De cuong on thi

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:33

ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12 I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm: A nguồn điện chiều tụ điện mắc thành mạch kín B nguồn điện chiều cuộn cảm mắc thành mạch kín C nguồn điện chiều điện trở mắc thành mạch kín D tụ điện cuộn cảm mắc thành mạch kín Câu 2: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ truyền chân khơng C Sóng điện từ khơng truyền chân khơng D Sóng điện từ sóng ngang Câu 3: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại tụ điện Q o cường độ dòng điện cực đại mạch Io chu kì dao động điện từ mạch Io qo A T = 2πqoIo B T = 2π C T = 2πLC D T = 2π qo Io Câu 4: Khi nói q trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ lan truyền chân khơng B Sóng điện từ sóng ngang ur mang lượng ur C Vectơcường độ điện trường E phương với vectơ cảm ứng từ B D Dao động điện trường từ trường điểm ln đồng pha Câu 5: Điện tích tụ điện mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số: q = Q0 cos ωt Biểu thức cường độ dòng điện mạch A i = Q0 ω cos ωt B i = Q0 ω cos( ωt + π ) π π C i = Q0 ω cos( ωt + ) D i = Q0 ω cos( ωt - ) 2 Câu 6: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 0,25nF cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1mH Tại thời điểm ban đầu, cường độ dòng điện có giá trị cực đại 4mA Biểu thức điện tích hai tụ π  π  A q = 2.10- cos  10 t + ÷ (C) B q = 2.10- cos  2.10 t − ÷ (C) 2 2   π  C q = 8.103 cos(2.106t) (C) D q = 8.103cos  2.10 t − ÷(C) 2  Câu 7: Với f1, f2, f3 tần số tia hồng ngoại, tia tử ngoại tia gamma (tia γ) A f1 > f3 > f2 B f3 > f1 > f2 C f3 > f2 > f1 D f2 > f1 > f3 Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng (Young), khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Trên quan sát thu hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,2 mm Giá trị λ A 0,45 μm B 0,75 μm C 0,60 μm D 0,65 μm Câu 9: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Trong quang phổ vạch phát xạ hiđrô, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím B Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng C Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hóa học khác khác D Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối Câu 10: Tia Rơn-ghen (tia X) có bước sóng A nhỏ bước sóng tia hồng ngoại B nhỏ bước sóng tia gamma C lớn bước sóng tia màu tím D lớn bước sóng tia màu đỏ Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng 0,5 μm Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc A mm B 3,6 mm C 2,8 mm D mm Câu 12: Tia tử ngoại A có tần số tăng truyền từ khơng khí vào nước B khơng truyền chân khơng C có khả đâm xuyên mạnh tia gamma D ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn Câu 13 Giao thoa với hai khe Iâng có a = 0,5 mm; D = m Nguồn sáng dùng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,75 µm Xác định số xạ cho vân tối điểm M cách vân trung tâm 0,72 cm A B C D Câu 13 : Sóng điện từ truyền từ khơng khí vào nước thì: A tốc độ truyền sóng bước sóng giảm B tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng C tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm D tốc độ truyền sóng bước sóng tăng Câu 14: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A không bị lệch phương truyền B bị thay đổi tần số C không bị tán sắc D bị đổi màu Câu 15: Cho chất sau: khơng khí 00C, khơng khí 250C, nước sắt Sóng âm truyền nhanh A khơng khí 250C B nước C khơng khí 00C D sắt Câu 16 Bề rộng vùng giao thoa quan sát MN = 30 mm, khoảng cách hai vân tối liên tiếp mm Trên MN ta thấy A 16 vân tối, 15 vân sáng B 15 vân tối, 16 vân sáng C 14 vân tối, 15 vân sáng D 15 vân tối,15 vân sáng Câu 17 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng Cho a = 2mm, D = m, λ = 0,6 µm Trong vùng giao thoa MN = 12 mm (M N đối xứng qua O) quan sát có vân sáng: A 18 vân B 19 vân C 20 vân D 21 vân Câu 18 Trong giao thoa với khe Iâng có a =0,5mm, D = 2m, ánh sáng có bước sóng λ = 0,5µm Vùng giao thoa rộng 17mm số vân sáng quan sát là: A 10 B C D Câu 19 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng ánh sáng đơn sắc Khi tiến hành khơng khí người ta đo khoảng vân i = mm Đưa toàn hệ thống vào nước có chiết suất n = khoảng vân đo nước A mm B 2,5 mm C 1,25 mm D 1,5 mm Câu 20 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẵng chứa hai khe đến quan sát D, khoảng vân i Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe D aD iD A λ = B λ = C λ = D λ = i D a Câu 21 Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác A tần số thay đổi, vận tốc khơng đổi B tần số thay đổi, vận tốc thay đổi C tần số không đổi, vận tốc thay đổi D tần số không đổi, vận tốc không đổi Câu22 Một sóng ánh sáng đơn sắc đặc trưng A màu sắc B tần số C vận tốc truyền D chiết suất lăng kính với ánh sáng Câu23 Hoạt động máy quang phổ lăng kính dựa tượng A phản xạ ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 23 Chọn câu trả lời Hiện tượng tượng quang điện A Êlectron bứt khỏi kim loại bị nung nóng B Êlectron bật khỏi kim loại có ion đập vào C Êlectron bật khỏi nguyên tử va chạm với nguyên tử khác D Êlectron bật khỏi kim loại bị chiếu sáng Câu 25 Cơng electron kim loại A = 4eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,28 µm B 0,31 µm C 0,35 µm D 0,25 µm Câu 26 Kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,3 µm Cơng electron khỏi kim loại A 0,6625.10-19 J B 6,625.10-19 J C 1,325.10-19 J D 13,25.10-19 J Câu 27 Phôtôn A lượng B động lượng C khối lượng tĩnh D tính chất sóng Câu 28 Phát biểu sau sai nói phơtơn ánh sáng? A phôtôn tồn trạng thái chuyển động B Mỗi phơtơn có lượng xác định C Năng lượng phơtơn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn ánh sáng đỏ D Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau Câu 29 Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng C Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s D Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn Câu 30 Năng lượng phôtôn xác định theo biểu thức A ε = hλ B ε = hc λ C ε = cλ h D ε = hλ c Câu 31: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ: A prôtôn B nơtrôn C nuclôn D electrôn 209 Câu 32: Hạt nhân nguyên tử Bitmut 83 Bi có nuclon? A 83 p, 209 n B 83 p, 126 n C 209 p, 83 n D 126 p, 83 n Câu 33: Hạt nhân ngun tử chì (Pb) có 82 prơtơn 125 nơtrơn Hạt nhân ngun tử có kí hiệu: 125 207 82 282 A 82 Pb B 82 Pb C 207 Pb D 125 Pb Câu 34: Lực hạt nhân là: A.lực tĩnh điện B.lực liên kết nuclôn C.lực liên kết prôtôn D.lực liên kết nơtrôn Câu 35 : Phát biểu sau khơng đúng? A Ngun tử hiđrơ có hai đồng vị đơteri triti B Đơtri kết hợp với ôxi thành nước nặng nguyên liệu công nghiệp nguyên tử C Đơn vị khối lượng nguyên tử khối lượng nguyên tử cacbon D Hầu hết nguyên tố hỗn hợp nhiều đồng vị Câu 36: Đồng vị nguyên tử cho khác nguyên tử : A Số hạt nơtrôn hạt nhân số electron quỹ đạo B Số prôtôn hạt nhân số electrôn quỹ đạo C Số nơtrôn hạt nhân D Số electrôn quỹ đạo Câu 37 : Hạt nhân 31T ,12 D tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh hạt nhân X nơtron Cho biết khối lượng hạt: mα = 4,0015u; m p = 1,0073u; mn = 1,0087u Năng lượng liên kết riêng hạt X là: A.7,0988 MeV B.70,988 MeV C.7,0988eV D.70,988 eV Câu 38: Hạt nhân 1T ,1 D tham gia phản ứng (phản ứng xảy nhiệt độ cao) sinh hạt nhân X nơtron Cho khối lượng hạt: mT = 3,01605u; m D = 2,01400u; mα = 4,00260u; mn = 1,00866u ; 1u = 931,5 MeV Phản ứng trên: A.Là phản ứng phân hạch toả lượng17,502885 MeV B.Là phản ứng nhiệt hạch toả lượng 17,502885 eV C.Là phản ứng hạt nhân toả lượng 933,41 MeV D.Là phản ứng nhiệt hạch toả lượng 17,502885 MeV Câu 39 : Trong phóng xạ α, so với hạt nhân mẹ hạt nhân vị trí bảng hệ thống tuần hồn? A Tiến B Tiến ô C Lùi ô D Lùi ô 209 Po Câu 40:Chất phóng xạ 84 l chất phóng xạ α Chất tạo thành sau phóng xạ Pb Phương trình phóng xạ q trình : 209 205 209 207 A 84 Po→ He+ 82 Pb ; B 84 Po→ He+ 80 Pb ; 209 82 209 213 C 84 Po→ He+ 205 Pb ; D 84 Po+ He→ 86 Pb Câu 40: Định luật phóng xạ diễn tả biểu thức: N0 ln A N = N0.eλt B N = N0/e-λt C N = − t D N = N0 e − T t T II.TỰ LUẬN: Câu 1: Một khung dao động có cuộn dây có hệ số tự cảm L = H tụ điện có điện dung C = 5.10-6 F Điện áp cực đại hai tụ điện 10 V Hãy tìm: a Chu kì dao động điện từ khung b Năng lượng khung dao động Câu Một mạch dao động lí tưởng có C=10pF, cuộn dây có L=1mH Chọn thời điểm ban đầu cường độ dòng điện mạch đạt cực đại I0=10Ma Viết biểu thức điện tích tụ điện? Câu 3:Trong thí ngiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0, 6µ m Khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5m, bề rộng miền giao thoa 1,25cm Tính tổng số vân sáng vân tối có miền giao thoa Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng λ1 = 450 nm λ2 = 600 nm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 5,5 mm 22 mm Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ bao nhiêu? Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng 0,5 µm Tính khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc ? Câu 6: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,3mm, khỏang cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2m Hai khe chiếu ánh sáng trắng Khoảng cách từ vân sáng bậc màu đỏ ( λđ= 0,76μm) đến vân sáng bậc màu tím ( λt = 0,4μm ) phía vân trung tâm Câu 7: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, với D = 2m; a = 2mm;Quan sát vùng giao thoa có bề rộng 2cm a.Với as đơn sắc dùng thí nghiệm λ1 = 0,4µm Tính: khoảng vân, số vân sáng vân tối có vùng giao thoa b.Nếu dùng đồng thời xạ đơn sắc λ1 ; λ = 0,7 µm Tính số lượng, vị trí vân sáng vân tối trùng vùng giao thoa có bề rộng nói Câu 8: Giới hạn quang điện đồng (Cu) λ = 0,30 μm Biết số Plăng h = 6,625.10 -34 J.s vận tốc truyền ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Cơng êlectrơn khỏi bề mặt đồng Câu 9: Biết khối lượng prôtôn 1,00728 u; nơtron 1,00866 u; hạt nhân 23 11 Na 22,98373 u 23 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết 11 Na bao nhiêu? Câu 10: Chất phóng xạ iốt I53131 có chu kì bán rã ngày Lúc đầu có 200g chất Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ bị biến thành chất khác làbao nhiêu? Câu 11: Ban đầu có N0 hạt nhân chất phóng xạ Giả sử sau giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã Tính chu kì bán rã chất ? A Câu 12: Chophan3 ứng hạt nhân: H + Li → He + Z X Biết khối lượng hạt đơtêri, liti, hê;I phản ứng 2.0136u; 6,01702u; 4,00015u Coi khối lượng nguyên tử khối lượng hạt nhân a Hạt nhân X gì? b Tính lượng tỏa có 3g he6li tạo thành theo phản ứng ? ... tượng quang điện A Êlectron bứt khỏi kim loại bị nung nóng B Êlectron bật khỏi kim loại có ion đập vào C Êlectron bật khỏi nguyên tử va chạm với nguyên tử khác D Êlectron bật khỏi kim loại bị... vân D 21 vân Câu 18 Trong giao thoa với khe Iâng có a =0,5mm, D = 2m, ánh sáng có bước sóng λ = 0,5µm Vùng giao thoa rộng 17mm số vân sáng quan sát là: A 10 B C D Câu 19 Trong thí nghiệm Iâng giao... 14 vân tối, 15 vân sáng D 15 vân tối,15 vân sáng Câu 17 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng Cho a = 2mm, D = m, λ = 0,6 µm Trong vùng giao thoa MN = 12 mm (M N đối xứng qua O) quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on thi , De cuong on thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay