De thi hoc ki 2

16 21 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

Đề ơn thi HKII ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Cho biết: số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,02.1023 mol-1, 1u = 931,5 MeV/c2 Câu 1: Một chất phát quang có khả phát ánh sáng màu lục kích thích phát sáng Hỏi chiếu vào chất ánh sáng đơn sắc phát quang A Lam B Vàng C Cam D Đỏ Câu 2: Bước sóng xạ màu lục là: A 0,55mm B 55nm C 0,55µm D 0,55nm Câu 3: Chu bán rã 138 ngày Khi phóng tia α pơlơni biến thành chì Sau 276 ngày, khối lượng chì tạo thành từ 1g Po ban đầu A 0,2452g B 0,3967g C 0,7357g D 0,7645g Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng: Hai khe cách 0,5mm, hai khe cách 1,5m, khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng khoảng từ 0,38µm đến 0,76 µm Chiều rộng quang phổ bậc thu : A 2,82 mm B 2,1mm C 6,84mm D 2,28mm Câu 5: Điều sau la sai nói đặc điểm hạt nhân nguyên tử? A Khối lượng hạt nhân nguyên tử gần khối lượng nguyên tử B Các hạt nhân mà nguyên tử có số khối A có số proton Z khác gọi đồng vị C Hạt nhân mang điện tích dương D Hạt nhân ngun tử có kích thước cỡ 10 -15 m Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng , nguồn phát đa sắc gồm ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng , lục, chàm Vân sáng đơn sắc gần vân trung tâm nhất: A Chàm B Lục C Đỏ D Vàng Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m, bước sóng ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe 0,55µm Hệ vân có khoảng vân A 1,2 mm B 1,1 mm C 1,3 mm D 1,0 mm Câu 8: Cơng êlectron khỏi đồng 6,625.10 -19 J Biết số Plăng 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng chân không 3.108 m/s Giới hạn quang điện đồng A 0,40 µm B 0,60 µm C 0,90 µm D 0,3 µm 14 C Câu 9: Tính lượng liên kết riêng Biết mp=1,007276u; mn=1,008665u; mC14=14,003240u; 1u=931,5MeV/c A 7,117 MeV/nuclôn B 7,301 MeV/nuclôn C 102,21 MeV/nuclôn D 99,631 MeV/nuclôn Câu 10: Suất điện động pin quang điện có đặc điểm đây: A Có giá trị không đổi,không phụ thuộc vào điều kiện bên ngồi B Có giá trị lớn C Chỉ xuất pin chiếu sáng D Có giá trị nhỏ Câu 11: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, chuyển động electron quanh hạt nhân chuyển động tròn Tỉ số tốc độ êlectron quỹ đạo L tốc độ êlectron quỹ đạo P là: A B 1/9 C D 1/3 Câu 12: Chọn phát biểu sai Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang Đề ôn thi HKII A Ở nhiệt độ, quang phổ liên tục vật khác khác B Quang phổ liên tục vật rắn, lỏng khí có áp suất lớn bị nung nóng phát C Quang phổ liên tục vật nóng sáng dùng để đo nhiệt độ vật D Quang phổ liên tục khơng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe cách a = 0,5 mm chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Trên quan sát, vùng M N (MN = 4cm) người ta đếm có 10 vân tối thấy M N vân sáng Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 0,600 µm B 0,500 µm C 0,400 µm D 0,700 µm Câu 14: Tia tử ngoại dùng A Để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh B Để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại C Trong y tế để chụp điện, chiếu điện D Để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Bề rộng miền giao thoa 42,5 mm Số vân sáng quan sát A 19 B 21 C 25 D 20 Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn phát đồng thời hai xạ λ1 = 0,4 µm λ2 = 0,6 µm Xét hai điểm M N bên vân trung tâm, M có vân sáng bậc λ2 N có vân sáng bậc λ1 Số vạch sáng đoạn MN (kể MN) A B C D Câu 17: Phản ứng nhiệt hạch A Kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao B Phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ C Phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt D Kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao Câu 18: Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m 0, chu bán rã chất 3,8 ngày Sau 22,8 ngày lượng chất phân rã phần trăm A 2% g B 1,5625% C 98,4375% D 97% 238 Câu 19: Hạt nhân 92U đứng yên phóng xạ α Biết hạt α có động W = 1,5MeV Coi tỉ số khối α lượng hạt nhân tỉ số số khối tương ứng Năng lượng tỏa từ phản ứng A 1,526MeV B 3,225MeV C 1,715MeV D 1,5MeV Câu 20: Chất phóng xạ 60 27 Co sau phân rã biến thành 60 28 Ni Tia phóng xạ phát γ β β+ α A B C D Câu 21: Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc sau A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng phát quang C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng nhiệt điện Câu 22: Ban đầu có N0 hạt nhân X chất phóng xạ Giả sử sau giờ, tính từ ban đầu, lại 25% số hạt nhân X chưa bị phân rã Chu bán rã chất A B C D Câu 23: Khi sóng ánh sáng truyền từ mơi trường sang mơi trường khác A tần số khơng đổi bước sóng thay đổi B tần số bước sóng thay đổi C tần số bước sóng khơng đổi D tần số thay đổi bước sóng khơng đổi − Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang Đề ôn thi HKII Câu 24: Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Năng lượng phôtôn nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ B Càng xa nguồn, lượng phôtôn giảm C Ánh sáng tạo hạt gọi phơtơn D Phơtơn chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên Câu 25: Biết số Plăng 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng chân không 3.108 m/s.Phôton có 0,5µ m bước sóng chân khơng có lượng : - 25 24 A 3,975.10 J B 2,5.10 J C 3,975.10- 19 J D 2,5.10-26 J µm λ Câu 26: Chiếu xạ ánh sáng có bước sóng =0,546 lên bề mặt kim loại dùng làm catôt tế bào quang điện thu dòng quang điện bão hồ có cường độ I = 2.10–3A Công suất ánh sáng 1,515W Biết số Plăng 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng chân không 3.10 m/s Tỉ số số êletron bứt khỏi catôt số phôtôn đập vào catơt giây có giá trị: A 5.10-3 B 3.10-4 C 2.10-4 D 3.10-3 Câu 27: Chọn câu lực hạt nhân: A Là lực liên kết nuclôn B Là lực liên kết nơtrôn C Là lực tĩnh điện D Là lực liên kết prơtơn Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng: Hai khe cách 2mm, hai khe cách 4m, bước sóng dùng thí nghiệm 0,6µm vị trí vân tối thứ là: A x = 6mm B x = 6,6mm C x = 7,2mm D x = 7,8mm Câu 29: Có 1kg chất phóng xạ có chu bán rã Khối lượng lại chất phóng xạ sau 10 giờ: A 0,75 Kg B 0,25 Kg C 0,125Kg D 0,5 Kg Câu 30: Phát biểu sau không đúng? A Tia X tia tử ngoại có khả đâm xuyên mạnh B Tia X tia tử ngoại có chất sóng điện từ C Tia X tia tử ngoại kích thích số chất phát quang D Tia X tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh Câu 31: Q trình phóng xạ khơng có thay đổi cấu tạo hạt nhân A Phóng xạ α B Phóng xạ β+ D + 31T C Phóng xạ β− D Phóng xạ γ He + 01n Câu 32: Cho phản ứng hạt nhân sau:  Biết độ hụt khối hạt nhân ∆mD = 0,0024u; ∆mT = 0,0087u ∆mHe = 0,0305u, 1u=931,5MeV/c2 Phản ứng toả hay thu lượng A Thu 18,07eV B Toả 18,07eV C Thu 18,07MeV D Toả 18,07MeV 31 15 P Câu 33: Tính số nơtron có 31g Cho NA = 6,02.1023mol-1 A 1,8066.1025 hạt B 1,92704.1025hạt C 9,632.1024hạt D 1,2044.1024hạt Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc khe Young, đưa toàn hệ thống từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n, khoảng vân giao thoa thu thay đổi nào? A Giảm n lần B Tăng lên n lần C Giữ nguyên D tăng n2 lần Câu 35: Hiện tượng cầu vồng giải thích dựa vào tượng ? A Hiện tượng phản xạ toàn phần B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng giao thoa ánh sáng D Hiện tượng tán sắc ánh sáng Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang Đề ôn thi HKII Câu 36: Trong nguyên tử hiđrô, với r0 bán kính Bo bán kính quỹ đạo dừng electron A 12r0 B 25r0 C 9r0 D 16r0 Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc đỏ λđ=640nm màu lục λl=560nm Trên quan sát khoảng vân sáng liên tiếp màu vân sáng có A vân đỏ, vân lục B vân đỏ vân lục C vân đỏ, vân lục D vân đỏ vân lục Câu 38: Giới han quang điện bạc 0,26 µm, đồng 0,30 µm , kẽm 0,35 µm Giới hạn quang điện hợp kim gồm bạc đồng kẽm là: A 0,30 µm B 0,35µm C 0,26 µm D 0,40µm Câu 39: Cho phản ứng hạt nhân : T + X → α+ n ,X hạt : A proton B nơtron C Đơtơri D Triti Câu 40: Một chất phóng xạ có chu T = 30 ngày ,thì có số phân rã là: -7 -1 A λ = 2,7 10-6 s-1 B λ = 2,7 10-5 s-1 C λ = 2,7 10-4 s-1 D λ = 2,7 10 s Câu 41: Một mẫu gỗ cổ đại có độ phóng xạ lần so với mẫu gỗ loại khối lượng vừa chặt Biết chu bán rã C14 T = 5570 năm Tuổi mẫu gỗ A 11140 năm B 2785 năm C 8355 năm D 1392,5 năm Câu 42: Chọn phát biểu SAI tia hồng ngoại: A Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát B Tác dụng nhiệt tác dụng bật tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại làm phát quang số chất D Bước sóng tia hồng ngoại lớn 0,76µm Câu 43: Biết bước sóng hai vạch dãy Banme Tính bước sóng vạch dãy Pasen µm µm µm λ1 = 0,656 µm λ2 = 0,486 µm µm A 1,281 B 0,279 C 1,875 D 1,094 Câu 44: Khi tăng cường độ chùm sáng kích thích lên lần không thay đổi tần số, hiệu điện hãm thay đổi ? A Tăng lần B Không đổi C Tăng lần D Giảm lần Câu 45: Điều sau SAI nói tia γ : A Tia γ khơng khí làm ion hố khơng khí dần lượng B Tia γ sóng điện từ có bước sóng ngắn bước sóng tiaX C Tia γ phóng từ hạt nhân với vận tốc vận tốc ánh sang D Tia γ không bị lệch điện trường từ trường Câu 46: Chiếu xạ có bước sóng λ = 0,4µm vào catốtt tế bào quang điện Cơng electron kim loại làm catot A = 2eV Tìm giá trị hiệu điện đặt vào hai đầu anốt catốt để triệt tiêu dòng quang điện A UAK ≤ - 1,4V B UAK ≤ - 1,105V C UAK ≤ - 1,21V D UAK ≤ 1,5V Câu 47: Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím εĐ, εL εT A εT > εĐ > εL B εĐ > εL > εT C εL > εT > εĐ D εT > εL > εĐ Câu 48: Một niken có cơng electrơn 5eV chiếu sáng xạ 0,18µm Động ban đầu cực đại quang electrôn A 3,042.10-18J B 3,042.10-20J C 30,42.10-19J D 3,042.10-19J Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang Đề ôn thi HKII - Hết nội dung đề thi ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ II Cho biết: số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e=1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA=6,02.1023 mol-1, 1u=931,5MeV/c2 Câu 1: Ban đầu, mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng 100 g, chu bán rã chất ngày Sau 24 ngày khối lượng chất phóng xạ lại A 50 g B 12,5 g C 75 g D 87,5 g 23 −1 238 N A = 6,02x10 mol 92 U Câu 2: Biết số A-vơ-ga-đrơ Trong 2,38g có số nơtron xấp xỉ là: 21 24 22 6,02.10 1, 4.10 5,5.10 8,8.10 23 A B C D Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng vân 1,2 mm Hai điểm M N phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm 1,8 mm 4,8 mm Trên đoạn MN quan sát A vân sáng vân tối B vân sáng vân tối C vân sáng vân tối D vân sáng vân tối Câu 4: Phản ứng nhiệt hạch A Phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ B Phản ứng hạt nhân thu lượng C Phản ứng hạt nhân tỏa lượng D Sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng Câu 5: Theo thuyết tương đối, êlectron có động nửa lượng nghỉ êlectron chuyển động với tốc độ bằng: 1,67x108 m / s 2,75x108 m / s 2, 24x108 m / s 2, 41x108 m / s A B C D Câu 6: Quang phổ vạch phát xạ A hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối B dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C chất rắn, chất lỏng chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng D nguyên tố khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch 37 37 mAr = 36,956889u 17 Cl + p →18 Ar + n Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân , khối lượng hạt nhân , mCl = 36,956563u mn = 1,008670u m p = 1,7276u 1u = 931,5MeV / c , , ( ) Năng lượng mà phản ứng toả thu vào bao nhiêu? A Thu vào 2,56211x10−19 J Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang Đề ôn thi HKII B Tỏa C Tỏa 1, 60218MeV 2,56211x10−19 J 1, 60218MeV D Thu vào Câu 8: Tia laze khơng có đặc điểm sau ? A Cường độ lớn B Độ sai lệch tần số lớn C Độ định hướng cao D Độ đơn sắc cao Câu 9: Khi nói phơtơn, phát biểu ? A Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phơtơn mang lượng B Năng lượng phôtôn ánh sáng tím nhỏ lượng phơtơn ánh sáng đỏ C Phơtơn tồn trạng thái đứng yên D Năng lượng phôtôn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phơtơn lớn Câu 10: Một đám nguyên tử hiđrô trạng thái kích thích Khi êlectron chuyển quỹ đạo dừng bên quang phổ vạch phát xạ đám nguyên tử thu tối đa 10 vạch quạng phổ Trạng thái kích thích êlectron chuyển động quỹ đạo A P B M C N D O µm Câu 11: Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với bước sóng 0,55 Dùng ánh sáng có bước sóng để kích thích chất phát quang? µm µm µm µm A 0,50 B 0,60 C 0,55 D 0,65 Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc λ có bước sóng Trên quan sát thu hình ảnh giao thoa có khoảng vân 1,2 mm Cho biết h = 6, 625.10−34 J s c = 3.108 m / s số Plăng , vận tốc ánh sáng chân khơng Năng lượng photon ánh sáng thí nghiệm bằng: A 1,66 eV B 2,1 eV C 1,9 eV D 2,8 eV Câu 13: Màu sắc sặc sỡ màng bong bóng xà phòng hay váng dầu tượng A phản xạ ánh sáng B giao thoa ánh sáng C nhiễu xạ ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu 14: Tia sau khơng phải tia phóng xạ? β+ γ α A Tia X B Tia C Tia D Tia Câu 15: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ lăng kính dựa tượng A phản xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C khúc xạ ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng µm 0,5 , khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1m Trên màn, vân sáng bậc cách vân trung tâm A 4,0mm B 5,0mm C 3,5mm D 3,0mm Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang Đề ôn thi HKII m0 λ Câu 17: Một chất phóng xạ có số phóng xạ , thời điểm ban đầu có khối lượng Khối lượng chất phóng xạ bị phân rã thời điểm t (tính từ thời điểm ban đầu) là: ∆m = m0 (1 − e −λt ) ∆m = m0 e − λt ∆m = m0 (1 − eλt ) ∆m = m0 (1 + e − λt ) A B C D Câu 18: Tia tử ngoại ứng dụng để A chữa bệnh ung thư B chiếu điện, chụp điện C chữa bệnh nám da (da cháy nắng) D khử trùng, diệt khuẩn 20 235 10 Ne He 92 U Câu 19: Các hạt nhân ; ; có lượng liên kết 160,64 MeV; 28,16 MeV 1786 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự tăng dần độ bền vững hạt nhân là: 235 20 20 235 4 235 20 235 20 92 U 10 Ne He 10 Ne 92 U He He 92 U 10 Ne 92 U He 10 Ne A ; ; B ; ; C ; ; D ; ; Câu 20: Ở số nơi người ta trang bị hệ thống cửa tự động, đến gần cánh cửa tự động mở Thiết bị cửa tự động hoạt động dựa vào tượng A hóa- phát quang B điện - phát quang C quang điện D quang - phát quang Câu 21: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A sóng dọc B có tính chất sóng C ln truyền thẳng D có tính chất hạt Câu 22: Tia hồng ngoại xạ có A chất sóng điện từ B bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ C khả ion hố mạnh khơng khí D thể xuyên qua lớp chì dày cỡ centimét 56 26 Fe Câu 23: Hạt nhân có: A 56 nuclơn, có 26 nơtron B 30 prơtơn 26 nơtron C 56 nuclơn, có 30 nơtron D 26 nơtron 30 prôtôn Câu 24: Trong phát biểu sau đây, phát biểu sai ? A Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát B Mỗi ngun tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Các chất rắn, lỏng khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ liên tục D Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D, khoảng vân i Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là: λ= A D λ= B D λ= C aD i Câu 26: Dùng hạt prơtơn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân λ= D Li iD a đứng yên Giả sử sau phản ứng γ thu hai hạt giống có động 9,5 MeV không kèm theo tia Năng lượng tỏa phản ứng Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang Đề ôn thi HKII A 11,1 MeV B 9,5 MeV C 7,9 MeV D 17,4 MeV Câu 27: Theo mẫu nguyên tử Bo, ngun tử Hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng electron quỹ r0 đạo K Bán kính quỹ đạo dừng không với mẫu nguyên tử Bo là: r0 r0 r0 r0 A B C D 16 Câu 28: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng A quang – phát quang B quang điện C quang điện D giao thoa ánh sáng Câu 29: Khi nói tia gamma tia tử ngoại, phát biểu sau sai ? A Tia gamma tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tần số tia gamma lớn tần số tia tử ngoại C Tia gamma tia tử ngoại có khả gây phát quang số chất D Tần số tia gamma nhỏ tần số tia tử ngoại 210 210 A 206 84 Po 84 Po → Z X + 82 Pb Câu 30: Pơlơni phóng xạ theo phương trình: Hạt nhân X là: − + β β γ α A B C D Câu 31: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử A trạng thái trạng thái kích thích B trạng thái mà êlectron nguyên tử dừng chuyển động C trạng thái D trạng thái kích thích Câu 32: Trong cơng nghiệp, xạ dùng để kiểm tra bọt khí sản phẩm đúc vết nứt bên kim loại α A tia anpha (tia ) B tia X (Rơn-ghen) C tia tử ngoại D tia hồng ngoại −19 A = 6, 625.10 J Câu 33: Cơng êlectron khỏi kim lọai Biết số Plăng −34 h = 6, 625.10 J s c = 3.108 m / s , vận tốc ánh sáng chân không Giới hạn quang điện kim lọai µm µm µm µm A 0,295 B 0,300 C 0,250 D 0,375 λ1 = 0, 75µ m λ2 = 0, 25µ m λ3 = 0,35µ m Câu 34: Lần lượt chiếu ba xạ có bước sóng , , vào kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 µm Bức xạ gây tượng quang điện ? λ1 λ3 λ2 A Bức xạ B Chỉ có xạ λ2 λ3 C Bức xạ D Cả xạ 27 m p mn 13 Al Câu 35: Hạt nhân có khối lượng m, gọi , khối lượng prôtôn nơtron 27 13 Al Độ hụt khối hạt nhân xác định biểu thức: ∆m = m − (13m p + 27mn ) ∆m = m − (13m p + 14mn ) A B Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang Đề ôn thi HKII ∆m = (13m p + 14mn ) − m ∆m = (14m p + 13mn ) − m C D Câu 36: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng bước sóng 750 nm, điểm M vùng giao thoa cho vân sáng bậc Nếu thay ánh sáng ánh sáng có bước sóng 600 nm điểm M cho vân A sáng thứ B sáng thứ C tối thứ D tối thứ Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng đồng thời ba λ1 = 0, 42 µ m λ2 = 0,56µ m λ3 = 0, 63µ m xạ đơn sắc có bước sóng , , Trên màn, khoảng hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, số vân sáng đơn sắc A 16 B 21 C 26 D 10 Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có 0,38µ m 0, 76 µ m bước sóng từ đến Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µ m có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác ? A B C D µm Câu 39: Một chất phát quang kích thích ánh sáng có bước sóng 0,26 phát ánh µm sáng có bước sóng 0,52 Giả sử công suất chùm sáng phát quang 30% công suất chùm sáng kích thích Tỉ số số phơtơn ánh sáng kích thích số phơtơn ánh sáng phát quang khoảng thời gian là: A B 3 C D 139 − U + n → Mo +57 La + 20 n + 7e Câu 40: Cho phản ứng phân hạch Cho biết khối lượng hạt mU = 234,99u mMo = 94,88u mLa = 138,87u mn = 1, 0087u 1u = 931,5MeV / c ; ; ; ; số A-vô-ga23 −1 N A = 6, 02.10 mol đrô , (bỏ qua khối lượng êlectron) Cho suất toả nhiệt xăng 235 46.106 J / kg 92 U , khối lượng xăng cần dùng để toả lượng tương đương với gam phân hạch là: A 1919 kg B 1199 kg C 5199 kg D 9915 kg - Hết nội dung đề thi -235 92 95 42 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ II Cho biết: số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e=1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA=6,02.1023 mol-1, 1u=931,5MeV/c2 Câu 1: Đồng vị nguyên tử cho khác với nguyên tử A Số electron B số prơtơn C số nơtron D số nơtrôn số electron Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang Đề ôn thi HKII Câu 2: Trong máy quang phổ, phận phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành ánh sáng đơn sắc A lăng kính B ống trực chuẩn C kính ảnh D buồng tối Câu 3: Các váng dầu mặt nước có màu sắc sặc sỡ cầu vồng, kết tượng A tán sắc B phản xạ C nhiễu xạ D giao thoa Câu 4: Chọn loại phóng xạ phương trình sau: 14 c → 147 N + −10 e γ A Phóng xạ β+ B Phóng xạ β- C Phóng xạ α D Phóng xạ Câu 5: Kim loại dùng làm catod tế bào quang điện có cơng electron 2,27 eV Giới hạn quang điện λ0 kim loại A 423 nm B 625 nm C 812 nm D 547 nm Câu 6: Theo mẫu nguyên tử Bohr, nguyên tử hiđrô, electron chuyển động tròn quanh hạt nhân Tỉ số hai tốc độ electron quỹ đạo K quỹ đạo M A B C D − Câu 7: Đồng vị 27 Co chất phóng xạ β với chu bán rã 5,33 năm, ban đầu lượng C o có khối lượng m0 Sau năm lượng Co bị phân rã phần trăm? A 12,2% B 27,8% C 30,2% D 42,7% Câu 8: Chọn phát biểu sai điện từ trường : A Điện trường từ trường hai mặt thể khác loại trường : điện từ trường B Không thể có điện trường hay từ trường tồn độc lập C Điện từ trường không lan truyền chân không D Điện trường biến thiên sinh từ trường biến thiên ngược lại Câu 9: Bút laze mà ta thường dùng để bảng thuộc thuộc loại laze A bán dẫn B khí C lỏng D rắn Câu 10: Trong thí nghiệm Young khoảng cách từ vân sáng đến vân 60 x=k aD λ x=k λa D x=k λD a x=k λD 2a A B C D Câu 11: Chiếu xạ có tần số f vào bề mặt kim loại xảy tượng quang điện Hiện tượng quang điện khơng xảy với kim loại chiếu xạ có tần số 11 10 5 4 A f B f C f D f Câu 12: Sắp xếp sau theo thứ tự tăng dần bước sóng : A Ánh sáng tím, ánh sáng lục, ánh sáng chàm, tia hồng ngoại B Tia X, ánh sáng vàng, ánh sáng, lam, sóng vơ tuyến C Tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vơ tuyến D Tia γ, ánh sáng tím, ánh sáng đỏ, tia hồng ngoại Câu 13: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A pha B với biên độ C với tần số D ngược pha Câu 14: Bộ phận khuếch đại âm tần nằm A máy thu máy phát B máy thu Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang 10 Đề ôn thi HKII C loa D máy phát Câu 15: Tia tử ngoại khơng có tác dụng A quang điện B lên phim ảnh C chiếu sáng D làm ion hóa khơng khí Câu 16: Cho màu ánh sáng : chàm, lục, vàng, cam Chiết suất thủy tinh lớn ánh sáng A chàm B cam C lục D vàng Câu 17: Chọn phát biểu sai so với nội dung thuyết lượng tử ánh sáng : A Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng chúng phát hay hấp thụ photon B Chùm ánh sáng chùm eletron C Photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s D Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, photon có lượng hf Câu 18: Một kim loại có giới hạn quang điện 0,44 μm cơng A 2,8 eV B 3,2 eV C 1,24 eV D 1,6 eV Câu 19: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách khe 1mm, khoảng cách từ khe đến m Khoảng vân đo 1,2 mm Bước sóng ánh sáng A 240 nm B 177 nm C 500 nm D 600 nm Câu 20: Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng A quang – phát quang B huỳnh quang C quang điện D tán sắc ánh sáng Câu 21: Cơng electron canxi, kali, bạc đồng : 2,89 eV ; 2,26eV ; 4,78 eV λ= 4,14 eV Chiếu ánh sáng có 330 nm vào bề mặt kim loại Hiện tượng quang điện không xảy với A bạc đồng B canxi bạc C kali canxi D kali đồng 131 Câu 22: Chất I-ơt phóng xạ 53 I dùng y tế có chu bán rã ngày, lúc đầu có 200g Khối lượng chất phóng xạ lại sau 24 ngày A 50g B 25g C 20g D 30g 60 27 Co Câu 23: Hạt nhân có cấu tạo gồm: A 27 prôton 33 nơtron C 23 prôton 37 nơtron B 27 prôton 60 nơtron D 33 prôton 27 nơtron Câu 24: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm π H tụ điện có điện dung μF π Chu dao động mạch A 0,2 s B s C 20 ms D ms Câu 25: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, hai khe cách mm hai khe cách quan sát m Trong khoảng hai điểm M N phía vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm mm 4,5 mm, ta quan sát Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang 11 Đề ôn thi HKII A vân sáng, vân tối C vân sáng, vân tối B vân sáng, vân tối D vân sáng, vân tối Câu 26: Cho phản ứng hạt nhân: n +3 Li → T + α + 4,8 MeV Cho biết mn = 1,0087u; mT=3,016u; mα=4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c2 Khối lượng hạt nhân Li có giá trị A 6,1139u B 6,0139u C 6,0839u D 6,411u Câu 27: Trong thí nghiện Young, hai khe cách 0,8 mm cách 1,2 m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc λ1 =0,75 μm λ2 = 500 nm vào hai khe Young Trên vùng giao thoa có bề rộng 10 mm, số vân sáng có màu giống màu vân sáng trung tâm A B C D Câu 28: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1,5 mm khoảng cách từ khe đến 1,5 m Nguồn sáng phát xạ có bước sóng λ1=480nm, λ2=640 nm Kích thước vùng giao thoa cm, vùng giao thoa vân sáng trung tâm Số vân sáng quan sát A 72 B 61 C 54 D 50 Câu 29: Cho phản ứng hạt nhân: D + D → T + p: biết mD = 2,0136u, mT = 3,0160u, mp=1,0073u, u=1,6605.10-27 kg = 931,5 Mev/c2 Phản ứng toả hay thu lượng? A Toả lượng 3,6309 MeV B Thu vào lượng 3,63285 MeV C Thu vào lượng 3,6309 MeV D Toả lượng 3,63285 MeV Câu 30: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L hai tụ điện ; tụ không đổi có điện dung C0 tụ xoay có điện dung C x Khi dùng L C0 mạch bắt sóng điện từ có bước sóng λ = 100 m Muốn bắt băng sóng điện từ có dải bước sóng với khoảng biến thiên Cx A C0 C ≤ Cx ≤ 15 B C0 C ≤ Cx ≤ 16 Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 25 mλ≤ 50 ≤m 15C0 3C ≤ Cx ≤ 16 C - HẾT D phải ghép Cx với C0, C0 C ≤ Cx ≤ 20 Trang 12 Đề ơn thi HKII ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Cho biết: số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,02.1023 mol-1, 1u = 931,5 MeV/c2 Câu 1: Sau khoảng thời gian 24 87,5% khối lượng ban đầu chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác Chu bán rã chất phóng xạ A 12 B C D Câu 2: Trong chân khơng, xạ đơn sắc vàng có bước sóng 0,589 µm Lấy h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Năng lượng phôtôn ứng với xạ có giá trị A 2,11 eV B 4,22 eV C 0,42 eV D 0,21 eV C= −3 10 F π Câu 3: Một mạch dao động có tụ điện cuộn dây cảm L Để tần số dao động điện từ mạch 500Hz hệ số tự cảm L phải có giá trị là: 10−3 H π 10−3 H 2π π H 500 A B C 5.10-4H D Câu 4: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại phát từ vật bị nung nóng lên nhiệt độ cao vài ngàn độ B Tia tử ngoại dùng y học để chữa bệnh còi xương C Tia tử ngoại có tác dụng quang hóa, quang hợp D Tia tử ngoại xạ điện từ có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím Câu 5: Sóng điện từ sóng học khơng có chung tính chất ? A Truyền chân khơng B Có tốc độ lan truyền phụ thuộc vào mơi trường C Có thể bị phản xạ, khúc xạ D Mang lượng Câu 6: Khi nói quang phổ, phát biểu sau ? A Các chất rắn bị nung nóng phát quang phổ vạch B Các chất áp suất cao bị kích thích nhiệt phát quang phổ vạch C Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ đặc trưng cho nguyên tố D Chỉ có chất rắn bị nung nóng cho quang phổ liên tục Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách a = 0,4mm, D = 1,2m người ta đo khoảng cách vân sáng cạnh 7,2mm Bước sóng ánh sáng là: A 0,62 µm B 0,48 µm C 0,56 µm D 0,60 µm Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young S1 S2 Một điểm M nằm cách S1 S2 khoảng MS1= d1; MS2 = d2 M vân sáng khi: ax D k λ D A d2 - d1 = B d2 - d1= C d2 - d1 = kλ D d2 - d1 = Câu 9: Dưới ánh nắng mặt trời rọi vào, màng dầu mặt nước thường có màu sắc sặc sỡ tượng A giao thoa B nhiễu xạ C tán sắc D khúc xạ 14 Câu 10: Trong hạt nhân C có: A prôtôn nơtron Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 B prôtôn 14 nôtron Trang 13 Đề ôn thi HKII C prôtôn nơtron D prôtôn electron Câu 11: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết D = 3m, a = 1mm Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm ta thu vân sáng bậc Tính bước sóng ánh dùng thí nghiệm? A 0,60 µm B 0,55 µm C 0,50 µm D 0,43 µm Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng , biết khoảng cách: a = 0,5 mm, D=1,5 m Nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,4 µm Khoảng vân là: A 1,8mm B 1,6mm C 1,4mm D 1,2mm Câu 13: Một chất phóng xạ có khối lượng m0, chu bán rã T Hỏi sau thời gian t = 4T khối lượng bị phân rã là: m0 32 m0 16 15m0 16 31m0 32 A B C D Câu 14: Ánh sáng trắng A ánh sáng không bị tán sắc truyền qua lăng kính B tập hợp bảy màu gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím C ánh sáng đơn sắc có màu màu trắng D tập hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, gọi i khoảng vân giao thoa, khoảng cách từ vân tối thứ đến vân sáng bậc hai bên vân trung tâm là? A 6,5.i B 4,5.i C 5.i D 9,5.i Câu 16: Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu dao động mạch: A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 17: Chọn câu Quang phổ liên tục vật sáng: A phụ thuộc vào chất vật B phụ thuộc vào nhiệt độ vật C phụ thuộc chất lẫn nhiệt độ vật D không phụ thuộc chất nhiệt độ vật Câu 18: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang mơi trường suốt khác A tần số thay đổi vận tốc thay đổi B tần số không đổi vận tốc không đổi C tần số không đổi vận tốc thay đổi D tần số thay đổi vận tốc thay đổi Câu 19: Chiếu tia sáng trắng tới vng góc với mặt bên lăng kính có góc chiết quang Chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ ánh sáng tím n đ = 1,643 nt = 1,658 Góc tia ló màu đỏ màu tím A 1,57 rad B 0,00157 rad C 0,0157 rad D 0,157 rad Câu 20: Một mạch dao động điện từ tự có tần số riêng f Nếu độ tự cảm cuộn dây L điện dung tụ điện đước xác định biểu thức A C = 4π f L B C = 4πfL Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 2 C C = 4π f L L 2 D C = 4π f Trang 14 Đề ôn thi HKII Câu 21: Khối lượng hạt nhân 10 Be 10,0113 (u), khối lượng nơtrôn mn = 1,0087 (u), khối 10 Be lượng prôtôn mp = 1,0073 (u) 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân A 65,298 (MeV) B 64,332 (MeV) C 6,5298 (MeV) D 6,5298 (KeV) Câu 22: Phát biểu sau sai ? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy B Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng nhiệt C Tia tử ngoại có bước sóng lớn tia hồng ngoại D Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ Câu 23: Mạch dao động mạch kín gồm: A Tụ điện điện trở B Tụ điện cuộn cảm C Nguồn điện cuộn cảm D Cuộn cảm điện trở Câu 24: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ lăng kính dựa vào tượng quang học phận thực tác dụng tượng trên? A Tán sắc ánh sáng, lăng kính B Giao thoa ánh sáng, thấu kính C Khúc xạ ánh sáng, lăng kính D Phản xạ ánh sáng, gương cầu lõm 232 90Th Câu 25: Khối lượng hạt nhân Thori mTh = 232,0381u, nơtrôn mn = 1,0087u, prôtôn mp = 1,0073u Độ hụt khối hạt nhân Thôri A 1,8543 u B 1,8534 u C 1,3584 u D.0,8543 u 23 20 11 Na + p → He + 10 Ne Câu 26: Cho phản ứng hạt nhân: Biết khối lượng hạt nhân mNa = 22,983u, mHe MeV c2 = 4,0015u, mp = 1,0073u, mNe = 19,986u 1u= 931,5 Phản ứng tỏa hay thu lượng? Năng lượng tỏa (hay thu) bao nhiêu? A Thu lượng 2,6 MeV B Thu lượng2,45 MeV C Toả lượng 2,6 MeV D Toả lượng 2,45 MeV Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa Young có khoảng vân giao thoa i, khoảng cách từ vân sáng bậc bên đến vân tối bậc bên vân trung tâm là: A 8,5i B 7,5i C 6,5i D 9,5i Câu 28: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm L khơng đổi tụ có điện dung C thay đổi Khi tăng điện dung tụ lên lần tần số dao động riêng mạch ? A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Câu 29: Chất phóng xạ iơt I có chu bán rã ngày Lúc đầu có 200 g chất Sau 24 ngày, số iốt 131 53 phóng xạ bị biến thành chất khác A 50 g B 175 g C 25 g D 150 g -11 Câu 30: Trong ngun tử hiđrơ, bán kính Bo r0 = 5,3.10 m Bán kính quỹ đạo dừng N A 47,7.10-11m B 21,2.10-11m C 84,8.10-11m D 132,5.10-11m Câu 31: Nguyên tử hiđtô trạng thái có mức lượng -13,6 eV Để chuyển lên trạng thái dừng có mức lượng -0,544 eV ngun tử hiđrơ phải hấp thụ phơtơn có lượng A 13,056 eV B -13,056 eV C 17 eV D eV Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang 15 Đề ơn thi HKII λ = 0,400µm Câu 32: Chiếu chùm sáng đơn sắc có bước sóng vào catot tế bào quang điện Công suất ánh sáng mà catot nhận P = 20mW Số phôton tới đập vào catot giây A 8,050.1016 (hạt) B 4,025.1017 (hạt) C 2,012.1016 (hạt) D 4,025.1016 (hạt) Câu 33: Tính chất bật tia hồng ngoại là: A Tác dụng nhiệt B Bị nước thuỷ tinh hấp thụ mạnh C Gây tượng quang điện ngồi D Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại Câu 34: Sau giờ, khối lượng phóng xạ mẫu chất phóng xạ giảm lần Chu bán rã chất phóng xạ A B 1,5 C D Câu 35: Một vật phát tia hồng ngoại vào mơi trường xung quanh phải có nhiệt độ A 1000C B cao nhiệt độ môi trường C 00K D 00C Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có bước sóng λ từ 0,4µm đến 0,7µm Khoảng cách hai khe Iâng a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = 1,2m điểm M cách vân sáng trung tâm khoảng xM = 1,95 mm có xạ cho vân sáng A có xạ B có xạ C có xạ D có xạ Câu 37: Cho hạt nhân α có khối lượng 4,0015u Biết mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = 931,5MeV/c2 α Năng lượng liên kết riêng hạt A 7,5MeV B 28,4MeV C 7,1MeV D 7,1eV Câu 38: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy π2 = 10) Tần số dao động mạch A f = 1Hz B f = 1MHz C f = 2,5Hz D f = 2,5MHz Câu 39: Hạt nhân đơteri D có khối lượng 2,0136u Biết khối lượng prôton 1,0073u khối D lượng nơtron 1,0087u Năng lượng liên kết hạt nhân A 0,67MeV B 1,86MeV C 2,02MeV D 2,23MeV Cõu 40: Giới hạn quang điện kim loại = 0,30àm Công thoát kim loại dùng làm catôt A 1,16eV; B 2,21eV; C 4,14eV; D 6,62eV - Hết nội dung đề thi Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777 Trang 16 ... khuẩn 20 23 5 10 Ne He 92 U Câu 19: Các hạt nhân ; ; có lượng liên kết 160,64 MeV; 28 ,16 MeV 1786 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự tăng dần độ bền vững hạt nhân là: 23 5 20 20 23 5 4 23 5 20 23 5 20 92. .. g B 12, 5 g C 75 g D 87,5 g 23 −1 23 8 N A = 6,02x10 mol 92 U Câu 2: Biết số A-vơ-ga-đrơ Trong 2, 38g có số nơtron xấp xỉ là: 21 24 22 6, 02. 10 1, 4.10 5,5.10 8,8.10 23 A B C D Câu 3: Trong thí... 3,0 42. 10-18J B 3,0 42. 10 -20 J C 30, 42. 10-19J D 3,0 42. 10-19J Trương Hồng Minh – Phone: 09 428 31777 Trang Đề ôn thi HKII - Hết nội dung đề thi ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ II Cho biết: số Plăng h=6, 625 .10-34J.s;
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay