Cac de luyen thi

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:33

Thầy: Trịnh Xuân Đông (Giáo viên chuyên luyện thi THPT Quốc Gia) o0o MÔN: VẬT LÝ 1/7 ĐỀ SỐ 1: Câu Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi A Cùng pha với li độ B Ngược pha với li độ C Trễ pha /2 so với li độ D Sớm pha /2 so với li độ Câu Cho cầu kim loại tích điện tích điện +4C, -6C –9C Khi cho chúng tiếp xúc với điện tích hệ A –8C B –11C C +19C D +1C    Câu Phương trình sóng nguồn O có dạng u  cos  t  (u tính cm, t   tính s) Bước sóng =240cm Tốc độ truyền sóng A 30 cm/s B 20 cm/s C 50 cm/s D 40 cm/s Câu Một máy biến áp có hai cuộn dây, cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 100 vòng Đặt vào đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V điện áp hiệu dụng đầu cuộn thứ cấp A 200V B 10V C 50V D 20V Câu Dòng điện xoay chiều có A chiều cường độ không đổi B chiều cường độ thay đổi C chiều không đổi, cường độ thay đổi D chiều thay đổi, cường độ không đổi Câu Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song dây dẫn điện trở R1=4Ω, R2=5Ω, R3=20Ω Tìm cường độ dòng điện qua R1 cường độ dòng điện mạch 5A A 1,5A B 2,5A C 2A D 0,5A Câu Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng đúng? A Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa B vận tốc sóng điện từ gần vận tốc sóng ánh sáng C sóng điện từ mang lượng D sóng điện từ sóng ngang Câu Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C=5.10-9F, cuộn dây có độ tự cảm L=5.10-4H Lấy 210 Tần số dao động riêng mạch A 200kHz B 100kHz C 1000kHz D 20kHz Câu Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 m, khoảng cách hai khe 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 1m Trên quan sát, vân sáng bậc cách vân sáng trung tâm A 3,2 mm B 4,8 mm C 1,6 mm D 2,4 mm Câu 10 Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số A nhỏ tần số tia màu đỏ B lớn tần số tia gamma C nhỏ tần số tia hồng ngoại D lớn tần số tia màu tím Câu 11 Tia sáng truyền khơng khí tới gặp mặt thống chất lỏng có chiết suất n với góc tới 530 Hai tia phản xạ khúc xạ vng góc với n có 2/7 giá trị A 1,5 B 1,327 C 2,35 D 1,93 Câu 12 Tính chất từ trường A gây lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện đặt B gây lực hấp dẫn lên vật đặt C gây lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện nam châm đặt D gây biến đổi tính chất điện mơi trường xung quanh Câu 13 Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa tượng A quang – phát quang B quang điện C quang điện D nhiệt điện 2 Câu 14 Cho phản ứng hạt nhân: H  H  42 He Đây A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D tượng phóng xạ hạt nhân Câu 15 Trong chân khơng, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm khoảng 0,38µm đến 0,76µm Cho biết: số Plăng h=6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng chân không c=3.108m/s 1eV=1,6.10-19J Các phôtôn ánh sáng coa lượng nằm khoảng A từ 2,62eV đến 3,27eV B từ 1,63eV đến 3,27eV C từ 2,62eV đến 3,11eV D từ 1,63eV đến 3,11eV 23 Câu 16 Số nuclôn hạt nhân 11 Na A 34 B 12 C 11 D 23 Câu 17 Đặt điện áp u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất mạch L R L R A B C D L R R  ( L) R  ( L) Câu 18 Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động v v v v A max B max C max D max 2A 2 A A A Câu 19 Một vật sáng cách M 4m Dùng thấu kính (L) thu ảnh rõ nét cao gấp lần vật Độ tụ thấu kính A 3/4đp B 4/3đp C 2/3đp D 3/2đp Câu 20 Hai âm có độ cao hai âm có A biên độ B mức cường độ âm C cường độ âm D tần số Câu 21 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện Nếu dung kháng tụ điện R cường độ dòng điện mạch A nhanh pha /4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B chậm pha /2 so với điện áp hai đầu tụ điện C nhanh pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D chậm pha /4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 22 Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều cường độ dòng điện mạch i=I0sin(ωt+) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 3/7 A I B I0 C 2I0 D I Câu 23 Trong mạch dao động điện từ, điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kỳ dao động điện từ mạch I0 Q A T=2 Q B T=2 C T=2 Q02 I 02 D T=2Q0I0 I 0 Câu 24 Sắp xếp theo sơ đồ khối máy thu đơn giản? (1) loa, (2) mạch tách sóng, (3) anten thu, (4) mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần, (5) Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần A (1), (2), (3), (4), (5) B (3), (4), (2), (5), (1) C (3), (2), (5), (4), (1) D (3), (4), (5), (2), (1) Câu 25 Trong thực hành đo bước sóng ánh sáng laze phát thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, học sinh xác định kết quả: khoảng cách hai khe 1,00 ± 0,01 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới 100 ± (cm) khoảng vân 0,50 ± 0,01 (mm) Ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng A 0,60±0,02 µm B 0,50±0,02 µm C 0,60±0,01 µm D 0,50±0,01 µm Câu 26 Vật thực đồng thời hai dao động phương:  5    x1  A1 cos 20t  cm  x  cos 20t  cm  Biết vận tốc dao động  6   cực đại vật 140cm/s Tính A1? A 8cm B 4m C 8mm D 4cm Câu 27 Lực lo-ren-xơ xuất khi: A Một hạt mang điện chuyển động từ truờng B Một hạt mang điện chuyển động điện trường C Một hạt mang điện đứng yên từ truờng D Một hạt mang điện chuyển động lại gần vùng từ truờng Câu 28 Cho mạch điện gồm R, L C theo thứ tự nối tiếp, cuộn dây có điện trở r Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f=50Hz Cho điện dung C thay đổi người ta thu đồ thị liên hệ điện áp hiệu dụng hai đầu mạch chứa cuộn dây tụ điện UrLC với điện dung C tụ điện hình vẽ bên Điện trở r có giá trị A 30Ω B 120Ω C 90Ω D 50Ω Câu 29 Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì dao động T Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại Điện tích tụ thời điểm (kể từ t=0) 4/7 A T B T C T D T Câu 30 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng khoảng từ 380nm đến 760nm M điểm màn, cách vân sáng trung tâm 2cm Trong xạ cho vân sáng M, xạ có bước sóng dài A 417 nm B 570 nm C 714 nm D 760 nm Câu 31 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Gọi F độ lớn lực tương tác điện êlectron hạt nhân êlectron chuyển động quỹ đạo dừng K Khi F độ lớn lực tương tác điện êlectron hạt nhân êlectron chuyển 16 động quỹ đạo dừng nào? A Quỹ đạo L B Quỹ đạo M C Quỹ đạo N D Quỹ đạo O Câu 32 Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng có bước sóng  Trên quan sát, điểm M có vân sáng Giữ cố định điều kiện khác, di chuyển dần quan sát dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe xa đoạn nhỏ 1/7 m M chuyển thành vân tối Dịch thêm đoạn nhỏ 16/35 m M lại vân tối Khoảng cách hai khe đến ảnh chưa dịch chuyển A m B m C 1,8 m D 1,5 m Câu 33 Một cuộn dây phẳng, có 100 vòng, bán kính 0,1m Cuộn dây đặt từ trường vng góc với đường cảm ứng từ Nếu cho cảm ứng từ tăng đặn từ 0,2T lên gấp đôi thời gian 0,1s Suất điện động cảm ứng cuộn dây có độ lớn ? A 0,628 V B 6,28 V C 1,256 V D 2,68 Câu 34 Một chất điểm dao động điều hòa đoạn thẳng dài 20cm Ở vị trí mà li độ chất điểm 5cm có tốc độ 5 cm / s Dao động chất điểm có chu kì A s B s C 0,2 s D 1,5 s Câu 35 Trong hình sau, hình diễn tả phương chiều cường độ    điện trường E , cảm ứng từ B tốc độ truyền sóng v sóng điện từ 5/7 A Hình a) B Hình b) C Hình c) D Hình d) Câu 36 Ban đầu (t=0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2=t1+100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ A 50 s B 25 s C 400 s D 200 s Câu 37 Một sóng ngang hình sin truyền sợi dây dài Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong q trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn hai phần tử M N có giá trị gần với giá trị sau đây? A 8,5 cm B 8,2 cm C 8,35 cm D 8,05 cm Câu 38 Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Tại thời điểm lò xo dãn 2cm, tốc độ vật v cm/s; thời điểm lò xo dãn 4cm, tốc độ vật v cm/s; thời điểm lò xo dãn cm, tốc độ vật v cm/s Lấy g=9,8m/s2 Trong chu kì, tốc độ trung bình vật khoảng thời gian lò xo bị dãn có giá trị gần với giá trị sau đây? A 1,26 m/s B 1,43 m/s C 1,21 m/s D 1,52 m/s Câu 39 Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Phương trình dao động vật x1=A1cost (cm) x2=A2sint (cm) Biết 64x12  36x22  482 cm  Tại thời điểm t, vật thứ qua vị trí có li độ x1=3cm với vận tốc v1=-18cm/s Khi vật thứ hai có tốc độ A 24 cm/s B 24 cm/s C cm/s D cm/s Câu 40 Đặt điện áp u= U cos t (U  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây tụ điện Biết cuộn dây có hệ số cơng suất 0,8 tụ điện có điện dung C thay đổi Gọi Ud UC điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện Điều chỉnh C để (Ud+UC) đặt giá trị cực đại, tỉ số cảm kháng với dung kháng đoạn mạch A 0,60 B 0,71 C 0,50 D 0,80 ĐÁP ÁN: ĐỀ 1: 1.D 2.B 3.D 4.D 5.B 6.B 7.B 8.B 9.A 10.D 11.B A C C B D B A B D 21.A A B B B A A D D C 31.A A B B A A B B D A 6/7 Bán 18 đề chuẩn cấu trúc 2018 chất lượng Full chương trình thi THPTQG Full đáp án giá 80.000đ Bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0965.147.898 (thầy Trịnh Xuân Đông – GV chuyên luyện thi THPTQG) Các bạn tham khảo tài liệu sau: 7/7 ... trúc 2018 chất lượng Full chương trình thi THPTQG Full đáp án giá 80.000đ Bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0965.147.898 (thầy Trịnh Xn Đơng – GV chuyên luyện thi THPTQG) Các bạn tham khảo tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay