De thi thu 2018 hay co giai chi tiet de so 3

14 69 3
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:33

Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Đề thi thử 2018 hay giải chi tiết (Đề số 3) Câu 1: Sóng điện từ dùng để truyền thơng tin nước A sóng ngắn B sóng cực ngắn C sóng trung D sóng dài Câu 2: Một điện áp xoay chiều biểu thức u  220 cos100t V giá trị điện áp hiệu dụng A 120 V B 220 V C 110 V D 220 V Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa phương trình x  cos 4t cm Biên độ dao động A 4π cm B cm C cm D cm Câu 4: Tương tác từ không xảy A nam châm đồng đặt gần B nam châm sắt non đặt gần C hai nam châm đặt gần D nam châm dòng điện khơng đổi đặt gần Câu 5: Điều sau không đúng? A Điện tích electron proton độ lớn B Dụng cụ để đo điện tích vật ampe kế C Điện tích hai loại điện tích dương điện tích âm D Đơn vị đo điện tích Cu-lơng (trong hệ SI) Câu 6: Đặc điểm tia tử ngoại A bị nước thủy tinh hấp thụ B không truyền chân khơng C bước sóng lớn bước sóng tia tím D phát từ vật bị nung nóng tới 1000oC Câu 7: Một sóng tần số f lan truyền mơi trường đàn hồi với tốc độ v, bước sóng tính theo cơng thức A   2v f B   v f C   v.f Câu 8: Đặc điểm sau sóng cơ? A Sóng truyền chất khí nhanh truyền chất rắn B Sóng khơng truyền chân khơng C Sóng dọc phương dao động trùng với phương truyền sóng D Sóng giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ D   2vf Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Câu 9: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm hệ số tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều tần số ω thay đổi Khi mạch xảy tượng cộng hưởng t A   LC B   LC C   LR D   LC Đăng ký 300 đề2018 file word link sau : https://goo.gl/kMEkKs Câu 10: Điện tích tụ mạch dao động điện từ phương trình q  Q cos 410 t t tính theo giây Tần số dao động mạch A 40 kHz B 20kHz C 10 kHz D 200 kHz Câu 11: Một lắc đơn gồm vật nhỏ, sợi dây khơng dãn chiều dài l Cho lắc dao động điều hòa vị trí gia tốc trọng trường g Tần số góc dao động tính A 2 l g l g B C g 2 l D l g Câu 12: Nhận định sau không tượng tán sắc ánh sáng ? A Ánh sáng Mặt trời gồm bảy ánh sáng đơn sắc (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) B Chiết suất lăng kính phụ thuộc vào màu ánh sáng đơn sắc C Ánh sáng Mặt trời gồm vô số ánh sáng đơn sắc dài màu nối liền từ đỏ đến tím D Tốc độ ánh sáng đơn sắc lăng kính phụ thuộc vào màu Câu 13: Sóng vơ tuyến dùng thơng tin liên lạc tần số 900 MHz Coi tốc độ truyền sóng 3.108 m/s Sóng điện từ thuộc loại A sóng cực ngắn B sóng trung C sóng ngắn D sóng dài Câu 14: Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự đường thẳng với AM = MN Đặt điện tích q điểm A cường độ điện trường M độ lớn E Cường độ điện trường N độ lớn A E B E C 2E D 4E Câu 15: Tính chất sau đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh? A Qua điểm từ trường (điện trường) vẽ đường sức B Chiều đường sức tuân theo quy tắc xác định C Chỗ từ trường (điện trường) mạnh phân bố đường sức mau D Các đường sức đường cong khép kín Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Câu 16: Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k = 40 N/m, cầu nhỏ khối lượng m dao động tự với chu kì T = 0,1π s Khối lượng cầu A m = 400 g B m = 200 g C m = 300 g D m = 100 g Câu 17: Đặt điên áp u  U cos t vào hai đầu đoạn mạch tụ điện điện dung C Biểu thức cường độ dòng điện mạch A i  U cos t C B i  UC cos  t  0,5  D i  UC cos  t  0,5  C i  UC cos t Đăng ký 300 đề2018 file word link sau : https://goo.gl/kMEkKs Câu 18: Trên sợi dây dài dài 1,2 m sóng dừng, biết hai đầu sợi dây hai nút dây bụng sóng Bước sóng giá trị A 1,2 m B 4,8 m C 2,4 m D 0,6 m Câu 19: Dòng điện cường độ A chạy qua vật dẫn điện trở 200 Ω Nhiệt lượng tỏa vật dẫn 40 s A 20 kJ B 30 kJ C 32 kJ D 16 kJ Câu 20: Một người mắt cận điểm cực viễn cách mắt 50 cm Để nhìn rõ vật xa mà mắt khơng phải điều tiết, người cần đeo sát mắt kính độ tụ A dp B 0,5 dp C –2 dp D –0,5 dp Câu 21: Cho chiết suất tuyệt đối thủy tinh nước 1,5 4/3 Nếu ánh sáng đơn sắc truyền thủy tinh bước sóng 0,60 µm ánh sáng truyền nước bước sóng A 0,90 µm B 0,675 µm C 0,55 µm D 0,60 µm Câu 22: Một sóng phương trình u  cos  20t  5x  mm t tính theo giây, x tính theo cm Trong thời gian giây sóng truyền quãng đường dài A 32 cm B 20 cm C 40 cm D 18 cm Câu 23: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện dung C cuộn dây hệ số tự cảm L Biết cường độ dòng điện mạch biểu thức I = 0,04cos2.10 A Điện tích cực đại tụ giá trị A 10-9 C B 8.10-9 C C 2.10-9 C D 4.10-9 C Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Câu 24: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa với biên độ A tần số góc ω Khi vật vị trí li độ x  m2 A A m2 A B A động vật 2m2 A C 3m2 A D Câu 25: Dao động điện từ mạch LC dao động điều hòa, hiệu điện hai tụ u1 = V cường độ dòng điện i1 = 0,16 A, hiệu điện hai tụ u = V cường độ dòng điện i2 = 0,2 A Biết hệ số tự cảm L = 50 mH, điện dung tụ điện A 0,150 μF B 20 μF C 50 μF D 15 μF Câu 26: Một lăng kính tiết diện thẳng tam giác ABC, góc chiết quang A = 30 o Chiếu tia sáng đơn sắc tới lăng kính theo phương vng góc với mặt bên AB Tia sáng khỏi lăng kính nằm sát với mặt bên AC Chiết suất lăng kính A 1,33 B 1,41 C 1,5 D 2,0 Đăng ký 300 đề2018 file word link sau : https://goo.gl/kMEkKs Câu 27: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm hệ số tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U tần số góc ω khơng đổi cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I Nếu nối tắt hai tụ điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I Điều sau A 2 LC  0,5 B 2 LC  C 2 LC   RC D 2 LC   RC Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  cos8t cm t tính theo giây Thời gian ngắn vật từ điểm M li độ x M=-6 cm đến điểm N li độ xN=6 cm A s 16 B s C s 12 D s 24 Câu 29: Một tia sáng đơn sắc từ khơng khí chiết suất tuyệt đối tới khối thủy tinh chiết chuất tuyệt đối 1,5 Tại mặt phân cách xảy tượng phản xạ khúc xạ, tia phản xạ khúc xạ hợp với góc 120o Góc tới tia sáng A 36,6o B 56,3o C 24,3o D 23,4o Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Câu 30: Một tụ điện điện dung không đổi mắc vào mạng điện 110 V – 60 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 1,5 A Khi mắc tụ điện vào mạng điện 220 V – 50 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A 3,6 A B 2,5 A C 0,9 A D 1,8 A Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, nguồn sóng kết hợp pha đặt hai điểm A B cách 16 cm Sóng truyền mặt nước bước sóng cm Gọi Δ đường thẳng nằm mặt nước, qua A vng góc với AB Coi biên độ sóng q trình lan truyền khơng đổi Số điểm dao động với biên độ cực đại Δ A 22 B 10 C 12 D 20 Câu 32: Từ thông qua khung dây dẫn tăng từ 0,06 Wb đến 1,6 Wb thời gian 0,1 s Suất điện động cảm ứng xuất khung độ lớn A V B 16 V C 10 V D 22 V Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos t V U khơng đổi, ω thay đổi vào đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện cuộn dây cảm hệ số tự cảm L  1, H mắc nối tiếp Khi ω = ωo cơng suất đoạn mạch cực đại 732 W  Khi ω = ω1 ω = ω2 cơng suất đoạn mạch 300 W Biết ω1 – ω2 = 120π rad/s Giá trị R A 240 Ω B 133,3 Ω C 160 Ω D 400 Ω Câu 34: Một lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định Biết độ cứng lò xo khối lượng cầu k = 80 N/m, m= 200g Kéo cầu thẳng đứng xuống cho lò xo dãn 7,5 cm thả nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy mốc vị trí cân cầu, gia tốc trọng trường g = 10 m/s Khi lực đàn hồi độ lớn nhỏ nhất, đàn hồi lò xo độ lớn A 0,10 J B 0,075 J C 0,025 J D Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Yâng Ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,6 μm , khoảng cách hai khe a = mm Khi khoảng cách từ chắn chứa hai khe đến ảnh D quan sát thấy đoạn MN dài 12 mm mản ảnh n vân sáng kể hai vân sáng M N Tịnh tiến ảnh theo hướng xa chắn chứa hai khe đoạn 50 cm đoạn MN bớt vân sáng (tại M N vân sáng) Giá trị D A m B 1,5 m C 2,5 m D m Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Câu 36: Hai nguồn kết hợp đặt A B mặt thống chất lỏng, dao động theo phương vng góc với mặt thống phương trình u A  2cos 40 t cm, u B  4cos  40t  cm với t tính theo giây Tốc độ truyền sóng 90 cm/s Gọi M điểm nằm mặt thoảng với MA = 10,5 cm; MB = cm Coi biên độ không thay đổi trình truyền sóng Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ A cm B 2,5 cm C cm D cm Câu 37: Một nguồn sóng đặt điểm O mặt nước, dao động theo phương vng góc với mặt nước với phương trình u  a cos 40 t t tính theo giây Gọi M N hai điểm nằm mặt nước cho OM vuông góc với ON Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s Khoảng cách từ O đến M N 34 cm 50 cm Số phần tử đoạn MN dao động pha với nguồn A B C D Câu 38: Đoạn mạch A, B mắc nối thứ tự cuộn dây với hệ số tự cảm L  biến trở R tụ điện điện dung C  H 5 102 F Điểm M điểm nằm R C Nếu mắc 25 vào hai đầu A, M ắc quy suất điện động 12 V điện trở Ω điều chỉnh R = R1 dòng điện cường độ 0,1875 A Mắc vào A, B hiệu điện u  120 cos  100t  V điều chỉnh R = R2 cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại 160 W Tỷ số R1: R2 A 1,6 B 0,25 C 0,125 D 0,45 Câu 39: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB nối tiếp Trên đoạn AM chứa điện trở R  30 3 tụ điện, đoạn MB chứa cuộn dây cảm hệ số tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu A, B điện áp u  U cos100t V điều chỉnh hệ số tự cảm cho điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM trễ pha 2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch MB Điện dung tụ giá trị A 103 F 3 B 103 F 6 C 103 F 3 D 2.103 F 3 Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 � � � � t  � cm x  A cos � t  � cm hai phương trình Câu 40: Cho x1  A1 cos � � 3� � 4� hai dao động điều hòa phương Biết phương trình dao động tổng hợp x  5cos  t    cm Để tổng biên độ dao động thành phần (A + A2) cực đại φ giá trị A  B  24 C 5 12 D  12 Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Đáp án 1-D 11-D 21-B 31-B 2-C 12-A 22-B 32-C 3-D 13-A 23-C 33-C 4-A 14-B 24-A 34-C 5-B 15-D 25-D 35-D 6-A 16-D 26-D 36-C 7-B 17-B 27-A 37-C 8-A 18-C 28-D 38-A 9-D 19-C 29-A 39-A 10-B 20-C 30-B 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Sóng dài sử dụng thơng tin liên lạc nước Câu 2: Đáp án C Giá trị hiệu dụng điện áp U  110 V Câu 3: Đáp án D Biên độ dao động vật A  cm Câu 4: Đáp án A Tương tác từ không xảy đặt na mchâm gần đồng Câu 5: Đáp án B Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện → B sai Câu 6: Đáp án A Đặc điểm tia tử ngoại bị nước thủy tinh hấp thụ Câu 7: Đáp án B Bước sóng λ sóng tần số f, lan truyền môi trường với vận tốc v xác định biểu thức   v f Câu 8: Đáp án A Tốc độ truyền sóng giảm dần từ rắn → lỏng → khí → A sai Câu 9: Đáp án D Tần số dòng điện để xảy cộng hưởng mạch RLC:   LC Câu 10: Đáp án B Từ phương trình điện tích tụ, ta xác định   4.104 rad / s � f  20 kHz Câu 11: Đáp án D Tần số góc lắc đơn dao động điều hòa xác định biểu thức   Câu 12: Đáp án A g l Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Ánh sáng Mặt Trời dải vô số ánh sáng đơn sắc màu biến thiên từ đỏ đến tím → A sai Câu 13: Đáp án A Bước sóng sóng   c 3.108   m → sóng cực ngắn f 900.10 Câu 14: Đáp án B Ta E ~ E E AN  2AM � E N  M  → Với r 4 Câu 15: Đáp án D Các đường sức từ đường cong khép kín, đường sức điện xuất phát từ điện tích dương kết thúc vơ từ vơ kết thúc điện tích âm Câu 16: Đáp án D Chu kì dao động lắc lò xo xác định biểu thức: T  2 m m � 0,1  2 � m  100g k 40 Câu 17: Đáp án B Cường độ dòng điện mạch chứa tụ điện sớm pha điện áp hai đầu mạch góc 0,5 → i  U � � � � cos � t  � UC cos � t  � ZC � 2� � 2� Câu 18: Đáp án C Điều kiện để sóng dừng dây với hay đầu cố định l  n  với n số bụng số bó sóng → sóng dừng xảy dây với bụng sóng � n  �   2l  2, m Câu 19: Đáp án C Nhiệt lượng tỏa dây dẫn 40s là: Q  I Rt  22.200.40  32 kJ Câu 20: Đáp án C Để khắc phục tật cận thị, người phải mang kính phân kì, độ tụ D   1   2 dp C V 0,5 Câu 21: Đáp án B Với  bước sóng ánh sáng chân khơng → bước sóng ánh sáng mơi trường nước môi trường thủy tinh là: Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486  � n  � nn n 1,5 � �  n  tt  tt  0,  0, 68m �  n 1,33 n �  tt  � n tt � Câu 22: Đáp án B   20 � T  0,1 � � �� Từ phương trình truyền sóng, ta có: �2   0,  5 � � � Trong chu kì sóng truyền qng đường bước sóng → khoảng thời gian t  50T  5s sóng truyền S  50  20cm Câu 23: Đáp án C Từ phương trình dòng điện mạch, ta I0  0, 04A,   2.10 rad / s → Điện tích cực đại tụ q  I 0, 04   2.109 C  2.10 Câu 24: Đáp án A Vị trí li độ x  2 A vật E d  E t  0,5E  0, 25m A Câu 25: Đáp án D Trong mạch dao động LC điện áp hai tụ vng pha với dòng điện mạch 2 � �i1 � �u1 � � � � � � �I0 � i12  i 22 � �I0 � �U � � � � � 2 �U � u  u1 �i � �u � � � � � � � �I0 � �U � � �I � 1 i2  i2 0,162  0, 22  15.106 F + Mặt khác LI02  CU 02 � C  L � � L 12 22  50.103 2 2 U u  u  16 �0� Câu 26: Đáp án D Tại cạnh bên AC lăng kính, tia sáng nằm sát mặt bên → bắt đầu xảy tượng phản xạ tồn phần Ta i  30� Điều sin i  kiện để bắt đầu xảy phản 1 �n  2 n sin 30� Câu 27: Đáp án A 10 xạ toàn phần Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Cường độ dòng điện mạch hai trường hợp: I1  I � R   ZL  ZC   ZL2 � ZC  2ZL � 2 LC  0,5 Câu 28: Đáp án D Thời gian ngắn để vật từ vị trí li độ x   x A  6 cm đến vị trí li độ T A  6 cm t   s 12 Câu 29: Đáp án A Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i  n sin r , với i  r  180� 120� 60� � sin i  1,5sin  60� i  � i  36, 6� Câu 30: Đáp án B Điện dung tụ mắc vào mạng điện 110V – 60 Hz: ZC  U 110 220    I 1,5  → Với mạng điện tần số f � f  50 Hz � Z� C  1, 2ZC  88 1,  → Cường độ dòng điện mạch I� U� 220   2,5A Z� 88 C Câu 31: Đáp án B + Số dãy cực đại giao thoa  AB AB �k � � 5,3 �k �5,3   → 11 dãy cực đại Các dãy cực đại nằm phía so với cực đại trung tâm k = 0, cắt  hai điểm → Trên  11 điểm dao động với biên độ cực đại Câu 32: Đáp án C Suất điện động cảm ứng xuất khung dây eC   1,  0,   10V t 0,1 Câu 33: Đáp án C Với hai giá trị tần số góc cho cơng suất tiêu tụ mạch, ta ln 12  0 Công suất tiêu thụ mạch ứng với   1 : P1  Pmax cos  � cos   11 P 300   Pmax 732 61 Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Mặt khác: R cos 1  � � R � L1  � C1 � � R � 1, � � R  � � 120  � �   R � � 02 � R L � 1  � � 1 � 2 R R  L2  1  2   61 � R  160 61 Câu 34: Đáp án C Độ biến dạng lò xo vị trí cân l0  mg 0, 2.10   2,5cm k 80 Kéo vật đến vị trí lò xo giãn 7,5 cm thả nhẹ → vật dao động với biên độ A  5cm → Lực đàn hồi độ lớn nhỏ vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng Thế lắc tổng đàn hồi hấp dẫn Với gốc vị trí cân E  kx → Thế đàn hồi độ lớn E dh  E  E hd  kx  mgx  80.0, 0252  0, 2.10  0, 25   0, 025J 2 Câu 35: Đáp án D Khi khoảng cách mặt phẳng chứa hai khe D, n vân, MN vân sáng → M vân sáng bậc 0,5  n  1 + Ta x M  0,5  n  1 D D 20  � 6.10 3  0,5  n  1 0, 6.10 6 � n   3 a 1.10 D + Khi khoảng cách mặt phẳng hai khe so với D  0,5 m n  vân sáng, M, N vân sáng → M vân sáng bậc 0,5  n  3 � x M  0,5  n  3 D  0,5  a 20 n  D  0,5 D  0,5  � D  � D  2m + Lập tỉ số � 20 n 3 D D 2 D Câu 36: Đáp án C Bước sóng sóng   2v 290   4,5cm  40 12 Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 � 10,5  � � MA  MB �   Biên độ dao động M: a M  2a cos � � 2.2 cos � � cm  � � � 4,5 � Câu 37: Đáp án C Bước sóng sóng   2v  cm  + Gọi I điểm MN, phương trình dao động I dạng: d  d2 � � u1  a1 cos � t   �  � � + Để I pha với nguồn  d1  d  2k � d1  d  2k  8k  Với khoảng giá trị tổng d1  d ON �d1  d �OM  MN � 50 36  362  50 �k � � 6, 25 �k �12, 8 → điểm dao động pha với nguồn MN Câu 38: Đáp án A + Khi đặt vào hai đầu AM điện áp không đổi: I  12 � 0,1875  � R  rd  60 R1  r  rd R   rd Dung kháng cảm kháng đoạn mạch đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều   100 rad / s ZL  40, ZC  25 + Công suất tiêu thụ biến trở R  R Pmax  U2 với R  rd2   ZL  ZC  2 R2  r � � U2 120 P  160  � � r  20 � �max  R  rd  �  R  rd  �� � �d  � R  40 → Ta hệ � R  25 � � � 2 R  rd2   ZL  ZC  R  rd2   40  25  � � Vậy R1 40   1, R 25 Câu 39: Đáp án A + Biểu diễn vectơ điện áp Ta tan 60� 30 103 � ZC  30 � C  F ZC 3 Câu 40: Đáp án B 13 Mua 300 đề2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 2 + Với x  x1  x � A  A1  A  2A1A cos  �  A1  A   A  2A1A   cos   2 �A  A � → Ta ln A1A �� � → Tích A1A nhỏ � � A1  A tổng A1  A lớn → Các vectơ hợp thành tam giác cân + Từ hình vẽ ta có: 60�   180� 75�  � 24 14 ... Mua 30 0 đề Lý 2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 Đáp án 1-D 11-D 21-B 31 -B 2-C 12-A 22-B 32 -C 3- D 13- A 23- C 33 -C 4-A 14-B 24-A 34 -C 5-B 15-D 25-D 35 -D 6-A 16-D 26-D 36 -C 7-B 17-B 27-A 37 -C... 2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch MB Điện dung tụ có giá trị A 10 3 F 3 B 10 3 F 6 C 10 3 F 3 D 2.10 3 F 3 Mua 30 0 đề Lý 2018 file word liên hệ : 090.87.06.486 � � � � t  � cm x  A cos... 25  � � Vậy R1 40   1, R 25 Câu 39 : Đáp án A + Biểu diễn vectơ điện áp Ta có tan 60� 30 10 3 � ZC  30  � C  F ZC 3 Câu 40: Đáp án B 13 Mua 30 0 đề Lý 2018 file word liên hệ : 090.87.06.486
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu 2018 hay co giai chi tiet de so 3 , De thi thu 2018 hay co giai chi tiet de so 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay