de thi thu THPT quoc gia

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:33

TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG (Đề thi gồm trang) Mã đề: 132 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2018 Đề thi môn: Vật lý – Tổ hợp KHTN Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trên sợi dây đàn hồi dài, có sóng hình sin với biên độ không đổi A = cm, chu kỳ T = 0,2 s, tốc độ truyền sóng v = 1,2 m/s Khi chưa có sóng hai điểm M N cách đoạn a = cm Biết sóng truyền theo hướng từ M đến N Tại thời điểm t phần tử sợi dây M qua vị trí cân bằng, hai phần tử M N đường thẳng song song với phương truyền sóng vào thời điểm: 1 A t + s B t + s C t + 0, 05s D t + 0,15s 15 30 Câu 2: Cường độ dòng điện đoạn mạch có biểu thức: i =4sin (100πt + π/6) (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng A A B 2 A C A D A Câu 3: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai vị trí cân bụng sóng nút sóng cạnh 6cm Tốc độ truyền sóng dây 1,2m/s biên độ đao động bụng sóng 4cm Gọi N vị trí nút sóng, P Q hai phần tử dây hai bên N có vị trí cân cách N 15cm 16cm Tại thời điểm t, phần tử P có li độ cm hướng vị trí cân Sau thời điểm khoảng thời gian Δt phần tử Q có li độ 3cm, giá trị Δt A 0,02s B 0,05s C 2/15s D 0,15s Câu 4: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz Biết điện trở R = 25 Ω, cuộn dây cảm có L = H Điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha π π/4 so với cường độ dòng điện, dung kháng tụ điện A 75 Ω B 150 Ω C 125 Ω D 100 Ω Câu 5: Một chất điểm dao động tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa, phát biểu sau sai? A Tần số dao động tần số ngoại lực B Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực C Vật dao động theo quy luật hàm sin thời gian D Tần số ngoại lực tăng biên độ dao động tăng Câu 6: Chọn câu sai A Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát B Tia hồng ngoại làm phát quang số chất C Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt D Bước sóng tia hồng ngoại lớn bước sóng ánh sáng đỏ Câu 7: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,05 (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,14 (mm) Kết đo A 0,60µm ± 6,37% B 0,54µm ± 6,22% C 0,54µm ± 6,37% D 0,6µm ± 6,22% Câu 8: Dùng nguồn điện không đổi để thắp sáng hai bóng đèn sợi đốt có điện trở R = Ω R2 = 12 Ω , cơng suất hai bóng đèn Điện trở nguồn điện là: A r = ( Ω ) B r = ( Ω ) C r = ( Ω ) D r = 7,5 ( Ω ) Câu 9: Một mạch điện xoay chiều có tụ điện mắc vào điện áp xoay chiều u ổn định Cường độ dòng điện mạch: A Sớm pha u góc π/4 B Trễ pha u góc π/4 C Trễ pha u góc π/2 D Sớm pha u góc π/2 Mã đề 132 - Trang 1/4 Câu 10: Một lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ T, giảm chiều dài dây treo lượng ∆ l = 1,2 m chu kỳ nửa Chiều dài dây treo ban đầu là: A 1,6 m B 1,8 m C 2,0 m D 0,4 m Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1m Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5µ m vào hai khe Khoảng vân quan sát A 1cm B 0,5mm C 0,5cm D 1mm Câu 12: Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với nút sóng (kể hai đầu dây) Bước sóng sóng truyền dây A 0,25 m B m C 0,5 m D 0,4m Câu 13: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 4cos(4πt + π/8)cm Ở thời điểm t vật có li độ x = 2cm chuyển động theo chiều dương, xác định trạng thái chất điểm thời điểm t’ = t + 0,125(s) A vật có li độ cm, theo chiều âm B vật có li độ cm, theo chiều dương C vật có li độ cm, theo chiều âm D vật có li độ cm, theo chiều dương Câu 14: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 200 N/m; cầu M có khối lượng 1kg dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm Khi cầu xuống đến vị trí thấp có vật nhỏ có khối lượng 500 g bay theo phương trục lò xo, từ lên với tốc độ m/s tới dính chặt vào M Lấy g = 10 m/s2 Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa, lực đàn hồi tác dụng lên M có độ lớn cực đại là: A 30 3N B 55 N C 60 N D 10 13N Câu 15: Một người già đọc sách cách mắt gần 25 (cm) phải đeo kính có độ tụ 2,5 dp (kính sát mắt) Khoảng thấy rõ nhắn người A 50 (cm) B 66,7 (cm) C 83,3 (m) D 62,5 (cm) Câu 16: Trong sóng điện từ, dao động điện trường từ trường điểm luôn A lệch pha π/2 B ngược pha C lệch pha π/4 D pha Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng Khoảng cách hai khe hẹp a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến D = 2,5m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm Vùng chồng lấn quang phổ bậc quang phổ bậc có bề rộng A 2,85 mm B 1,64 mm C 2,52 mm D 3,80 mm Câu 18: Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt vùng khơng gian có từ trường hình vẽ Lực từ tác dụng lên dây có I A phương ngang hướng sang phải B phương thẳng đứng hướng xuống C phương thẳng đứng hướng lên D phương ngang hướng sang trái Câu 19: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm 1/π (H) Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại, cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A A B A C A D 2 A Câu 20: Tại hai điểm A B mặt nước cách 10 cm hai nguồn sóng kết hợp ln dao động pha, tần số 40 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AB A 10 B C 11 D 12 Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f, pha cách khoảng a, tốc độ truyền sóng 50 cm/s Kết cho thấy nửa đường thẳng kẻ từ A vng góc với AB có điểm theo thứ tự M, N, P dao động với biên độ cực đại, biết MN = 4,375 cm, NP = 11,125 cm Giá trị a A 15 cm B 18cm C 10cm D 9cm Câu 22: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O Mã đề 132 - Trang 2/4 cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng A 80 cm/s B 85 cm/s C 90 cm/s D 100 cm/s Câu 23: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(5πt + π/2)cm, chu kỳ dao động là: A 0,4 s B 0,25 s C s D 2,5 s Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn AM chứa R, MN chứa tụ điện C NB chứa cuộn dây mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U khơng đổi, tần số f = 50Hz đo điện áp hiệu dụng hai điểm M B U/ , điện áp uAN lệch pha π/2 so với điện áp uMB đồng thời uAB lệch pha π/3 so với uAN Biết công suất tiêu thụ mạch 360W Nếu nối tắt hai điểm M B cơng suất tiêu thụ mạch A 540W B 640W C 600W D 720W Câu 25: Cho đồ thị dao động điều hòa hình vẽ Phương trình vận tốc dao động là: π x(cm) A v = 20 cos( π t + ) cm/s; B v = 40 π cos(2 π t + π ) cm/s; 3π C v = 20 π cos(2 π t + ) cm/s; 10 0,5 D v = 20 π cos(2 π t ) cm/s t(s) - 10 Câu 26: Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây khơng cảm (có độ tự cảm L, điện trở r) tụ điện C theo thứ tự nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f = 50 Hz Cho điện dung C thay đổi người ta thu đồ thị liên hệ điện áp hiệu dụng hai đầu mạch chứa cuộn dây tụ điện UrLC với điện dung C tụ điện hình vẽ UrCL (V) Điện trở r có giá trị A 40Ω B 30Ω 87 C 50Ω D 90 Ω 36 17,4 C (µF) 100/π Câu 27: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L = 25µH tụ xoay Lấy π2 = 10 Để máy thu bắt sóng ngắn phạm vi từ 15m đến 45m điện dung tụ phải có giá trị khoảng: A từ 2,5pF đến 22,5pF B từ 1,5nF đến 13,5nF C 1nF đến 9nF D từ 25pF đến 225pF Câu 28: Đặt proton vào điện trường thả nhẹ, chuyển động: A vng góc với đường sức điện trường B ngược chiều đường sức điện trường C theo quỹ đạo D dọc theo chiều đường sức điện trường Câu 29: Một đoạn mạch gồm điện trở R = 200 Ω mắc nối tiếp với tụ điện C Nối đầu đoạn mạch với cực máy phát điện xoay chiều pha, bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ 200 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch I Khi rôto máy quay với tốc độ 400 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 2I Nếu rôto máy quay với tốc độ 800 vòng/phút dung kháng đoạn mạch A ZC = 800 Ω B ZC= 100 Ω C ZC = 200 Ω D ZC = 50 Ω Mã đề 132 - Trang 3/4 Câu 30: Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn dòng điện xoay chiều pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Hiệu điện hiệu dụng nguồn điện lúc phát U = 10kV, công suất nơi phát 400kW Hệ số công suất mạch điện Điện hao phí đường dây A 48 kWh B 32 kWh C 24 kWh D 36 kWh -17 Câu 31: Vật tích điện tích 4.10 C Nhận xét sau đúng? A Vật thiếu 250 electron B Vật thừa 250 electron C Vật thừa 500 electron D Vật thiếu 500 electron Câu 32: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ C = 0,9µF cuộn dây L = 0,01H Lấy π = 10 Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm đạt giá trị cực đại Sau thời gian ngắn cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm có giá trị nửa ban đầu ? A 2.10-4s B 3.10-4s C 10-4s D 5.10-5s Câu 33: Một diện tích S đặt từ trường có cảm ứng từ B, góc vectơ cảm ứng từ cectơ pháp tuyến α Từ thơng qua diện tích S tính theo cơng thức: A φ = BS.tan α B φ = BS.cos α C φ = BS.cotan α D φ = BS.sin α Câu 34: Trong máy phân tích quang phổ ống chuẩn trực có tác dụng A Tạo chùm sáng phân kỳ B Tạo chùm sáng hội tụ C Tạo chùm sáng song song D Tạo nhiều chùm sáng song song Câu 35: Trong sóng cơ, cơng thức liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ tần số f sóng v v A λ = 2π vf B λ = 2π f C λ = f D λ = vf Câu 36: Đối với mạch điện kín gồm acquy với mạch biến trở cường độ dòng điện mạch A tăng giá trị biến trở tăng B tỉ lệ thuận với giá trị biến trở C giảm giá trị biến trở tăng D tỉ lệ nghịch giá trị biến trở Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn S phát đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng 450nm 750nm Trong đoạn AB ta đếm 29 vân sáng (A B hai vị trí mà hai hệ vân cho vân sáng đó) Hỏi đoạn AB có vân sáng kết trùng hai hệ vân (kể A B) A B C D Câu 38: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 10 cm, chu kỳ 0,5 s, thời điểm t 0=0 biên âm Phương trình dao động A x = 5cos(4 π t) (cm,s) B x=10cos(2 π t+ π ) (cm,s) C x = 10cos(4 π t+ π ) (cm,s) D x = 5cos(4 π t+ π ) (cm,s) Câu 39: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm theo thời gian từ (A) khoảng thời gian 0,4 (s) Suất điện động tự cảm xuất ống khoảng thời gian là: A 0,8 (V) B 0,5 (V) C 0,08 (V) D 0,05 (V) Câu 40: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100 g gắn vào lò xo có độ cứng 100N/m đặt mặt phẳng ngang Từ vị trí cân truyền cho vật vận tốc 40π cm/s dọc theo trục lò xo cho vật dao động , chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc, bỏ qua ma sát, lấy π2 = 10 Tại thời điểm t = 0,15s giữ cố định điểm lò xo sau vật tiếp tục dao động với vận tốc cực đại A 20π cm/s B 40π cm/s C 20π cm/s D 40π cm/s - HẾT đề 132 - Trang 4/4 ... 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm theo thời gian từ (A) khoảng thời gian 0,4 (s) Suất điện động tự cảm xuất ống khoảng thời gian là: A 0,8 (V) B 0,5 (V) C 0,08 (V) D 0,05 (V) Câu 40:... Câu 31: Vật tích điện tích 4.10 C Nhận xét sau đúng? A Vật thi u 250 electron B Vật thừa 250 electron C Vật thừa 500 electron D Vật thi u 500 electron Câu 32: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ... mạch A tăng giá trị biến trở tăng B tỉ lệ thu n với giá trị biến trở C giảm giá trị biến trở tăng D tỉ lệ nghịch giá trị biến trở Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn S phát đồng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu THPT quoc gia , de thi thu THPT quoc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay