480 cau hoi trac nghiem do thi luyen thi thpt quoc gia 2018

8 63 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:32

1 Chương 1: Dao động học Dạng 1: Đồ thị có dạng đường điều hòa Câu 1: Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t vật dao động điều hòa Biên độ dao động vật A 2,0 mm B 1,0 mm C 0,1 dm D 0,2 dm Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc thời gian theo hàm cosin hình vẽ Chất điểm có biên độ là: A 4cm B cm C -4 cm D -8 cm Câu 3: Đồ thị hình bên biểu diễn phụ thuộc li độ vào thời gian c vật dao động điều hòa Đoạn PR trục thời gian t biểu thị A hai lần chu kì B hai điểm pha C chu kì D phần hai chu kì Câu 4: Một vật dao động điều hòa trục Ox Hình bên đồ th ị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t Tần số góc c dao động A l0 rad/s B 10π rad/s C 5π rad/s D rad/s Câu 5: Hình vẽ bên đồ thị phụ thuộc thời gian li độ dao đ ộng ều hòa Chu kì dao động A 0,75 s B 1,5 s C s D s Câu 6: Đồ thị biểu diễn x = Acos(ωt + φ) Phương trình dao động A x =10cos(t) cm B x =10cos(4t + ) cm C x = 4cos(10t) cm D x =10cos(8πt) cm Câu 7: Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc hình vẽ Nh ận định sau đúng? A Li độ Α Β giống B Vận tốc C hướng với lực hồi phục C Tại D vật có li độ cực đại âm D Tại D vật có li độ Câu 8: Hình vẽ đồ thi biễu diễn độ dời dao động x theo thời gian t vật dao động điều hòa Phương trình dao động vật A x = 4cos(10πt + ) cm 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k Liên hệ : 0974 222 456 – 0941 422 456 Fb : https://www.facebook.com/bahoangvl Website : https://hoclieu247.blogspot.com/ B x = 4cos(20t + ) cm C x = 4cos(10t + ) cm D x = 4cos(10πt - ) cm Câu 9: Quả nặng có khối lượng 500g gắn vào lò xo có độ c ứng 50N/m Ch ọn gốc t ọa đ ộ t ại v ị trí cân bằng, kích thích để nặng dao động điều hòa Đồ thị bi ểu di ễn li đ ộ theo th ời gian nh hình vẽ Phương trình dao động vật A x = 8cos(10t + ) (cm) B x = 8cos(10t - ) (cm) C x = 8cos(10t + ) (cm) D x = 8cos(10t - ) (cm) Câu 10: Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ phụ thuộc thời gian hình bên Phương trình dao động là: A x = 2cos(5πt + π) cm B x = 2cos(2,5πt - ) cm C x = 2cos(2,5πt + ) cm D x = 2cos(5πt + ) cm Câu 11: Một vật dao động điều hòa có li độ x bi ểu di ễn hình vẽ Cơ vật 250 mJ Lấy π2 = 10 Khối lượng vật là: A 500 kg B 50 kg C kg D 0,5 kg Câu 12: Đồ thị li độ vật dao động điều hòa có dạng hình vẽ Ph ương trình dao đ ộng c vật là: A x = 4cos cm B x = 4cos cm C x = 4cos cm D x = 4cos cm Câu 13: Đồ thị dao động chất điểm dao động điều hòa hình vẽ Phương trình biểu diễn phụ thuộc vận tốc vật theo thời gian A v = cos cm/s B v = cos cm/s C v = 4πcos cm/s D v = 4πcos cm/s Câu 14: Một dao động điều hòa có đồ thị hình vẽ Kết luận sau sai A A = cm B T = 0,5 s C ω = 2π rad.s D f = Hz Câu 15: Một dao động điều hòa có đồ thị hình vẽ Li độ vật t ại thời điểm t = 2018s A - cm B cm C cm D -2 cm Câu 16: Một lắc lò xo dao động điều hòa có đồ thị nh hình vẽ bên Phương trình dao động điều hòa chất điểm A x = cos(2πt + ) cm B x = cos(2πt - ) cm C x = cos(πt - ) cm D x = cos(πt - ) cm Câu 17: Hình vẽ đồ thị phụ thuộc thời gian li độ góc c l ắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s với chu kì T biên độ góc αmax Chiều dài lắc đơn gần giá trị sau đây? A 2,3 m B m C m D 1,5 m Câu 18: Hình vẽ đồ thị phụ thuộc thời gian li độ góc c l ắc đơn dao động đièu hòa nơi có gia tốc tr ọng tr ường g = 9,8 m/s với chu kì T biên độ góc αmax Tốc độ cực đại vật dao động là? A 0,23 m/s B m/s C 0,56 m/s D 0,15 m/s Câu 19: Đồ thị hình bên biểu diễn biến thiên li độ x theo thời gian t vật dao động điều hòa Điểm ểm M, N, K Q có gia tốc vận tốc vật ngược hướng A Điểm M Q B Điểm K Q C Điểm M K D Điểm N Q Câu 20: Cho đồ thị hình vẽ Biết t2 = s Phương trình dao động vật A x = 5cos(πt + ) cm B x = 10cos(2πt + ) cm C x = 5cos(πt + ) cm D x = 10cos(2πt - ) cm Câu 21: Đồ thị biểu diễn x = Acos(ωt + φ) Phương trình vận tốc dao động A v = -40sin(4t - ) cm/s B v = -40sin(10t) cm/s C v = -40sin(10t - ) cm/s D v = -5π.sin(t) cm/s Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân b ằng c ch ất điểm Đường biểu diễn phụ thuộc li độ x chất điểm theo thời gian t cho hình vẽ Ph ương trình vận tốc chất điểm A v = 60πcos(10πt + ) cm/s B v = 60πcos(10πt - ) cm/s C v = 60cos(10πt + ) cm/s D v = 60cos(10πt - ) cm/s Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t hình vẽ Tại thời điểm t = s, chất điểm có vận tốc xấp xỉ A -8,32 cm/s B -1,98 cm/s C cm/s D - 5,24 cm/s Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t hình vẽ Tại thời điểm t = 0,2 s, chất ểm có li đ ộ cm Ở thời điểm t = 0,9 s, gia tốc chất điểm có giá trị A 14,5 cm/s2 B 57,0 cm/s2 C 5,70 m/s2 D 1,45 m/s2 Câu 25: Cho vật có khối lượng 500 g dao động ều hòa Đ th ị ph ụ thu ộc c li đ ộ x vào th ời gian t mô tả hình vẽ Biểu thức gia tốc vật A a = 8πcos(2πt + π/3) cm/s2 B a = 8π2cos(πt − 2π/3) cm/s2 C a = 8πcos(2πt − π/3) cm/s2 D a = 8π2cos(πt + 2π/3) cm/s2 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán : 500k Liên hệ : 0974 222 456 – 0941 422 456 Fb : https://www.facebook.com/bahoangvl Website : https://hoclieu247.blogspot.com/ Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn phụ thuộc gia tốc a vào thời gian t hình vẽ Ở thời điểm t = 0, vận tốc chất điểm A 1,5π m/s B 3π m/s C 0,75π m/s 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k Liên hệ : 0974 222 456 – 0941 422 456 Fb : https://www.facebook.com/bahoangvl Website : https://hoclieu247.blogspot.com/ ... thuộc gia tốc a vào thời gian t hình vẽ Ở thời điểm t = 0, vận tốc chất điểm A 1,5π m/s B 3π m/s C 0,75π m/s 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn...35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k Liên hệ : 0974 222 456 – 0941 422 456 Fb... ời gian t mơ tả hình vẽ Biểu thức gia tốc vật A a = 8πcos(2πt + π/3) cm/s2 B a = 8π2cos(πt − 2π/3) cm/s2 C a = 8πcos(2πt − π/3) cm/s2 D a = 8π2cos(πt + 2π/3) cm/s2 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: 480 cau hoi trac nghiem do thi luyen thi thpt quoc gia 2018 , 480 cau hoi trac nghiem do thi luyen thi thpt quoc gia 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay