thi thu THPT quoc gia 2018 THPT pham van dong dak lak

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

SỞ GD - ĐT TỈNH ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LI Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề có 04 trang) Họ, tên thí sinh: ………………………………………………………………………… Sớ báo danh: …………………………………………………………………………… Mã đề 123 Câu 1: Đặt điện áp u = 100 cos100πt (V) vào hai đầu điện trở R = 50 Ω Công suất tiêu thụ điện trở A 500 W B 400 W C 200 W D 100 W Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF cuộn cảm có độ tự cảm µH Trong mạch có dao động điện từ với hiệu điện cực đại hai tụ điện 2,4 V Cường độ dòng điện cực đại mạch có giá trị A 212,54 mA B 92,95 mA C 65,73 mA D 131,45 mA Câu 3: Một người quan sát thấy sóng biển qua trước mặt thời gian 2,5s Biết khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 3m Tốc độ truyền sóng A 1,2 m/s B 7,2 m/s C m/s D m/s 235 94 Câu 4: Cho phản ứng hạt nhân n + 92U → 38 Sr + X + n Hạt nhân X có cấu tạo gồm A 54 prôtôn 86 nơtrôn B 86 prôtôn 54 nơtrôn C 54 prôtôn 140 nơtrôn D 86 prôtôn 140 nơtrôn Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Biết C = 10 −4 2π 0,8 (H), biến trở R có giá trị thay đổi từ đến 200Ω Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay π chiều u = 200cos(100πt) (V) Tính R để cơng suất tiêu thụ P = Pmax A 40Ω B 100Ω C 20Ω D 120Ω (F) ; L = Câu 6: Sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A phương ngang B trùng với phương truyền sóng C phương thẳng đứng D vng góc với phương truyền sóng π Câu 7: Đặt điện áp u = U0cos(100πt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện cường độ dòng điện mạch i = I0cos(100πt + φ) (A) Giá trị φ 3π 3π π A − B C -π D − 4 Câu 8: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính cm, t tính s) Cơ dao động vật A 36 mJ B 18 J C 18 mJ D 36 J Câu 9: Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng, biết a = 0,4 mm, D = 1,2 m, nguồn S phát xạ đơn sắc có λ = 600 nm Khoảng cách vân sáng liên tiếp A 1,8 mm B 1,2 mm C 1,6 mm D 1,4 mm Câu 10: Một hạt nhân có khối lượng nghỉ m0 đứng yên vỡ thành mảnh có khối lượng nghỉ m 01 m02 chuyển động với tốc độ tương ứng 0,6c 0,8c Bỏ qua lượng liên kết hai mảnh Tìm hệ thức A 1/m0 = 0,6/m01 + 0,8/m02 B m0 = 0,8.m01 + 0,6.m02 C m0 = m01/0,8 + m02/0,6 D m0 = 0,6m01 + 0,8m02 Câu 11: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 10N/m, chiều dài tự nhiên l = 30cm Gắn đầu lò xo vào cầu có khối lượng m = 100g Lấy g = 10m/s Biết biên độ dao động cầu 4cm Tìm chiều dài lò xo động A l1 = 42cm; l2 = 38cm B l1 = 40cm; l2 = 38cm C l1 = 32cm; l2 = 48cm D l1 = 58cm; l2 = 30cm Trang 1/4 - Mã đề thi 123 Câu 12: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10 A, đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,1 T chịu tác dụng lực 0,5 N Góc hợp vectơ cảm ứng từ chiều dòng điện dây dẫn A 300 B 450 C 0,50 D 600 Câu 13: Gọi r0 bán kính quỹ đạo dừng nguyên tử hyđro trạng thái Một đám khí hyđro trạng thái kích thích, hấp thụ lượng bán kính quỹ đạo electron 16r Khi trở trạng thái bản, số vạch quang phở nhiều đám khí phát A vạch B vạch C 10 vạch D 16 vạch Câu 14: Số nơtrôn có 1,5 g hạt nhân Triti 1T là: A 6,02.1023 B 3,01.1023 C 9,03.1023 D 4,515.1023 Câu 15: Hai lắc đơn dao động mặt phẳng có chu kì 1,13s 0,85s Giả sử thời điểm t hai lắc qua vị trí cân theo chiều sau hai lắc lại qua vị trí cân theo chiều A 5,42 (s) B 4,32 (s) C 4,52 (s) D 6,82 (s) Câu 16: Trong chân khơng, xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự A Tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại sóng vơ tuyến B Ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vơ tuyến tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma sóng vơ tuyến D Sóng vơ tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia gamma Câu 17: Một trạm thủy điện nhỏ xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang có máy phát điện xoay chiều pha với rôto nam châm có p cặp cực Khi rơto quay với tốc độ n (vòng/giây) từ thơng qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số Hz? A f = np B f = np/60 C f = 60p/n D f = 60n/p Câu 18: Trong học thực hành, học sinh làm thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với khoảng cách hai khe 0,5 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm Vùng giao thoa rộng 26 mm (vân trung tâm giữa) Số vân sáng quan sát A 15 B 17 C 13 D 11 Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, ban đầu khoảng vân 1mm Khi di chuyển theo phương vng góc với mặt phẳng chứa hai khe để khoảng cách hai khe tăng thêm 40 cm khoảng vân 1,28 mm Biết hai khe cách a = 0,8 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A λ = 0,72 µm B λ= 0,45 µm C λ = 0,56 µm D λ = 0,65 µm Câu 20: Giữa hai kim loại phẳng, song song cách cm có hiệu điện khơng đởi 200 V Cường độ điện trường khoảng hai kim loại A 800 V/m B 5000 V/m C 50 V/m D 80 V/m Câu 21: Khi pha tạp chất hóa trị vào bán dẫn hóa trị ta bán dẫn: A Bán dẫn loại p B Bán dẫn loại n C Bán dẫn loại p loại n D Bán dẫn tinh khiết Câu 22: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k vật nhỏ khối lượng m Cho lắc dao động điều hòa theo phương ngang Chu kì dao động lắc k k m m A 2π B C D 2π m 2π m 2π k k Câu 23: Một vòng dây dẫn phẳng giới hạn diện tích 5cm đặt từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn 0,1T hợp với mặt phẳng vòng dây góc 300 Từ thơng gửi qua diện tích S A 43.10-3 Wb B 25.10-6 Wb C 4,3.10-6 Wb D 25.10-3 Wb Câu 24: Một học sinh làm thực hành tượng quang điện cách chiếu xạ có bước sóng λ vào kim loại có giới hạn quang điện λ0 Cho lượng mà êlectrôn quang điện hấp thụ từ phôtôn xạ phần dùng để giải phóng nó, phần lại biến hồn tồn thành động Giá trị động Trang 2/4 - Mã đề thi 123 3hc hc hc 2hc B C D λ0 2λ0 3λ0 λ0 Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính cm) Chất điểm dao động với biên độ cm B cm C cm D cm A 10 Câu 26: Khối lượng hạt nhân X 10,0113u; khối lượng prôtôn mp = 1,0072u; nơtrôn mn = 1,0086u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân X (cho u = 931,5 MeV/c2) A 64,3 MeV B 6,43 MeV C 0,643 MeV D 6,30MeV π Câu 27: Cường độ dòng điện xoay chiều đoạn mạch i = 2 cos(100πt+ ) (A) (t tính s) Phát biểu sau đúng? A Tần số dòng điện 100 Hz B Cường độ dòng điện sớm pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C Cường độ hiệu dụng dòng điện A D Cường độ dòng điện đởi chiều 50 lần giây 2π Câu 28: Xét dao động điều hòa theo phương trình: x = cos(8π t − )(cm) Tính thời gian vật từ vị trí có li độ x1 = −2 cm theo chiều (+) đến vị trí có li độ x2 = cm theo chiều (+) Tính tốc độ trung bình vật đoạn đường A 43 cm/s B 48 cm/s C 40 cm/s D 42 cm/s Câu 29: Năng lượng phôtôn ứng với xạ có bước sóng 0,6625 μm A 3.10-20 J B 3.10-18 J C 3.10-17 J D 3.10-19 J Câu 30: Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đởi trực tiếp thành điện B biến đổi trực tiếp thành điện C nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện D quang biến đổi trực tiếp thành điện Câu 31: Hai điện tích điểm đặt gần chúng đẩy Có thể kết luận A chúng điện tích dương B chúng điện tích âm C chúng trái dấu D chúng dấu Câu 32: Hàng ngày đường nghe âm phương tiện giao thông gây A hạ âm B nhạc âm C tạp âm D siêu âm Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f = 25Hz pha Biết A B cách 10cm tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = 75cm/s Gọi C D hai điểm mặt nước cho ABCD hình vng Tính số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn CD A B C D Câu 34: Đặt vật AB = (cm) vng góc với trục thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách thấu kính khoảng d = 12 (cm) ta thu : A Ả nh thật A’B’, cao 2cm B Ảnh ảo A’B’, cao cm C Ảnh ảo A’B’, cao 2cm D Ảnh thật A’B’, cao cm Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = 120cos 100πt (V) Ban đầu đồ thị cường độ dòng điện đường nét đứt hình vẽ Sau nối tắt tụ điện đồ thị cường độ dòng điện đường nét liền hình vẽ Giá trị R mạch A 30 Ω B 60 Ω C 60 Ω D 20 Ω Câu 36: Hai âm độ cao hai âm có A cường độ âm B tần số C biên độ D mức cường độ âm Trang 3/4 - Mã đề thi 123 Câu 37: Phát biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang C Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha D Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc Câu 38: Bắn nơtrơn có động K = MeV vào hạt nhân Li đứng yên xảy phản ứng hạt nhân n + Li → 1Tα+ không sinh tia γ Hạt T hạt α sinh có hướng bay vng góc với hướng hạt α hợp với hướng hạt nơtrôn ban đầu góc 60° Xem khối lượng hạt theo đơn vị u gần số khối chúng Động hạt T sinh có giá trị gần A 0,5 MeV B 1,5 MeV C 0,8 MeV D 1,2 MeV Câu 39: Một cuộn dây dẫn có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với tụ có điện dung C mắc vào điểm A, B mạch điện xoay chiều có tần số f Đo hiệu điện hai đầu đoạn mạch AB, hai đầu cuộn dây hai cực tụ điện vôn kế có điện trở lớn, ta được: U AB = 37,5 V; UL = 50V; UC = 17,5 V Đo cường độ dòng điện ampe kế có điện trở khơng đáng kể, ta thấy I = 0,1A Khi tần số f thay đổi đến giá trị fm = 330 Hz cường độ dòng điện mạch đạt giá trị cực đại Tính tần số f hiệu điện sử dụng A 200 Hz B 50Hz C 100Hz D 500Hz Câu 40: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz Trên dây AB có sóng dừng ởn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20m/s Kể A B, dây có A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 123 ... Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang có máy phát điện xoay chiều pha với rôto nam châm có p cặp cực Khi rơto quay với tốc độ n (vòng/giây) từ thơng qua cuộn dây stato biến thi n tuần hoàn với tần số... làm thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với khoảng cách hai khe 0,5 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm Vùng giao thoa rộng 26 mm... dấu D chúng dấu Câu 32: Hàng ngày đường nghe âm phương tiện giao thông gây A hạ âm B nhạc âm C tạp âm D siêu âm Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A B dao động với
- Xem thêm -

Xem thêm: thi thu THPT quoc gia 2018 THPT pham van dong dak lak , thi thu THPT quoc gia 2018 THPT pham van dong dak lak

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay