Cac de luyen thi

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:33

CHUYÊN KHTN - HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ LẦN – BAN KHTN MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 024 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một vật dao động điều hòa có biên độ A Xác định tỉ số động vào lúc li độ dao động 1/5 biên độ A B 0,5 C 10 D 24 Câu 2: Đặt nguồn điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng U tần số f vào hai đầu đoạn mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn cảm Nối hai đầu tụ điện với ampe kế thấy A, đồng thời dòng điện chạy qua ampe kế chậm pha π/6 so với hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch Nếu thay ampe kế vôn kế thấy 167,3 V, đồng thời hiệu điện tức thời hai đầu vôn kế chậm pha góc π/4 so với hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch Hiệu điện hiệu dụng nguồn xoay chiều A 175 V B 150 V C 125 V D 100 V Câu 3: Đặc điểm chung quang phổ liên tục là: A.Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B.Không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng C.Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng D.Nhiệt độ cao, miền phát sáng vật mở rộng phía ánh sáng có bước sóng lớn Câu 4: Cho nguồn sáng gồm: 1.Dây tóc vơnfram nóng sáng nằm bóng thủy tinh rút khơng khí đến áp suất thấp 2.Hơi natri với áp suất thấp phát sáng ống phóng điện 3.Đèn thủy ngân có áp suất vài atmôtphe (đèn cao áp) dùng làm đèn đường Nguồn sáng cho quang phổ vạch? A ba B C D R a Câu 5: Một mạch điện xoay chiều có dạng hình vẽ, cuộn dây L b C có cảm kháng ZL = 0,5R; tụ điện có dung kháng Z C = 2R Khi khóa chuyển mạch K đặt a cường độ dòng qua cuộn dây có biểu thức i = 0,4sin(100πt + π/6) (A) Hỏi khóa K đặt b dòng qua C có biểu thức sau đây? A.i = 0,1sin(100πt + π/2) (A) B.i = 0,2sin(100πt + 2π/3) (A) C.i= 0,1 sin(100πt + π/4) (A) D.i = 0,2sin(100πt - π/3) (A) 238 Câu 6: Hạt nhân 92 U đứng yên phân rã α thành hạt nhân 90234Th Coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối Hỏi động hạt α % lượng phân rã? A 98,3% B 81,6% C 1,68% D 16,8% Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa quỹ đạo dài 15 cm, khoảng thời gian phút thực 540 dao động toàn phần Biên độ tần số dao động là: A 15 cm; 1/3 s B 7,5 cm; 1/3 s C 15 cm; Hz D 7,5 cm; Hz Câu 8: Một khung dây dẫn hình vng cạnh 20 cm nằm toàn từ trường vng góc với đường sức từ Trong thời gian 0,2 s cảm ứng từ giảm từ 1,2 T Suất điện động cảm ứng khung dây thời gian có độ lớn A 240 mV B 2,4 V C 240 V D 1,2 V Câu 9: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R C Độ lệch pha điện áp dòng điện mạch cho cơng thức R R ZC R  Z C2 tan    tan    A tan   B C D tan   ZC R  Z C2 R R Câu 10: Tìm khẳng định xác nói truyền sáng A.Trong mơi trường suốt ánh sáng truyền thẳng B.Tia phản xạ nằm mặt phẳng tới, góc phản xạ góc tới C.Khi ánh sáng gặp mặt phân cách hai môi trường suốt, ln có phần phản xạ phần khúc xạ qua mặt phân cách D.Khi tia sáng đến gặp phân cách hai môi trường suốt tia khúc xạ ln gần pháp tuyến tia tới Câu 11 Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích cực đại I tụ q0 dòng điện cực đại qua cuộn cảm I0 Khi dòng điện qua cuộn cảm o (với n>1)thì điện n qo qo tích tụ có độ lớn A B qo  C D qo  2 1 1 n n n n Câu 12 Để đo chu kì bán rã của chất phóng xạ   , người ta dùng máy đếm xung Máy bắt đầu đếm thời điểm t =0 đến thời điểm t1 = 7,6 ngày máy đếm n1 xung Đến thời điểm t2 = 2t1 máy đếm n2 =1,25n1 Chu kỳ bán rã lượng phóng xạ bao nhiêu? A.3,3 ngày B 6,6 ngày C 7,7 ngày D 3,8 ngày Câu 13 Hình vẽ sau ba điện tích điểm A, B, C Các mũi tên hướng lực tương tác chúng Hỏi điện tích khác loại với hai điện tích lại? A Điện tích B B.Điện tích A C.Điện tích C D.Khơng có điện tích Câu 14 Một ống dây tiết diện 10 cm2 , chiều dài 20 cm có 160 vòng dây Hệ số tự cảm ống dây ( không lõi, dặt khơng khí) là: A 2π H B H C 2π mH D mH Câu 15 Theo mẫu ngun tử Bo ngun tử Hiđro, bán kính quỹ đạo dừng electron quỹ đạo rn =n r2 0, với r0 = 0,53.1010 m; n=1,2,3, số nguyên dương tương ứng với mức lượng trạng thái dừng nguyên tử Gọi v tốc độ electron quỹ đạo K Khi nhảy lên quỹ v v v đạo M , electron có tốc độ v' A.v’=3v B v '  C v '  D.v’= 3 Câu 16 Bắn hạt prơtơn có động 5,5 MeV vào hạt nhân Li đứng yên gây phản ứng hạt nhân p  36 Li � 2 Giả sử phản ứng không kèm theo xạ  , hai hạt  có động bay theo hai hướng tạo với góc 1600 Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Năng lượng mà phản ứng tỏa A 20,4 MeV B 14,6 MeV C 17,3 MeV D 10,2 MeV Câu 17 Hai lắc đơn có chiều dài 81 cm 64 cm treo trần phòng Khi vật nhỏ hai lắc vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng vận tốc hướng cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ góc, hai mặt phẳng song song với Gọi  t khoảng thời gian ngắn kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song Giá trị  t {gần giá trị nhất} sau đây? A 2,36 s B 7,20 s C 0,45 s D 8,12 s Câu 18 Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 O2 dao động pha, biên độ Chọn hệ tọa độ vng góc Oxy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ vị trí đặt nguồn O1 nguồn O2 nằm trục Oy Hai điểm P Q nằm Ox có OP = 4,5 cm OQ=8 cm Dịch chuyển nguồn O2 trục Oy đến vị trí cho góc PO2Q có giá trị lớn phần tử nước P khơng dao động phần tử nước Q dao động với biên độ cực đại Biết P Q khơng cực đại khác Trên đoạn OP, điểm gần P mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P đoạn A 3,4 cm B 1,1 cm C 2,0 cm D 2,5 cm Câu 19 Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo dược chiều dài lắc 119 �1 (cm) Chu kỳ dao động nhỏ 2,20 �0,01 (s) Lấy π2 = 9,87 bỏ qua sai số π Gia tốc trọng trường học sinh đo nơi thí nghiệm A g = 9,8 �0,1 (m s/ 2) C g = 9,7 �0,1 (m s/ 2) B g = 9,7 �0,2 (m s/ 2) D g = 9,8 �0,2 (m s/ 2) Câu 20 Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt α phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y 2v 2v 4v 4v A B C D A4 A A4 A Câu 21: Công điện trường làm dịch chuyển điện tích Q từ điểm A tới điểm B điện trường phụ thuộc vào A.tọa độ A B B.chiều dài quãng đường điện tích di chuyển từ A tới B C.quỹ đạo từ A tới B D.khoảng cách AB Câu 22: Tìm kết luận sai Khi vật thật đặt trước thấu kính hội tụ tiêu cự f A.khoảng cách nhỏ vật ảnh thật 4f B.ảnh thật lớn vật C.ảnh ảo lớn vật D.ảnh thật vật ngược chiều với vật Câu 23: Cho khối lượng hạt prôton, nơtron hạt nhân đơtêri 21D 1,0073u; 1,0087u 2,0136u Biết 1u = 931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơtêri 21D A 4,48 MeV/nuclôn B 2,24 MeV/nuclôn C 3,06 MeV/nuclôn D 1,12 MeV/nuclôn Câu 24: Khi hạt nhân 23592U bị phân hạch tỏa lượng 200 MeV Cho NA = 6,02.1023mol-1 Nếu 1g 23592U bị phân hạch hồn tồn lượng tỏa xấp xỉ A 8,2.1010J B 5,1.1016J C 5,1.1010J D 8,2.1016J Câu 25: Một vật dao động điều hòa với tần số góc   10rad/s Khi vận tốc vật 20 cm/s gia tốc m/s2 Biên độ dao động vật A 0,04 cm B m C cm D cm -34 Câu 26: Một kim loại có giới hạn quang điện 0,3 µm Biết h = 6,625.10 J.s ; c = 3.108 m/s Công electron khỏi kim loại A 6,625.10-25J B 5,9625.10-32J C 6,625.10-19J D 6,625.10-49J Câu 27: Mạch điện chiều gồm điện trở R =10Ω mắc vào hiệu điện có giá trị U = 20V Nhiệt lượng tỏa điện trở 10s A 20 J B 40 J C 2000 J D 400 J Câu 28: Nguồn sáng thứ có cơng suất P1 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 450nm Nguồn sáng thứ hai có cơng suất P2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,60µm Trong khoảng thời gian, tỉ số số photon mà nguồn thứ phát so với số photon mà nguồn thứ hai phát 3:1 Tỉ số P1 P2 là: A B C D Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc ω= 173,2 rad/s vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Gọi i cường độ dòng điện đoạn mạch,  độ lệch pha u i Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc  theo L Giá trị R A 31,4 Ω B 15,7 Ω C 30Ω D 15 Ω Câu 30 Trên mặt nước có nguồn dao động đồng pha S1, S2 cách 12 cm có phương trình u =10cos 40πt(mm) Vận tốc truyền sóng mặt nước v = 32 cm/s Gọi C điểm mặt nước cách nguồn cách trung điểm I nguồn khoảng cm Trên đoạn CI có số điểm dao động đồng pha với nguồn A B C D Câu 31 Một cầu mang điện tích q = 10 -9C đặt khơng khí Cường độ điện trường điểm đặt cách điện tích 3cm A 3.104 V/m B 104 V/m C 105 V/m D 5.105 V/m k q Câu 32 Trên sợi dây căng ngang hai đầu cố định có sóng dừng Quan sát điểm có biên độ a (0
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay