THPT quoc hoc

13 23 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:30

Đề KSCL THPT Quốc Học - Thừa Thiên Huế - Lần Câu 1: Trong mạch dao động điện từ, điện tích cực đại tụ điện Q cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kì dao động điện từ mạch A T = 2π Q I B T = 2π I0 Q0 C T = 2πQ I0 D T = 2π Q0 I0 Câu 2: Phương trình sau khơng biểu diễn dao động điều hòa: π  A x = cos  2πt + ÷cm 6  B x = 3sin5πt cm C x = 2tcos0,5πt cm D x = 5cosπt + cm Câu 3: Một khung dây phẳng đặt từ trường B=5.10 -2 T Mặt phẳng khung dây hợp ur với B góc α = 300 Khung dây giới hạn diện tích 12 cm2 Độ lớn từ thơng qua diện tích S là: A 0,3.10−5 Wb B 3.10−5 Wb C 0,3 3.10−5 Wb D 3.10−5 Wb Câu 4: Một đoạn mạch gồm R, L, C nối tiếp, cuộn dây cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos2πft V với f thay đổi Khi f = f1 = 49 Hz f = f2 = 64 Hz cơng suất tiêu thụ mạch P = P2 Khi f = f3 = 56 Hz cơng suất tiêu thụ mạch P3, f = f4 = 60 Hz cơng suất tiêu thụ mạch P Hệ thức là: A P1> P3 B P2> P4 C P4> P3 D P3> P4 Câu 5: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề bằng: A phần tư bước sóng B bước sóng C hai bước sóng D nửa bước sóng Câu 6: Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A tần số sóng khơng thay đổi B chu kì sóng tăng C bước sóng sóng khơng thay đổi D bước sóng giảm Câu 7: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở r mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số cơng suất đoạn mạch AB có giá trị là: A B C D Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 8: Trong hát “Tiếng đàn bầu” nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có câu “cung tiếng mẹ, cung trầm giọng cha” “Thanh” “trầm” nói đến đặc tính âm? A Âm sắc âm B Năng lượng âm C Độ to âm D Độ cao âm Câu 9: Một lắc đơn, nặng có khối lượng 40 g dao động nhỏ với chu kì 2s Nếu gắn thêm gia trọng có khối lượng 120 g lắc dao động nhỏ với chu kì A s B 0,25 s C s D s Câu 10: Trong dao động điều hòa, đồ thị lực kéo phụ thuộc vào tọa độ A đường elip B đường sin C đoạn thẳng qua gốc tọa độ D đường thẳng song song với trục hoành Câu 11: Mức cường độ âm L = 5,5 dB So với cường độ âm chuẩn I cường độ âm A 25I0 B 3,548I0 C 3,162I0 D 2,255I0 Câu 12: Máy biến áp thiết bị dùng để A thay đổi điện áp cường độ dòng điện B thay đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số C thay đổi tần số nguồn điện xoay chiều D thay đổi điện áp công suất nguồn điện xoay chiều Câu 13: Khi cho nam châm chuyển động qua mạch kín, mạch xuất dòng điện cảm ứng Điện dòng điện chuyển hóa từ A nhiệt B C hóa D quang Câu 14: Một lắc đơn có dây treo vật sợi dây kim loại nhẹ thẳng dài 1m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,2 rad từ trường mà cảm ứng từ có hướng vng góc với mặt phẳng dao động lắc có độ lớn 1T Lấy g = 10 m/s Suất điện động cực đại xuất dây treo lắc có giá trị là: A 0,63 V B 0,22 V C 0,32 V D 0,45 V Câu 15: Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do, biểu thức điện  π tích tụ điện q = cos 10 t + ÷nC Khi điện tích 4,8 nC 3  cường độ dòng điện mạch có độ lớn bằng: A 3,6 mA B mA C 4,2 mA D 2,4 mA Câu 16: Trong đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ(với P4 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 5: Đáp án A + Trên sợi dây có sóng dừng, khoảng cách bụng nút liền kề phần tư lần bước sóng Câu 6: Đáp án A + Khi sóng âm truyền qua mơi trường tần số sóng ln khơng đổi Câu 7: Đáp án B + Công suất tiêu thụ biến trở P= U2R ( R + r) + Z2L = U2 ( R + r) + Z2L R → Để công suất cực đại mẫu số phải nhỏ nhất: → ( R + r ) R − ( R + r ) − Z 2L = → R = r + Z 2L = 80Ω + Tổng trở mạch Z = → Để Z chia hết cho 40 ( R + r) + Z 2L = ( 80 + r ) + 802 − r = 2.80 + 160r Z2 r = + = số nguyên, r bội số 10 40 10 + Hệ số công suất đoạn MB hỉ có đáp án A D thỏa mãn → Đáp án A với a = → r = 30Ω → Z L = 30 55Ω → cos ϕAB = → Đáp án D với 80 + 30 ( 80 + 30 ) ( + 30 55 a = → r = 10 → ZL = 30 7Ω → cos ϕAB = ) = 11 loại 80 + 10 ( 80 + 10 ) ( + 30 ) = Câu 8: Đáp án D + Thanh trầm nói đến độ cao âm Câu 9: Đáp án D + Chu kì lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật, T ' = T = s Câu 10: Đáp án C + Trong dao động điều hòa, đồ thị lực kéo phụ thuộc vào tọa độ có dạng đoạn thẳng qua gốc tọa độ Câu 11: Đáp án B L 5,5 I 10 + Ta có L = 10 log → I = I 010 = I 010 10 = 3,548I I0 Câu 12: Đáp án B Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải + Máy biến áp thiết bị dùng để thay đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số Câu 13: Đáp án B + Điện mạch điện chuyển hóa từ Câu 14: Đáp án C + Giả sử vật dao động với phương trình li độ góc α = α cos ωt → Diện tích tương ứng mà quét khoảng thời gian t S= α cos ωt α cos ωt πl → Φ = πl B 2π 2π → Suất điện động cảm ứng xuất e = − → e max α ωI B = = 0, dΦ α ω sin ωt = πl B dt 2π 10 1 V = 0,32 Câu 15: Đáp án A −9 + Cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = q ω = 6.10 10 = mA → Cường độ dòng điện mạch q = 4,8 nC i = I0  q   4,8  1−  ÷ = 1−  ÷ = 3, mA    q0  Câu 16: Đáp án B + Mạch có tính dung kháng ϕ < 0,5π rad→ mạch chứa cuộn cảm tụ điện Câu 17: Đáp án D + Khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp bước sóng λ = 20 cm Câu 18: Đáp án C + Cơ lắc tỉ lệ thuận với bình phương biên độ dao động Câu 19: Đáp án D + Cộng hưởng xảy tần số dao động ngoại lực với tần số dao động riêng hệ Câu 20: Đáp án C + Khi xuất sóng dừng, dây có hai bụng sóng → sóng dừng dây với hai bó sóng → λ = 24cm → M N cách nút gần đoạn λ = cm Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A N = AM = Ab 3 =2 = cm 2 + M N thuộc hai bó sóng liên tiếp nên dao động ngược pha nhau→ MN lớn M N đến biên, MN nhỏ M N đến biên, MN nhỏ M, N qua vị trí cân →δ= MN + ( 2A N ) MN = 82 + = 1, 25 82 Câu 21: Đáp án C + Điều kiện để có cực đại giao thoa với hai nguồn ngược pha ∆d = d − d1 = ( k + 0,5 ) λ Với khoảng giá trị ∆d : − 14,5cm ≤ ∆d ≤ 10,875 − 3, 625cm → −7, 75 ≤ k ≤ 3,125 → Có 11 điểm dao động với biên độ cực đại Câu 22: Đáp án A + Quãng đường lớn nhỏ mà vật khoảng thời gian phần   ωT  Smax = 2A sin  ÷ = 2A sin 60° ≈ 8, 66    ba chu kì:  cm S = 2A 1 − cos  ωT  = 2A [ − cos 60°] =  ÷       → Smin ≤ S ≤ Smax → S cm Câu 23: Đáp án C + Từ đồ thị, ta thấy u i vuông pha → cos ϕ = → P = Tổng trở mạch Z = U 50 = = 50Ω I Câu 24: Đáp án A + Độ biến dạng lò xo vị trí cân hệ ∆l0 = qE 10−6.105 = = cm k 10 + Sau cắt dây nối, vật A dao động điều hòa quanh vị trí lò xo khơng biến dạng với biên độ A = ∆l0 = 1cm , chu kì T = 2π m = 2π = 2s k 10 + Vật B chuyển động chiều với điện trường tác dụng lực điện gây gia tốc a= qE 10 −6.105 = = 0,1m / s m Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải + Chiều dài lò xo ngắn lần ứng với khoảng thời gian 0,5T kể từ dây nối bị đứt, vật A đến vị trí lò xo bị nén 1cm → Khoảng cách hai vật ∆d = + 10 + 10.1 = 17 cm Câu 25: Đáp án B ϕ = 60 + Từ hình vẽ ta thu  L = 0, Ta có: tan ϕ = ZL Lω 0,3.173, = ⇔ tan 60° = → R = 30Ω R R R Câu 26: Đáp án A + Từ phương trình dao động ta thấy ảnh A’ chiều, nửa vật → thấu kính phân kì Dễ thấy vị trí đặt vật tiêu cự thấu kính f = −18 cm Câu 27: Đáp án A + Hệ số công suất đoạn mạch AB cos ϕ = UR U 2R + ( U L − U C ) = → U R = U AM → U 0R = U 0AM = U 0MB = 80V 2  u   u  + Điện áp tức thời hai điểm AM MB vng pha →  AM ÷ +  BM ÷ =  U 0AM   U 0BM  2 u 2MB = U 0AM − u AM = 80 − 482 = 64 V Câu 28: Đáp án A a 150   v = ωR =5 ω = ht = → v 30 + Ta có  a ht = ω R R = A =  Câu 29: Đáp án D + Tại thời điểm t vật xa M đến thời điểm t + ∆t vật gần M → ∆t = 0,5T → T = 2∆t + Tại thời điểm t vật biên → vật đến vị trí có tốc độ nửa tốc độ cực đại sau khoảng thời gian T ∆t = 12 Câu 30: Đáp án D Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải + Công suất tiêu thụ mạch AB chưa nối tắt tụ P = Pmax = 180 W + Khi nối tắt tụ, biểu diễn vecto điện áp, ta thu ϕ = 30° → Công suất tiêu thụ mạch Câu 31: Đáp án C + Tại t = vật qua vị trí x = + theo chiều âm Lực kéo vật bị triệt tiêu vật qua vị trí cân → Tổng thời gian để lực kéo triệt tiêu lần thứ ba ∆t = T + T = 2, 25s Câu 32: Đáp án C + Biểu diễn vecto điện áp U = U AM + U MB Vì u AM ln vng pha với u AM nên quỹ tích M đường tròn nhận U đường kính + Từ (2 2U MBI ) hình vẽ, ta có + U 2MBI = 3U MBI − 150 → U MBI = 50 V U AMI = 2U MBI = 100 Câu 33: Đáp án D + Hiệu điện hai cực nguồn điện: U N = Ir → đồ thị có dạng đường thẳng không qua gốc tọa độ ( I > ) Câu 34: Đáp án B π π 2 + Ta có x = x − x1 → A = A + A1 − 2AA1 cos  − ÷ 3 6 A12 − 3AA1 + A − 16 = , để phương trình có nghiệm A1 ∆ = −A + 64 ≥ → A ≤ 8cm → A max = cm 2 → Gia tốc cực đại có độ lớn a max = ω A max = 10 = 8m / s Câu 35: Đáp án D + Bước sóng sóng λ = v 32 = = 64 cm f 50 M N ngược pha, MN có điểm pha với M → MN = λ + λ + λ + 0,5λ = 224 cm Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 36: Đáp án A + I trung điểm AB → AI = I dao động với biên độ A1 = biên độ I ∆t = λ = → λ = 40 cm A B → Khoảng thời gian ngắn hai lần li độ B T = 0, → T = 0,8 s → Quãng đường sóng truyền 2s S = vt = λ 40 t= = 100 cm T 0,8 Câu 37: Đáp án A + Mối liên hệ chu kì sóng T, tần số f, vận tốc truyền sóng v bước sóng λ f= v = T λ Câu 38: Đáp án C + Tần số máy phát f = pn 10.360 = = 60 Hz 60 60 Câu 39: Đáp án B + Quãng đường vật chu kì S = 4A = 10 + 18 = 28cm → A = 7cm → L = 2A = 14 cm Câu 40: Đáp án C + Đoạn mạch chứa cuộn cảm điện áp ln vng pha với dòng điện → ZL = u12 − u 22 252 − 152 = = 50Ω i 22 − i12 0,52 − 0,32 Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
- Xem thêm -

Xem thêm: THPT quoc hoc , THPT quoc hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay