Thi thu li lan 1 2018 SGD binh phuoc

6 29 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

Thi thử THPT QG L1– SGD Bình Phước ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 2018SGD Bình Phước Câu Người ta tạo sóng dừng sợi dây căng ngang với bước sóng λ khoảng cách hai điểm nút liên tiếp dây A λ B 0,5.λ C 2λ D 0,25.λ Câu Để đo bước sóng ánh sáng đơn sắc người ta sử dụng thí nghiệm vật sau đây? A Thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng B Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Newton C Thí nghiệm với máy quang phổ lăng kính D Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc Newton Câu Hiệu điện hai điểm A B điện trường UAB = 12 (V) Nếu chọn gốc điện A điện A B có giá trị A (V) -12 (V) B (V) 12 (V) C -12 (V) (V) D 12 (V) (V) Câu Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước (cm) x (cm) đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T); vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 30 Từ thơng qua khung dây có giá trị A 5,2.10-3 (Wb) B 5,2.10-7 (Wb) C 3.10-3 (Wb) D 3.10-7 (Wb) Câu Trong chân không, xạ điện từ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần A Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại B Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X C Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại D Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X Câu Ở hình bên, xy trục thấu kính L, S điểm sáng trước thấu kính, S’ ảnh S cho thấu kính Kết luận sau đúng? A L thấu kính hội tụ đặt giao điểm đường thẳng SS’ với xy B L thấu kính phân kì đặt khoảng S S’ C L thấu kính phân hội tụ đặt khoảng S S’ D L thấu kính phân kì đặt giao điểm đường thẳng SS’ với xy Câu Biết cường độ âm chuẩn 10 -12 W/m2 Khi mức cường độ âm điểm 80 (dB) cường độ âm điểm A 10-4 W/m2 B 10-10 W/m2 C 10-4 W/m2 D 10-10 W/m2 Câu Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều pha dựa tượng vật sau đây? A Hiện tượng cảm ứng điện từ B Hiện tượng cộng hưởng điện C Hiện tượng phát xạ cảm ứng D Hiện tượng tỏa nhiệt cuộn dây Câu Đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp xoay chiều u đặt vào hai đầu đoạn mạch theo thời gian t hình vẽ Tần số điện áp xoay chiều A 45 (Hz) B 50 (Hz) C 55 (Hz) D 60 (Hz) Sưu tầm: tranvanhau@thuvienvatly.com Trang - - Thi thử THPT QG L1– SGD Bình Phước Câu 10 Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang phát ánh sáng màu A vàng B lục C đỏ D chàm Câu 11 Mắc biến trở R vào hai cực nguồn điện chiều có suất điện động ξ điện trở r Đồ thị biểu diễn hiệu suất H nguồn điện theo biến trở R hình vẽ Điện trở nguồn điện có giá trị A (Ω) B (Ω) C 0,75 (Ω) D (Ω) Câu 12 Trong thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch tách sóng dùng để A tách sóng điện từ tần số cao khỏi loa B tách sóng điện từ tần số cao để đưa vào mạch khuếch đại C tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao D tách sóng điện từ tần số âm khỏi loa Câu 13 Ứng dụng không liên quan đến tượng điện phân A tinh luyện đồng B mạ điện C luyện nhơm D hàn điện Câu 14 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến M có độ lớn A 2,5 λ B λ C λ D 1,5 λ Câu 15 Trong mạch dao động LC tưởng, độ tự cảm L cuộn cảm có giá trị khơng đổi, điện dung C tụ thay đổi Khi C = C1 chu kì dao động mạch μs; C = 2C chu kì dao động mạch A μs B √2 μs C 2√2 μs D μs Câu 16 Trên mặt nước đủ rộng có nguồn điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo hệ sóng tròn đồng tâm O lan tỏa xung quanh Thả nút chai nhỏ mặt nước nơi có sóng truyền qua nút chai A bị sóng xa nguồn O B dịch chuyển lại gần nguồn O C dao động chỗ theo phương thẳng đứng D dao động theo phương nằm ngang Câu 17 Một lắc đơn có chiều dài l = 1,2 (m) dao động nhỏ với tần số góc 2,86 (rad/s) nơi có gia tốc trọng trường g Giá trị g A 9,82 (m/s2) B 9,88 (m/s2) C 9,85 (m/s2) D 9,80 (m/s2) Câu 18 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm có cảm kháng Z L (ZL = R √3) mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch A 0,5 B 0,71 C D 0.87 Câu 19 Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50(cm) Muốn nhìn rõ vật xa vô cực mà điều tiết người phải đeo sát mắt thấu kính Sưu tầm: tranvanhau@thuvienvatly.com Trang - - Thi thử THPT QG L1– SGD Bình Phước A hội tụ có độ tụ 2(dp) B phân kì có độ tụ - 1(dp) C hội tụ có độ tụ 1(dp) D phân kì có độ tụ - 2(dp) Câu 20 Chng gió hình bên, thường làm từ hình ống chất liệu, tiết diện có chiều dài khác để tạo âm có A vận tốc khác B tần số khác C biên độ khác D cường độ âm khác Câu 21 Trong phát biểu sau đây, phát biểu sai? A Một ứng dụng quan trọng tượng quang điện Pin quang điện B Mọi xạ hồng ngoại gây tượng quang điện chất quang dẫn C Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.10 (m/s) D Một số loại sơn xanh, đỏ, vàng quét biển báo giao thông chất lân quang Câu 22 Điện trở quang điện trở có đặc điểm đây? A Có giá trị lớn B Có giá trị khơng đổi C Có giá trị nhỏ D Có giá trị thay đổi Câu 23 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp (có N1 vòng dây) máy hạ áp tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp (có N vòng dây) để hở U2 Hệ thức sau đúng? A 𝑈2 𝑈1 = 𝑁2 𝑁1 1 C 𝑈2 𝑈1 = 𝑁1 𝑁2 1 Câu 24 Khi đến trạm dừng để đón trả khách, xe buýt tạm dừng mà không tắt máy Hành khách ngồi xe nhận thấy thân xe bị “rung” mạnh Dao động thân xe lúc dao động A cộng hưởng B tắt dần C cưỡng D điều hòa Câu 25 Đặt điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện π tức thời qua mạch có biểu thức i = 2cos(100πt - ) A Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 50 (W) B 75 (W) C 86,6 (W) D 100 (W) Câu 26 Phát biểu sau sai? Lực từ lực tương tác A hai dòng điện B nam châm với dòng điện C hai điện tích đứng yên D hai nam châm Câu 27 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo nhẹ, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O với tần số góc ω Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x A F = mωx B F = - mω2 x C F = mω2x D F = - mωx Câu 28 Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O theo phương trình x = Acos(ωt + φ), A, ω, φ số Đại lượng φ có đơn vị A rad/s B rad C độ D Hz Câu 29 Đặt hai điện tích điểm q1 = - q2 A B cường độ điện trường tổng hợp gây điểm M nằm trung trực AB có phương A vng góc với AB B song song với AM Sưu tầm: tranvanhau@thuvienvatly.com C song song với AB D vng góc với BM Trang - - Thi thử THPT QG L1– SGD Bình Phước Câu 30 Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) (U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện có điện dung C Cường độ dòng điện hiệu dụng I qua mạch tính theo cơng thức A I = U Cω B I = ωCU √2 C I = ωCU D I = U√2 ωC Câu 31 Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Khi pha dao động chất điểm π/2 kết luận sau đúng? A Thế vật cực đại B Gia tốc vật cực đại C Lực kéo có giá trị cực đại D Động vật cực đại Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cosωt V (U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Gọi i cường độ dòng điện tức thời qua mạch, φ độ lệch pha u i Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc φ theo dung kháng ZC tụ điện C thay đổi Giá trị R A 100 (Ω) B 141,2 (Ω) C 173,3 (Ω) D 86,6 (Ω) Câu 33 Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính vị trí cân O Từ thời điểm t1 = đến thời điểm t2 cầu lắc quãng đường s chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động lắc giảm từ giá trị cực đại 0,096 (J) Từ thời điểm t đến thời điểm t 3, chất điểm thêm đoạn đường 2s mà chưa đổi chiều chuyển động động lắc vào thời điểm t 0,064 (J) Từ thời điểm t3 đến t4, chất điểm thêm đoạn đường 4s động chất điểm vào thời điểm t4 A 0,036 (J) B 0,064 (J) C 0,100 (J) D 0,096 (J) Câu 34 Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt có tần số 2,5 Hz cách 30 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,1 m/s Gọi O trung điểm AB, M trung điểm OB Xét tia My nằm mặt nước vuông góc với AB Hai điểm P, Q My dao động với biên độ cực đại gần M xa M cách khoảng A 34,03 cm B 43,42 cm C 53,73 cm D 10,31 cm Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(2πft) V (U khơng đổi f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L ghép nối tiếp Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc công suất tiêu thụ mạch tần số f thay đổi Giá trị công suất P gần với giá trị sau nhất? A 60 (W) B 63 (W) C 61 (W) D 62 (W) Câu 36 Chiếu chùm xạ hỗn hợp gồm xạ điện từ có bước sóng λ = 0,48 μm, λ2 = 450 nm, λ3 = 0,72 μm, λ4 = 350 nm vào khe F máy quang phổ lăng kính tiêu diện thấu kính buồng tối thu Sưu tầm: tranvanhau@thuvienvatly.com Trang - - Thi thử THPT QG L1– SGD Bình Phước A vạch màu hỗn hợp xạ B vạch màu đơn sắc riêng biệt C vạch màu đơn sắc riêng biệt D vạch màu đơn sắc riêng biệt Câu 37 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm Biết khoảng cách hai khe 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, hai điểm M N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm 5,0 mm 8,0 mm Trong khoảng M N (khơng tính M N) có A vân sáng vân tối B vân sáng vân tối C vân sáng vân tối D vân sáng vân tối Câu 38 Cường độ điện trường E cảm ứng từ B M nơi có sóng điện từ truyền qua biến thiên điều hòa theo thời gian t với giá trị cực đại E0 B Vào thời điểm t, cảm ứng từ điểm M có phương trình B = B0 cos(2π.108t) Vào thời điểm t = 0, cường độ điện trường M có độ lớn A E0 B 0,75E0 C 0,25E0 D 0,5E0 Câu 39 Theo tiên đề Bo, nguyên tử hiđrô, giả sử chuyển động êlectron quanh hạt nhân chuyển động tròn Tỉ số tốc độ êlectron quỹ đạo K với tốc độ êlectron quỹ đạo N A B C D Câu 40 Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động điều hòa lắc lò xo Sau lần đo, xác định khoảng thời gian Δt dao động toàn phần sau: Lần đo Δt (s) 2,12 2,13 2,09 2,14 2,09 Bỏ qua sai số của dụng cụ đo Chu kì lắc A T = (2,11 ± 0,02) (s) B T = (2,11 ± 0,20) (s) C T = (2,14 ± 0,02) (s) D T = (2,14 ± 0,20) (s) Q thầy có cần file word tài liệu sau liên lạc qua mail mình: tranvanhau@thuvienvatly.com (Các tài liệu soạn lại WORD 2016 không dùng Mathtype hỗ trợ cho công thức tốn) Khóa Pen C 11 thầy Đỗ Ngọc Hà http://thuvienvatly.com/download/47811 Khóa Pen C 12 thầy Đỗ Ngọc Hà: http://thuvienvatly.com/download/47228 Bộ 510 câu đồ thị vật 11 + 12: http://thuvienvatly.com/download/47742 Bộ 60 đề 2017 thầy Chu Văn Biên Bộ tài liệu luyện thi thầy Chu Văn Biên (Quý thầy cô cần gửi link xem Demo) Bộ 80 đề nắm điểm 7, nguyên thầy Nguyễn Đức Thuận: http://thuvienvatly.com/download/47417 600 câu trắc nghiệm 11 thầy Bùi Gia Nội Link gốc: http://thuvienvatly.com/download/47713 10 đề ơn thi quốc gia xóa mù 11: http://thuvienvatly.com/download/47855 Sưu tầm: tranvanhau@thuvienvatly.com Trang - - Thi thử THPT QG L1– SGD Bình Phước Ngồi nhận chuyển tài liệu từ PDF sang Word - HẾT - 1B 2A 3A 4D 5D 6D 7C 8A 9B 10D 11B 12C 13D 14A 15B 16C 17A 18A 19D 20B 21B 22D 23A 24C 25A 26C 27B 28B 29C 30C 31D 32A 33B 34B 35D 36C 37C 38A 39A 40A Sưu tầm: tranvanhau@thuvienvatly.com Trang - - ... Phước Ngồi nhận chuyển tài li u từ PDF sang Word - HẾT - 1B 2A 3A 4D 5D 6D 7C 8A 9B 10 D 11 B 12 C 13 D 14 A 15 B 16 C 17 A 18 A 19 D 20B 21B 22D 23A 24C 25A 26C 27B 28B 29C 30C 31D 32A 33B 34B 35D 36C... gốc: http://thuvienvatly.com/download/47 713 10 đề ơn thi quốc gia xóa mù lí 11 : http://thuvienvatly.com/download/47855 Sưu tầm: tranvanhau@thuvienvatly.com Trang - - Thi thử THPT QG L1– SGD Bình... http://thuvienvatly.com/download/47 811 Khóa Pen C 12 thầy Đỗ Ngọc Hà: http://thuvienvatly.com/download/47228 Bộ 510 câu đồ thị vật lí 11 + 12 : http://thuvienvatly.com/download/47742 Bộ 60 đề 2 017 thầy Chu Văn Biên Bộ tài li u
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi thu li lan 1 2018 SGD binh phuoc , Thi thu li lan 1 2018 SGD binh phuoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay