Bộ đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 chuyên văn năm 2017

32 45 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:30

riNn rHAr NcuyEN sd crAo DUC vA DAo rAo THr UBND on cuiNn rHtlc ruytru srxn Lop 10 THpr cnuytN NAna Hec 2ot7 - 2018 NGflvAN wION THI: (Ddnh cho h7c sinh thi vdo chuydn Vdn) Thiri gian lim bii: 180 phrrit (khing kA thdi gian giao di) PhAn I Dgc hiSu (2,0 tli6m) Dgc tlo4n tho sau vi trf, lli cic c6u h6i tt Ciu d6n Ciu 3: Dd thiiy xudn vi vdi gi6 d6ng Voi tr€n mdu md gdi chua ching BAn hi1n hdng x6m c6 hdng xdm Ngudc mdt rhin gidi it6i *dt t ong Ti*S ddn trd chqy xun xoe Mra tqnh gidi quang ndng mdi hoe Ld ndn nhdnh non trdng bqc i6 vi rnns.o:?: Fi,vd Nguy6n x ^ .x (Trich Xudn Binh, dAn theo Ngt vdn 7, - ???i cn} (0,5 iti€m) o b6n c6u tho l1l ffJ#* t r ft?,g,'JH xrt'8l6J,)" xu6n vO blng nht,rg tin hiQu niro ? Ciu (1,0 cti€m) Cem nhfln cta em ve nfrfmg tin hiQu mia xu6n tI6 (trinh bny trongkhoing5-7ddng) Ciu (0,5 di€m) Xic dinh bien phSp tu tu nOi UAt tong b5n cdu tho sau cria doen tho ? Phin II Lim.vin (8,0 ili6m) CAu (3,0 diAm) Thi sinh dugc chgn I tld sau: DA H6y.vi6t mQt bdi v6n nghi lufn (ktroing.5O0 di5n 600 chfr) trinh bdy suy nghi cta em vd Facebook (mang ia t Oi) vi cuQc rong thpt cta mQt b0 phfln gioi trb hiQn Dd Diiu thtiit yiiu nhdt cuQc t6ng ld lu6n ldm mQt hqc trd H6yviritm6tbii,a,,,er,i.(T:tr&:#rr#tfzln!,fir',ffi J;;3;',,lJ- cta em v6;i ki6n tr6n Ciu2is,o araml lrtdt tdc phiim l6n nhu r-qi vQo b€n trgng chilrpg ta mQt dnh sdng ri€ng, kh6ng bao gid nhda di, dnh sdng iiy biiy gid bien thdnh cila ta, vd chiilu tia l€n mpi vi€i chilng tu sdng, mgi ngrdi ta gdp, ldm cho thay diii hEn mdt ta nhin, 6c ta nghi (Trich Ti€ng n6i cila vdn nghQ - Nguy6n Dinh Thi, d6n theo Ngt vdn9, litTriYy.h?^:tffJ:;I#;,?il,f',,* Em hi6u y kiisn tr6n nhu th6 ndo? t6c phdm chuong trinh Ngfr v6n lop dd "chidu c6ch nhin, c6ch nghi cta em vd nguli vd cuQc stirg n6t rqi" "ldm thay d6i hdn" UBND TNH THAI NGUYEN sd cno DUC vA DAo rAo THr ruyfx HI,OI{G UAN CUANA srNu vAo LoP 10 THPT NAtvt MON Hec cHuvtx zorT - 2oL8 rnr' NctI vAN (chuy6n) ( Bdn hudng ddn chiim gdm c6 06 trang) I Hu6ng din chung - Gi6m kh6o cA, rr6rn virng y6u cAu cta huong d6n ch6m Ae aann gi6 dtng bei Hm cria thi sinh Tranh c6ch ch6m cltim y cho di,5m -Vi le thi chgn hgc sinh chuy€n Vdn n6n vfln dUng dip anvd thang di6m, gi6m kh6o cdn cht dQng, linh hoat v6i tinh thdn tran treng bii lim cria hgc sinh DEc biet h nhirng bdi vii5t c6 c6m x0c, c6 f kitin ri6ng th6 hien sg dQc l4p, sring t4o tu vi c6ch th6 hiQn tI6 ph6t hiQn nhfiTrg hgc sinh c6 n6ng khii5u thflt sU - Ntiu c6 viQc chi tiiSt h6a eli6m cic y ciin ph6i dim bio khdqe sai lQch v6i t6ng di6m vi dugc thiSng nh6t toan hQi d6ng ch6m thi - Di6m toan bii ld t6ng ili6m cta cdc cdu h6i di) thi, ch6m di6m 16 diSn 0,25 vi kh6ng ldm trdn II D6p 6n vi thang di6m PhAn I Dgc hi6u (2,0 di6m) Ciu (0,5 diim) - YOu cAu trfl lli: Trong bdn ddng tho dAu, nhi tho Nguy6n Binh dd d6n nhen mira xudn ve Ueng nheng tin hiQu sau: + Tfn hiQu cta thi6n nhi6n: gi6 ddng + T(n hiQu cta nguli: mdu md gdi chua ching - Hu6ng din chAm: + Di6m 0,5: T16ldi ching 02tinhiQu tr6n + Ei6m Ot,ZS:Tri ldi dring 01 tin hieu tr0r/ tri ldi 02 tinhiQu tr6n nhmg diSn d4t chua 16 rang + Ei6m 0: Tri ldi kh6ng Chu2 (1,0 iti6@ lli: nrc vi fi tuong cta nhi tho - ddy ln phuong diEn hinh thric cria tho - Tfw cdn c6 !,, cd tinh: ld nhiing tu tuong vd cam xric cria nhd tho - ddy li phuong diQn dungctatho -> Y ki€n cria Ch6 Lan Vi0n y€u cAu: Bdi tho phii c6sU ki5t hqp hdi hda gita fk4- y tinh, gtrAanQi dung vi hinh thrlc Nhd tho c6n lpa chgn nhting hinh enh pli hqry ct€ bi6u clat nqi dung cim xfc vd tu ttrong mQt c6ch t.u nhi€n, sAu sic nh6t, c6 sirc lay ilQng nhat nQi c.2 Phdn tfch bdi tho "Sarlg thu" itd ldm.sdng td nhfin itlnh + Gi6i thiQu khrii qudt v6 t6c gi6 vd t6c.ph6m + Brlc tranh thi6n nhi6n trong.thli kh6c giao mta tu cu6i sang thu dugc gqi t6 $1a cdc hinh,enh, chi tiiiu huong 6i, gi6 se, suong, ddng sdng, canh chim, ddmmily, ning, mua, s6m, hdng c6y (hqc sinh c6m nh4n, phdn tichcdc hinh 6nh, chi ti6t, dua d6n chtmg ) + Tgm l.rqnq, suy ngdm cria nh6n vf,t tr0 tinh: tdm h6n tinh tC rihay c6m trudc nhting bitin.chuydn cria dAt troi lric sang thu (qua c6c tu ngE: bdng, phd, chitng chinh, hinh nhu, dinh ddng, vQi vd, udt rula minh ), tinh y6u thitit tha vdi cinh vft qu6 hucrng vi sg chi6m nghiQm sdu sic vd ngudi, cuQc dli "o, c.3 Ddnh gid chung - Hinh anh bdi tho gi6n di, doi thuong, e' egidu sric ggi th vd y nghia; t6m hdn e ') cim nhfn rar-ra - Chirh'hinh - ), - tinh limn€n sirc h6p dA,n cho bdi th o Sang thu ct;aHttu Thinh - Quan niOm vd tho crla Chti Lan Vi€n r6t ching.ctin vd g6 y nghl khOng chi vdi ngudi sang t6c md ci vdi ci ngucri titip nhan Tt thiiy cho diSn nghi d6n rung dsng lit hanh fiinh ddnh th*c nguisi dqc cria bdi thcv Chi nhtng bdi tho c6 hinh - j,- tinh thflt su mdi c6 kh6 ning 6y Vi vfy, ddi hdi nhe thcr phii ttU" tai vd thgc tdm m6i lim ndn sric tinh ti5, clrot6c phAm * Lru !': Thf sinh cd thd cti nhibng crich crtm nhfin vd ctich di6n ilqt khric nhwng ph,rti hqf.li vd cd_sr19 thuyiit ph1rc - Di€m 2,25 d€n 2,75: co bin {6p tms dugc c6c y6u cdu tr6n song mgt c6c lu0n ili6m cdn chua dugc trinh bdy dAydt rro6c tien k6t-chua thpt sg chai che - Di6m 1,25 ddn2,0:Diry tmg cluqc l/3 d€n2/3 cdcy6u cAu tr6n - Di6m 0,5 di5n 1,0: D6p fmg du-o c khoang l/3 cicybu cdu tr6n - Diim 0,25: HAu nhu kh6ng ,tap ung duq c y€u cAu nao c6c y€u cau rcn - Di€m O: fhOng d6p rmg OI-r rb6t J,i y€u cAu nao caJy6u ,Au'een, d, Sdng tqo (0,5 diiim) - Di0m 0,5: C6 nhi6u c6ch diSn dpt ilQc d6o vd s6ng t4o (vi6t cAu, sri dgng tir ngt, hinh enh vd cicyi5u td tiiSu cim ); vin ui6t gia, iic; tfr6 nien tt a nug,g cAm rhp "rm v6n hgc tiSt; c6 quan dii5m vd th6i tlQ ri€ng sau nhr'mg kh6ng tr6i vdi chuArimpc dpo drlc vd ph6p luft - Di€m A25: C6 mO.t s6 c6ch di6n dal dQc d6o vd sang t4o tn6 frien dugc mQt s6 suy nghlri€ng.sdu sic nhmg kh6ng t6i vdi chudn mgc d4o itrlc vdph6p luAt - Di6m 0: Khdng c6 c6ch di6n clat itQc tt6o vi s6ng t4o;-kh6ng c6 quan tfi6m vd th6i dQ ri6ng, hofc quan cli0m vd th6i d9 tr6i voi chuAn *p" d4o cftlc vi phai h4t e, Chinh td, dimg ttr, ddt cdu (0,5 cliAm) - Diim 0,5: Khdng mic t6i ctrintr ti, dirng tu, dflt c6u - Diim A,25:.MEcmQt s6 l6i chinh t6, dung tir, d[t c6u - Di0m 0: M&c nhi€u I5i chinh ti, dtng tu, Aat cau sSnrg ttdt ... tili ita thi sinh (tqt ituqc cd yu ciu vi ki ndng l1s vd ki(ln th*c r4.o ruAl ucuytN rmroxc rHpr cuuytn rx so crAo DUC vA EAo DE THI THII fUynX SINH VAO LOp l0 THPT Nim hgc 2016 - 2017 tuox'... dirng tir, d{t cdu ttdt THI TUYEN STNTT LOP IO THPT CHI.TTN NAM HQC 2016 - 2017 UBND TiNH THAI NGUYEN so crAo DUC vA DAo r4o THI: NGTI VAN (Ddnh cho hoc sinh thi vdo chuyAn Vdn) Thoi gian... TUYTN SINH VAO LOP 10 THPT NAvt Hec 2ot6 - zotT tvr6N THI: NctI vAN gim co 04 trang) I Hu6'ng dfrn chung - Gi6m kh6o cdn ndm vfrng y0u cdu cua hucrng dAn ch6m dC ddnh gi6 dring bdi ldm cria thi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 chuyên văn năm 2017, Bộ đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 chuyên văn năm 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay