Kiem tra 1 tiet

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

Họ tên:…………………… Lớp 12A3 Câu 1: A B C D Kiểm Tra Tiết Mơn Vật lí MD 456 Phát biểu sau không ? Hạt β + hạt β − phóng từ đồng vị phóng xạ Hạt β + hạt β − phóng có tốc độ gần tốc độ ánh sáng Khi qua điện trường hai tụ hạt β + hạt β − bị lệch hai phía khác Hạt β + hạt β − có khối lượng 40 56 Câu 2: So với hạt nhân 20 Ca, hạt nhân 27 Co có nhiều A 11 nơtron 16 prôtôn B nơtron prôtôn C 16 nơtron 11 prôtôn D nơtron prôtôn Câu 3: Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu phóng xạ ngun chất Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu phóng xạ A N0 B N0 C N0 D N0 Câu 4: Phóng xạ tượng hạt nhân A Phóng tia phóng xạ, bị bắn phá hạt chuyển động nhanh B Khơng tự phát tia phóng xạ C Tự phân rã, phát tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác D Chỉ phát xạ điện từ Câu 5: Trong phản ứng hạt nhân khơng có định luật bảo tồn sau A định luật bào tồn số hạt prơtơn B định luật bảo toàn động lượng C định luật bảo toàn số hạt nuclơn D định luật bảo tồn điện tích Câu 6: Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, động hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) A 1,25m0c2 B 0,25m0c2 C 0,36m0c2 D 0,225m0c2 Câu 7: Trong phản ứng hạt nhân dây chuyền, hệ số nơtron (k) có giá trị: A k ≥1 B k1 D k=1 Câu 8: Lực hạt nhân lực sau đây? A lực tương tác Prôtôn êléctron B lực điện C lực từ D lực tương tác nuclôn Câu 9: Cho khối lượng hạt prôton; nơtron hạt nhân đơteri D 1,0073u; 1,0087u 2,0136u Biết 1u = 931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri D : A 4,48 MeV/nuclôn B 2,24 MeV/nuclôn C 1,12 MeV/nuclôn D 3,06 MeV/nuclôn Câu 10: Cho phản ứng hạt nhân H + H → He + n + 17, MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ A 4,24.1011J B 4,24.105J C 5,03.1011J D 4,24.108J Câu 11: Các hạt nhân đồng vị hạt nhân có A số nơtron khác số prôtôn B số nuclôn khác số prơtơn C só nuclơn khác số nơtron D số prôtôn khác số nơtron Câu 12: Dùng prơtơn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phương vng góc với phương tới prơtơn có động MeV Khi tính động hạt, lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng A 1,145 MeV B 4,225 MeV C 2,125 MeV D 3,125 MeV 234 206 Câu 13: Đồng vị 92 U sau chuỗi phóng xạ α β − biến đổi thành 82 Pb Số phóng xạ α β − chuỗi A 16 phóng xạ α , 12 phóng xạ β − B phóng xạ α , phóng xạ β − ; C phóng xạ α , phóng xạ β − D 10 phóng xạ α , phóng xạ β − ; Câu 14: Trong phản ứng phân hạch urani U235 lượng trung bình tỏa hạt nhân bị phân hạch 200 MeV Khi 1kg U235 phân hạch hồn tồn tỏa lượng A 4,11.1013 J B 8,21.1013 J C 6,23.1021 J D 5,25.1013 J Câu 15: Giữa khối lượng tương đối tính khối lượng nghỉ vật có mối liên hệ: v A m0 = m(1 − − ) c v B m = m0 − c v C m0 = m − c v D m = m (1 + − c ) Câu 16: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Sau kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân đồng vị bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A 27 B 30 C D 24 210 206 210 Câu 17: Chất phóng xạ pơlơni 84 Po phát tia α biến đổi thành chì 82 Pb Cho chu kì bán rã 84 Po 138 ngày Ban đầu (t = 0) có mẫu pôlôni nguyên chất Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân pơlơni số hạt nhân chì mẫu Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pơlơni số hạt nhân chì mẫu 1 1 A B 25 C 16 D 15 Câu 18: Giả sử phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u Phản ứng hạt nhân A thu lượng 18,63 MeV B thu lượng 1,863 MeV C tỏa lượng 18,63 MeV D tỏa lượng 1,863 MeV Câu 19: Cho phản ứng hạt nhân 94 Be + 11 H → 42 He + Li Hãy cho biết phản ứng tỏa lượng hay thu lượng Xác định lượng tỏa thu vào Biết mBe = 9,01219 u; mp = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u; mX = 4,0026 u; 1u = 931,5 MeV/c2 A Tỏa 2,132MeV B Thu 3,132MeV C Tỏa 3,132MeV D Thu 2,132MeV Câu 20: Một chất phóng xạ có số phóng xạ λ Ở thời điểm ban đầu có N hạt nhân Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t là: λt −λt −λt A N (1 − λt) B N (1 − e ) C N0e D N (1 − e ) Câu 21: Phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân A Hấp thụ nhiệt lượng lớn B Trong đó, hạt nhân ngun tử bị nung nóng chảy thành nuclơn C Tỏa nhiệt lượng lớn D Tỏa lượng cần nhiệt độ cao thực 60 Câu 22: Hạt nhân 27 Co có cấu tạo gồm: A 27 prôton 60 nơtron B 33 prôton 27 nơtron; C 27 prôton 33 nơtron; D 33 prôton 27 nơtron Câu 23: Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng A Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy cách tự phát B Thành hai hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron C Thường xuyên xảy cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng D Thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtron, sau hấp thụ nơtron chậm 2 23 20 Câu 24: Trong phản ứng hạt nhân: D +1 D → X + p 11 Na + p → Y + 10 Ne X Y là: A triti α B triti đơtêri C prôtôn α D α triti Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân sau: 94 Be + p → X + Li Hạt nhân X A Triti B Prôtôn C Hêli D Đơteri Câu 26: Phát biểu sau noiks tia anpha không ? A Khi khơng khí, tia anpha làm ion hóa khơng khí dând lượng B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia anpha bị lêch phía âm tụ điện C Tia anpha phóng từ hạt nhân với tốc độ tốc độ ánh sáng D Tia anpha thực chất hạt nhân nguyên tử heli ( 42 He ) Câu 27: Phát biểu sau phản ứng nhiệt hạch không ? A Phản ứng nhiệt hạch phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng B Phản ứng xảy nhiệt độ cao ( hàng trăm triệu độ ) nên gọi phản ứng nhiệt hạch C Xét lượng tỏa đơn vị khối lượng phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn hơnnhiều phản ứng phân hạch D Phản ứng xảy nhiệt độ bình thường Câu 28: Phát biểu sau không ? A Phản ứng phân hạch dây chuyền thực lò phản ứng hạt nhân B Trong lò phản ứng hạt nhân có điều khiển để đảm bảo cho hệ số nhân nơtron ln lớn C Lò phản ứng hạt nhân có nhiên liệu urani làm giàu đặt xen kẽ chất làm chậm nơtron D Có ống tải nhiệt làm lạnh để truyền lượng lò chạy tua bin Câu 29: Chọn câu Tia β − là: A nguyên tử hêli bị ion hóa B êlectron C hạt nhân ngun tử hiđrơ D sóng điện từ có bước sóng dài Câu 30: Chọn câu Trong phản ứng hạt nhân có định luật bảo tồn sau ? A định luật bảo toàn khối lượng C định luật bảo toàn động B định luật bảo toàn lượng nghỉ D định luật bảo toàn lượng toàn phần ... bị phân hạch 200 MeV Khi 1kg U235 phân hạch hồn tồn tỏa lượng A 4 ,11 .10 13 J B 8, 21. 1 013 J C 6,23 .10 21 J D 5,25 .10 13 J Câu 15 : Giữa khối lượng tương... lượng tỏa thu vào Biết mBe = 9, 012 19 u; mp = 1, 00783 u; mLi = 6, 015 13 u; mX = 4,0026 u; 1u = 9 31, 5 MeV/c2 A Tỏa 2 ,13 2MeV B Thu 3 ,13 2MeV C Tỏa 3 ,13 2MeV D Thu 2 ,13 2MeV ... nhân A thu lượng 18 ,63 MeV B thu lượng 1, 863 MeV C tỏa lượng 18 ,63 MeV D tỏa lượng 1, 863 MeV Câu 19 : Cho phản ứng hạt nhân 94 Be + 11 H → 42 He +
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet , Kiem tra 1 tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay