DE THI THU DH VAT LY 2018

215 51 0
  • Loading ...
1/215 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:33

ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018-ĐỀ SỐ 01 Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động D Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng Câu 2: Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng tạo hạt gọi photon B Năng lượng photon nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ C Photon chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên D Năng lượng photon lớn tần số ánh sáng ứng với photon nhỏ Câu 3: Qua thấu kính hội tụ tiêu cực 20 cm, vật đặt trước kính 10 cm cho ảnh cách vật A cm B 20 cm C 30 cm D 10 cm Câu 4: Điều sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Các ánh sáng đơn sắc khác có giá trị bước sóng B Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc bước sóng C Các ánh sáng đơn sắc có vận tốc chân không D Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc tần số Câu 5: Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm A vạch tối nằm quang phổ liên tục B số vạch sáng riêng biệt cách khoảng tối C vạch từ đỏ tói tím cách khoảng tối D vạch sáng nằm nến tối Câu 6: Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rơto quay với vận tốc n vòng/giây tần số dòng điện phát A f  2np B f  np 60 C f  np D f  np Câu 7: Vận tốc truyền âm khơng khí 336 m s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động vng pha 0,2 m.Tần số âm là: A 840 Hz B 400 Hz C 420 Hz D 500 Hz Câu 8: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự Gọi U0 điện áp cực đại hai tụ; u i điện áp hai tụ cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức A i  C  U0  u  L C i  LC  U 02  u  ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 B i  L  U0  u  C D i  LC  U 02  u  Page ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 Câu 9: Bộ phận máy phát vơ tuyến đơn giản có nhiệm vụ biến đổi dao động âm thành dao động điện? A Angten B Mạch biến điệu C Micro D Loa Câu 10: Trong sóng dừng, khoảng cách nút bụng kề A hai bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 11: Giá trị đo vôn kế ampe kế xoay chiều A Giá trị cực đại điện áp cường độ dòng điện xoay chiều B Giá trị trung bình điện áp cường độ dòng điện xoay chiều C Giá trị tức thời điện áp cường độ dòng điện xoay chiều D Giá trị hiệu dụng điện áp cường độ dòng điện hiệu dụng Câu 12: Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B gần mà dao động hai điểm pha C phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha D gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 13: Đặt vào hai đầu tụ điện áp 10 V tụ tích điện lượng 20.10 C Điện dung tụ A nF B mF C F D F Câu 14: Dùng ánh sáng chiếu vào kim loại có tượng quang điện xảy Để tăng cường độ dòng điện người ta A giảm tần số ánh sáng chiếu tới B tăng tần số ánh sáng chiếu tới C tăng cường độ ánh sánh chiếu tới D tăng bước sóng ánh sáng chiếu tới Câu 15: Một dòng điện khơng đổi thời gian 10 s có điện lượng 1,6 C chạy qua Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s A 10 18 electron B 10 20 electron C 1018 electron D 1020 electron Câu 16: Một kim loại có cơng A  3,5 eV chiếu vào catơt xạ có bước sóng sau gây tượng quang điện A   0,335.107 m B   33,5 m C   0,335 m D   3,35 m Câu 17: Một vật dao động điểu hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc B độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc giảm C vận tốc gia tốc có giá trị âm D độ lớn vận tốc gia tốc tăng ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 Câu 18: Đặt điện áp u  U cos  t  (V) vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đẩu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A u i2   U I2 B u i2   U I2 C Câu 19: Biết N A  6, 02.1023 mol1 Trong 59,5 g A 2,38.1023 B 2, 20.1025 u i2  1 U I2 238 92 D u i2  2 U I2 U có số notron xấp xỉ D 9, 21.1024 C 1,19.1025 Câu 20: Một đoan mach điên gồm tụ điện có điện dung C  103 10 3 F mắc nối tiếp với điện trở R  100  , mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f Tần số f phải bao  so với u hai đầu mạch nhiêu để i lệch pha A f  50 Hz B f  25 Hz C f  50 Hz D f  60 Hz Câu 21: Lò xo lắc lò xo thẳng đứng bị giãn cm vật nặng vị trí cân Lấy g  10 m s , 2  10 Chu kì dao động lắc A 0,4 s B s C 10 s D 100 s Câu 22: Nếu điện áp hai tụ tăng 2lần điện dung tụ A tăng lần B giảm lần C tăng lần D không đổi Câu 23: Cho biết m  4, 0015u ; mO  15,999u ; m p  1, 0073u ; mn  1,0087u Hãy xếp hạt nhân 42 He , A 12 12 C, 16 O theo thứ tự tăng dần độ bền vững Câu trả lời C, 42 He, 16 O; B 12 C, 16 O, He; 12 C 42 He, 16 O, C; D 42 He, 12 C, 16 O; Câu 24: Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ  , hạt nhân có số notron nhỏ số notron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ  , có bảo tồn điện tích nên số proton bảo tồn C Trong phóng xạ  , hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số proton khác D Trong phóng xạ  , hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số notron khác Câu 25: Một mạch điện gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số f  50 Hz , có giá trị hiệu dụng không đổi Khi điện áp tức thời R có giá trị 20 V cường độ dòng điện tức thời có giá trị A điện áp tức thời tụ có giá trị 45 V Khi điện áp tức thời điện trở 40 V điện áp tức thời tụ 30 V Giá trị C A 3.103 F 8 B 104 F  ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 C 2.103 F 3 D 103 F  Page ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 Câu 26: Mạch dao động LC có tụ phẳng khơng khí hình tròn, cách cm phát sóng điện từ bước sóng 100 m Nếu đưa vào hai tụ điện môi phẳng song song kích thước với hai có số điện mơi   , bề dày cm phát sóng điện từ bước sóng A 175 m B 100 m C 100 m D 132,29 m Câu 27: Một người dùng búa gõ vào đẩu nhôm Người thứ hai đầu áp tai vào nhôm nghe âm tiếng gõ hai lần (một lần qua khơng khí, lần qua nhôm) Khoảng thời gian hai lần nghe 0,12 s Biết vận tốc truyền âm khơng khí 330 m/s, nhơm 6420 m/s Chiẽu dài nhôm A 34,25 m B 4,17 m C 342,5 m D 41,7 m Câu 28: Hai chất điểm A B dao động điểu hòa trục Ox với biên độ Tại thời điểm t  , hai chất điểm đểu qua vị trí cân theo chiều dương Chu kỳ dao động chất điểm A T gấp đôi chu kỳ dao động chất điểm B Tl số độ lớn vận tốc chất điểm A chất điểm B thời điểm A T B C D Câu 29: Một bệnh nhân điểu trị vị phóng xạ, dùng tia Y để diệt tế bào bệnh Thời gian chiếu xạ lần đầu t  20 phút, sau tháng bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh tiếp tục chiếu xạ Biết đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã T  tháng (coi t  T ) dùng nguổn phóng xạ lân đầu Hỏi lần chiếu xạ thứ phải tiến hành để bệnh nhân chiếu xạ với lượng tia Y lẩn đẩu? Cho cơng thức gần x   e  x  x A 38,2 phút B 18,2 phút C 28,2 phút D 48,2 phút Câu 30: Cho hai lắc lò xo giống Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ nA, A (với n nguyên dương) dao động pha Chọn gốc vị trí cân hai lắc Khi động lắc thứ a lắc thứ hai b Khi lắc thứ b động lắc thứ hai tính biểu thức: A b  a  n  1 n2 B b  a  n  1 n2 C a  b  n  1 n2 D a  b  n  1 n2 Câu 31: Khi cho chùm ánh sáng trắng truyền tới thấu kính theo phương song song với trục thấu kính sau thấu kính, trục chính, gần thấu kính điểm hội tụ A Ánh sáng màu đỏ B Ánh sáng có màu lục C Ánh sáng màu tím D Ánh sáng màu trắng Câu 32: Biết 235 235 94 U 139 U bị phân hạch theo phản ứng sau: 10 n 92 53 I  39 Y  30 n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: mU  234,99332u ; mn  1,0087u ; mI  138,8970u ; mY  93,89014u ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 ; 1uc2  931,5 MeV Nếu có lượng hạt nhân hạt 235 235 U đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1010 U phân hạch theo phương trình sau phản ứng dây chuyền xảy khối hạt nhân với hệ số nhân notron k  Coi phản ứng khơng phóng xạ gamma Năng lượng tỏa sau phân hạch dây chuyển (kể phân hạch kích thích ban đầu): A 175,85 MeV B 11,08.1012 MeV C 5, 45.1013 MeV D 8,79.1012 MeV Câu 33: Bình thường khối bán dẫn có 1010 hạt tải điện Chiếu tức thời vào khối bán dãn chùm ánh sáng hồng ngoại   993, 75 nm có lượng E  1,5.107 J số lượng hạt tải điện khối bán dẫn 3.1010 Tính tỉ số số photon gây tượng quang dẫn số photon chiếu tói kim loại A 75 B 100 C 75 D 50 Câu 34: Cho ba vật dao động điểu hòa biên độ A  10 cm tần số khác Biết thời điểm li độ, vận tốc vật liên hệ với biểu thức x1 x x    2018 Tại thời v1 v v3 điểm t, vật cách vị trí cân chúng cm, cm x Giá trị x gần giá trị nhất: A cm B 8,5 cm C 7,8 cm D 8,7 cm Câu 35: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt A B thực giao thoa sóng mặt nước với bước sóng 24 cm I trung điểm AB Hai điểm M, N đường AB cách I phía, cm cm Khi li độ N mm li độ M A mm B 4 mm C 2 mm D mm Câu 36: Cần phải tăng điện áp nguồn lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây 100 lần đảm bảo cồng suất nơi tiêu thụ nhận không đổi Biết điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i ban đầu độ giảm điện áp đường dây 10 % điện áp tải tiêu thụ A 10 lần B 10 lần C 9,78 lần D 9,1 lần Câu 37: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều u  200cos 100t   V  Biết R  50  , C  104 H Để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại phải ghép thêm F, L  2 2 với tụ điện C ban đầu tụ điện C0 ghép nào? A C0  3.104 F , ghép nối tiếp 2 B C0  104 F , ghép nối tiếp 2 C C0  3.104 F , ghép song song 2 D C0  104 F , ghép nối tiếp 2 ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 Câu 38: Chiếu xạ có bước sóng   0, 48 m lên kim loại có cơng A  2, 4.1019 J Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện hướng chúng bay theo chiều vectơ cường độ điện trường có E  1000 V m Quãng đường tối đa mà electron chuyển động theo chiều vectơ cường độ điện trường xấp xỉ là: A 0,83 cm B 0,37 cm C 0,109 cm D 1,53 cm Câu 39: Cho cuộn cảm thuẩn L hai tụ điện C1 , C2 (với C1  C2 ) Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 C2 mắc nối tiếp tần số dao động mạch 50 MHz, mạch gồm cuộn cảm với C1 C2 mắc song song tần số dao động mạch 24 MHz Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 tần số dao động mạch A 25 MHz B 30 MHz C 40 MHz D 35 MHz Câu 40: Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Khoảng cách hai khe mm, quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe cách hai khe m Chiếu sáng hai khe ánh sáng trắng có bước sóng 0, 400 m    0, 750 m Bước sóng lớn xạ cho vân tối điểm N màn, cách vân trung tâm 12 mm, A 0, 735 m B 0, 685 m C 0, 705 m D 0, 735 m ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018-ĐỀ SỐ 02 Câu 1: Trong quang phổ vạch nguyên tử hidro, vạch dãy Pasen tạo thành electron chuyển từ quỹ đạo bên vế quỹ đạo sau đây? A L B N C M D K Câu 2: Dao động tắt dần dao động có A chu kì tăng tỉ lệ với thời gian B biên độ thay đổi liên tục C ma sát cực đại D biên độ giảm dần theo thời gian Câu 3: Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A chu kì sóng tăng B tần số sóng khơng thay đổi C bước sóng sóng khơng thay đổi D bước sóng giảm Câu 4: Một lắc đơn dao động điều hòa, mốc trọng trường chọn mặt phẳng nằm ngang qua vị trí cân vật nặng Khi lực căng dây treo có độ lớn trọng lực tác dụng lên vật nặng A gấp hai lần động vật nặng B động vật nặng C động vật đạt giá trị cực đại D gấp ba lần động vật nặng 2.104 F , R thay đổi Đặt vào hai Câu 5: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L  H , C    đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức: u  U0 cos 100t   V  Để u C chậm pha 3 so với u AB R phải có giá trị A R  100  B R  100  C R  50  D R  150  Câu 6: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số thay đổi Ban đầu tần số f điện áp hai đầu tụ chậm pha điện áp hai đầu mạch 0, 5 Tăng tần số, nhận định sau không A điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện tăng B Cơng suất giảm C Mạch có tính cảm kháng D điện áp hai đẩu điện trở chậm pha so với điện áp hai đầu mạch điện Câu 7: Kết luận cho biết đoạn mạch RLC không phân nhánh xảy tượng cộng hưởng? A 2  LC B 2  LC C 2  RC D 2  LC Câu 8: Trong nghiên cứu quang phổ vạch vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí vạch người ta biết A nguyên tố hoá học cấu thành vật ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 B nhiệt độ vật phát quang C hợp chất hố học tổn vật D phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang Câu 9: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự (dao động riêng) với tần số góc 104 rad s Điện tích cực đại tụ điện 109 C Khi cường độ dòng điện mạch 6.106 A điện tích tụ điện A 6.1010 C B 4.1010 C C 8.1010 C D 2.1010 C Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc Nếu thực thí nghiệm nước thì: A khoảng vân khơng đổi B tần số thay đổi C vị trí vân sáng trung tâm khơng đổi D bước sóng khơng đổi Câu 11: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào khơng khí với tốc độ truyền âm v Khoảng cách điểm gần hướng truyền sóng âm dao động ngược pha x Tần số âm A 2v x B v 2x C v 4x D v x Câu 12: Dao động điện từ hình thành mạch dao động LC tượng A tự cảm B cộng hưởng C nhiễu xạ sóng D sóng dừng Câu 13: Giới hạn quang điện Natri 0,5 m Cơng Kẽm lớn Natri 1,4 lần Giới hạn quang điện kẽm A 0, m B 0,36 m C 0,9 m D 0, 63 m Câu 14: Chọn câu sai câu sau: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính B Mỗi ánh sáng đơn sắc khác có màu sắc định khác C Lăng kính có khả làm tán sắc ánh sáng D Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Câu 15: Một chất điểm dao động điều hồ với chu kì T  3,14 s ; biên độ A  m Khi chất điểm qua vị trí cân vận tốc A 0,5 m s B m s C m s D m s   Câu 16: Một vật dao động điều hồ với phương trình gia tốc a  402 cos  2t   cm s Phương 2  trình dao động vật   A x  cos  2t   cm 4    B x  10cos  2t   cm 2  C x  10cos  2t  cm   D x  20 cos  2t   cm 2  ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 10 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 Câu 11: Nguyên tử có điện tích 1,6.1019 C, nhận thêm electron A ion dương B ion âm C trung hòa điện D có điện tích khơng xác định Câu 12: Khi nói sóng học phát biểu sau sai? A Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng B Sóng lan truyền dao động môi trường vật chất C Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc D Sóng học lan truyền mặt nước sóng ngang Câu 13: Cơng thức sau nói tượng khúc xạ ánh sáng? B sin r  A sin i  sin r n sin i C sin i  n sin r D cos i  n sin r Câu 14: Mạch chọn sóng máy thu mạch dao động LC có điện dung C thay đổi Khi điện dung tụ điện C  C1 mạch chọn sóng có tần số f1  kHz, C  C2 mạch chọn sóng có tần số f  27 kHz Khi C  C1C22 mạch chọn sóng có tần số A 18 kHz B 20 kHz C 16 kHz D 12 kHz Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc, xạ màu đỏ có bước sóng d  750nm xạ màu lam có bước sóng l  450nm Trên quan sát, hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có số vân sáng đơn sắc hai xạ A vân đỏ vân lam B vân đỏ vân lam C vân đỏ vân lam D vân đỏ vân lam Câu 16: Giới hạn quang điện kim loại Natri 0  0,50m Cơng electron Natri A 2,48eV B 4,48eV C 3,48eV D 1,48eV Câu 17: Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 , cực anot làm đồng, điện trở bình điện phân R  8 mắc vào hai cực nguồn E  9V, điện trở r  1 Khối lượng đồng bám vào catot thời gian có giá trị A g B 10, g C 5, 97 g D 11, 94 g Câu 18: Một người có điểm cực cận cách mắt 100cm, để nhìn rõ vật gần cách mắt 25cm phải đeo sát mắt kính A hội tụ có tiêu cự 20cm C hội tụ có tiêu cự 100 cm B phân kì có tiêu cự 20cm D phân kì có tiêu cự 100 cm Câu 19: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp A điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 201 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 B điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện C điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch   Câu 20: Đặt điện áp u  U 0cos  t    V  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có 6  cảm kháng ZL , tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp dòng điện mạch   i  Io cos  t    A  Đoạn mạch điện ln có 6  A  ZL  ZC   R B  ZC  Z L   R C ZC  ZL  R D ZL  ZC  R Câu 21: Chọn câu sai? Quang phổ liên tục A chất khác nhiệt độ ln giống B dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C chất rắn, lỏng khí có áp suất lớn phát bị nung nóng D phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn phát Câu 22: Đặt điện áp u  U 2cos  t  u   V  vào hai đầu đoạn mạch có tổng trở Z dòng điện qua mạch i  I 2cos  t  i   A  Biểu thức định luật Ôm áp dụng cho giá trị hiệu dụng A I  U Z B I  U Z C I  U Z D I  U Z Câu 23: Trong thí nghiệm Y âng giao thao ánh sáng, ánh sáng thí nghiệm ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Hiệu khoảng cách từ hai khe hẹp F1 , F2 đến vân tối thứ A 5 B 2 C 3 D 5 Câu 24: Laze máy khuyêch đại ánh sáng dựa tượng A quang điện B quang điện C phát xạ cảm ứng D quang phát quang Câu 25: Gọi ch , c , l ,  v bước sóng tia chàm, cam, lục, vàng Sắp xếp thứ tự A l >  v > c > ch B c >l >  v > ch C ch  v >l > c D c >  v > l >ch Câu 26: Để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A sóng ngắn B sóng trung ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 C sóng cực ngắn D sóng dài Page 202 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 Câu 27: Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R  100 , cuộn cảm có L thay đổi   tụ có điện dung C Mắc mạch vào nguồn có điện áp u  100 2cos 100t   V Thay đổi L để điện 6  áp hai đầu điện trở có giá trị hiệu dụng UR  100V Cường độ dòng điện mạch có biểu thức   A i  cos 100t   A 6    B i  2cos 100t   A 4    C i  2cos 100t   A 6  D i  2cos 100t  A Câu 28: Phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng? A Ở trạng thái đứng yên, phôtôn có lượng xác định hf B Trong chân không, phôtôn chuyển động với tốc độ c  3.108 m / s C Mỗi lần nguyên tử hấp thụ ánh sáng có nghĩa hấp thụ phơtơn D Dòng ánh sáng dòng hạt mang lượng gọi phôtôn Câu 29: Giới hạn quang điện Canxi, Natri, Kali, Xesi 0, 43m; 0,50 m; 0,55 m; 0, 66 m Nếu sử dụng ánh sáng đơn sắc màu lục có bước sóng 520 nm gây tượng quang điện kim loại A Natri Kali B Canxi Natri C Canxi Xesi D Kali Xesi Câu 30: Đặt điện áp u  U 2cos  t  V  (U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị a (Ω), tụ điện có điện dung C cuộn cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp Biết U  a  V  , L thay đổi Hình vẽ bên mô tả đồ thị điện áp hiệu dụng hai tụ điện, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm công suất tiêu thụ điện toàn mạch theo cảm kháng M N hai đỉnh đồ thị (1) đồ thị (2) Giá trị a A 50 B 30 C 40 D 60 Câu 31: Tần số âm họa âm dây đàn phát tương ứng với tần số sóng để dây đàn có sóng dừng Trong họa âm dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần số 2750Hz 3850Hz Biết âm dây đàn có tần số nằm khoảng từ 300Hz đến 800Hz Trong vùng tần số âm nghe có tối đa tần số họa âm (kể âm bản) dây đàn này? A 35 B 34 C 36 D 38 Câu 32: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, êlectron chuyển động tròn quanh hạt nhân quỹ đạo dừng tác dụng lực hút tĩnh điện Theo định nghĩa dòng điện chuyển động êlectron quanh hạt nhân tạo nên dòng điện (gọi dòng điện nguyên tử, phân tử) Khi êlectron ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 203 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 chuyển động quỹ đạo L dòng điện ngun tử có cường độ I1 , êlectron chuyển động quỹ đạo N dòng điện nguyên tử có cường độ I Tỉ số A B I1 I2 C D Câu 33: Đặt điện áp u  100 cos  t  u   V  (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Các giá trị R, L, C thỏa mãn 25L  4CR Điều chỉnh tần số  để điện áp tức thời hai đầu tụ điện vuông pha với điện áp u Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 16V B 40V C 80V D 57V Câu 34: Hai vật dao động điều hòa hai trục tọa độ song song, chiều, cạnh nhau, gốc tọa độ nằm đường vng góc chung Phương trình dao động hai vật x1  10cos  20t  1  cm x  2cos  20t  2  cm Ở thời điểm đó, hai vật có tọa độ x  cm chuyển động ngược chiều sau khoảng thời gian t  A 7cm s, khoảng cách hai vật dọc theo trục tọa độ 120 B 10cm C 14cm D 8cm Câu 35: Cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng có N1 vòng dây Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở đo 100V Nếu tăng thêm 150 vòng dây cho cuộn sơ cấp giảm 150 vòng dây cuộn thứ cấp đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 160V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100V Kết luận sau đúng? A N1  825 vòng B N1  1320 vòng C N1  1170 vòng D N1  975 vòng Câu 36: Hai chất điểm M, N dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục Ox Vị trí cân M N nằm đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với trục Ox Trong q trình dao động, hình chiếu M N Ox cách xa cm Biên độ dao động tổng hợp M N cm Gọi AM, AN biên độ M N Giá trị lớn  AM  AN  gần với giá trị sau đây? A 3cm B 4cm C 5cm D 6cm Câu 37: Một bể sâu m chứa đầy nước Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể góc tới i  30 Biết chiết suất nước ánh sáng đỏ ánh sáng tím n đ  1,328 n t  1,361 Bề rộng quang phổ tia sáng tạo đáy bể nằm ngang bằng: A 17,99 mm B 22,83 mm C 21,16 mm D 19,64 mm ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 204 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 Câu 38: Hai lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục Ox Vị trí cân hai dao động nằm đường thẳng qua O vng góc với Ox Đồ thị (1), (2) biểu diễn mối liên hệ lực kéo Fkv li độ x lắc lắc Biết thời điểm t, hai lắc có li độ biên độ lắc 2, thời điểm t1 sau đó, khoảng cách hai vật nặng theo phương Ox lớn Tỉ số lắc động lắc thời điểm t1 A B C D Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số góc  thay đổi Điện áp hiệu dụng hai tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UC , UL phụ thuộc vào , chúng biểu diễn đồ thị hình vẽ, tương ứng với đường UC , UL Khi   1 U C đạt cực đại Um   2 U L đạt cực đại Um Hệ số công suất đoạn mạch   2 gần với giá trị A 0,80 B 0,86 C 0,82 D 0,84 Câu 40: Cho hệ hình vẽ, vật nhỏ m1 , m2 nối với nhờ sợi dây nhẹ, khơng dãn có chiều dài  12cm, ban đầu lò xo khơng biến dạng Tại t  kéo đầu B lò xo lên theo phương thẳng đứng với tốc độ v0  40  cm / s  khoảng thời gian t dừng lại đột ngột để hệ dao động điều hòa Biết độ cứng lò xo K  40N / m, m1  400g, m2  600g, lấy g  10 m / s  Giá trị t nhỏ gần với giá trị A 1,083s B 1,095s C 0,875s D 1,035s ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 205 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 206 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 207 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018-ĐỀ SỐ 30 Câu 1: Một chùm sáng đơn sắc có tần số f  4.1014 Hz Mỗi phơtơn chùm sáng có lượng A 2,65.1018 J B 1,65.1018 J C 2,65.1019 J D 1,65.1019 J Câu 2: Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên lăng kính cho tồn dải quang phổ ánh sáng trắng ló khỏi mặt bên thứ hai So với tia tới A tia ló có góc lệch B tia màu lam khơng bị lệch C tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch D tia đỏ lệch nhiều nhất, tia tím lệch Câu 3: Đơn vị suất điện động A ampe (A) B vôn (V) C fara (F) D vôn/mét (V/m) Câu 4: Đặt điện áp u  U cos  t  vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây cảm có độ tự cảm L Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A U L B UL C U L D U 2L Câu 5: Đặt điện áp U vào điện trở R dòng điện chạy qua có cường độ dòng điện I Công suất tỏa nhiệt điện trở không tính cơng thức cơng thức đây? A P  I2 R B P  UI C P  UI D P  U / R Câu 6: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, ngược pha, có biên độ A1 A Biên độ dao động vật A A1  A2 B  A1  A  C A1  A D A12  A22 Câu 7: Có điện tích Q  5.109 C đặt điểm A chân không Cường độ điện trường điểm B cách A khoảng 10cm A 4500N / C B 4000N / C C 3500N / C D 3000N / C Câu 8: Hoạt động sau kết việc truyền thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến? A Xem thời truyền hình qua vệ tinh B Xem phim từ truyền hình cáp C Trò chuyện điện thoại bàn D Xem phim từ đầu đĩa DVD Câu 9: Kích thích cho lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A 36 mJ Khi kích thích cho lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 1,5A A 54mJ B 16mJ C 81mJ D 24mJ Câu 10: Thấu kính hội tụ khối chất suốt, giới hạn A hai mặt mặt cầu B mặt cầu lõm mặt phẳng C hai mặt cầu lõm D hai mặt cầu, mặt cầu lồi có bán kính nhỏ mặt cầu lõm ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 208 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 Câu 11: Xét tia gồm tia hồng ngoại ,tia X, tia gamma, tia β Tia có chất khác với tia lại B tia β A tia gamma C tia X D tia hồng ngoại Câu 12: Lực Lorentz lực A tác dụng lên hạt mang điện tích (+) chuyển động điện trường B tác dụng lên hạt mang điện tích chuyển động điện trường C tác dụng lên hạt mang điện tích (+) chuyển động từ trường D tác dụng lên hạt mang điện tích chuyển động từ trường Câu 13: Chiếu xiên chùm sáng hẹp (coi tia sáng) gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước A so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ toàn phần D tia khúc xạ ánh sáng lam, tia sáng vàng bị phản xạ tồn phần Câu 14: Theo lí thuyết Anh-xtanh, hạt trạng thái nghỉ có khối lượng m0 chuyển động với tốc độ v, khối lượng hạt tăng lên thành m Cho tốc độ ánh sáng chân khơng c Khối lượng m tính theo hệ thức c A m  m0    v B m  m0 v 1   c v C m  m0    c D m  m0 c 1   v Câu 15: Một lăng kính thủy tinh có dạng nêm, góc chiết quang A coi góc nhỏ chiết suất n Chiếu tia sáng vào mặt bên góc tới nhỏ Biểu thức góc lệch A D  A  n  1 B D  A  n  1 C D  A  n   D D  A  n   Câu 16: Vòng dây kim loại diện tích S hợp với véctơ cảm ứng theo thời gian đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh có giá trị A  V  C S V B S V D S  V  Câu 17: điện áp hai tụ điện phẳng U  300 V Một hạt bụi nằm cân hai tụ điện cách tụ điện d1  0,8 cm Hỏi lâu hạt bụi rơi xuống mặt tụ, điện áp hai giảm lượng U  60 V A t  0,9 s B t  0,19 s C t  0, 09 s D t  0, 29 s Câu 18: Khẳng định sau sai nói phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch? A Cả hai loại phản ứng tỏa lượng ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 209 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 B Con người chủ động tạo hai phản ứng C Các hạt nhân sản phẩm bền vững hạt nhân tham gia phản ứng D Một phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch Câu 19: Cho bán kính Bo r0  5,3.1011 m Ở trạng thái dừng nguyên tử hiđrô, electron chuyển động quỹ đạo có bán kính r  2,12.1010 m Tên gọi quỹ đạo A O B L C M D N Câu 20: Lần lượt chiếu ánh sáng màu tím có bước sóng 1  0,39m ánh sáng màu lam có bước sóng 2  0, 48m mẫu kim loại có cơng A  2, 48 eV Ánh sáng gây tượng quang điện? A Chỉ có màu lam B Chỉ có màu tím C Cả hai khơng D Cả màu tím màu lam 3   Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  cos  5t   (x tính cm; t   tính s) Quãng đường chất điểm từ thời điểm t1  0,1 s đến thời điểm t  s A 84,4 cm B 333,8 cm C 331,4 cm D 336,1cm Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân 21 D  21 D  23 He  01 n  3, 25MeV Biết độ hụt khối hạt nhân 21 D 0, 0024u Năng lượng liên kết hạt nhân 23 He bằng: A 7,72 MeV B 8,52 MeV C 9,24 MeV D 5,22 MeV Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều hình bên Biết R  50, R0  150 , L  tức thời hai 2,5 200 H, C   F; biểu thức điện áp   đầu đoạn mạch AM có dạng u AM  U0AM cos 100t  V ; cường độ dòng điện hiệu dụng dòng điện mạch 0,8A Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB   A u AB  185 cos 100t   V 2    B u AB  185 cos 100t   V 4    C u AB  320cos 100t   V 4    D u AB  320cos 100t   V 2  Câu 24: Tại phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng lắc đơn để đo gia tốc rơi tự g phép đo gián tiếp Kết đo chu kì chiều dài lắc đơn T  1,919  0, 001 (s) l  0,900  0, 002 (m) Cách viết kết đo sau đúng? A g  9,648  0,003m / s2 B g  9,648  0,031m / s C g  9,544  0,003m / s2 D g  9,544  0,035m / s2 ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 210 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 Câu 25: Tiến hành thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Ban đầu, nguồn sáng dùng thí nghiệm có bước sóng 0, 45m Trên quan sát, M N hai điểm đối xứng với qua vân sáng trung tâm Trên đoạn MN có 21 vân sáng (trong có vân sáng qua M N).Tiếp theo, thay nguồn sáng ban đầu nguồn sáng có bước sóng 0, 6m mà giữ nguyên điều kiện khác số vân sáng quan sát đoạn MN A 15 B 17 C 18 D 16 Câu 26: Một người định máy biến áp có điện áp hiệu dụng ngõ vào (cuộn sơ cấp) U1  220 V điện áp hiệu dụng muốn đạt đượ cở ngõ (cuộn thứ cấp) U2  24 V Xem máy biến áp tưởng Các tính tốn mặt kĩ thuật cho kết cần phải quấn 1,5 (vòng/vơn) Người hồn tồn cuộn sơ cấp lại ngược chiều vòng cuối cuộn thứ cấp Khi thử máy với điện áp sơ cấp 110V điện áp thứ cấp đo 10V Số vòng dây bị ngược chiều A 12 Câu 27: B 20 238 92 C D U sau chuỗi phóng xạ hạt hạt   biến đổi thành chì 206 82 Pb Biết chu kì bán rã biến đổi tổng hợp 4,6.109 năm Giả sử ban đầu loại đá chứa urani, khơng chứa chì lượng chì sinh nằm mẫu đá Nếu nay, tỉ lệ khối lượng lượng 206 82 238 92 U với khối Pb 37 tuổi đá gần với giá trị sau đây? A 2.107 năm B 2.108 năm C 2.109 năm D 2.1010 năm Câu 28: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách 20 cm dao động biên độ, pha, tần số 50Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,5 m/s Xét đường thẳng xy vng góc với AB, cách trung trực AB cm; điểm dao động cực đại xy gần A A 8,75 cm B 14,46 cm C 10,64 cm D 5,67 cm Câu 29: Biết lượng ứng với trạng thái dừng ngun tử Hiđrơ tính theo công thức En   13,6  eV  n  1, 2,3 Khi chiếu hai phơtơn có lượng 10,  eV  ;12, 75  eV  vào n2 đám nguyên tử hiđrơ trạng thái đám ngun tử A hấp thụ phôtôn B không hấp thụ photon C hấp thụ phơtơn có lượng 12,75 (eV) D hấp thụ phơtơn có lượng 10,2 (eV) Câu 30: Hai chất điểm có khối lượng m1 , m2 dao động điều hòa phương tần số Đồ thị biểu diễn động m1 m2 theo li độ hình vẽ Tỉ số A B ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 m1 m2 C D Page 211 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM ghép nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM có biến trở R; đoạn mạch MB gồm cuộn dây không cảm ghép nối tiếp với tụ C Điều chỉnh R đến giá trị R cho công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại thấy điện áp hiệu dụng đoạn mạch MB 40 V công suất tiêu thụ đoạn mạch AB 90W Tính cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AM A 30 W B 60 W C 67,5 W D 45 W Câu 32: Điện nhà máy điện trước truyền xa phải đưa tới máy tăng áp Ban đầu, số vòng dây cuộn thứ cấp pử máy tăng áp N hiệu suất trình truyền tải 80% Giữa điện áp số vòng dây cuộn sơ cấp khơng đổi Để hiệu suất q trình truyền tải tăng lên đến 95% số vòng dây cuộn thứ cấp máy biến áp phải A 4N B 5N C 2N D 3N Câu 33: Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ khơng dãn vật nhỏ có khối lượng 100 g, mang điện tích q Ban đầu, lắc dao động điều hòa với chu kỳ T0 nơi gần mặt đất điện trường với vectơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống độ lớn 5000 V/m Bây giờ, đưa lắc lên độ cao 1km so với mặt đất khỏi điện trường thấy chu kỳ lắc T0 Lấy bán kính Trái đất 6400 km, gia tốc trọng trường mặt đất 9,8m / s coi nhiệt độ không thay đổi lên cao Giá trị q A 61C B 61 nC C 61C D 61 nC Câu 34: M, N P vị trí cân liên tiếp sợi dây có sóng dừng mà phần tử dao động bới biên độ cm Biết vận tốc tức thời hai phần tử N P thỏa mãn vN vP  0; MN  40 cm, NP  20 cm; tần số góc sóng 20 rad/s Tốc độ dao động phần tử trung điểm NP sợi dây có dạng đoạn thẳng A 40 3m / s B 40cm / s C 40m / s D 40 3cm / s Câu 35: Đặt điện áp u  U cos 120t  V vào hai đầu mạch điện gồm điện trở R  125 , cuộn dây tụ điện có điện dung thay đổi mắc nối tiếp hình vẽ Điều chỉnh điện dung C tụ, chọn r, L cho mắc vơn kế lí tưởng vào điểm A, M; M,N; N,B vơn kế giá trị UAM , UMN , U NB thỏa mãn biểu thức: 2UAM  2UMN  UNB  U Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại phải điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị gần với giá trị nào? ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 212 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 A 3,8F B 5,5F C 6,3F D 4,5F Câu 36:Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g dao động mặt phẳng ngang Hệ số ma sát trượt vật với mặt phẳng ngang 0,1 Lấy g  10m / s Đưa vật nhỏ lắc tới vị trí để lò xo bị nén cm buông nhẹ, đồng thời cho đồng hồ bấm giây bắt đầu chạy Chọn mốc tính ứng với trạng thái lò xo khơng biến dạng Khi lò xo khơng biến dạng lần thứ (kể từ buông vật), lắc số đồng hồ A 2,5 mJ 0,524 s B 2,5 mJ 0,471 s C 1,5 mJ 0,524 s D.1,5 mJ 0,471 s Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều hình bên Biết điện trở có giá trị 50 , cuộn dây cảm có cảm kháng 50 3 , tụ điện có dung kháng 50  Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch NB 80 V điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM 60V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB tăng điện áp tức thời hai đoạn mạch NB A 50 3V B 150V C 100 3V D 100 3V Câu 38: Một tụ điện phẳng điện dung C  8nF , có hai tụ điện cách d  0,1 mm, nối với cuộn dây cảm độ tự cảm L  10H thành mạch dao động LC lí tưởng Biết lớp điện môi hai tụ điện chịu cường độ điện trường tối đa 35.10 V/m Khi mạch có dao động điện từ tự cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng I Để lớp điện mơi tụ điện khơng bị đánh thủng giá trị I phải thỏa mãn điều kiện sau đây? A I  0, 7A B I  0, 7A C I  0, 2A D I  0, 2A Câu 39: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ m1 Ban đầu giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén 8cm, đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng khối lượng vật m1 ) mặt phẳng nằm ngang sát với vật m1 Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương trục lò xo Bỏ qua ma sát Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần khoảng cách hai vật m1 m2 A 5,7 cm B 3,2 cm C 2,3 cm D 4,6 cm Câu 40: Cho đoạn mạch AB không phân nhánh gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm thuần, đoạn mạch MN chứa điện trở đoạn mạch NB chứa tụ điện Đặt điện áp u  U0 cos  t   V (trong U0 , ,  xác định) vào hai đầu mạch AB Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN, MB u AN u MB biểu thị hình vẽ hệ số công suất đoạn mạch MB ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 213 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 A 0,65 B 0,33 C 0,74 D 0,50 ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 214 ĐỀ THI THỬ VẬT THPTQG 2017-2018 ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 215 ... ……………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ THPTQG 2017 -2018 ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018- ĐỀ SỐ 02 Câu 1: Trong quang phổ vạch nguyên tử hidro, vạch dãy Pasen... ……………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 16 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ THPTQG 2017 -2018 ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018- ĐỀ SỐ 03 Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị... ……………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908.224.623 Page 24 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ THPTQG 2017 -2018 ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018- ĐỀ SỐ 04 Câu 1: Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU DH VAT LY 2018 , DE THI THU DH VAT LY 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay