De thi so giao duc ninh binh

13 23 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

Đề thi thử THPT Sở GD & ĐT Ninh Bình - Năm 2018 Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cuộn cảm có cảm kháng Z L tụ điện có dung kháng ZC Tổng trở đoạn mạch R + ( Z L − ZC ) A B R + ( Z L + ZC ) R + ( Z L + ZC ) C R + ( Z L − ZC ) D Câu 2: Đặt điện áp u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu mạch điện Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 400 V B 200 V C 200 V D 100 V Câu 3: Sóng dừng dây hai đầu cố định có chiều dài ℓ = 10 cm; bước sóng λ =2 cm số bụng sóng A B 11 C 10 D Câu 4: Một electron bay vng góc với đường sức vào từ trường độ lớn 100 (mT) chịu lực Lorenxơ có độ lớn 1,6.10-14 N Vận tốc electron A 1,6.106 m/s B 109 m/s C 1,6.109 m/s D 106 m/s Câu 5: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường g lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc l = l ± ∆l (m) Chu kì dao động nhỏ T = T ± ∆T ( s ) , bỏ qua sai số số π Sai số gia tốc trọng trường g A ∆g ∆T 2∆l = + g T l B ∆g ∆T ∆l = + g T l C ∆g 2∆T 2∆l = + g T l D ∆g 2∆T ∆l = + g T l Câu 6: Sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường: A phương ngang B vng góc với phương truyền sóng C phương thẳng đứng D trùng với phương truyền sóng Câu 7: Một người có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Mắt người bị tật A lão thị B loạn thị C viễn thị D cận thị Câu 8: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A hệ số công suất động 0,85 Biết công suất hao phí động W Hiệu suất động (tỉ số cơng suất hữu ích cơng suất tiêu thụ tồn phần) A 92,5% B 90,4% C 87,5 % D 80% Câu 9: Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới B góc khúc xạ ln bé góc tới Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải C góc tới tăng góc khúc xạ tăng D góc khúc xạ ln lớn góc tới Câu 10: Máy biến áp lý tưởng có A U1 = N1 − N U2 B U1 = N1 + N U2 C U1 N = U N 21 D U1 N1 = U N2 Câu 11: Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng hai vị trí S S2 Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu giao thoa gần A cm B cm C 1,2 cm D 1,5 cm Câu 12: Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng λ Cực tiểu giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới A k λ với k = 0, ±1, ±2 … B k λ với k = 0, ±1, ±2 … C ( k + 0,5 ) λ với k = 0, ±1, ±2 … D ( 2k + 1) λ với k = 0, ±1, ±2 … Câu 13: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài l dao động điều hòa Chu kỳ dao động lắc A 2π g l B l g C 2π l g D g l Câu 14: Một sóng hình sin truyền sợi dây dài Ở thời điểm t, hình dạng đoạn dây hình vẽ Các vị trí cân phần tử dây nằm trục Ox Bước sóng sóng A 16 cm B cm C cm D 32 cm Câu 15: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc A 2π k m B m k C 2π m k D k m Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 16: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân I = A ; Cho AAg = 108 đvc, nAg = Lượng Ag bám vào catốt thời gian 16 phút giây A 1,09 g B 1,08 Kg C 0,54 g D 1,08 mg Câu 17: Mức cường độ âm L âm có cường độ âm I xác định công thức A P 4π R B P π R2 C 10 log I I0 D 10 log I0 I Câu 18: Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ nguyên biên độ dao động A chu kì giảm lần, khơng đổi B chu kì khơng đổi, tăng lần C chu kì lắc có giá trị khơng đổi D chu kì tăng lần, tăng lần Câu 19: Tai người nghe âm có tần số nằm khoảng A từ 16 kHz đến 20000 kHz B từ 16 kHz đến 20000 Hz C từ 16 Hz đến 20000 kHz D từ 16 Hz đến 20000 Hz Câu 20: Một mạch điện có nguồn pin V, điện trở 0,5 Ω mạch gồm điện trở Ω mắc song song Cường độ dòng điện mạch A A B 4,5 A C A D 0,5 A Câu 21: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt(cm) Phát biểu khơng A Chu kì T = s B Pha ban đầu φ = 2πt rad C Biên độ A = 10 cm D Pha ban đầu φ = rad Câu 22: Khi truyền điện có cơng suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ cơng suất hao phí đường dây ∆P Để cho cơng suất hao phí đường dây ∆P (với n>1), nơi phát điện người ta sử dụng máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số n vòng dây cuộn cấp số vòng dây cuộn thứ cấp A n B n C n D n Câu 23: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng khơng đổi A Biên độ sóng B Tốc độ truyền sóng C Tần số sóng D Bước sóng Câu 24: Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A khả tác dụng lực nguồn điện B khả thực cơng nguồn điện C khả tích điện cho hai cực D khả dự trữ điện tích nguồn điện Câu 25: Điện tích điểm Q gây M cường độ điện trường có độ lớn E Nếu tăng khoảng cách từ điện tích tới M lên lần độ lớn cường độ điện trường M A giảm lần B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 26: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa Trong q trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm Khi vật cách vị trí biên cm động vật A 0,075 J B 0,0375 J C 0,035 J D 0,045 J Câu 27: Đặt điện áp u = 100 cos100π t ( V ) vào hai đầu điện trở 50 Ω Công suất tiêu thụ điện trở A 500 W B 400 W C 200 W D 100 W Câu 28: Một lắc đơn dao động tắt dần Cứ sau chu kì, biên độ giảm 1% Phần lượng lắc sau dao động toàn phần A % B % C % D 1,5 % Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm mắc nối tiếp Khi đó, cảm kháng cuộn cảm có giá trị 2R Hệ số công suất đoạn mạch A 0,71 B C 0,5 D 0,45 Câu 30: Hàng ngày đường nghe âm phương tiện giao thông gây A nhạc âm B tạp âm C hạ âm D siêu âm Câu 31: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A giao thoa sóng điện B cộng hưởng điện C cảm ứng điện từ D tự cảm Câu 32: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm, dao động điều hòa với biên độ góc 0,08 rad Biên độ dài vật dao động A cm B cm C cm D cm Câu 33: Cho mạch điện có đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R= Ω; nguồn điện có suất điện động E điện trở r = Ω Biết đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10-2 T Giá trị E Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A 8V B 24 V C V D 12V Câu 34: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n1 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch I(A); hệ số công suất đoạn mạch AB Khi rôto máy quay với tốc độ n2 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 2I Mối liên hệ n2 so với n1 A n1 = n2 B n1 = n2 C n2 = n1 D n1 = n1 Câu 35: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 72 cm với hai đầu cố định có sóng dừng Trong phần tử dây mà có sóng tới sóng phản xạ lệch pha ± π + 2kπ ( k số nguyên) hai phần tử dao động ngược pha cách gần cm Trên dây, khoảng cách xa hai phân tử dao động pha với biên độ nửa biên độ bụng sóng A 60 cm B 56 cm C 64 cm D 68 cm Câu 36: Cho vật m = 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số 5π  x2 = cos  20t +  A N với phương trình π  x1 = sin  20t + ÷cm 2  π  s ÷cm Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật thời điểm t = 120  B 0,2 N C 0,4 N D N Câu 37: Ở mặt nước, hai điểm A B có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng ABCD hình vng nằm ngang Biết AB có 15 vị trí mà Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải phần tử dao động với biên độ cực đại Số vị trí CD tối đa dao động với biên độ cực đại A B C D Câu 38: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m kg lò xo có độ cứng k N/m Chọn trục Ox có gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Tại thời điểm lò xo dãn a m tốc độ vật m/s Tại thời điểm lò xo dãn 2a m tốc độ vật m tốc độ vật b b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 3a b m/s Tỉ số thời gian giãn thời gian nén chu kì gần với giá trị sau đây: A 0,8 B 1,25 C 0,75 D Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos ωt vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ ( tụ điện có C thay đổi được) Điều chỉnh C đến giá trị C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, điện áp tức thời A M có giá trị cực đại 84,5 V Giữ nguyên giá trị C0 tụ điện Ở thời điểm t0, điện áp hai đầu: tụ điện; cuộn cảm điện trở có độ lớn 202,8 V; 30 V uR Giá trị uR A 50 V B 60 V C 30 V D 40 V Câu 40: Cho mạch điện RLC không phân nhánh, cuộn dây có điện trở r Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz Cho điện dung C thay đổi người ta thu đồ thị liên hệ điện áp hai đầu phần mạch chứa cuộn dây tụ điện hình vẽ bên Điện trở r có giá trị A 80 Ω B 100 Ω C 50 Ω D 60 Ω Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đáp án 1-A 11-B 21-B 31-C 2-B 12-C 22-A 32-A 3-C 13-C 23-C 33-D 4-D 14-A 24-B 34-C 5-C 15-D 25-A 35-B 6-B 16-A 26-A 36-D 7-D 17-C 27-C 37-A 8-B 18-B 28-B 38-B 9-C 19-D 29-D 39-C 10-D 20-A 30-B 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A + Tổng trở mạch RLC xác định Z = R + ( ZL − ZC ) Câu 2: Đáp án B + Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = 200V Câu 3: Đáp án C + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l = n λ với n số bó sóng số bụng sóng n = 2l 2.10 = = 10 λ  Trên dây có sóng dừng với 10 bụng sóng Câu 4: Đáp án D + Lực Lorenxo tác dụng lên điện tích chuyển động từ trường xác định biểu thức f = vqB → v = f 1, 6.10 −14 = = 106 m / s −19 −3 qB 1, 6.10 100.10 Câu 5: Đáp án C + Chu kì dao động lắc đơn T = 2π l ∆g ∆T ∆l  2π  →g= ÷ l→ =2 + g g T l  T  Câu 6: Đáp án B + Sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường vng góc với phương truyền sóng Câu 7: Đáp án D + Mắt người bình thường có điểm cực viễn vơ cùng, mắt người có cực viễn OCC = 50 cm  mắt cận thị Câu 8: Đáp án B + Công suất động P = UI cos ϕ = 220.0,5.0,85 = 93,5 W Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  Hiệu suất động H = P − A 93,5 − = = 0,904 P 93,5 Câu 9: Đáp án C + Trong tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới tăng góc khúc xạ tăng Câu 10: Đáp án D + Máy biến áp lí tưởng có U1 N1 = U2 N2 Câu 11: Đáp án B + Khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu gần đoạn thẳng nối hai nguồn phần tử bước sóng ∆d = 0, 25λ = 0, 25.6 = 1,5cm Câu 12: Đáp án C + Các vị trí có cực tiểu giao thoa với hai nguồn pha ∆d = ( k + 0,5 ) λ với k = 0, ±1, ±2 Câu 13: Đáp án C + Chu kì dao động lắc đơn T = 2π l g Câu 14: Đáp án A + Từ đồ thị, ta thấy độ chia trục Ox tương ứng với 36cm độ chia tương ứng với 4cm Một bước sóng ứng với độ chia  → λ = 4.4 = 16cm Câu 15: Đáp án D + Tần số góc lắc lò xo ω = k m Câu 16: Đáp án A + Khối lượng Ag bám vào Catot m = AIt 108.1.965 = = 1, 09g Fn 96500.1 Câu 17: Đáp án C + Mức cường độ âm L nơi có cường độ âm I xác định biểu thức L = 10 log I I0 Câu 18: Đáp án B + Chu kì lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng  tăng gấp đôi khối lượng không làm thay đổi chu kì + Cơ lắc đơn tỉ lệ thuận với khối lượng vật nặng tăng gấp đơi khối lượng tăng gấp đơi Câu 19: Đáp án D Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải + Tai người nghe âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz Câu 20: Đáp án A + Điện trở mạch R N = R = = 4Ω 2  Cường độ dòng điện chạy mạch I = ξ = = 2A R N + r + 0,5 Câu 21: Đáp án B + Pha ban đầu dao động ϕ = 0rad Bsai Câu 22: Đáp án A + Để hao phí truyền tải giám n lần điện áp truyền tăng lên → máy tăng áp có n lần N1 = N2 n Câu 23: Đáp án C + Khi sóng truyền qua mơi trường tần số sóng khơng đổi Câu 24: Đáp án B + Suất điện động ξ nguồn đại lượng đặc trương cho khả thực công nguồn điện Câu 25: Đáp án A + Cường độ điện trường điện tích Q gây M cách đoạn r : E : r2  tăng khoảng cách lên lần cường độ điện trường giảm lần Câu 26: Đáp án A + Biên độ dao động lắc A = l max − lmin 30 − 22 = = 4cm 2 + Khi vật cách biên cm  cách vị trí cân − = cm Động tương ứng E = 1 k ( A − x ) = 100 ( 0, 042 − 0, 012 ) = 0, 075 J 2 Câu 27: Đáp án C + Công suất tiêu thụ điện trở P = U 1002 = = 200W R 50 Câu 28: Đáp án B ∆E E − E1 A 02 − A 22 A − ( 0,99A ) + Năng lượng sau chu kì = = = = 0, 0199 E0 E0 A0 A0 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 29: Đáp án D R R = 0, 45 + Hệ số công suất đoạn mạch cos ϕ = Z = 2 R + ( 2R ) Câu 30: Đáp án B + Âm phương tiện giao thông gây tạp âm Câu 31: Đáp án C + Nguyên tắc hoạt động máy điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 32: Đáp án A + Biên độ dài lắc đơn s = lα = 50.0, 08 = 4cm Câu 33: Đáp án D + Cảm ứng từ lòng óng dây có dòng điện I chạy qua xác định biểu thức: B = 4π.10 −7 NI 2,51.10−2.0,1 →I= = 2A l 4π10−7.1000  Suất điện động nguồn ξ = I ( R + r ) = ( + 1) = 12V Câu 34: Đáp án C + Khi roto quay với tốc độ n1 ta chuẩn hóa R1 = ZL1 = x  Hệ số công suất mạch cos ϕ1 = R1 R +Z 2 L1 = 2 ↔ = → x =1 2 2 +x + Khi roto quay với tốc độ n = kn1 → Z L2 = kx = k Lập tỉ số I kZ1 k 12 + 12 = ↔ = →k= I1 Z2 12 + k Câu 35: Đáp án B + Các vị trí sóng tới sóng phản xạ lệch pha biên độ dao động điểm π A = A + A + 2A.A cos  ÷ = A 3 Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải + Các điểm dao động với biên độ ( 2A ) λ (2A biên độ bụng) cách nút đoạn , hai phần tử lại ngược pha, gần nên ∆x = = + Xét tỉ số n = λ → λ = 3.8 = 24 cm l 72 = = → dây xảy sóng dừng với bó, phần tử dao 0,5λ 0,5.24 động với biên độ biên độ bụng pha, xa nhâu nằm bó thứ bó thứ 5, ta có: d Max = 5λ λ λ − − = 56cm 12 12 Câu 36: Đáp án D + Biểu diễn phương trình dạng cos:  x1 = cos ( 20t ) π    5π  cm → x = x1 + x = cos  20t + ÷cm     x = cos  20t + ÷    π   Phương trình hợp lực tác dụng lên vật F = −kx = − mω x = −0,8cos  20t + ÷N 2   Tại t = π s ,ta có F = 0, 4N 120 Câu 37: Đáp án A + Ta xét tỉ số DB − DA → Để CD có nhiều cực đại λ nhỏ λ → BD có 15 cực đại→ để λ nhỏ A B nằm vị trí cách cực đại gần với đoạn gần 0,5λ (bằng 0,5λ ứng với A B cực đại) → AB < 16.0,5λ = 8λ + Thay vào biểu thức trên, ta tìm DB − DA 2λ − < = 3,32 λ λ → Trên CD có tối đa cực đại Câu 38: Đáp án B + Gọi ∆ độ biến dạng lò xo vị trí cân Ta có Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  v a − ∆ + ( 0)  ÷ =A   v 2  ω    ÷ = 3a − 2a∆l0     ω a = 2∆l0 v → ( 2a − ∆ ) +  ÷ = A ↔    ω   v  A = 41∆l0 = 5a − 2a ∆ l    ω ÷ v   ( 3a − ∆ ) +  ÷ = A   ω ∆l0 = l + Ta tiến hành chuẩn hóa  A = 41  α  ∆l Thời gian lò xo bị nén ứng với góc α , với cos  ÷ = = 41 2 A → Tỉ số thời gian lò xo bị nén bị giãn Tg Tn = 2π − α = 1, 2218 α Câu 39: Đáp án C + Khi U max điện áp hai đầu mạch vng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch RL +Áp dụng hệ thức lượng tam giác, ta có: U 0RC = U 0L U 0C max Mặc khác, ta để ý rằng, thời điểm t  u C = 202,8 202,8 V → ZC max = ZL → U 0C max = 6, 76U 0L  30  u L = 30 → Thay vào phương trình hệ thức lượng ta tìm U 0L = 32,5V → U 0R = 78 Với hai đại lượng vuông pha u L u R ta ln có 2 2  uL   uR   30   u R   ÷ + ÷ =1↔  ÷ +  78 ÷ = → u R = 30V U U 32,5      0L   0R  Câu 40: Đáp án C + Ta có biểu thức U rLC = U R + ( ZL − ZC ) ( r + R) 2 + ( Z L − ZC ) → Tại C = ZC = ∞ , U rLC = U = 87V → Tại C = ∞ ZC = , U rLC = 87 r + ZL2 ( r + R) +Z L = 36V ( *) Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải + Tại C= 100 µF → ZC = 100Ω mạch xảy cộng hưởng π ZL = ZC = 100Ω U rLC = U rLC = 17, 4V → U rLC = 87r = 17,5 → R + r = 5r r+R → Thay vào phương trình (*) ta tìm r = 50Ω Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... cm Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu giao thoa gần A cm B cm C 1,2 cm D 1,5 cm Câu 12: Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động điều hòa... Hz đến 20000 Hz Câu 20: Một mạch điện có nguồn pin V, điện trở 0,5 Ω mạch gồm điện trở Ω mắc song song Cường độ dòng điện mạch A A B 4,5 A C A D 0,5 A Câu 21: Một vật dao động điều hòa có phương... Hàng ngày đường nghe âm phương tiện giao thông gây A nhạc âm B tạp âm C hạ âm D siêu âm Câu 31: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A giao thoa sóng điện B cộng hưởng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi so giao duc ninh binh , De thi so giao duc ninh binh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay