm Điện trường đều: - Là điện trường mà véc tơ cường độ điện trường có hướng độ lớn điểm - Đường sức điện trường đường song song cách Công lực điện: -Công lực điện trường dịch chuyển điện tích điện trường khơng phụ thuộc vào hình dạng đường mà phụ thuộc điểm đầu, điểm cuối đường -Biểu thức: A= qEd 10 Thế điện tích điện trường: - Thế điện tích q điện trường đặc trưng cho khả sinh cơng lực điện trường Nó tính cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích đến điểm chọn làm mốc (thường chọn vị trí mà điện trường khả sinh cơng) - Biểu thức: WM = AM∞ = VM.q 11 Điện thế: - Điện điểm điện trường đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường khả sinh cơng đặt điện tích q Nó xác định thương số công lực điện tác dụng lên q q dịch chuyển từ điểm vơ cực - Biểu thức: VM = AM∞/q - Đơn vị: V ( vôn) 12 Hiệu điện thế: - Hiệu điện hai điểm M, N điện trường đặc trưng cho khả sinh công lực điện trường di chuyển điện tích điểm từ M đến N Nó xác định thương số cơng lực điện tác dụng lên điện tích q di chuyển từ M đến N độ lớn điện tích q - Biểu thức: UMN = VM – VN = AMN/q - Đơn vị: V (vôn) 13 Liên hệ cường độ điện trường hiệu điện thế: U = E.d 14 Tụ điện: - Tụ điện hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần ngăn cách với lớp chất cách điện - Tụ điện phẳng cấu tạo từ kim loại phẳng song song với ngăn cách với điện môi - Điện dung đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện Nó xác định thương số điện tích tụ hiệu điện hai - Biểu thức: Q C U - Đơn vị điện dung Fara (F) Fara điện dung tụ điện mà đặt vào hai tụ điện hiệu điện 1V hiệu điện tích 1C II Câu hỏi tập: -2- Bài ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LÔNG Trong cách sau cách làm nhiễm điện cho vật? A Cọ vỏ bút lên tóc B Đặt nhanh nhựa gần vật nhiễm điện C Đặt vật gần nguồn điện D Cho vật tiếp xúc với viên pin Trong yếu tố sau: I- Dấu điện tích II- Bản chất chất điện mơi III- Độ lớn điện tích IV- Khoảng cách điện tích Véctơ lực tương tác điện tích điểm đứng yên phụ thuộc vào A II IV B I, II IV C II, III IV D I,II,III IV Điện tích điểm A vật có kích thước nhỏ B điện tích coi tập trung điểm C vật chứa điện tích D điểm phát điện tích Về tương tác điện, nhận định đây, nhận định sai A Các điện tích loại đẩy B Các điện tích khác loại hút C Hai nhựa giống nhau, sau cọ xát với len dạ, đưa lại gần chúng hút D Hai thủy tinh sau cọ xát vào lụa, đưa lại gần chúng đẩy Có vật mang điện tích A, B, C, D Biết vật A đẩy B hút C,và C đẩy D Biết vật A nhiễm điện âm Vậy vật B, C, D nhiễm điện ? A A âm, B âm, C dương, D dương B A âm, B âm, C âm, D dương C A âm, B âm, C dương, D âm D A âm, B âm, C âm, D âm Nhận xét không điện môi A Điện môi môi trường cách điện B Hằng số điện môi chân không C Hằng số điện môi môi trường cho biết lực tương tác điện tích mơi trường nhỏ so với chúng đặt chân không lần D Hằng số điện mơi nhỏ Cho điện tích có độ lớn khơng đổi, đặt cách khoảng không đổi Lực tương tác chúng lớn đặt A chân không B nước nguyên chất C dầu hỏa D khơng khí điều kiện tiêu chuẩn Trong vật sau khơng có điện tích tự do? A niken B khối thủy ngân C chì D gỗ khơ -4 Hai điện tích điểm trái dấu có độ lớn 10 /3 C đặt cách m parafin có điện mơi chúng A hút lực 0,5 N B hút lực N C đẩy lực 5N D đẩy lực 0,5 N -4 10 Hai điện tích điểm độ lớn 10 C đặt chân không, để tương tác lực có độ lớn 10-3 N chúng phải đặt cách A 30000 m B 300 m C 90000 m D 900 m -3- 11 Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏa có số điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích A hút lực 10 N B đẩy lực 10 N C hút lực 44,1 N D đẩy lực 44,1 N 12 Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí lực tương tác Cu – lơng chúng 12 N Khi đổ đầy chất lỏng cách điện vào bình lực tương tác chúng N Hằng số điện môi chất lỏng A B 1/3 C D 1/9 13 Hai điện tích điểm độ lớn đặt cách m nước nguyên chất tương tác với lực 10 N Nước nguyên chất có số điện mơi 81 Độ lớn điện tích A C B 9.10-8 C C 0,3 mC D 10-3 C 14 Hai cầu nhỏ có điện tích q1 = -10-8 C, q2 = 4.10-8 C đặt cách mm chân không Lực tĩnh điện hai cầu A F = 0,01N B F = -0,01N C F = 0,001N D F = 0,1N 15 Hai điện tích điểm trái dấu, độ lớn 2.10-7C đặt điện môi đồng chất có  = Hút lực 0,1 N khoảng cách điện tích A 2.10-2 cm B cm C 3.10-3 cm D cm 16 Cho hai điện tích điểm có độ lớn đặt khơng khí cách 30cm hút lực 10 N độ lớn điện tích A 10 – C B 10 – C C 10 – C D 10 – 10 C 17 Hai điện tích điểm đặt chân không cách khoảng r1 = cm Lực đẩy chúng F1 = 1,6 10 – N Để lực tương tác hai điện tích F2 = 2,5 10 – N khoảng cách chúng A 1,6 m B 1,6 cm C 1,28 m D 1,28 cm 18 Hai điện tích có độ lớn, trái dấu, chúng hút lực 10 – N Khi rời xa thêm đoạn mm, lực tương tác chúng 2,5 10 – N Khoảng cách ban đầu chúng A mm B mm C mm D mm –9 19 Hai cầu kim loại mang điện tích q1 = 2.10 C q2 = 4.10 – C đặt khơng khí cách khoảng d chúng đẩy lực 4.10 – N Nếu cho chúng tiếp xúc sau tách khoảng d lúc ban đầu chúng A hút lực 4,5.10 – N B đẩy lực 4,5.10 – N C hút lực 8,0.10 – N D đẩy lực 2,0.10 – N 20 Hai cầu nhỏ mang điện tích q1 = –3.10 – C q2 = 6.10 – C hút lực 1,6 10 – N Nếu cho chúng chạm vào đưa trở vị trí ban đầu A hút lực 2,0.10 – N B đẩy lực 2,0.10 – N C không tương tác D đẩy lực 2,0.10 – N 21 Hai cầu nhỏ mang điện tích trái dấu q q2 (q1 = –4q2), đặt A B cách khoảng 4a khơng khí Đặt điện tích điểm Q đoạn AB, cách B khoảng a Lực tổng hợp q1 q2 tác dụng lên Q có đặc điểm A Ln hướng A B Ln hướng B -4- C Luôn không D Hướng A, Q trái dấu với q1 22.Đặt điện tích điểm q 4q A B cách 30 cm Hỏi phải đặt điện tích thử điểm M đoạn AB, cách A để đứng yên? A 7,5 cm B 10 cm C 20 cm D 22,5 cm 23 Đặt điện tích điểm q –4q A B cách 12 cm khơng khí Hỏi phải đặt điện tích thử Q vị trí đường thẳng AB để đứng yên? A Tại M cho MA = 12 cm; MB = 24 cm B Tại M cho MA = 24 cm; MB = 12 cm C Tại M cho MA = cm; MB = cm D Tại M cho MA = cm; MB = cm THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH 1.Xét cấu tạo nguyên tử phương diện điện.Trong nhận định sau, nhận định không ? A Proton mang điện tích + 1,6.10-19 C B Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton C Tổng số hạt proton notron hạt nhân số electron quay xung quanh nguyên tử D Điện tích proton điện tích electron gọi điện tích nguyên tố Hạt nhân nguyên tử oxi có proton notron, số electron nguyên tử oxi A B 16 C 17 D Điều kiện để vật dẫn điện A vật phải nhiệt độ phòng B có chứa điện tích tự C vật thiết phải làm kim loại D vật phải mang điện tích Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A eletron chuyển từ vật sang vật khác B vật bị nóng lên C điện tích tự tạo vật D điện tích bị Trong tượng sau, tượng nhiễm điện hưởng ứng tượng A Đầu kim loại bị nhiễm điện đặt gần cầu mang điện B Thanh thước nhựa sau mài lên tóc hút vụn giấy C Mùa hanh khô, mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người D Quả cầu kim loại bị nhiễm điện chạm vào nhựa vừa cọ xát vào len Cho cầu kim loại tích điện tích điện + C, - C – C Khi cho chúng tiếp xúc với điện tích hệ A – C B – 11 C C + 14 C D + C Hai cầu kim loại giống A B đặt giá cách điện Quả cầu A có điện tích C cầu B có điện tích C Cho hai cầu chạm tách chúng Điện tích cuối cầu A A µC B µC C µC D 12 µC Chọn câu trả lời Hai cầu kích thước, ban đầu chúng hút Sau cho chúng chạm nhau, người ta thấy chúng đẩy Có thể kết luận hai cầu lúc đầu A tích điện dương B tích điện âm C tích điện trái dấu có độ lớn D tích điện trái dấu có độ lớn khác -5- Có cách nhiễm điện: cọ sát (I) tiếp xúc (II) hưởng ứng (III), Ở cách nhiễm điện có dịch chuyển electron từ vật sang vật khác? A I, II C II, III B III, I D Cả cách ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG – ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN Điện trường A môi trường khơng khí quanh điện tích B mơi trường chứa điện tích C mơi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt D mơi trường dẫn điện Cường độ điện trường điểm đặc trưng cho A thể tích vùng có điện trường lớn hay nhỏ B điện trường điểm phương diện dự trữ lượng C tác dụng lực điện trường lên điện tích điểm D tốc độ dịch chuyển điện tích điểm Tại điểm xác định điện trường tĩnh, độ lớn điện tích thử tăng lần độ lớn cường độ điện trường A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần Véc tơ cường độ điện trường điểm có chiều A chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương điểm B chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử điểm C phụ thuộc độ lớn điện tích thử D phụ thuộc nhiệt độ mơi trường Trong đơn vị sau, đơn vị cường độ điện trường A V/m2 B V.m C V/m D V.m2 Cho điện tích điểm –Q; điện trường điểm mà gây có chiều A hướng phía B hướng xa C phụ thuộc độ lớn D phụ thuộc vào điện môi xung quanh Độ lớn cường độ điện trường điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A độ lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện môi của môi trường Nếu điểm có điện trường thành phần gây điện tích điểm Hai cường độ điện trường thành phần phương điểm xét nằm A đường nối hai điện tích B đường trung trực đoạn nối hai điện tích C đường vng góc với đoạn nối hai điện tích vị trí điện tích D đường vng góc với đoạn nối hai điện tích vị trí điện tích Cho điện tích điểm nằm điểm A B có độ lớn, dấu Cường độ điện trường điểm đường trung trực AB có phương A vng góc với đường trung trực AB B trùng với đường trung trực AB C trùng với đường nối AB D tạo với đường nối AB góc 450 10 Cho điện tích điểm nằm điểm A B có độ lớn, dấu Điểm có điện trường tổng hợp -6- A trung điểm AB B tất điểm trên đường trung trực AB C điểm tạo với điểm A điểm B thành tam giác D điểm tạo với điểm A điểm B thành tam giác vng cân 11 Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm xét tăng lần cường độ điện trường A giảm lần B tăng lần C giảm lần B tăng lần 12 Đường sức điện cho biết A độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt đường sức B độ lớn điện tích nguồn sinh điện trường biểu diễn đường sức C độ lớn điện tích thử cần đặt đường sức D hướng lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc đường sức 13 Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện A Các đường sức điện trường cắt B Các đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín C Hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D Các đường sức đường có hướng 14 Điện trường điện trường mà cường độ điện trường A có hướng điểm B có hướng độ lớn điện C có độ lớn điểm D có độ lớn giảm dần theo thời gian 15 Đặt điện tích thử - μC điểm, chịu lực điện mN có hướng từ trái sang phải Cường độ điện trường có độ lớn hướng A 1000 V/m, từ trái sang phải B 1000 V/m, từ phải sang trái C 1V/m, từ trái sang phải D V/m, từ phải sang trái 16 Một điện tích -1 μC đặt chân khơng sinh điện trường điểm cách m có độ lớn hướng A 9000 V/m, hướng phía B 9000 V/m, hướng xa C 9.10 V/m, hướng phía D 9.109 V/m, hướng xa 17 Một điểm cách điện tích khoảng cố định khơng khí có cường độ điện trường 4000 V/m theo chiều từ trái sang phải Khi đổ chất điện mơi có số điện mơi bao chùm điện tích điểm điểm xét cường độ điện trường điểm có độ lớn hướng A 8000 V/m, hướng từ trái sang phải B 8000 V/m, hướng từ phải sang trái C 2000 V/m, hướng từ phải sang trái D 2000 V/m hướng từ trái sang phải 18 Trong khơng khí, người ta bố trí điện tích có độ lớn 0,5 μC trái dấu cách m Tại trung điểm điện tích, cường độ điện trường A 9000 V/m hướng phía điện tích dương B 9000 V/m hướng phía điện tích âm C D 9000 V/m hướng vng góc với đường nối hai điện tích 19 Cho điện tích điểm trái dấu, độ lớn nằm cố định A khơng có vị trí có cường độ điện trường B vị trí có điện trường nằm trung điểm đoạn nối điện tích C vị trí có điện trường nằm đường nối điện tích phía ngồi điện tích dương D vị trí có điện trường nằm đường nối điện tích phía ngồi điện tích âm 20 Tại điểm có cường độ điện trường thành phần vng góc với có độ lớn 3000 V/m 4000 V/m Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp -7- A 1000 V/m B 7000 V/m C 5000 V/m D 6000 V/m 21 Một điện tích đặt điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m Lực tác dụng lên điện tích 10 -6 N Độ lớn điện tích A q = 10 -6 C B q = 12,5 10 -6 C C q = μC D q = 1,25 μC 22.Điện tích Q = - 5.10 – C đặt khơng khí Độ lớn vectơ cường độ điện trường điện tích Q gây điểm M cách 30 cm có giá trị sau đây? A 15 kV/m B kV/m C 15 V/m D V/m 23.Hai cầu nhỏ giống hệt nhau, tích điện dấu, đặt A B Mỗi cầu gây trung điểm M cuả AB điện trường có cường độ E = 300 V/m E2 = 200 V/m Nếu cho cầu tiếp xúc đưa vị trí cũ cường độ điện trường M là: A 500 V/m B 250 V/m C 100 V/m D V/m 24.Hai điện tích điểm Q1 = C, Q2 = - C đặt hai điểm A, B cách 10cm khơng khí Tính độ lớn vectơ cường độ điện trường hai điện tích gây điểm M, biết MA = cm, MB = cm A 18,75.10 V/m B 7,2.10 V/m C 5,85.10 V/m D 6,48.106 V/m 25.Hai điện tích điểm dấu q = q2 = q, đặt A B cách khoảng 2a Xét điểm M trung trực cuả AB, cách đường thẳng AB khoảng x Cường độ điện trường M đạt cực đại A x = B x = a C x = a D x = a 26 Một điện tích q = –4 10 -9 C đặt điện mơi có số điện mơi ε = Tính cường độ điện trường M cách điện tích 15 cm A 800 V/m B 400 V/m C 200 V/m D 1600 V/m CƠNG CỦA LỰC ĐIỆN Cơng lực điện khơng phụ thuộc vào A vị trí điểm đầu điểm cuối đường B cường độ điện trường C hình dạng đường D độ lớn điện tích bị dịch chuyển Thế điện tích điện trường đặc trưng cho A khả tác dụng lực điện trường B phương chiều cường độ điện trường C khả sinh công điện trường D độ lớn nhỏ vùng khơng gian có điện trường Cơng lực điện trường khác điện tích A dịch chuyển điểm khác cắt đường sức B dịch chuyển vng góc với đường sức điện trường C dịch chuyển hết quỹ đạo đường cong kín điện trường D dịch chuyển hết quỹ đạo tròn điện trường Khi điện tích dich chuyển dọc theo đường sức điện trường đều, quãng đường dịch chuyển tăng lần cơng lực điện trường A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần 5.Nếu điện tích dịch chuyển điện trường cho tăng cơng của lực điện trường A âm B dương C không D chưa đủ kiện để xác định Công lực điện trường dịch chuyển điện tích 1μC dọc theo chiều đường sức điện trường 1000 V/m quãng đường dài m -8- A 1000 J B J C mJ D μJ Công lực điện trường dịch chuyển điện tích - 2μC ngược chiều đường sức điện trường 1000 V/m quãng đường dài m A 2000 J B – 2000 J C mJ D – mJ Cho điện tích dịch chuyển điểm cố định điện trường với cường độ 150 V/m cơng lực điện trường 60 mJ Nếu cường độ điện trường 200 V/m cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích hai điểm A 80 J B 40 J C 40 mJ D 80 mJ -8 Cho điện tích q = + 10 C dịch chuyển điểm cố định điện trường cơng lực điện trường 60 mJ Nếu điện điện tích q’ = + 4.10 -9 C dịch chuyển hai điểm cơng lực điện trường A 24 mJ B 20 mJ C 240 mJ D 120 mJ 10 Công lực điện trường dịch chuyển quãng đường m điện tích 10 μC vng góc với đường sức điện điện trường cường độ 106 V/m A J B 1000 J C mJ D J 11 Cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích 10 mC song song với đường sức điện trường với quãng đường 10 cm J Độ lớn cường độ điện trường A 10000 V/m B V/m C 100 V/m D 1000 V/m 12 Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận công 10 J Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 60 độ dài quãng đường nhận cơng A J B / J C J D 7,5 J ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ Điện đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường A khả sinh công vùng không gian có điện trường B khả sinh cơng điểm C khả tác dụng lực điểm D khả tác dụng lực tất điểm khơng gian có điện trường Khi độ lớn điện tích thử đặt điểm tăng lên gấp đơi điện điểm A khơng đổi B tăng gấp đôi C giảm nửa D tăng gấp Đơn vị điện vôn (V) 1V A J.C B J/C C N/C D J/N Trong nhận định hiệu điện thế, nhận định không là: A Hiệu điện đặc trưng cho khả sinh cơng dịch chuyển điện tích hai điểm điện trường B Đơn vị hiệu điện V/C C Hiệu điện hai điểm khơng phụ thuộc điện tích dịch chuyển hai điểm D Hiệu điện hai điểm phụ thuộc vị trí hai điểm Quan hệ cường độ điện trường E hiệu điện U hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm lên đường sức d cho biểu thức A U = E.d B U = E/d C U = q.E.d D U = q.E/q Trong điện trường đều, đường sức, hai điểm cách cm có hiệu điện 10 V, hai điểm cách cm có hiệu điện A V B 10 V C 15 V D 22,5 V -9- Chọn câu ĐÚNG Biết hiệu điện UMN = -3 V cho ta hiểu được: A VM = -3 V B VN = -3 V C VM > VN D VM < VN Giữa hai kim loại phẳng song song cách cm có hiệu điện khơng đổi 200 V Cường độ điện trường khoảng hai kim loại A 5000 V/m B 50 V/m C 800 V/m D 80 V/m Công lực điện trường dịch chuyển điện tích - μC từ A đến B mJ Hiệu điện UAB A V B 2000 V C – V D – 2000 V 10 Một electron bay từ M đến N điện trường có hiệu điện U MN = 100 V công lực điện trường A -100 eV B 1,6.10-19 eV C 100 eV D -1,6.10-19 eV TỤ ĐIỆN Tụ điện A hệ thống gồm hai vật đặt gần ngăn cách lớp cách điện B hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần ngăn cách lớp cách điện C hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với bao bọc điện môi D hệ thống hai vật dẫn đặt cách khoảng đủ xa Để tích điện cho tụ điện, ta phải A mắc vào hai đầu tụ hiệu điện B cọ xát tụ với C đặt tụ gần vật nhiễm điện D đặt tụ gần nguồn điện Trong nhận xét tụ điện đây, nhân xét không A Điện dung đặc trưng cho khả tích điện tụ B Điện dung tụ lớn tích điện lượng lớn C Điện dung tụ có đơn vị Fara (F) D Hiệu điện lớn điện dung tụ lớn Fara điện dung tụ điện mà A hai tụ có hiệu điện 1V tích điện tích C B hai tụ có hiệu điện khơng đổi tích điện C C hai tụ có điện mơi với số điện môi D khoảng cách hai tụ 1mm 1nF A 10-9 F B 10-12 F C 10-6 F D 10-3 F Nếu hiệu điện hai tụ tăng lần điện dung tụ A tăng lần B giảm lần C tăng lần D không đổi Một tụ có điện dung μF Khi đặt hiệu điện V vào tụ điện tụ tích điện lượng A 2.10-6 C B 16.10-6 C C 4.10-6 C D 8.10-6 C Đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng 20.10 -9 C Điện dung tụ A μF B mF C F D nF Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V tụ tích điện lượng μC Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng A 50 μC B μC C μC D 0,8 μC -10- A L  e I t B L = Ф.I C L = 4π 10-7.n2.V D L  e t I 15 Mét ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 H, cờng độ dòng điện qua ống dây giảm đặn từ A khoảng thời gian s Suất điện động tự cảm xuất ống khoảng thời gian A 0,03 V B 0,04 V C 0,05 V D 0,06 V 16 Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 H, cờng độ dòng điện qua ống dây tăng đặn từ đến 10 A khoảng thời gian 0,1 s Suất điện động tự cảm xuất ống khoảng thời gian A 0,1 V B 0,2 V C 0,3 V D 0,4 V Chương VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I Tóm tắt lý thuyết: Sự khúc xạ ánh sáng: Là tượng lệch phương tia sáng truyền xiên góc qua mặt phân cách hai mơi trường suốt khác Định luật khúc xạ ánh sáng: - Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới phía bên pháp tuyến so với tia tới - Với môi trường suốt xác định, tỉ số sin góc tới sin góc khúc xạ không đổi: sin i = số sin r - Tỉ số sini/sinr gọi chiết suất tỉ đối hai môi trường - Chiết suất tuyệt đối chiết suất tỉ đối mơi trường so với chân khơng Hiện tượng phản xạ tồn phần: - Phản xạ toàn phần tượng phản xạ toàn ánh sáng tới mặt phân cách hai môi trường suốt - Điều kiện xảy tượng phản xạ toàn phần + Ánh sáng truyền từ mơi trường chiết quang ( có hướng sang mơi trường chiết quang hơn) + Góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần II Câu hỏi tập: Bài 26 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt C ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt D ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Trong nhận định sau tượng khúc xạ, nhận định không A Tia khúc xạ nằm môi trường thứ tiếp giáp với môi trường chứa tia tới B Tia khúc xạ nằm mặt phảng chứa tia tới pháp tuyến C Khi góc tới 0, góc khúc xạ D Góc khúc xạ ln góc tới -38- Nếu chiết suất môi trường chứa tia tới nhỏ chiết suất mơi trường chứa tia khúc xạ góc khúc xạ A ln nhỏ góc tới B ln lớn góc tới C ln góc tới D lớn nhỏ góc tới Chiết suất tuyệt đối môi trường chiết suất tỉ đối mơi trường so với A B khơng khí C chân khơng D nước Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào khối chất suốt với góc tới 60 góc khúc xạ 300 Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ khối chất cho khơng khí với góc tới 300 góc tới A nhỏ 300 B lớn 600 C 600 D không xác định Chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân không vào khối chất suốt với góc tới 45 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt đối môi trường A B C D / Khi chiếu tia sáng từ chân không vào môi trường suốt thấy tia phản xạ vng góc với tia tới góc khúc xạ nhận giá trị A 400 B 500 C 600 D 700 Chiếu tia sáng từ benzen có chiết suất 1,5 với góc tới 800 khơng khí Góc khúc xạ A 410 B 530 C 800 D không xác định Tia sáng truyền từ nước khơng khí Tia khúc xạ tia phản xạ vng góc với Cho chiết suất nước A 450 Góc B 36,870 tới tia sáng C 300 D 600 10 Một tia sáng từ khơng khí chiếu vào mặt nước với góc tới 60 Biết chiết suất nước 1,3 Góc khúc xạ : A 450 B 41,760 C 37,80 D 500 11 Một tia sáng truyền từ môi trường A vào mơi trường B góc tới o góc khúc xạ 8o Tìm góc khúc xạ góc tới 60o A 47,25o B 56,33o C 50,33o D 58,67o 12 Biết vận tốc truyền ánh sáng chân khơng 3.10 8m/s Tính vận tốc ánh sáng truyền chất lỏng Biết n = 4/3 A 2.108 m/s B 2,12.108 m/s C 1,73.108 m/s D 2,25.108 m/s 13 Một tia sáng truyền từ môi trường A vào mơi trường B góc tới o góc khúc xạ 8o Tính vận tốc ánh sáng môi trường A, biết vận tốc ánh sáng môi trường B 2.10 5km/s A 225000km/s B 230000km/s C 180000km/s D.250000km/s 14 Một bể hình chữ nhật có đáy phẳng nằm ngang chứa đầy nước Một người nhìn vào điểm mặt nước theo phương hợp với phương đứng góc 45 o vừa vặn nhìn thấy điểm nằm giao tuyến thành bể đáy bể Tính độ sâu bể Cho chiết suất nước 4/3, hai thành bể cách 30cm A 20cm B 22cm C 24cm D 26cm 15 Đặt thước dài 70cm theo phương thẳng đứng vng góc với đáy bể nước nằm ngang (đầu thước chạm đáy bể) Chiều cao lớp nước 40cm chiết suất 4/3 Nếu tia sáng mặt trời tới nước góc tới i (sini=0,8) bóng thước đáy bể bao nhiêu? A 50cm B 60cm C 52,5cm D 80cm -39- 16 Một đèn nhỏ S nằm đáy bể nước sâu 20cm Hỏi phải thả mặt nước gỗ mỏng (có tâm nằm đường thẳng đứng qua đèn) có bán kính nhỏ để khơng có tia sáng đèn ngồi khơng khí Cho nnước=4/3 A 20,54cm B 24,45cm C 27,68cm D 22,68cm 17 Một điểm sáng S nằm chất lỏng (chiết suất n), cách mặt chất lỏng khoảng 12 (cm), phát chùm sáng hẹp đến gặp mặt phân cách điểm I với gãc tíi rÊt nhá, tia lã trun theo ph¬ng IR Đặt mắt phơng IR nhìn thấy ảnh ảo S S dờng nh cách mặt chất lỏng khoảng 10 (cm) Chiết suất chất lỏng A n = 1,12 B n = 1,20 C n = 1,33 D n = 1,40 18 Mét chËu níc chøa mét líp níc dµy 24 (cm), chiÕt st cđa níc n = 4/3 Mắt đặt không khí, nhìn gần nh vuông góc với mặt nớc thấy đáy chậu dờng nh cách mặt nớc đoạn A (cm) B (cm) C 18 (cm) D 23 (cm) 19 Một đèn nhỏ S đặt đáy mét bĨ níc (n = 4/3), ®é cao mùc níc h = 60 (cm) B¸n kÝnh r bÐ nhÊt cđa gỗ tròn mặt nớc cho không tia sáng từ S lọt không khÝ lµ: A r = 49 (cm) B r = 53 (cm) C r = 55 (cm) D r = 51 (cm) Bài 27 PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai mơi trường suốt Hiện tượng phản xạ tồn phần xảy với hai điều kiện là: A Ánh sáng có chiều từ mơi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần; B Ánh sáng có chiều từ mơi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần; C Ánh sáng có chiều từ mơi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc tới nhỏ góc giới hạn phản xạ tồn phần; D Ánh sáng có chiều từ mơi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc tới nhỏ góc giới hạn phản xạ tồn phần Trong ứng dụng sau đây, ứng dụng tượng phản xạ toàn phần A gương phẳng B gương cầu C cáp dẫn sáng nội soi C thấu kính Cho chiết suất nước 4/3, benzen 1,5, thủy tinh flin 1,8 Khơng thể xảy tượng phản xạ tồn phần chiếu ánh sáng từ A từ benzen vào nước B từ nước vào thủy tinh flin C từ benzen vào thủy tinh flin D từ chân không vào thủy tinh flin -40- Nước có chiết suất 1,33 Chiếu ánh sáng từ nước ngồi khơng khí, góc xảy tượng phản xạ tồn phần A 200 B 300 C 400 D 500 Một nguồn sáng điểm đáy bể nước sâu m Biết chiết suất nước 1,33 Vùng có ánh sáng phát từ điểm sáng ló mặt nước A hình vng cạnh 1,133 m B hình tròn bán kính 1,133 m C hình vng cạnh 1m D hình tròn bán kính m Một đèn nhỏ S đặt đáy bể níc (n = 4/3), ®é cao mùc níc h = 60 (cm) Bán kính r bé gỗ tròn mặt nớc cho không tia sáng từ S lọt không khí là: A r = 49 (cm) B r = 53 (cm) C r = 55 (cm) D r = 51 (cm) Tìm góc giới hạn phản xạ tồn phần tia sáng từ nước khí (n2  1) A 41048' B 48035' Tia sáng từ nước( n1   n  4   3  C 62044' đến mặt thống với khơng D 38026' ) đến mặt phân cách với thủy tinh (n = 1,5) Tìm điều kiện góc tới i để có tia ló khúc xạ vào thủy tinh ? A i < 62044' B i < 48035' C i < 41048' D  i  900 Chương VII: MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC I Tóm tắt lý thuyết: Lăng kính: - Tia sáng đơn sắc truyền qua lăng kính đặt mơi trường chiết quang lệch phía đáy - Lăng kính phân tích chùm sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc - Lăng kính thành phần quan trọng máy quang phổ Thấu kính: - Thấu kính khối chất suốt giới hạn hai mặt cong mặt cong, mặt phẳng - Thấu kính lồi (rìa mỏng) hội tụ chùm sáng tới song song gọi thấu kính hội tụ - Thấu kính lõm (rìa dày) làm phân kì chùm sáng tới song song gọi thấu kính phân kì - Độ tụ thấu kính: D = 1/f f tiêu cự thấu kính đo đơn vị mét, D có đơn vị diop (dp) - Cơng thức xác định vị trí ảnh: - Cơng thức độ phóng đại: k  1   f d d' d' d - Thấu kính ứng dụng nhiều thiết bị như: kính sửa tật mắt, kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn, ống nhòm, đèn chiếu, máy quang phổ… Mắt: -41- - - Sự điều tiết mắt hoạt động mắt làm thay đổi tiêu cự thủy tinh thể để ảnh vật cận quan sát rõ nét màng lưới Điểm cực viễn mắt (CV) điểm xa trục thủy tinh thể mà mắt quan sát rõ nét Khi quan sát ( ngắm chừng) cực viễn mắt điều tiết Điểm cực cận mắt (Cc) vị trí gần trục thủy tinh thể mà mắt quan sát rõ nét Khi ngắm chừng cực cận mắt phải điều tiết cực đại Khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn gọi giới hạn nhìn rõ mắt Mắt cận thị có đặc điểm: + Khi không điều tiết tiêu điểm nằm trước võng mạc ( fmax OV) + Thủy tinh thể dẹt + Điểm cực cận xa mắt + Nhìn xa vơng phải điều tiết Cách sửa: đeo kính hội tụ có tiêu cự phù hợp - Đặc điểm mắt viễn thị: + Thủy tinh thể bị sơ cứng + Điểm cực cận xa mắt Cách sửa: đeo kính hội tụ có tiêu cự phù hợp Kính lúp: - Kính lúp hỗ trợ cho mắt để quan sát vật nhỏ - Cấu tạo thấu kính hội tụ (hay hệ kính có độ tụ dương tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự ngắn G k Đ d' l - Độ bội giác qua kính lúp: - Độ bội giác kính lúp kính ngắm chừng ∞: G Đ f Kính hiển vi: - Kính hiển vi dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát vật nhỏ cách tạo ảnh có gốc trơng lớn - Cấu tạo kính hiển vi: + Vật kính thấu kính hội tụ (hệ kính có độ tụ dương) có tiêu cự ngắn (cỡ mm) có tác dụng tạo thành ảnh thật lớn vật + Thị kính kính lúp dùng để quan sát ảnh thật tạo vật kính + Hệ kính lắp đồng trục cho khoảng cách kính khơng đổi + Ngồi có phận tụ sáng để chiếu sáng cho vật cần quan sát (thường gương cầu lõm) -42- G k Đ d2 '  l - Độ bội giác qua kính hiển vi: - Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng ∞: G8  Đ f1 f Kính thiên văn: - Cơng dụng kính thiên văn là: hỗ trợ cho mắt để quan sát vật xa cách tăng góc trơng - Cấu tạo chức phận kính thiên văn: + Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự dài Nó có tác dụng tạo ảnh thật vật tiêu điểm vật kính + Thị kính kính lúp, có tác dụng quan sát ảnh tạo vật kính với vai trò kính lúp + Khoảng cách thị kính vật kính thay đổi Đ - Độ bội giác qua kính thiên văn: G  k d '  l - Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vơ cực: G f1 f2 II Câu hỏi tập: Bài 28 LĂNG KÍNH Lăng kính khối chất suốt A có dạng trụ tam giác B có dạng hình trụ tròn C giới hạn mặt cầu D hình lục lăng Qua lăng kính có chiết suất lớn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch phía A lăng kính B lăng kính C cạnh lăng kính D đáy lăng kính Góc lệch tia sáng truyền qua lăng kính góc tạo A hai mặt bên lăng kính B tia tới pháp tuyến C tia tới lăng kính tia ló khỏi lăng kính D tia ló pháp tuyến Trong máy quang phổ, lăng kính thực chức A phân tích ánh sáng từ nguồn sáng thành thành phần đơn sắc B làm cho ánh sáng qua máy quang phổ bị lệch C làm cho ánh sáng qua máy quang phổ hội tụ điểm D Làm cho ánh sáng qua máy quang phổ nhuộm màu Lăng kính phản xạ tồn phần có tiết diện A tam giác B tam giác cân C tam giác vuông D tam giác vng cân Bài 29 THẤU KÍNH MỎNG Thấu kính khối chất suốt giới hạn A hai mặt cầu lồi B hai mặt phẳng C hai mặt cầu lõm D hai mặt cầu mặt cầu, mặt phẳng Trong khơng khí, số thấu kính sau, thấu kính hội tụ chùm sáng tới song song A thấu kính hai mặt lõm B thấu kính phẳng lõm C thấu kính mặt lồi có bán kính lớn mặt lõm D thấu kính phẳng lồi -43- Trong nhận định sau, nhận định không ánh sáng truyền qua thấu kính hội tụ là: A Tia sáng tới song song với trục gương, tia ló qua tiêu điểm vật chính; B Tia sáng đia qua tiêu điểm vật ló song song với trục chính; C Tia sáng qua quang tâm thấu kính thẳng; D Tia sáng tới trùng với trục tia ló trùng với trục Trong nhận định sau, nhận định khơng chùm sáng qua thấu kính hội tụ đặt khơng khí là: A Chùm sáng tới song song, chùm sáng ló hội tụ; B Chùm sáng tới hội tụ, chùm sáng ló hội tụ; C Chùm sáng tới qua tiêu điểm vật, chùm sáng ló song song với nhau; D Chùm sáng tới thấu kính khơng thể cho chùm sáng phân kì Trong nhận định sau, nhận định đường truyền ánh sáng qua thấu kính hội tụ là: A Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm ảnh ló song song với trục chính; B Tia sáng song song với trục ló qua tiêu điểm vật chính; C Tia tới qua tiêu điểm vật tia ló thẳng; D Tia sáng qua thấu kính bị lệch phía trục Trong nhận định sau, nhận định không đường truyền ánh sáng qua thấu kính phân kì đặt khơng khí là: A Tia sáng tới qua quang tâm tia ló thẳng; B Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính; C Tia sáng tới song song với trục chính, tia sáng ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính; D Tia sáng qua thấu kính ln bị lệch phía trục Trong nhận định sau chùm tia sáng qua thấu kính phân kì đặt khơng khí, nhận định khơng là: A Chùm tia tới song song chùm tia ló phân kì; B Chùm tia tới phân kì chùm tia ló phân kì; C Chùm tia tới kéo dài qua tiêu đểm vật chùm tia ló song song với nhau; D Chùm tới qua thấu kính khơng thể cho chùm tia ló hội tụ Nhận định sau tiêu điểm thấu kính? A Tiêu điểm ảnh thấu kính hội tụ nằm trước kính; B Tiêu điểm vật thấu kính hội tụ nằm sau thấu kính; C Tiêu điểm ảnh thấu kính phân kì nằm trước thấu kính; D Tiêu điểm vật thấu kính phân kì nằm trước thấu kính Nhận định sau không độ tụ tiêu cự thấu kính hội tụ? A Tiêu cự thấu kính hội tụ có giá trị dương; B Tiêu cự thấu kính lớn độ tụ kính lớn; C Độ tụ thấu kính đặc trưng cho khả hôi tụ ánh sáng mạnh hay yếu; D Đơn vị độ tụ ốp (dp) 10 Qua thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh ảo vật phải nằm trướng kính khoảng A lớn 2f B 2f C từ f đến 2f D từ đến f 11 Qua thấu kính hội tụ, vật cho ảnh ảo ảnh A nằm trước kính lớn vật B nằm sau kính lớn vật C nằm trước kính nhỏ vật D nằm sau kính nhỏ vật 12 Qua thấu kính hội tụ vật thật muốn cho ảnh ngược chiều lớn vật vật phải đặt cách kính khoảng -44- A lớn 2f B 2f C từ f đến 2f D từ đến f 13 Qua thấu kính phân kì, vật thật ảnh khơng có đặc điểm A sau kính B nhỏ vật C chiều vật D ảo 14 Qua thấu kính, vật thật cho ảnh chiều thấu kính A thấu kính phân kì B thấu kính hội tụ C khơng tồn D thấu kính hội tụ phân kì 15 Một vật phẳng nhỏ đặt vng góc với trục trước thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm khoảng 60 cm Ảnh vật nằm A sau kính 60 cm B trước kính 60 cm C sau kính 20 cm D trước kính 20 cm 16 Đặt vật phẳng nhỏ vng góc trước thấu kính phân kì tiêu cự 20 cm khoảng 60 cm ảnh vật nằm A trước kính 15 cm B sau kính 15 cm C trước kính 30 cm D sau kính 30 cm 17 Một vật đặt trước thấu kính 40 cm cho ảnh trước thấu kính 20 cm Đây A thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm C thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm D thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm 18 Qua thấu kính có tiêu cự 20 cm vật thật thu ảnh chiều, bé vật cách kính 15 cm Vật phải đặt A trước kính 90 cm B trước kính 60 cm C trước 45 cm D trước kính 30 cm 19 Qua thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm, vật đặt trước kính 60 cm cho ảnh cách vật A 90 cm B 30 cm C 60 cm D 80 cm 20 Đặt vật phẳng nhỏ vng góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm cách kính 100 cm Ảnh vật A ngược chiều 1/4 vật B chiều 1/4 vật C ngược chiều 1/3 vật D chiều 1/3 vật 21 Đặt vật phẳng nhỏ vuông góc với trục trước thấu kính khoảng 40 cm, ảnh vật hứng chắn cao vật Thấu kính A thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm B thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm C thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm D thấu kính phân kì tiêu cự 30 cm 22 Ảnh vật thật qua thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm cách kính 25 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 100/3 cm B phân kì có tiêu cự 100/3 cm C hội tụ có tiêu cự 18,75 cm D phân kì có tiêu cự 18,75 cm 23 Ảnh vật thật nó cách 100 cm Thấu kính A thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm B thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm C thấu kính phân kì có tiêu cự 25 cm D thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm 24 Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự cm B hội tụ có tiêu cự 24 cm C phân kì có tiêu cự cm D phân kì có tiêu cự 24 cm 25 Đặt điểm sáng nằm trục thấu kính cách kính 0,2 m chùm tia ló khỏi thấu kính chùm song song Đây -45- A thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm C thấu kính hội tụ có tiêu cự 200 cm D thấu kính phân kì có tiêu cự 200 cm 26 Vật thật AB đặt vuông góc với trục thấu kính cách thấu kính 30cm; cho ảnh ảo A’B’ cách thấu kính 10 cm Thấu kính có tiêu cự A –7,5cm B –15cm C 7,5 cm D 15 cm 27 Vật sáng AB đặt trước thấu kính cho ảnh lớn vật đặt cách vật 160 cm Tiêu cự thấu kính A 80 cm B 40 cm C 20 cm D 10 cm 28 Một vật sáng AB đặt cách ảnh khoảng L=90 cm Đặt thấu kính hội tụ tiêu cự f khoảng vật Dịch chuyển thấu kính người ta thấy có vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét Hai vị trí cách khoảng  =30 cm Tiêu cự thấu kính A 20 cm B 60 cm C 15 cm D 10 cm 29 Đặt vật phẳng AB vng góc với trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính khoảng 15 cm Ta thu ảnh vật AB ảnh đặt sau thấu kính Dịch chuyển vật đoạn cm lại gần thấu kính Ta phải dịch chuyển ảnh xa thấu kính để thu ảnh, ảnh sau cao gấp đơi ảnh trước Tiêu cự thấu kính A 12 cm B cm C 18 cm D 10 cm 30 Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước thấu kính hội tụ, cho ảnh thật cách thấu kính 80 cm Nếu thay thấu kính hội tụ thấu kính phân kỳ có độ lớn tiêu cự đặt vào chỗ thấu kính hội tụ ảnh nằm cách thấu kính 20 cm Tiêu cự thấu kính A f1 = 32 cm, f2 = –32 cm B f1= 36 cm, f2= –36 cm C f1= –32 cm, f2= 32 cm D f1= 30 cm, f2= –30 cm 31 Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính phân kỳ, có tiêu cự f = –10 cm qua thấu kính cho ảnh A’B’ cao nửa vật Ảnh A’B’ A ảnh thật, cách thấu kính 10 cm B ảnh ảo, cách thấu kính cm C ảnh ảo, cách thấu kính 10 cm D ảnh ảo, cách thấu kính cm 32 Một vật sáng AB đặt cách khoảng 1,8 m Giữa vật có thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm Khoảng cách từ vị trí thấu kính đến cho có ảnh rõ nét màn, A 15 cm; 30 cm B 60 cm; 30 cm C 45 cm; 60 cm D 60 cm; 120 cm 33 Đặt vật AB cao cm trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = –12 cm, cách thấu kính khoảng d = 12 cm thu A ảnh thật, ngược chiều với vật, cao cm B ảnh ảo, chiều với vật, cao cm C ảnh ảo, chiều với vật, cao cm D ảnh thật, ngược chiều với vật, cao cm 34 Thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm Vật thật AB đặt vng góc với trục thấu kính cho ảnh thật, lớn vật cách vật 64cm Vật cách thấu kính A 48 cm B 16 cm C 24 cm D 36 cm 35 Có thấu kính với đường truyền chùm tia sáng hình vẽ Hãy chọn đáp án ĐÚNG O O O O     -46- a).Các thấu kính thấu kính hội tụ ? A (3) B (4) C (3) (4) D (2) (3) b).Các thấu kính thấu kính phân kì ? A (1) B (2) C (1) (2) D (1) (4) Bài 31 MẮT Bộ phận mắt giống thấu kính A thủy dịch B dịch thủy tinh C thủy tinh thể D giác mạc Con mắt có tác dụng A điều chỉnh cường độ sáng vào mắt B để bảo vệ phận phía mắt C tạo ảnh vật cần quan sát D để thu nhận tín hiệu ánh sáng truyền tới não Sự điều tiết mắt A thay đổi độ cong thủy tinh thể để ảnh vật quan sát rõ nét màng lưới B thay đổi đường kính để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt C thay đổi vị trí vật để ảnh vật rõ nét màng lưới D thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh vật rõ nét võng mạc Mắt nhìn xa A thủy tinh thể điều tiết cực đại B thủy tinh thể không điều tiết C đường kính lớn D đường kính nhỏ Điều sau không nói tật cận thị? A Khi khơng điều tiết chùm sáng song song tới hội tụ trước võng mạc; B Điểm cực cận xa mắt so với mặt khơng tật; C Phải đeo kính phân kì để sửa tật; D khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn hữu hạn Đặc điểm sau khơng nói mắt viễn thị? A Khi khơng điều tiết chùm sáng tới song song hội tụ sau võng mạc; B Điểm cực cận xa mắt; C Khơng nhìn xa vơ cực; D Phải đeo kính hội tụ để sửa tật Một người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm Để nhìn xa vơ mà khơng phải điều tiết người phải đeo sát mắt kính A hội tụ có tiêu cự 50 cm B hội tụ có tiêu cự 25 cm C phân kì có tiêu cự 50 cm D phân kì có tiêu cự 25 cm Một người có khoảng nhìn rõ ngắn cách mắt 100 cm Để nhìn vật gần cách mắt 25 cm người phải đeo sát mắt kính A phân kì có tiêu cự 100 cm B hội tụ có tiêu cự 100 cm C phân kì có tiêu cự 100/3 cm D hội tụ có tiêu cự 100/3 cm Một người đeo kính có độ tụ -1,5 dp nhìn xa vơ mà điều tiết Người này: A Mắc tật cận thị có điểm cực viễn cách mắt 2/3 m B Mắc tật viễn thị điểm cực cận cách mắt 2/3 m C Mắc tật cận thị có điểm cực cận cách mắt 2/3 cm D Mắc tật viễn thị điểm cực cận cách mắt 2/3 cm -47- 10 Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm Khi đeo kính có tiêu cự 100 cm sát mắt, người nhìn vật từ A 100/9 cm đến vô B 100/9 cm đến 100 cm C 100/11 cm đến vô D 100/11 cm đến 100 cm 11 Tiêu cực thủy tinh thể có giá trị lớn 15,4 mm Khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc 15mm Mắt nhìn vật xa A cách mắt 76 cm B cách mắt 37,5 cm C vô cực D cách mắt57,8 cm 12 Mắt bình thường khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc 15mm Điểm cực cận cách mắt 25cm Tiêu cự mắt biến đổi khoảng A Từ 9,375mm đến 15mm B Từ 14,15mm đến 15mm C Từ 14,35mm đến 16mm D Từ 15mm đến 15,95mm 13 Một người cận thị đeo kính có độ tụ –1,5 dp nhìn rõ vật xa mà mắt khơng phải điều tiết Khoảng nhìn rõ lớn người A 50 cm B 67 cm C 150 cm D 300 cm 14 Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 cm Khi đeo kính có độ tụ +1 dp, người nhìn rõ vật gần cách mắt A 40,0 cm B 33,3 cm C 27,5 cm D 26,7 cm 15 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Khi đeo kính chữa tật mắt, người nhìn rõ vật đặt gần cách mắt A 15,0 cm B 16,7 cm C 17,5 cm D 22,5 cm 16 Một mắt bình thường có điểm cực cận cách mắt 25 cm Khi người điều tiết tối đa độ tụ mắt tăng thêm điơp so với không điều tiết? A điôp B điôp C điôp D điôp 17 Mắt người có điểm cực viễn cách mắt 50cm điểm cực cận cách mắt 12,5cm.Đặc điểm mắt người : A Bình thường B.Cận thị C.Viễn thị D.Mắt lão 18 Mắt người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm Độ tụ kính phải đeo sát mắt để thấy vật xa mà điều tiết : A 2 điôp B điôp C điôp D 8 điôp 19 Mắt người có điểm cực viễn cách mắt 50cm điểm cực cận cách mắt 12,5 cm Kính đeo sát mắt, để thấy vật xa mà điều tiết Mắt người thấy vật gần cách mắt bao nhiêu? A 20 cm B 25 cm C 10 cm D 16,67 cm 20 Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 80cm giới hạn nhìn rõ 65cm.Điểm cực cận cách mắt khoảng : A 10 cm B 20 cm C 25 cm D 15 cm 21 Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 80cm giới hạn nhìn rõ 65 cm.Độ tụ kính đeo sát mắt để sửa tật cận thị : A 1,54 điôp B 1,25 điôp C.1,54 điôp D 6,67 điôp 22 Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 80cm giới hạn nhìn rõ 65cm Kính đeo sát mắt để sửa tật cận thị : người nhìn vật gần cách mắt bao nhiêu? A 18,46 cm B 16,67 cm C 20 cm D 12,5 cm -48- 23 Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn 50 cm muốn đọc trang sách cách mắt gần 25 cm.Tính độ tụ kính phải đeo sát mắt : A +1 điơp B +2 điôp C +2,5 điôp D 2 điôp 24 Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn 50 cm muốn đọc trang sách cách mắt gần 25 cm.Vì người qn mang kính nên phải mượn kính người khác có độ tụ +2,5 điơp Hỏi kính phải đặt cách mắt để đọc trang sách cách mắt 25 cm? A cm B 1,5 cm C cm D 3,5 cm Bài 32 KÍNH LÚP Điều sau khơng nói kính lúp? A dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát vật nhỏ; B thấu kính hội tụ hệ kính có độ tụ dương; C có tiêu cự lớn; D tạo ảnh ảo lớn vật Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp, người ta phải đặt vật A cách kính lớn lần tiêu cự B cách kính khoảng từ lần tiêu cự đến lần tiêu cự C tiêu điểm vật kính D khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm kính Khi ngắm chừng vơ cực, độ bội giác qua kính lúp phụ thuộc vào A khoảng nhìn rõ ngắn mắt tiêu cự kính B khoảng nhìn rõ ngắn mắt độ cao vật C tiêu cự kính độ cao vật D độ cao ảnh độ cao vật Một người mắt tốt đặt mắt sau kính lúp có độ tụ 10 dp đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ Độ bội giác người ngắm chừng cực cận cực viễn A 2,5 B 70/7 2,5 C 250 C 50/7 250 Một người mắt tốt đặt kính lúp có tiêu cự cm trước mắt cm Để quan sát mà khơng phải điều tiết vật phải đặt vật cách kính A cm B cm C cm D cm Một người mắt tốt quan sát ảnh vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự cm, thấy độ bội giác khơng đổi với vị trí đặt vật khỏng từ quang tâm đến tiêu điểm vật kính Người đặt kính cách mắt A cm B cm C 10 cm D 25 cm Một người mắt tốt quan sát trạng thái không điều tiết qua kính lúp có độ bội giác Độ tụ kính A.16 dp B 6,25 dp C 25 dp D dp Một người có khoảng nhìn rõ ngắn 24 cm, dùng kính có độ tụ 50/3 dp đặt cách mắt cm Độ bội giác người ngắm chừng 20 cm A B C D Trên vành kính lúp có ghi kí hiệu 2,5, với qui ước thơng thường tiêu cự kính lúp A 2,5 cm B cm C 10 cm D 0,4 cm 10.Một người có mắt bình thường (Đ = 25 cm) dùng kính lúp có độ tụ D = 10 điơp trạng thái khơng điều tiết Mắt đặt cách kính cm Để quan sát ảnh rõ (ngắm chừng -49- cực cận), quan sát viên phải di chuyển vật đoạn bao nhiêu, theo chiều nào, với độ bội giác bao nhiêu? A 10 cm ; lại gần kính ; B 20 cm ; lại gần kính ; 3 C 20 cm ; lại gần kính ; 3,5 D 50 cm ; xa kính ; 3,5 Bài 33 KÍNH HIỂN VI Nhận xét sau khơng kính hiển vi? A Vật kính thấu kính hội tụ hệ kính có tiêu cự ngắn; B Thị kính kính lúp; C Vật kính thị kính lắp đồng trục ống; D Khoảng cách hai kính thay đổi Độ dài quang học kính hiển vi A khoảng cách vật kính thị kính B khoảng cách từ tiêu điểm ảnh vật kính đến tiêu điểm vật thị kính C khoảng cách từ tiểu điểm vật vật kính đến tiêu điểm ảnh thị kính D khoảng cách từ tiêu điểm vật vật kính đến tiêu điểm vật thị kính Bộ phận tụ sáng kính hiển vi có chức A tạo ảnh thật lớn vật cần quan sát B chiếu sáng cho vật cần quan sát C quan sát ảnh tạo vật kính với vai trò kính lúp D đảo chiều ảnh tạo thị kính Phải dụng kính hiển vi quan sát vật sau đây? A hồng cầu; B Mặt Trăng C máy bay D kiến Để quan sát ảnh vật nhỏ qua kính hiển vi, người ta phải đặt vật A ngồi gần tiêu điểm vật vật kính B khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm vật kính C tiêu điểm vật vật kính D cách vật kính lớn lần tiêu cự Để thay đổi vị trí ảnh quan sát dùng kính hiển vi, người ta phải điều chỉnh A khoảng cách từ hệ kính đến vật B khoảng cách vật kính thị kính C tiêu cự vật kính D tiêu cự thị kính Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực không phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính B tiêu cự thị kính C khoảng cách vật kính thị kính D độ lớn vật Một kính hiển vi, vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một người mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Độ bội giác ảnh ngắm chừng cực cận A 27,53 B 45,16 C 18,72 D 12,47 Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một người mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Độ bội giác ảnh ngắm chừng trạng thái không điều tiết A 13,28 B 47,66 C 40,02 D 27,53 -50- 10 Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một người mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Để quan sát trạng thái khơng điều tiết, người phải chỉnh vật kính cách vật A 0,9882 cm B 0,8 cm C 80 cm D ∞ 11 Một người có mắt tốt có điểm cực cận cách mắt 25 cm quan sát trạng thái khơng điều tiết qua kính hiển vi mà thị kính có tiêu cự gấp 10 lần vật kính thấy độ bội giác ảnh 150 Độ dài quang học kính 15 cm Tiêu cự vật kính thị kính A cm 0,5 cm B 0,5 cm cm C 0,8 cm cm D cm 0,8 cm 12 Vật kính thị kính kính hiển vi có tiêu cự f = cm f2 = cm Hai kính cách 18 cm Độ dài quang học kính hiển vi A 23 cm B 12 cm C 22 cm D 15 cm 13 Vật kính hiển vi có tiêu cự f1= cm, thị kính có tiêu cự f2= cm Hai kính cách 17 cm Tính độ bội giác kính ngắm chừng vô cực Lấy Đ = 25 cm A G = 60 B G = 75 C G = 106 D G = 59 Bài 34 KÍNH THIÊN VĂN Nhận định sau không kính thiên văn? A Kính thiên văn quang cụ bổ trợ cho mắt để quan sát vật xa; B Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn; C Thị kính kính lúp; D Khoảng cách vật kính thị kính cố định Chức thị kính kính thiên văn A tạo ảnh thật vật tiêu điểm B dùng để quan sát vật với vai trò kính lúp C dùng để quan sát ảnh tạo vật kính với vai trò kính lúp D chiếu sáng cho vật cần quan sát Qua vật kính kính thiên văn, ảnh vật A tiêu điểm vật vật kính B tiêu điểm ảnh vật kính C tiêu điểm vật thị kính D tiêu điểm ảnh thị kính Khi ngắm chừng vơ cực qua kính thiên văn phải điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính A tổng tiêu cự chúng B hai lần tiêu cự vật kính C hai lần tiêu cự thị kính D tiêu cự vật kính Khi ngắm chừng vơ cực qua kính thiên văn, độ bội giác phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính B tiêu cự vật kính khoảng cách hai kính C tiêu cự thị kính khoảng cách hai kính D tiêu cự hai kính khoảng cách từ tiêu điểm ảnh vật kính tiêu điểm vật thị kính Khi người mắt tốt quan trạng thái không điều tiết vật xa qua kính thiên văn, nhận định sau khơng đúng? A Khoảng cách vật kính thị kính tổng tiêu cự hai kính; -51- B Ảnh qua vật kính nằm tiêu điểm vật thị kính; C Tiêu điểm ảnh thị kính trùng với tiêu điểm vật thị kính; D Ảnh hệ kính nằm tiêu điểm vật vật kính Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm Một người mắt tốt quan sát trạng thái khơng điều tiết để nhìn vật xa qua kính phải chỉnh cho khoảng cách vật kính thị kính A 170 cm B 11,6 cm C 160 cm D 150 cm Một người phải điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn 88 cm để ngắm chừng vơ cực Khi đó, ảnh có độ bội giác 10 Tiêu cự vật kính thị kính A 80 cm cm B cm 80 cm C 79,2 cm 8,8 cm D 8,8 cm 79,2 cm Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 100cm, thị kính có tiêu cự cm bố trí đồng trục cách 95 cm Một người mắt tốt muốn quan sát vật xa trạng thái khơng điều tiết người phải chỉnh thị kính A xa thị kính thêm cm B xa thị kính thêm 10 cm C lại gần thị kính thêm cm D lại gần thị kính thêm 10 cm 10 Một kính thiên văn, vật kính có tiêu cự 1,2 m thị kính có tiêu cự cm Một người có mắt bình thường (Đ = 25 cm) dùng kính thiên văn để quan sát ảnh thiên thể trạng thái ngắm chừng vơ cực Độ bội giác kính ngắm chừng vô cực A 20 B 25 C 30 D 32 -52- ... proton C Tổng số hạt proton notron hạt nhân số electron quay xung quanh nguyên tử D Điện tích proton điện tích electron gọi điện tích nguyên tố Hạt nhân nguyên tử oxi có proton notron, số electron... bị ion hóa thành hạt mang điện tự D chất khí chuyển động thành dòng có hướng Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng A ion dương B ion âm C ion dương ion âm D ion dương, ion âm electron tự... 1,6 mA chạy qua Trong phút số lượng electron chuyển qua tiết diện thẳng A 6.1020 electron B 6.1019 electron C 6.1018 electron D 6.1017 electron 15 Một dòng điện khơng đổi thời gian 10 s có điện
- Xem thêm -

Xem thêm: on thpt quoc gia , on thpt quoc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay