thpt nguyen khuyen

9 25 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

Đề thi thử THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần Câu 1: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt – 2x) mm Biên độ sóng A 40π mm B mm C π mm D mm Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2,83 s Nếu chiều dài lắc 0,5l lắc dao động với chu kì A 2,00 s B 3,14 s C 1,42 s D 0,71 s Câu 3: Một máy biến áp lí tưởng dùng làm máy hạ áp gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng.Khi nối hai đầu cuộn sơ cấpcủa máy với điện áp hiệu dụng 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 50 V B 10 V C 500 V D 20 V -12 Câu 4: Biết cường độ âm chuẩn 10 W/m Khi cường độ âm điểm 10 -4 W/m2 mức cường độ âm điểm A 50 dB B 60 dB C 80 dB D 70 dB Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x A F = kx B F = –kx C F = 1/2kx2 D F = –0,5kx Câu 6: Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l chất điểm có khối lượng m Cho lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc lắc tính công thức l l g g A B C 2 D 2 g g l l Câu 7: Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 8: Trong nguyên tắc thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng điện từ thành sóng B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 9: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện A đặt từ trường chịu lực từ N Nếu dòng điện qua dây dẫn A chịu lực từ có độ lớn A 0,5 N B N C N D 32 N Câu 10: Một mạch dao động lí tưởng LC Tần số dao động riêng mạch 2 LC A B C D 2 LC LC 2 LC 2 Câu 11: Sóng FM Thanh Hóa có tần số 95 MHz, bước sóng sóng A 9,3 m B 3,2 m C 4,8 m D 0,9 m Câu 12: Một khung dây dẫn hình vng cạnh 20 cm nằm từ trường độ lớn B = 1,2 T cho đường sức vng góc với mặt khung dây Từ thơng qua khung dây A 480 Wb B Wb C 24 Wb D 0,048 Wb � � 100t  � A Cường độ dòng điện hiệu dụng Câu 13: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i  cos � 3� � có giá trị A A B 2 A C A D A Câu 14: Sóng điện từ sóng âm truyền từ khơng khí vào thủy tinh tần số A sóng điện từ giảm, sóng âm tăng B hai sóng khơng đổi C sóng điện từ tăng, sóng âm giảm D hai sóng giảm Câu 15: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa với tần số góc ω = 10π rad/s Lấy π2 = 10 Giá trị m A 250 g B 100 g C 0,4 kg D kg Câu 16: Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết   Tổng trở đoạn mạch LC A 3R B 0,5R C 2R D R Câu 17: Công thức định luật Farađây tượng điện phân At nF AIt AIn A m  B m  C m  D m  AIt nF tF nF Câu 18: Hai dao động điều hòa, phương, tần số, pha, có biên độ A 1, A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động g A A1  A B A1  A C A12  A 22 D l Câu 19: Một sóng ngang hình sin truyền sợi dây dài Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong q trình lan truyền sóng, hai phần tử M N lệch pha góc 5 2   B C D 6 Câu 20: Chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân không vào khối chất suốt với góc tới 45 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt đối môi trường A B 1,5 C D Câu 21: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật D động vật vật qua vị trí cân Câu 22: Cơng thức tính cảm ứng từ tâm dòng điện chạy vòng dây tròn có bán kính R, mang dòng điện I 7 I 7 NI 7 I 7 I A B  2.10 B B  4.10 C B  2.10 D B  4.10 l R R R Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có điện trở A cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch phụ thuộc vào tần số điện áp C cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 24: Một sợi dây căng ngang có sóng dừng ổn định Sóng truyền dây có bước sóng λ Khoảng cách hai nút liên tiếp A 0,25λ B 2λ C λ D 0,5λ Câu 25: Một tụ điện có điện dung 500 pF mắc vào hiệu điện 100 V Điện tích tụ điện A q = 5.104 nC B q = 5.10-2 μC C q = 5.10-4 μC D q = 5.104 μC Câu 26: Hiệu điện hai điểm M, N điện trường U MN = 100 V Điện tích proton q = 1,6.10-19 C Cơng điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N A 3,2.10-19 J B 3,2.10-17 J C 1,6.10-17 J D 1,6.10-21 J Câu 27: Ba lò xo chiều dài tự nhiên, có độ cứng k 1, k2, k3,đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật có khối lượng Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W = 0,1 J, W2 = 0,2 J W3 Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 W3 A 19,8 mJ B 14,7 mJ C 25 mJ D 24,6 mJ A Câu 28: Mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Biểu thức cường độ dòng điện � � 4.10 t  � mA Khi cường độ dòng điện mạch mA điện tích qua mạch i  10 cos � 4� � mạch có độ lớn A 21,65 nC B 21,65 µC C 12,5 nC D 12,5 µC Câu 29: Mắt người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m Độ tụ thấu kính mà người đeo sát mắt để nhìn thấy vật xa mà điều tiết A dp B –0,5 dp C 0,5 dp D –2 dp � � 100t  � V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L  H Ở Câu 30: Đặt điện áp u  U cos � 3� 2 � thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm � � � � 100t  � A 100t  � A A i  cos � B i  cos � 6� 6� � � � � � � 100t  � A 100t  � A C i  cos � D i  cos � 6� 6� � � Câu 31: Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 24 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 12 cm B phân kì có tiêu cự 16 cm C hội tụ có tiêu cự 16/3 cm D phân kì có tiêu cự 16/3 cm Câu 32: Mắc điện trở R = Ω vào nguồn gồm hai pin có suất điện động điện trở giống thành mạch kín Nếu hai pin ghép nối tiếp cường độ dòng điện qua R I = 0,75 A Nếu hai pin ghép song song cường độ dòng điện qua R I2 = 0,6 A Suất điện động điện trở pin A 1,5 V; Ω B V; Ω C V; 1,5 Ω D V; Ω Câu 33: Một mạch điện kín gồm biến trở R nguồn điện có suất điện động 30 V, điện trở r = Ω Thay đổi giá trị biến trở cơng suất tiêu thụ cực đại biến trở A 40 W B 15 W C 30W D 45 W Câu 34: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng UL hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cosφ đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U0 gần với giá trị sau ? A 240 V B 165 V C 220 V D 185 V Câu 35: Một sóng hình sin lan truyền mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ Ba điểm A, B, C hai phương truyền sóng cho OA vng góc với OC B điểm thuộc tia OA cho OB > OA Biết OA = 7λ Tại thời điểm người ta quan sát thấy A B có đỉnh sóng (kể A B) lúc � góc ACB đạt giá trị lớn Số điểm dao động ngược pha với nguồn đoạn AC A B C D Câu 36: Hai lắc lò xo gồm hai vật có khối lượng, hai lò xo có độ cứng hình vẽ Khi cân bằng, hai lò xo có chiều dài 30 cm Từ vị trí cân bằng, nâng vật B đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ; thả vật B đồng thời truyền cho vật A vận tốc đầu theo chiều dãn lò xo Sau hai lắc dao động điều hòa treo hai trục với biên độ cm Lấy g = 10 m/s π2 = 10 Khoảng cách lớn hai vật trình dao động gần với giá trị sau ? A 48 cm B 24 cm C 80 cm D 20 cm Câu 37: Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm khơng khí, học sinh đo bước sóng sóng âm 75 ± cm, tần số dao động âm thoa 440 ± 10 Hz Tốc độ truyền âm nơi làm thí nghiệm A 330,0 ± 11,0 m/s B 330,0 ± 11,9 cm/s C 330,0 ± 11,0 cm/s D 330,0 ± 11,9 m/s Câu 38: Một nơng trại dùng bóng đèn dây tóc loại 200 W – 220 V để thắp sáng sưởi ấm vườn vào ban đêm Biết điện truyền đến nông trại từ trạm phát, giá trị điện áp hiệu dụng trạm phát 1000 V, đường dây pha tải điện đến nơng trại có điện trở 20 Ω máy hạ áp nông trại máy hạ áp lí tưởng Coi hao phí điện xảy đường dây tải Số bóng đèn tối đa mà nơng trại sử dụng lúc để đèn sáng bình thường A 66 B 60 C 64 D 62 Câu 39: Hiệu điện hai tụ điện mạch dao động LC lí tưởng có phương � � 2.10 t  �(t tính s) Kể từ t = 0, thời điểm hiệu điện hai tụ điện trình u  80sin � 6� � lần thứ 2018 12107 7 5 7 12107  7 10 s 10 s 10 s A B 1009.107 s C D 12 12 12 Câu 40: Mắc nối tiếp ba phần tử gồm tụ điện, cuộn cảm điện trở vào điện áp xoay chiều u  100 cos  100t  V dung kháng tụ điện cảm kháng cuộn dây 100 Ω 110 Ω, đồng thời công suất tiêu thụ mạch 400 W Mắc ba phần tử thành mạch dao động LC Để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại 10 V phải cung cấp cho mạch công suất lớn A 0,113 W B 0,560 W C 0,091 W D 0,314 W 1-B 11-B 21-D 31-C 2-A 12-D 22-A 32-A 3-D 13-D 23-A 33-D 4-C 14-B 24-D 34-B 5-B 15-D 25-B 35-C Đáp án 6-A 7-A 16-D 17-C 26-C 27-C 36-A 37-D 8-B 18-A 28-C 38-D 9-C 19-A 29-D 39-D 10-B 20-A 30-B 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Biên độ sóng A  mm Câu 2: Đáp án A + Ta có T  � với chiều dài giảm nửa chu kì cảu lắc đơn T '  T  2,83  s Câu 3: Đáp án D + Áp dụng công thức máy biến áp U  N2 100 U1  100  20 V N1 500 Câu 4: Đáp án C + Mức cường độ âm điểm có cường I 104 L  10log  10log 12  80 dB I0 10 Câu 5: Đáp án B + Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật F   kx Câu 6: Đáp án A độ + Tần số góc lắc đơn tính theo công thức   âm I xác định biểu thức g l Câu 7: Đáp án A + Hiện tượng phản xạ toàn phần hiên tượng ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 8: Đáp án B + Biến điệu sóng điện tử trộn sóng âm tần với sóng điện từ cao tần Câu 9: Đáp án C + Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường xác định biểu thức F  IBlsin  � Nếu dòng điện I giảm lần F giảm lần Câu 10: Đáp án B + Tần số dao động riêng mạch LC f  2 LC Câu 11: Đáp án B c 3.108 + Bước sóng sóng     3, m f 95.106 Câu 12: Đáp án D + Từ thông qua khung dây   BS  1, 2.0, 2.0,  0, 048 Wb Câu 13: Đáp án D + Cường độ đong điện hiệu dụng mạch I  A Câu 14: Đáp án B + Khi sóng âm sóng điện từ truyền qua mơi trường khác tần số hai sóng không đổi Câu 15: Đáp án B k 100  100 g + Khối lượng lắc m  2   10  Câu 16: Đáp án D + Khi   � mạch xảy cộng hưởng � Z  R LC Câu 17: Đáp án C + Cơng thức tính khối lượng chất bám catoto theo định luật Faraday m  AIt Fn Câu 18: Đáp án A + Biên độ tổng hợp hai dao động pha A  A1  A Câu 19: Đáp án A + Từ đồ thị, ta xác định được:   12 � 2x MN 2.5 5 � MN    � x MN   12 � Câu 20: Đáp án A + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin 45� n sin 30�� n  Câu 21: Đáp án D + Cơ vật dao động điều hòa động vật qua vị trí cân Câu 22: Đáp án A 7 I + Công thức tính cảm ứng từ tâm vòng dây B  2.10 R Câu 23: Đáp án A + Đặt điện áp xoay chiều vào hia đầu đoạn mạch chứa điện trở cường độ dòng điện mạch pha với điện áp hai đầu mạch Câu 24: Đáp án D + Khoảng cách hai nút sóng liên tiếp có sóng dừng 0,5 Câu 25: Đáp án B + Điện tích tụ điện q  CU  500.1012.100  5.102 C Câu 26: Đáp án C + Công dịch chuyển điện tích A  qU  1, 6.1019.100  1, 6.10 17 J Câu 27: Đáp án C + Nâng vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ � A  Vậy với k  2,5k1  3k � mg 1 �mg � � E  kA  k � � � E ~ k 2 �k � k 2,5 2,5   �   � E3  25 mJ E E1 E E3 0,1 0, Câu 28: Đáp án C I0 10.103   2,5.108 C  4.105 � Áp dụng hệ thức độc lập cho hai đại lượng vng pha q i, ta có: + Điện tích cực đại hai tụ q  2 2 �5 � �i � �q � �i � 8  1, 25.108 C � � � � �  � q  q  � �  2,5.10  � � � �I0 � �q � �I � �10 � Câu 29: Đáp án D 1   2 dp Để khác phục tật cận thị, ta mang kính phân kì có độ tụ D   CV 0,5 Câu 30: Đáp án B + cảm kháng cuộn dây ZL  100  2 �u � �i � � Áp dụng hẹ thức độc lập thời gian cho đoạn mạch chứa cuộn cảm � � � �  �I0 Z � �I � 2 � 100 � �u � � I0  i  � �  2  � � � �  A �Z � � 100 � � � 100t  �A + Dòng điện mạch trễ pha điện áp góc 0,5 � i  cos � 6� � Câu 31: Đáp án C + Ảnh vật thật cao vật � thấu kính hội tụ d' � d 8 k    2 � dd ' 8.16 16 � � Trường hợp ảnh thật � �� cm � f    cm d d '  16 d  d '  16 � � d  d '  24 � Câu 32: Đáp án A b   �  b  2 � � + Suất điện động điện trở nguồn nối tiếp � song song � r r  2r rb  �b � � + Từ giả thuyết toán, ta có: � 2 � 2  I1  0, 75 � �   1,5 � �R  2r �2  2r �� �� �  r 1 � �   I2  0, � �R  0,5r �2  0,5r Câu 33: Đáp án D 2 � � + Công suất tiêu thụ mạch P  � �R �R  r � � Pmax R  r , Pmax  � � �  � � � �R  r � � � R� �  302   45 W 4r 4.5 Câu 34: Đáp án B R  ZC2 + Khi xảy cực đại điện áp hiệu dụng cuộn cảm ZL  ZC R 1 � � ZL   x Ta chuẩn hóa � x �ZC  n + Hệ số công suất mạch tương ứng + Kết hợp với U L max cos   �Z �  U 1 � C �� U  �R � R R   ZL  ZC  U L max �Z � 1 � C � �R �  � 0,8  U L max �4 � 1 � � �3 � �n  1 n  120 V � U  120 �170 V Câu 35: Đáp án C Giữa A B có đinh sóng với A, B đinh sóng � AB  4 Chuẩn hóa   7 � 4 tan   � 4 � h � tan     tan C h �    + Ta có � 77 77 �tan   11 1 h � h h h � � Từ biểu thức trên, ta thấy góc ACB lớn h  77 + Gọi M điểm AC, để M ngược pha với nguồn 2d M   2k  1  � d M   2k  1 0,5  + Với khoảng giái trị tính phía C từ đường vng góc 5, 47 � d � 8, O lên AC: , kết hợp với chức Mode M � ta tìm vị trí + Tương tự vây ta xét đoạn phía A: 5, 47 �d M �7 ta tìm vị trí � Trên AC có vị trí Câu 36: Đáp án A + Con lắc B nâng lên vị trs cân đoạn l0 thả nhẹ cho dao động với biên độ A  l0  cm � tần số góc dao động   g  l0 10  10 rad s 0, 05 + Chọn hệ trục tọa độ hình vẽ, với O1 O trùng với hai vật � Phương trình dao động hai vật là: � � � 10 2t  � 30  5sin 10 2t �x  30  5cos � 2� � cm � �y  30  5cos 10 2t    30  5cos 10 2t � � Khoảng cách hai vật:       3 � � d  x  y  1825  300 sin � 10 2t  �� d max  1825  300 �47, 43 cm � � Câu 37: Đáp án D + Tốc độ truyền âm v  f  0, 75.440  330 m s 10 � � f � �1 � v  v �  � 330 �  � 11,9 f � � �75 440 � + Viết kết v  330, �11,9 m s Câu 38: Đáp án D Gọi công nơi phát P, cơng suất hao phí P số bóng đền n P  P2R U �P  + Ta có: P  P  200n ���� P2 R  200n � 20P  10 P4 42.10 n0 4 4 U y  ax  bx  c Để phương trình có nghiệm P x �0 �  106   4.20.2.108 n �0 � n �62,5 � Vậy giá trị lớn n 62 Câu 39: Đáp án D � � � � t  � U cos � t  � Biến đổi phương trình dạng hàm cos: u  U sin � 6� 3� � � 5T + Tại t  , u  U tăng � u  lần thứ vào thời điểm t  12 + Mỗi chu kì có lần u  � tổng thời gian để u  lần thứ 2018 là: T 5T 12107 t  2017   .10 7 s 12 12 12 Câu 40: Đáp án C vị trí cân + Cơng suất tiêu thụ mạch P  U2 R � R  25R  100  R   Z L  ZC  � Phương trình cho ta hai nghiệm R  20  R   U 02 1 C 102 2 CU  LI � I  U    + Với mạch LC, ta có 0 0 2 L ZL ZC 110.100 110 2 � Công suất tiêu hao lớn ứng với R  20  � Pmax  I02 R 20   0, 091 W 110.2
- Xem thêm -

Xem thêm: thpt nguyen khuyen , thpt nguyen khuyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay